Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu HG spot d.d. Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 10.7.2006 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu HG spot d.d. Zagreb

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1814

Sukladno odredbama članka 15.L304594 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L304595 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L304597 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), a temeljem zahtjeva trgovačkog društva HG spot d.d. Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, za odobrenjem Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 29. lipnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu HG spot d.d. Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, odobrava se Prospekt o izdavanju 280.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 28.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objaviti će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo HG spot d.d. Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, podnijelo je 29. svibnja 2006. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, a 20. lipnja 2006. godine dopunu toga zahtjeva te priloge sukladno Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL304599 (»Narodne novine«, broj 118/03, dalje: Pravilnik). Nadalje, 26. lipnja 2006. godine trgovačko društvo HG spot d.d. izvršilo je izmjenu i dopunu Prospekta sukladno odredbama članka 21. Zakona o tržištu vrijednosnih papira od kada se zahtjev za odobrenje objavljivanja prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom smatra urednim.

U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je 4. svibnja 2006. godine, Glavna skupština društva donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica HG spot d.d. privatnom ponudom, za iznos jednak dijelu temeljnog kapitala koji na njih otpada (al pari) i to unosom prava, uz isključenje prava prvenstva u cijelosti.

Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine društva HG spot d.d., Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, temeljni kapital društva povećat će sa nominalnog iznosa od 5.000.000,00 kn za nominalni iznos od 28.000.000,00 kn na ukupni nominalni iznos od 33.000.000,00 kuna, i to izdavanjem 280.000 novih redovnih dionica na ime serije »B«, svaka u nominalnoj vrijednosti od po 100,00 kn i ukupne nominalne vrijednosti 28.000.000,00 kn.

Istom Odlukom postojećim dioničarima društva HG spot d.d. Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, u cijelosti je isključeno pravo prvenstva upisa dionica prilikom ovog povećanja temeljnog kapitala.

Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je 30 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 90% izdanja dionica.

Nadalje je utvrđeno da je trgovačko društvo HG spot d.d. Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL304600 (»Narodne novine« 45/06).

Ocjenjujući gore navedeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica društva HG spot d.d., privatnom ponudom, od 29. svibnja 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.

Kako su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, valjalo je riješiti kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 8.L304601 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/17

Urbroj: 326-101/06-5

Zagreb, 29. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu HG spot d.d. Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !