Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu IPK Kandit d.d. iz Osijeka ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 7.9.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu IPK Kandit d.d. iz Osijeka

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1998

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva IPK KANDIT d.d., Osijek, Frankopanska 99, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 1. rujna 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu IPK KANDIT d.d., Osijek, Frankopanska 99, odobrava se prospekt o izdavanju 171.600 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 17,160.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo IPK KANDIT d.d., Osijek, Frankopanska 99, podnijelo je 30. lipnja 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, a 7. srpnja, 8. srpnja, 21. srpnja i 22. kolovoza 2005. godine dopune toga zahtjeva, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL266625 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL266626 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

U postupku je utvrđeno da predloženi prospekt sadrži sve Zakonom propisane podatke te da su zahtjevu za odobrenje prospekta priloženi svi Zakonom i Pravilnikom propisani prilozi.

Skupština društva IPK KANDIT d.d., Osijek, Frankopanska 99, donijela je 7. lipnja 2005. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica privatnom ponudom uplatom cjelokupnog uloga u novcu za nominalni iznos.

Sukladno navedenoj Odluci skupštine društva, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od 17,160.000,00 kuna, izdavanjem 171.600 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, privatnom ponudom, ulaganjem u novcu, na način kako je to predviđeno Odlukom Skupštine društva i odobrenim prospektom.

Prema istoj Odluci skupštine društva, postojećim dioničarima društva isključeno je pravo prvenstva upisa novih dionica, u dijelu koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu prije njegova povećanja.

Odlukom skupštine društva od 7. lipnja 2005. godine, određeno je da se dionice upisuju i uplata mora biti u potpunosti izvršena najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja te Odluke.

Međutim, prema odredbi čl. 27. st. 1. Zakona, upis i uplata vrijednosnih papira privatnom ponudom ne smije trajati dulje od 30 dana od dana konačnosti rješenja Komisije o odobrenju prospekta. Nakon odobrenja, prospekt, sukladno odredbi čl. 24. st. 4. Zakona, mora biti dostavljen potencijalnim ulagateljima prije eventualnog preuzimanja obveze na upis i prije upisa, a eventualno preuzimanje obveza na upis ili upis vrijednosnih papira prije dostavljanja prospekta ulagatelju ne obvezuje ulagatelja. Stoga je prospektom utvrđeno da se upis i uplata cjelokupnog iznosa predmetnog izdanja treba izvršiti najkasnije u roku 30 dana od dana konačnosti rješenja Komisije po odobrenju prospekta.

Trgovačko društvo IPK KANDIT d.d., Osijek, Frankopanska 99, uplatilo je administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL266627 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva IPK KANDIT d.d., Osijek, Frankopanska 99, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/94

Urbroj: 567-01/05-25

Zagreb, 1. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu IPK Kandit d.d. iz Osijeka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !