Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 3.7.2006 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1749

Sukladno odredbama članka 15.L304302 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L304303 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 22.L304305 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), temeljem zahtjeva trgovačkog društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 21. lipnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, odobrava se prospekt o izdavanju 873.240 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 873.240.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objaviti će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, podnijelo je dana 26. svibnja 2006. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, a dana 19. lipnja 2006. godine, dopunu toga zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL304307 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL304308 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložena dokumentacija propisana odredbama Zakona i Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna Skupština društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, dana 19. svibnja 2006. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica.

Sukladno navedenoj Odluci Glavne Skupštine društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od 873.240.000,00 kuna, izdavanjem i uplatom 873.240 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, uplatom u novcu.

Rok za upis dionica predmetnog izdanja je 15 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a rok za uplatu dionica je 3 dana od dana završetka roka za upis dionica. Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 90% izdanja dionica.

U provedenom postupku utvrđeno je da je trgovačko društvo RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, uplatilo administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL304309 (»Narodne novine« br. 45/96).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, privatnom ponudom, od dana 26. svibnja 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.

Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/16

Urbroj: 326-101/06-6

Zagreb, 21. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !