Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Vabi d.d., Banka, Varaždin ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 11.5.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Vabi d.d., Banka, Varaždin

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1172

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), na temelju zahtjeva trgovačkog društva Vaba d.d. banka Varaždin, Varaždin, Anina 2, za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 5. svibnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Vaba d.d., banka Varaždin, Varaždin, Anina 2, odobrava se prospekt o izdavanju 220.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 22.000.000,00kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VABA d.d., BANKA VARAŽDIN, Varaždin, Anina 2, podnijelo je 31. ožujka 2005. godine zahtjev za odobrenje projekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL262911 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljem tekstu: Zakon), i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL262912 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložio potrebnu dokumentaciju.

U postupku je utvrđeno da predloženi prospekt sadrži sve Zakonom i Pravilnikom propisane podatke te da je Glavna skupština društva 25. studenoga 2004. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Banke privatnom ponudom, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva u cijelosti.

Sukladno navedenoj Odluci društva, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od 22.000.000,00 kuna, izdavanjem 220.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, uplatom u novcu društva Validus d.d., Varaždin, Anina 3, na način kako je to predviđeno Odlukom društva i odobrenim prospektom.

Postojećim dioničarima društva isključeno je pravo prvenstva upisa dionica predmetnog izdanja, u iznosu koji odgovara njihovu udjelu u postojećem temeljnom kapitalu društva.

Upis i uplata dionica predmetnog izdanja izvršit će se u roku 30 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku bude upisano i uplaćeno 100% ukupno izdanja dionica.

Nadalje je utvrđeno da je trgovačko društvo Vaba d.d., banka Varaždin, Varaždin, Anina 2, uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL262913 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva Vaba d.d., banka Varaždin, Varaždin, Anina 2, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/45

Urbroj: 567-01/05-6

Zagreb, 5. svibnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Vabi d.d., Banka, Varaždin
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !