Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Varaždinskoj burzi d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 22.2.2006 Rješenje o odobrenju Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Varaždinskoj burzi d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

525

Sukladno odredbama članka 15.L290950 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L290951 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L290953 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), temeljem zahtjeva trgovačkog društva VARAŽDINSKA BURZA d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj dana 16. veljače 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu VARAŽDINSKA BURZA d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, odobrava se Prospekt o izdavanju 400 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VARAŽDINSKA BURZA d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I (dalje: Izdavatelj), podnijelo je dana 9. veljače 2006. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija,) zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, a dana 16. veljače 2006. godine dopunu toga zahtjeva, te priloge, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL290955 (»Narodne novine«, broj 118/03, dalje: Pravilnik).

U provedenom postupku utvrđeno je da je dana 7. veljače 2006. godine, Uprava Izdavatelja donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu privatnim izdavanjem novih dionica, a Nadzorni odbor Izdavatelja donio je istoga dana Odluku o davanju suglasnosti na navedenu Odluku Uprave Izdavatelja.

Odlukom Uprave Izdavatelja, određeno je, u bitnome, da se temeljni kapital društva povećava za iznos od 40.000,00 kuna, izdavanjem novih 400 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna, privatnom ponudom.

Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je 10 dana od konačnosti rješenja Agencije o odobrenju Prospekta, a izdanje će se smatrati uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 100 % ukupnog izdanja dionica.

Točkom III Odluke Izdavatelja, u cijelosti je isključeno pravo prvenstva pri upisu novih dionica svim postojećim dioničarima Izdavatelja upisanim u registar dionica kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, na dan donošenja Odluke.

Uz zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica, Izdavatelj je uplatio naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL290956 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, pa je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/09

Urbroj: 326-101/06-4

Zagreb, 16. veljače 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Varaždinskoj burzi d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !