Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom za Vinske podrume Belje d.d. iz Kneževih Vinograda ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
65 25.5.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom za Vinske podrume Belje d.d. iz Kneževih Vinograda

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1259

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), na temelju zahtjeva trgovačkog društva Vinski podrum Belje d.d., Kneževi Vinogradi, Šandora Petefija 2, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 17. svibnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Vinski podrumi Belje d.d., Kneževi Vinogradi, Šandora Petefija 2, odobrava se prospekt o izdavanju 14.901 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 14.901.000,00 kuna, pojedinačne vrijednosti 1.000,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Vinski podrumi Belje d.d., Kneževi Vinogradi, Šandora Petefija 2, podnijelo je 25. travnja 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, a 9. svibnja 2005. godine dopunu toga zahtjeva, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL263327 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon), i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL263328 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložio potrebnu dokumentaciju.

U postupku je utvrđeno da predloženi prospekt sadrži sve Zakonom i Pravilnikom propisane podatke.

Nadzorni odbor društva Vinski podrumi Belje d.d., Kneževi Vinogradi, Šandora Petefija 2, donio je 25. ožujka 2005. godine odluku kojom se Upravi društva daje suglasnost za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala za iznos od 14.901.000,00 kuna, a 21. travnja 2005. godine, direktor društva donio je Odluku o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdavanjem dionica.

Sukladno navedenoj Odluci direktora društva, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od 14.901.000,00 kuna, izdavanjem 14.901 redovne dionice na ime, u nematerijaliziranom obliku, privatnom ponudom, ulaganjem u novcu, na način kako je predviđeno Odlukom direktora društva i odobrenim prospektom.

Prema navedenoj Odluci, postojeći dioničari društva imaju pravo prvenstva upisa novih dionica, u dijelu koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu prije njegova povećanja. Dioničari društva imaju pravo na upis novih dionica u roku 14 dana od dana konačnosti rješenja Komisije o odobrenju prospekta, a ulozi za upisane dionice moraju se u cijelosti uplatiti u novcu u roku 3 dana od dana upisa dionica predmetnog izdanja.

Ukoliko jedan od potencijalnih investitora – dioničara društva ne podnese zahtjev za upis novih dionica u roku 14 dana od dana konačnosti rješenja Komisije o odobrenju prospekta, ili ne uplati ulog za dionice u roku 3 dana od upisa dionica, pravo upisa preostalih, a neupisanih novih dionica ima drugi potencijalni investitor – dioničar, ukoliko podnese zahtjev za upis novih dionica u daljnjem roku od 8 dana.

Predmetno izdanje smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno najmanje 90% ukupnog iznosa izdanja.

Trgovačko društvo Vinski podrumi Belje d.d., Kneževi Vinogradi, Šandora Petefija 2, uplatilo je naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL263329 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva Vinski podrumi Belje d.d., Kneževi Vinogradi, Šandora Petefija 2, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/65

Urbroj: 567-01/05-8

Zagreb, 17. svibnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom za Vinske podrume Belje d.d. iz Kneževih Vinograda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !