Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 2.000.000 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti do najviše 20.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici Trajketnoj luci Split d.d. ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 15.7.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 2.000.000 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 20.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici Trajektnoj luci Split d.d.

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1701

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), na temelju zahtjeva trgovačkog društva TRAJEKTNA LUKA SPLIT d.d. Split, Gat sv. Duje 1, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 7. srpnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu TRAJEKTNA LUKA SPLIT d.d. Split, Gat sv. Duje 1, odobrava se prospekt o izdavanju do 2.000.000 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 20.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Trajektna luka Split d.d. Split, Gat sv. Duje 1, podnijelo je 1. travnja 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, a 20. travnja, 19. svibnja i 20. lipnja 2005. godine dopune toga zahtjeva, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL265260 (»Narodne novine« broj 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL265261 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

U provedenom postupku je utvrđeno da je Izvanredna glavna skupština Društva, 31. siječnja 2005. godine, donijela Odluku o redovnom smanjenju temeljnog kapitala radi unošenja iznosa od 18.677.250,00 kuna u ostale rezerve Društva i o istodobnom povećanju temeljnog kapitala ulozima.

Sukladno navedenoj odluci Skupštine Društva, provodi se redovno smanjenje temeljenog kapitala radi unošenja 18.677.250,00 kuna u ostale rezerve Društva, čime se temeljni kapital Društva smanjuje s 19.922.400,00 kuna za 18.677.250,00 kuna na 1.245.150,00 kuna. Na temelju iste odluke, temeljni kapital Društva povećat će se za iznos do najviše 20.000.000,00 kuna, izdavanjem do 2.000.000 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudom, ulaganjem u novcu, na način kako je to predviđeno istom odlukom i prospektom o izdavanju dionica.

Postojeći dioničari, sukladno istoj odluci Skupštine Društva, imaju pravo prvenstva upisa novih dionica, u dijelu koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu prije njegova povećanja, u roku 20 dana od dana konačnosti rješenja Komisije o odobrenju prospekta. Ukoliko postojeći dioničari Društva ne iskoriste svoje pravo prvenstva, te ne upisu i uplate dionice u navedenom roku, zainteresirani dioničari koji su to pravo u potpunosti iskoristili, mogu u narednom roku od dva dana upisati i uplatiti sve preostale dionice.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 90% dionica predmetnog izdanja.

II. Dana 20. travnja 2005. godine, društvo TRAJEKTNA LUKA SPLIT d.d. Split, Gat sv. Duje 1, dostavilo je Komisiji rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 23. ožujka 2005. godine, kojim se ukida rješenje Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-04/2228-7, od 2. prosinca 2004. godine, o upisu prethodnog smanjenja i povećanja temeljnog kapitala Društva i predmet vraća istom sudu na ponovni postupak.

Na temelju navedenog rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, od 11. travnja 2005. godine, brisan je upis promjene podataka upisanih rješenjem toga suda br. Tt-04/2228-7, od 2. prosinca 2004. godine, odnosno brisan je upis prethodnog smanjenja i povećanja temeljnog kapitala Društva.

Navedeno brisanje podataka u sudskom registru, utjecalo je na podatke o temeljnom kapitalu i izdanim dionicama Društva, koji su navedeni u odluci Skupštine Društva od 31. siječnja 2005. godine i prospektu o izdavanju dionica predmetnog izdanja.

S obzirom da podaci o temeljnom kapitalu i izdanim vrijednosnim papirima, sukladno odredbi članka 221. stavak 1. točka B) Zakona o tržištu vrijednosnih papira, čine obvezni sadržaj prospekta o izdavanju vrijednosnih papira, Zaključkom od 16. lipnja 2005. godine, prekinut je postupak pred Komisijom, na temelju zahtjeva Društva za odobrenje prospekta predmetnog izdanja dionica, do pravomoćnog okončanja postupka pred Trgovačkim sudom u Splitu, a povodom rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 23. ožujka 2005. godine.

Uvidom u rješenje Trgovačkog suda u Splitu, od 31. svibnja 2005. godine, koje je društvo Trajektna luka Split d.d. Split, Gat sv. Duje 1, dostavilo Komisiji dana 20. lipnja 2005. godine, utvrđeno je da je Trgovački sud u Splitu u provedenom ponovnom postupku, upisao smanjenje i povećanje temeljenog kapitala, koje je prethodnim rješenjem do 11. travnja 2005. godine brisano.

Uzimajući u obzir odredbu članka 11.L265262 Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« br. 1/95, 57/96, 45/99, 54/05), prema kojoj upis u registar ima pravni učinak prema subjektu upisa i prema trećima, sljedećeg dana od dana upisa u registar, ako zakonom nije drukčije propisano, zatim odredbu članka 17.L265264 Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine« br. 1/95), prema kojoj registarski sudac, između ostaloga, može odlučiti da se upis u registar provede nakon pravomoćnosti rješenja o upisu, a što registarski sudac u ovom slučaju nije učinio, te odredbu članka 22. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojom je propisano da će Komisija rješenjem odobriti prospekt ako su zahtjevu priloženi svi propisani prilozi i ako prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21.L265266 Zakona, Komisija je temeljem odredbe članka 148.L265267 stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91, 103/96), nastavila postupak.

III. Trgovačko društvo Trajektna luka Split d.d. Split, Gat sv. Duje 1, uplatilo je naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL265269 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva Trajektna luka Split d.d. Split, Gat sv. Duje 1, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

V. Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/46

Urbroj: 567-01/05-9

Zagreb, 7. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 2.000.000 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti do najviše 20.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici Trajketnoj luci Split d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !