Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 64.744 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti 25.897.600,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici, Uljanik plovidbi d.d. iz Pule ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 15.7.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 64.744 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 25.897.600,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici, Uljanik plovidbi d.d. iz Pule

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1702

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), na temelju zahtjeva trgovačkog društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 7. srpnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6, odobrava se prospekt o izdavanju 64.744 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 25.897.600,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6, podnijelo je 6. lipnja 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, a 29. lipnja 2005. godine dopunu toga zahtjeva, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL265270 (»Narodne novine« broj 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL265271 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložilo potrebnu dokumentaciju.

Nakon dopune prospekta o izdavanju dionica predmetnog izdanja i propisane dokumentacije na traženje Komisije od 23. lipnja 2005. godine, utvrđeno je da predloženi prospekt sadrži sve Zakonom propisane podatke te da je Glavna skupština Društva, 30. svibnja 2005. godine, donijela odluku o povećanju temeljenog kapitala Društva.

Sukladno navedenoj odluci Skupštine Društva, temeljni kapital Društva povećat će se za 25.897.600,00 kuna, izdavanjem 64.744 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, uplatom uloga u novcu, na način kako je to predviđeno istom odlukom i odobrenim prospektom.

Pravo upisa dionica predmetnog izdanja imaju svi dioničari društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6, u iznosu koji odgovara njihovom udjelu u postojećem temeljnom kapitalu društva i to prema stanju vlasničkih računa toga vrijednosnog papira kod Središnje depozitarne agencije, Zagreb, Ksaver 200, na dan 15. travnja 2005. godine.

Razdoblje za upis i uplatu dionica iznosi 14 dana od dana dostave prospekta dioničarima, s tim da je društvo ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6, sukladno odredbi članka 24. stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, obvezno dioničarima dostaviti prospekt u roku 15 dana od dana konačnosti ovoga rješenja.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno najmanje 90% dionica izdanja.

Društvo ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6, uplatilo je naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL265272 (»Narodne novine« broj 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/84

Urbroj: 567-01/05-5

Zagreb, 7. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 64.744 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti 25.897.600,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici, Uljanik plovidbi d.d. iz Pule
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !