Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 75.000 redovnih dionica na ime i 20.000 povlaštenih dionica na ime, javnom ponudom, ukupne vrijednosti do 9.500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Banki Splitsko-dalamtinskoj d.d. iz Splita ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 25.7.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 75.000 redovnih dionica na ime i 20.000 povlaštenih dionica na ime, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 9.500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Banki Splitsko-dalmatinskoj d.d. iz Splita

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1795

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), na temelju zahtjeva trgovačkog društva BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split, Matice hrvatske 1, za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih i povlaštenih dionica javnom ponudom, na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split, Matice hrvatske 1, odobrava se prospekt o izdavanju 75.000 redovnih dionica na ime i 20.000 povlaštenih dionica na ime, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 9.500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split, Matice hrvatske 1, podnijelo je 20. lipnja 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih i povlaštenih dionica javnom ponudom, a 4. srpnja 2005. godine dopunu toga zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL265633 (»Narodne novine« broj 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL265634 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložilo potrebnu dokumentaciju.

Nakon dopune prospekta o izdavanju dionica predmetnog izdanja i propisane dokumentacije na traženje Komisije od 29. lipnja 2005. godine, utvrđeno je da predloženi prospekt sadrži sve Zakonom propisane podatke te da je Glavna skupština društva 30. svibnja 2005. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih i povlaštenih dionica javnom ponudom, uz isključenje prava prvenstva u cijelosti.

Sukladno navedenoj Odluci društva, temeljni kapital društva povećati će se za iznos od 9.500.000,00 kuna, izdavanjem 75.000 redovnih dionica na ime i 20.000 povlaštenih dionica na ime, javnom ponudom, ulaganjem u novcu, na način kako je to predviđeno Odlukom društva i odobrenim prospektom.

Postojećim dioničarima društva u cijelosti je isključeno pravo prvenstva upisa dionica predmetnog izdanja, u iznosu koji odgovara njihovu udjelu u postojećem temeljnom kapitalu društva.

Upis i uplata dionica predmetnog izdanja izvršiti će se u roku od 15 dana od dana objave prospekta, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku bude upisano i uplaćeno 75 % ukupnog izdanja dionica. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, trgovačko društvo BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split, Matice hrvatske 1, obvezno je u roku od 30 dana od dostave ovoga rješenja, objaviti odobreni prospekt, na način kako je to određeno istom odredbom Zakona.

Nadalje je utvrđeno da je trgovačko društvo BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split, Matice hrvatske 1, uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL265635 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih i povlaštenih dionica društva javnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. i 5. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/92

Urbroj: 567-01/05-6

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 75.000 redovnih dionica na ime i 20.000 povlaštenih dionica na ime, javnom ponudom, ukupne vrijednosti do 9.500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Banki Splitsko-dalamtinskoj d.d. iz Splita
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !