Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 93.257 redovnih dionica na ime, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti do najviše 9.325.700,00 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Bina - Fincomu d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 9.3.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 93.257 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 9.325.700,00 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Bina _ Fincomu d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

620

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. točke 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), na temelju zahtjeva trgovačkog društva BINA – FINCOM d.d., Zagreb, Savska cesta 106, zastupanog po Ivi Tokić, odvjetnici Odvjetničkog društva Porobija & Porobija iz Zagreba, Iblerov trg 10/VII, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 3. ožujka 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu BINA – FINCOM d.d., Zagreb, Savska cesta 106, odobrava se prospekt o izdavanju do 93.257 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 9.325.700,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo BINA – FINCOM d.d., Zagreb, Savska cesta 106, zastupano po Ivi Tokić, odvjetnici Odvjetničkog društva Porobija & Porobija iz Zagreba, Iblerov trg 10/VII, podnijelo je 17. veljače 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL260374 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL260375 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložilo potrebnu dokumentaciju.

U postupku je utvrđeno da predloženi prospekt sadrži sve Zakonom i Pravilnikom propisane podatke te da je generalni direktor društva BINA – FINCOM d.d., Zagreb, Savska cesta 106, 10. veljače 2005. godine, donio Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva (odobreni temeljni kapital) i izdavanju dionica privatnom ponudom.

Sukladno navedenoj Odluci, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od najviše 9.325.700,00 kuna, izdavanjem do 93.257 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, privatnom ponudom, ulaganjem u novcu, na način kako je to predviđeno Odlukom generalnog direktora društva i odobrenim prospektom.

Prema navedenoj Odluci, postojeći dioničari društva imaju pravo prvenstva upisa novih dionica, u dijelu koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu prije njegova povećanja. Uprava društva pozvat će dioničare da izvrše upis i uplatu dionica u roku od najviše 30 dana od dana konačnosti rješenja Komisije o odobrenju prospekta, a razdoblje za upis i uplatu dionica će trajati 7 dana od dana dostave prospekta dioničarima.

Predmetno izdanje smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno najmanje 90% ukupnog iznosa izdanja.

Trgovačko društvo BINA – FINCOM d.d., Zagreb, Savska cesta 106, uplatilo je naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL260376 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva BINA – FINCOM d.d., Zagreb, Savska cesta 106, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/23
Urbroj: 567-01/05-2
Zagreb, 3. ožujka 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 93.257 redovnih dionica na ime, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti do najviše 9.325.700,00 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Bina - Fincomu d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !