Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 750.000.000,00 kn... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 7.6.2006 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 750.000.000,00 kn u denominaciji od 1 kn, dospijeća 2011. trgovačkom društvu NEXE GRUPA d.d., Našice

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1559

Sukladno odredbama članka 15.L303350 stavka 1. točke 4. alineje 1. i članka 8.L303351 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 22.L303353 stavka 4. i članka 96.L303354 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02), a temeljem zahtjeva trgovačkog društva NEXE GRUPA d.d., Našice, Braće Radić 200, za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 2. lipnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu NEXE GRUPA d.d., Našice, Braće Radić 200, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od750.000.000,00 kn, u denominaciji od 1 kn, dospijeća 2011. godine.
2. Trgovačkom društvu NEXE GRUPA d.d., Našice, Braće Radić 200, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. ovog Rješenja, prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a nakon što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u roku od 7 dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.
3. Ovo Rješenje objaviti će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo NEXE GRUPA d.d., Našice, Braće Radić 200 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je 8. svibnja 2006. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a 29. svibnja i 2. lipnja 2006. godine, dopune toga Zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL303356 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Sukladno Odluci Izdavatelja od 28. veljače 2006. godine o izdanju korporativnih obveznica, Izdavatelj izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od 750.000.000,00 kn u denominaciji od 1 kn, dospijeća 2011. godine. NAŠICECEMENT d.d. sa sjedištem u Našicama garantira (solidarnim jamstvom) za sve obveze Izdavatelja po obveznicama.
Razdoblje upisa traje 5 radnih dana od dana objave javnog poziva na upis u dnevnim novinama. Razdoblje uplate trajat će jedan radni dan počevši od drugog radnog dana nakon zatvaranja razdoblja upisa. Sredstva primljena na ime upisa obveznica bit će uplaćena na dan uplate prema instrukciji plaćanja koju će agenti, pokrovitelji izdanja i suaranžer izdanja pravodobno poslati investitorima dan nakon zatvaranja razdoblja upisa. Dan uplate je datum izdanja obveznica. Agenti i pokrovitelji izdanja su Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2 i Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, a suaranžer izdanja je HVB Splitska banka d.d., Split, Ruđera Boškovića 16.
Izdavatelj je uplatio administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Odluci o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL303357 (»Narodne novine« br. 46/06).
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbama članka 21. Zakona, te da isti podaci mogu biti objavljeni prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb.
Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica Izdavatelja javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te je sukladno odredbama članka 22. stavka 4. i članka 96. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točkama 1. i 2. izreke.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki 3. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja, sukladno odredbi članka 19. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/14
Urbroj: 326-101/06-6
Zagreb, 2. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 750.000.000,00 kn...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !