Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime u ukupnom iznosu od 16.500.000,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2008. godine Medici d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 27.6.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime u ukupnom iznosu od EUR 16.500.000,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2008. godine Medici d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1520

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. točke 5., članka 22. stavka 4. i članka 96. stavka 4. Zakon.a o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), na temelju zahtjeva trgovačkog društva MEDIKA d.d., Zagreb, Capraška 1, za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, od 15. lipnja 2005. godine, na sjednici održanoj 23. lipnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 16.500.000,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2008. godine.

2. Trgovačkom društvu MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. ovog Rješenja, prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, a nakon što društvo, kao izdavatelj obveznica, dostavi Komisiji obavijest iz članka 27. stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Ovo rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, podnijelo je 15. lipnja 2005. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a 20. lipnja dopunu toga Zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL264557 (»Narodne novine«, broj 84/02, u daljnjem tekstu; Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL264558 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Zahtjevu je priložena propisana dokumentacija.

U postupku je utvrđeno da predloženi prospekt sadrži sve Zakonom propisane podatke.

Sukladno Odluci predsjednika Uprave društva MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, od 24. svibnja 2005. godine, o odobrenju izdavanja obveznica Medike d.d., društva izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od EUR 16.500.00, u denominaciji od EUR 1, na način kako je to predviđeno navedenom Odlukom predsjednika uprave društva i odobrenjem prospektom.

Razdoblje upisa obveznica trajat će od 29. lipnja 2005. godine do 8. srpnja 2005. godine, a sredstva na ime upisa obveznica uplatit će se u kunskoj protuvrijednosti iznosa u EUR obračunatog primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan upisa, prema instrukciji plaćanja koju će agent izdanja pravodobno poslati upisnicima izdanja obveznica. Datum izdanja obveznica bit će 11. srpnja 2005. godine.

Agent i pokrovitelj cjelokupnog iznosa izdanja obveznica je Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2.

Komisija je utvrdila da podaci iz točke 2. izreke ovog Rješenja sadrže najmanje one podatke koji su Zakonom propisani za sadržaj prospekta izdanja vrijednosnih papira, sukladno odredbi članka 96. stavak 1. članka 21. Zakona.

Nadalje je utvrđeno da je trgovačko društvo MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, uplatilo administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL264559 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica trgovačkog društva MEDIKA d.d., Zagreb, Capraška 1, javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/90

Urbroj: 567-01/05-3

Zagreb, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime u ukupnom iznosu od 16.500.000,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2008. godine Medici d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !