Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju povlaštenih dionica privatnom ponudom Končaru - Distributivni i specijalni transformatori d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 23.6.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju povlaštenih dionica privatnom ponudom Končaru – Distributivni i specijalni transformatori d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1504

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb, Mokrovićeva 8, za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 16. lipnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb, Mokrovićeva 8, odobrava se prospekt o izdavanju 24.438 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 7.331.400,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb, Mokrovićeva 8, podnijelo je 2. lipnja 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, a 9. lipnja 2005. godine dopunu toga zahtjeva, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL264498 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjemL264499 (»Narodne novine«, broj 61/97, 65/97, 28/99, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložilo potrebnu dokumentaciju.

U postupku je utvrđeno da predloženi prospekt sadrži sve Zakonom i Pravilnikom propisane podatke te da je Glavna skupština društva, 31. svibnja 2005. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdanjem redovnih dionica.

Sukladno navedenoj Odluci skupštine društva, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od 7.331.400,00 kuna, izdavanjem 24.438 redovnih dionice na ime, privatnom ponudom, uplatom uloga u novcu, na način kako je to predviđeno istom odlukom i odobrenim prospektom.

Dioničari društva koji budu upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije kao vlasnici dionica na dan 7. lipnja 2005. godine, imaju pravo prvenstva upisa novih dionica, na način da svake tri postojeće dionice, dioničaru daju pravo na upis jedne nove redovne dionice.

Razdoblje za upis i uplatu redovnih dionica iznosi trideset dana od dana konačnosti ovoga rješenja kojim se odobrava prospekt o izdavanju dionica, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno najmanje 90% dionica izdanja.

Trgovačko društvo KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb, Mokrovićeva 8, uplatilo je naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL264500 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb, Mokrovićeva 8, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/82

Urbroj: 567-01/05-3

Zagreb, 16. lipnja 2006.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju povlaštenih dionica privatnom ponudom Končaru - Distributivni i specijalni transformatori d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !