Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Raiffeisen d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 21.12.2001 Rješenje o odobrenju Reiffeisen d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

1925

Na temelju odredbi čl. 27.L78110, čl. 79.L78111 st. 3., čl. 95.L78112 i čl. 98.L78113 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99. i 63/00.), čl. 2.L78115 Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskih društava (»Narodne novine«, br. 85/01), čl. 4.L78117 st 3. i čl. 5.L78118 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« 65/01.) odlučujući o zahtjevu za odobrenje za rad RAIFFEISEN mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija), donosi

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje za rad RAIFFEISEN mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

2. Daje se odobrenje RAIFFEISEN mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. za izbor banke skrbnika HVB Bank Croatia d.d. Zagreb

Obrazloženje

RAIFFEISEN mirovinsko dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom podnijelo je 2. studenoga 2001. zahtjev za odobrenje za rad. Uz zahtjev su priložili:

– Primjerke zadnje verzije dokumenata za autorizaciju,

– Statut Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda,

– Ugovor s bankom skrbnikom HVB Bank Croatia d.d. Zagreb

– Informacije o banci skrbniku,

– Procjenu dinamike upisa broja članova mirovinskog fonda u prve dvije godine,

– Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt - 01/5284-2,

– Izjavu da nije došlo do nikakvih promjena u činjenicama i dokumentima koji su predani uz Zahtjev za autorizaciju.

Postupajući sukladno odredbi čl. 27. Zakona, Savjet je na sjednici održanoj 5. studenoga 2001. utvrdio da je zahtjev osnovan, pa je primjenom odredbe čl. 95. istog odlučeno kao u toč. 1. izrijeke ovog Rješenja.

Na istoj sjednici Savjeta odobren je izbor banke skrbnika HVB Bank Croatia d.d. nad imovinom mirovinskog fonda RAIFFEISEN mirovinskog društva za upravljanje mirovinskim fondom d.d., te Ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe članka 79. stavka 3. gore citiranog Zakona, odlučeno kao u toč. 2. izrijeke ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Rješenje je konačno. Protiv ovog Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog.

Klasa: UP/I 034-04/01-01/65
Urbroj: 383-01-01-2
Zagreb, 5. studenoga 2001.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Kovačević, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju Raiffeisen d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !