Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za Kaštelansku staklenicu d.d. iz Kaštel Štafilića ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 4.5.2005 Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za Kaštelansku staklenicu d.d. iz Kaštel Štafilića

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1129

Na temelju odredbi članka 12.L262716 točke 5. i članka 96.L262717 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva Kaštelanski staklenici d.d., Kaštel Štafilić, Magistrala b.b., zastupanog po ovlaštenom društvu Fintrade d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Kaštelanski staklenici d.d. u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 28. travnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

3. Društvu Kaštelanski staklenici d.d., Kaštel Štafilić, Magistrala b.b., odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Kaštelanski staklenici d.d., Kaštel Štafilić u kotaciju javnih dioničkih društava.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo Kaštelanski staklenici d.d., Kaštel Štafilić (dalje: Društvo), zastupano po ovlaštenom društvu Fintrade d.o.o. podnijelo je 15. travnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica Društva u kotaciju javnih dioničkih društava.

Predmetni zahtjev temelji se na obvezi Društva da, sukladno odredbi članka 114.L262719 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objavi skraćeni prospekt, što prethodno mora odobriti Komisiji.

U provedenom postupku Komisija je utvrdila da dostavljeni skraćeni prospekt sadrži sve propisane podatke, sukladno odredbama članka 6.L262721 Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»Narodne novine« br. 118/03), a u svezi s člankom 96. stavak 2. Zakona. Slijedom iznijetog, riješeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L262723 točka 15. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/54Urbroj: 567-03/05-3Zagreb, 28. travnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za Kaštelansku staklenicu d.d. iz Kaštel Štafilića
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !