Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju trgovačkom društvu Allianz Gmbh, Wien, stjecanje 159.607 dionica koje čine 80,096 temeljnog kapitala društva Allianz osiguranja d.d. Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 23.1.2006 Rješenje o odobrenju trgovačkom društvu Allianz Gmbh, Wien, stjecanje 159.607 dionica koje čine 80,096% temeljnog kapitala društva Allianz osiguranja d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

225

Na temelju odredbi članka 15.L286596 stavak 1. točka 4. alineja 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbe članka 21.L286598 Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 5. siječnja 2006. donijela je

RJEŠENJE

I. Odobrava se trgovačkom društvu Allianz Gmbh, 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, Republika Austrija, stjecanje 159.607 dionica koje čine 80,096% temeljnog kapitala društva Allianz osiguranja d.d. Zagreb.

II. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Putem punomoćnice Tatjane Vujović, iz Zagreba, Sokolgradska 71 društvo Allianz Gmbh 1130 Wien Hietzinger Kai 101-105, obratilo se Direkciji za nadzor društava za osiguranje zahtjevom za odobrenje stjecanja 80,0958% dionica s pravom glasa u društvu Allianz osiguranja Zagreb d.d., zaprimljenim 13. prosinca 2005. godine.

U provedenom je postupku utvrđeno da je podnositelj zahtjeva, u privitku dostavio dokumente propisane člankom 22. stavak 1. Zakona o osiguranju. Temeljem navoda u zahtjevu i dostavljene dokumentacije, nadalje je utvrđeno da je društvo Allianz AG postalo vlasnik ukupno 159.607 dionica koje čine 80,096% temeljnog kapitala društva Allianz osiguranja d.d. Zagreb, za koje stjecanje je ishodilo suglasnost Direkcije za nadzor društava za osiguranje, temeljem članka 11.L286600 Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 46/97 – pročišćeni tekst, 116/99 i 11/02). Allianz AG, namjerava prenijeti dionice društva Allianz Zagreb d.d., kojih je vlasnik, na podnositelja zahtjeva, a koji je u njegovom 100%-tnom vlasništvu, u cilju prestrukturiranja i grupiranja investicija toga društva u istočnoj Europi. Na taj će način dosadašnji dioničar i dalje ostati posredni vlasnik dionica.

Nakon razmatranja zahtjeva, s obzirom da je podnositelj zahtjeva udovoljio uvjetima propisanim člankom 21. i člankom 22. Zakona o osiguranju, odlučeno je da se zahtjevu društva Allianz Gmbh 1130 Wien Hietzinger Kai 101-105 udovolji i odobri stjecanje svih 159.607 dionica, što čini 80,096% temeljnog kapitala društva Allianz Zagreb d.d.

U skladu s odredbom članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za na nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, službenom glasilu Republike Hrvatske.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-453-02/06-03/01

Urbroj: 326-01/06-1

Zagreb, 5. siječnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju trgovačkom društvu Allianz Gmbh, Wien, stjecanje 159.607 dionica koje čine 80,096 temeljnog kapitala društva Allianz osiguranja d.d. Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !