Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju za rad AZ HKZP zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
29 2.3.2005 Rješenje o odobrenju za rad AZ HKZP zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

516

Na temelju odredbi članaka 27.L259932, 79.L259933 stavak 3. i 105. stavak 5. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), a u svezi s primjenom članka 98.L259935 istog Zakona, članka 2.L259936 Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva (»Narodne novine« br. 85/01), članka 4.L259938 stavak 3. i članka 5.L259939 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« br. 65/01 i 47/03), odlučujući o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija), donosi

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje za rad Allianz ZB d.o.o., društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za osnivanje i upravljanje AZ HKZP zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom.

2. Daje se odobrenje Allianz ZB d.o.o., društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na izbor banke skrbnika, HVB Splitska banka d.d., Split.

O b r a z l o ž e n j e

Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, podnijelo je dana 3. veljače 2005. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za rad AZ HKZP zatvorenoga dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Uz zahtjev su priložili:

– Izjavu o dokumentima iz članka 21. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;

– Informacije o osnivačima – pravne osobe, Prilog 2/1-PO za Zagrebačku banku d.d., Zagreb i Prilog 2/1-PO za AZ – Argos 2 GmbH, München;

– Odluku Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o., Zagreb, o osnivanju AZ HKZP zatvorenoga dobrovoljnoga mirovinskog fonda;

– Ugovor o poslovnoj suradnji i pokroviteljstvu AZ HKZP zatvorenoga dobrovoljnoga mirovinskog fonda;

– Izvadak iz sudskog registra za Društvo;

– Statut Fonda;

– Informativni prospekt Fonda;

– Informacije o banci skrbniku;

– Izvadak iz sudskog registra za banku skrbnika;

– Prijedlog Ugovora s bankom skrbnikom (HVB Splitskom bankom d.d., Split);

– Izvještaj i Procjenu dinamike upisa broja članova u Fond.

Postupajući sukladno odredbama članka 27. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon), Savjet Agencije je na sjednici održanoj 10. veljače 2005. godine utvrdio da je zahtjev osnovan, pa je odlučeno kao u točki 1. izrijeke ovog Rješenja.

Na istoj sjednici Savjet Agencije je odobrio izbor banke skrbnika, HVB Splitska banka d.d. Split, te odobrio prijedlog Ugovora o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe članka 79. stavka 3. Zakona, odlučeno kao u točki 2. izrijeke ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Rješenje je konačno. Protiv ovog Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog.

Klasa: UP/I 034-04/05-01/01
Urbroj: 383-01-05-3
Zagreb, 10. veljače 2005.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Kovačević, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju za rad AZ HKZP zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !