Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju za rad Erste Plavim Protect dobrovoljnim mirovinskim fondom ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
29 2.3.2005 Rješenje o odobrenju za rad Erste Plavim Protect dobrovoljnim mirovinskim fondom

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

517

Na temelju odredbi članaka 27.L259893, 79.L259894 stavak 3. i 105. stavak 4. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), a u svezi s primjenom članka 98.L259896 istog Zakona, članka 2.L259897 Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva (»Narodne novine« br. 85/01), članka 4.L259899 stavak 3. i članka 5.L259900 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« br. 65/01 i 47/03), odlučujući o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, ERSTE DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija), donosi

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje za rad ERSTE DMD, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, za osnivanje i upravljanje ERSTE PLAVIM PROTECT dobrovoljnim mirovinskim fondom.

2. Daje se odobrenje ERSTE DMD, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, na izbor banke skrbnika, HVB Splitska banka d.d., Split.

O b r a z l o ž e n j e

ERSTE DMD, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, podnijelo je dana 10. veljače 2005. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ERSTE PLAVI PROTECT dobrovoljnoga mirovinskog fonda.

Uz zahtjev su priložili:

– Izjavu o dokumentima iz članka 21. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;

– Izvadak iz sudskog registra za Društvo;

– Statut Fonda;

– Informacije o banci skrbniku;

– Ugovor s bankom skrbnikom (HVB Splitskom bankom d.d., Split);

– Izvještaj i Procjenu dinamike upisa broja članova u Fond.

Postupajući sukladno odredbama članka 27. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon), Savjet Agencije je na sjednici održanoj 10. veljače 2005. godine utvrdio da je zahtjev osnovan, pa je odlučeno kao u točki 1. izrijeke ovog Rješenja.

Na istoj sjednici Savjet Agencije je odobrio izbor banke skrbnika, HVB Splitska banka d.d. Split, te odobrio Ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe članka 79. stavka 3. Zakona, odlučeno kao u točki 2. izrijeke ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Rješenje je konačno. Protiv ovog Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog.

Klasa: UP/I 034-04/04-01/30
Urbroj: 383-01-05-12
Zagreb, 10. veljače 2005.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Kovačević, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju za rad Erste Plavim Protect dobrovoljnim mirovinskim fondom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !