Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda AZ Dalekovod – (“Narodne novine“, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
179 17.12.2004 Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda AZ Dalekovod

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

3119

Na temelju odredbi članaka 27.L112464, 79.L112465 stavak 3. i 98. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99 i 63/00), članka 36.L112467 stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 103/03), članka 2.L112469 Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva (»Narodne novine« br. 85/01), članka 4.L112471 stavak 3. i članka 5.L112472 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« br. 65/01 i 47/03), odlučujući o zahtjevu za odobrenje za rad, Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija), donosi

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje za rad Allianz ZB d.o.o., društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za osnivanje i upravljanje AZ Dalekovod, zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom.

2. Daje se odobrenje Allianz ZB d.o.o., društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na izbor banke skrbnika, HVB Splitska banka d.d., Split.

Obrazloženje

Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, podnijelo je svojim dopisima od dana 29. lipnja 2004. uz ispravke do dana 25. studenoga 2004. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za rad AZ Dalekovod zatvorenoga dobrovoljnoga mirovinskog fonda.

Uz zahtjev su priložili:

– Izjavu o dokumentima iz članka 21. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;

– Odluku Pokrovitelja o osnivanju AZ DALEKOVOD zatvorenoga dobrovoljnoga mirovinskog fonda;

– Ugovor o poslovnoj suradnji i pokroviteljstvu AZ DALEKOVOD zatvorenoga dobrovoljnoga mirovinskog fonda;

– Izvadak iz sudskog registra za Društvo, potvrđen kod javnog bilježnika;

– Statut Fonda;

– Informativni prospekt Fonda;

– Informacije o banci skrbniku;

– Izvadak iz sudskog registra za banku skrbnika;

– Ugovor s bankom skrbnikom (HVB Splitskom bankom d.d., Split),

– Izvještaj i Procjenu dinamike upisa broja članova u Fond.

Postupajući sukladno odredbama članka 27. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon) i članka 36. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljem tekstu Izmjene zakona), Savjet je na sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine utvrdio da je zahtjev osnovan, pa je odlučeno kao u točki 1. izrijeke ovog Rješenja.

Na istoj sjednici Savjet je odobrio izbor banke skrbnika, HVB Splitska banka d.d., Split., te odobrio Ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe članka 79. stavka 3. Zakona, odlučeno kao u točki 2. izrijeke ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Rješenje je konačno. Protiv ovog Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog.

Klasa: UP/I 034-04/04-01/29
Urbroj: 383-01-04-9
Zagreb, 2. prosinca 2004.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Kovačević, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda AZ Dalekovod –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !