Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla – (“Narodne novine“, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
179 17.12.2004 Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

3118

Na temelju odredbi članaka 27.L112454, 79.L112455 stavak 3. i 98. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99 i 63/00), članka 36.L112457 stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 103/03), članka 2.L112459 Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva (»Narodne novine« br. 85/01), članka 4.L112461 stavak 3. i članka 5.L112462 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« br. 65/01 i 47/03), odlučujući o zahtjevu za odobrenje za rad, Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija), donosi

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje za rad Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., za osnivanje i upravljanje Zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom Ericsson Nikola Tesla.

2. Daje se odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., na izbor banke skrbnika, HVB Splitske banke d.d., Split.

Obrazloženje

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., svojim dopisima od 29. lipnja 2004. uz ispravke do 2. studenoga 2004., podnijelo je zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Zatvorenoga dobrovoljnoga mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla.

Uz zahtjev su priložili:

– Izjavu o dokumentima iz članka 21. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,

– Odluku o osnivanju Fonda,

– Ugovor o pokroviteljstvu, osnivanju i upravljanju Fondom,

– Odluku o načelima ulaganja Fonda,

– Statut fonda,

– Informativni prospekt Fonda,

– Ugovor s bankom skrbnikom sukladno odredbi članka 79. Zakona,

– Izjavu HVB Splitske banke d.d. Split da nije došlo do promjena u odnosu na dokumente koji se prilažu za banku skrbnika, a koje je Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. dostavilo kao prilog posljednjem Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad mirovinskog društva,

– Procjenu dinamike upisa broja članova u Fond u 2004. i 2005. godini.

Postupajući sukladno odredbama članka 27. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon) i članka 36. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Izmjene zakona), Savjet je na sjednici održanoj 2. prosinca 2004. utvrdio da je zahtjev osnovan, pa je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog Rješenja.

Na istoj sjednici Savjet je odobrio izbor banke skrbnika, HVB Splitske banke d.d., Split, te odobrio Ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe članka 79. stavka 3. citiranog Zakona, odlučeno kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Rješenje je konačno. Protiv ovog Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog.

Klasa: UP/I 034-04/04-01/26
Urbroj: 383-01-04-15
Zagreb, 2. prosinca 2004.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Kovačević, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !