Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenoj autorizaciji mirovinskog društva Erste DMD d.o.o. – društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom – (“Narodne novine“, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
179 17.12.2004 Rješenje o odobrenoj autorizaciji mirovinskog društva Erste DMD d.o.o. - društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

3120

Na temelju odredbi članka 24.L112474, 25.L112475, 95.L112476 i 98.L112477 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00 i 103/03), odlučujući o zahtjevu osnivača Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka za autorizaciju mirovinskog društva Erste DMD d.o.o. – društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija), donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se osnivaču Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka autorizacija mirovinskog društva Erste DMD d.o.o. – društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom.

2. Osnivač Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, dužan je podnijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana primitka obavijesti o autorizaciji, prijavu za upis u sudski registar, do kojeg roka i vrijedi ova autorizacija.

Obrazloženje

Osnivač Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a podnio je 19. studenoga 2004. godine zahtjev za autorizaciju mirovinskog društva Erste DMD d.o.o. – društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, te je zahtjevu priložio dokaze propisane odredbom članka 21. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon), kao i Pravilnikom o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizacijuL112479 (»Narodne novine«, broj 57/01 i 128/02).

Sukladno odredbama članka 24. i 25. Zakona, Savjet Agencije je na sjednici održanoj 2. prosinca 2004. utvrdio da je zahtjev za autorizaciju osnovan, pa je temeljem odredbe članka 95. istog Zakona odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Rješenje je konačno. Protiv rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog.

Klasa: UP/I-034-04/04-01/30
Urbroj: 383-01-04-4
Zagreb, 2. prosinca 2004.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Kovačević, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenoj autorizaciji mirovinskog društva Erste DMD d.o.o. – društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !