Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Umag – ACI Marina ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Umag – ACI Marina

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

1020

Na temelju članka 15.L296651 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L296653 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava istarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA SEZONSKOGA MEĐUNARODNOGA POMORSKOGA GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE UMAG – ACI MARINA

Članak 1.

Područje sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Umag – ACI Marina nalazi se u ACI Marini Umag.

Članak 2.

Ukupna površina sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Umag – ACI Marina iznosi351,39 m2.

Članak 3.

Područje sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije nalazi se u ACI Marini Umag na umjetno izgrađenom gatu, a obuhvaća dio katastarske čestice 2001 k.o. Umag, koja je koncesijom u vlasništvu poduzeća ACI d.d., Opatija.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća prostor gata, koji se u dužini od 35,13 m i širine 10 m, prostire od zaštitne ograde u smjeru S–N (jug – sjever) prema čelu gata. Na gatu se nalazi čvrsti objekt površine 47 m2 u kojemu se nalaze službene prostorije granične policije, carine, Lučke kapetanije i ACI Marine Umag, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske, privezi za płovila i zaštitna ograda.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Umag – ACI MarinaL296655 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-08-41/1-1512/11-06.

Pula, 30. ožujka 2006.

Načelnik

Loris Kozlevac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Umag – ACI Marina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !