Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Rupa ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2008 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Rupa

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

651

Na temelju članka 15.L382265 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 8/07. i 40/07), a u svezi s člankom 7.L382267 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava primorsko-goranska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE RUPA

Članak 1.

Područje stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Rupa obuhvaća otvoreni prostor na državnoj cesti D-202 koja se proteže od državne granice s Republikom Slovenijom do 461 m u dubinu teritorija Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ukupna površina stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Rupa iznosi 29 871 m2.

Članak 3.

Područje stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Rupa nalazi se u blizini mjesta Rupa, na području Katastarske općine Rupa (86 katastarskih čestica).
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i prostor u čitavoj dužini graničnog prijelaza s lijeve strane državne ceste D-202 gledano u pravcu granične crte na kojemu je smješten kamionski terminal s 4 ulazne prometne trake, kontrolnom kućicom policije, kontrolnom kućicom carine i vagom za teretni promet te prostor sa lijeve strane državne ceste DC 202 na kojem je smješten kompleks objekata koje koristi granična policija, carina, prateće službe, inspekcijske službe, banka i hrvatska pošta s pripadajućim parkirališnim prostorima.
Granični prijelaz ima pet izlaznih i pet ulaznih prometnih traka s nadstrešnicom, ispod koje se nalazi 6 kontrolnih kućica te kontejnerski objekti koje koristi granična policija i carina.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije RupaL382269 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-09-01/N-8894-07.
Rijeka, 24. siječnja 2008.

Načelnik
Oliver Grbić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Rupa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !