Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o oduzimaju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o., iz Osijeka, za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 16. siječnja 2006. godine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2006 Rješenje o oduzimaju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o., iz Osijeka, za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 16. siječnja 2006. godine

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

44

Temeljem odredbi članka 12.L285720 točka 5., članka 41.L285721 stavka 2. i članka 52.L285722 stavka 1. točka 16. i stavka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za poslovanje s vrijednosnim papirima, Osijek, Kapucinska 25/II, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005., donijela je

RJEŠENJE

1. Brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za poslovanje s vrijednosnim papirima, Osijek, Kapucinska 25/II, MBS:030058309, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 16. siječnja 2006. godine.

2. Brokersko društvo iz točke 1. izreke ne može u razdoblju od 16. siječnja 2006. godine do 31. srpnja 2006. godine zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

3. Nalaže se društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za poslovanje s vrijednosnim papirima, Osijek, Kapucinska 25/II, MBS:030058309, da do 15. siječnja 2006. godine dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obavještavanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i s tim u vezi omogućavanje opozivanja neizvršenih naloga, o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani.

4. Brokersko društvo iz točke 1. izreke briše se iz Registra ovlaštenih društava pod rednim brojem 67., koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske s danom 16. siječnja 2006. godine.

5. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem odredbi članka 12. stavka 3. i članka 14. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje: Zakon), provela je postupak nadzora na poslovanjem društva Vrijednosnice Osijek d.o.o. (dalje: ovlašteno društvo), a vezano za transakcije dionicama više dioničkih društava u razdoblju od 2. kolovoza 2005. godine do 12. listopada 2005. godine.

Komisija je u postupku nadzora koji se vodi pod klasom: UP/I-041-02/04-01/12, utvrdila da je ovlašteno društvo tijekom navedenog vremenskog razdoblja u više navrata realiziralo naloge za prodaju dionica više dioničkih društava na način da suprotno članku 66. stavak 6. Zakona nije odmah i bez odgode izložilo naloge na trgovinski sustav burze; naloge nije izvršavalo s pažnjom dobrog stručnjaka i pazilo na interes nalogodavca sukladno članku 59. stavak 1. Zakona; suprotno članku 66. stavak 7. Zakona spajalo i izvršavalo vlastite naloge za kupnju, te suprotno članku 66. stavak 4. Zakona nije na nalozima navodilo da se radi o vlastitom nalogu.

Navedenim radnjama ispunjenja su bića prekršajnih djela propisanih odredbama članka 155. stavka 1. točke 32., točke 37., točka 43., i stavka 2. Zakona. Takvo postupanje utvrdeno je prilikom prodaje dionica društva Slatinska banka d.d., Slatina od 2. kolovoza 2005.; Splitska plovidba d.d., Split od 4. kolovoza 2005.; Plave lagune d.d., Poreč od 16. rujna i 5. listopada 2005.; Korifej d.d., Zagreb od 19. i 29. rujna 2005.; Hoteli Makarska d.d., Makarska od 29. rujna 2005.; Atlanske plovidbe d.d., Dubrovnik od 12. listopada 2005.

Zbog počinjenja prekršajnih djela opisanih člancima 155. stavak 1. točka 32., točka 37. i točka 43. i stavak 2., Komisija je dana 23. prosinca 2005. godine podnijela prekršajnu prijavu, klasa: UP/I-041-02/05-01/85, urbroj: 567-04/05-05 protiv ovlaštenog društva, odgovorne osobe u ovlaštenom društvu i brokera u ovlaštenom društvu, odnosno Komisija je utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti pri obavljanju poslova s vrijednosnim papirima.

Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu zakonom.

Odredbama članka 52. stavak 1. točka 16. Zakona propisano je da će Komisija ovlaštenom društvu rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima ako poslove iz članka 34. (poslovi s vrijednosnim papirima) Zakona ne izvrši u skladu s odredbama Zakona i pravilnicima koje donosi Komisija, u skladu s nalogom i uputama nalogodavca, ili pažnjom dobrog stručnjaka.

Slijedom iznijetog, a imajući u vidu okolnost da je društvu Vrijednosnice Osijek d.o.o. dana 14. srpnja 2005. godine, Rješenjem klasa: UP/I-041-02/04-01/12, urbroj: 567-04/05-04 bila uvjetno oduzeta dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima, Komisija ocjenjuje da su ispunjeni zakonski razlozi za oduzimanje dozvole za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima (članak 52., stavak 1. točka 16. Zakona).

Stoga je, ispunjenjem uvjeta iz članka 52. stavak 1. točka 16. Zakona ovlaštenom brokerskom društvu Vrijednosnice Osijek d.o.o. valjalo oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima i brisati ga iz registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji registar je Vrijednosnice Osijek d.o.o. bio upisan pod rednim brojem 67.

Sukladno odredbi članka 52. stavka 3. Zakona ovlašteno društvo ne može u periodu od 16. siječnja 2006. godine do 31. srpnja 2006. godine zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/05-01/85

Urbroj: 567-04/05-06

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o oduzimaju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o., iz Osijeka, za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 16. siječnja 2006. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !