Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o oduzimanju dozvole Partner banci d.d., iz Zagreba za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 16.2.2005 Rješenje o oduzimanju dozvole Partner banci d.d., iz Zagreba za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

407

Temeljem odredbi članka 12.L124313 točka 5., članka 41.L124314 stavak 2. i članka 52.L124315 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima banci PARTNER BANKA d.d. Zagreb, Vončinina 2, na sjednici održanoj 10. veljače 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Banci PARTNER BANKA d.d. Zagreb, Vončinina 2, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima, s danom 10. veljače 2005. godine.

2. Banka iz točke 1. izreke ne može u roku od 3 (tri) mjeseca od dana oduzimanja dozvole zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

3. Banka iz točke 1. izreke briše se iz Registra ovlaštenih društava, koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, s danom 10. veljače 2005. godine.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) je rješenjem klasa: UP/I-450-08/03-02/183, ur.broj: 567-03/03-2 od 18. lipnja 2003. godine, banci PARTNER BANKA d.d. Zagreb (dalje: Banka) izdala dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L124317 točke 1., 2. i 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon).

Naknadno je, uvidom u podatke nadležnog trgovačkog suda, Komisija utvrdila da Banka nije u sudski registar kao djelatnost upisala poslove s vrijednosnim papirima, pa je o istom zatražila očitovanje Banke. U očitovanju, zaprimljenom u Komisiji dana 24. prosinca 2004. godine, Banka je istaknula da još nije dobila odobrenje za obavljanje ovih poslova od Hrvatske narodne banke, a što je preduvjet za upis u sudski registar, pa da iste još nije niti započela obavljati.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu Zakonom. Odredbom članka 52. stavak 1. točka 1. Zakona propisano je da će Komisija ovlaštenom društvu rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima ako se u roku od šest mjeseci od izdavanja dozvole ne upiše u sudski registar ili u roku od šest mjeseci ne upiše u sudski registar kao djelatnosti poslove s vrijednosnim papirima za koje je naknadno dobilo dozvolu Komisije.

Kako je Banka propustila u ostavljenom roku izvršiti upis djelatnosti u sudski registar, valjalo joj je oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima i brisati je iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji Registar je Banka bila upisana pod brojem 92 (devedeset dva).

Sukladno odredbi stavka 3. članka 52. Zakona, Banka ne može u roku od 3 (tri) mjeseca od dana oduzimanja dozvole zatražiti od Komisije ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/18
Urbroj: 567-03/05-1
Zagreb, 10. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o oduzimanju dozvole Partner banci d.d., iz Zagreba za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !