Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o oduzimanju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o. iz Osijeka za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz čl. 34. t. 3. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 16.2.2005 Rješenje o oduzimanju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o., iz Osijeka za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz čl. 34. t. 3. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

406

Na temelju odredbi članka 12.L124306 točka 5., članka 15.L124307, članka 41.L124308 stavak 2. i članka 52.L124309 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o., Osijek, Kapucinska 25/II, na sjednici održanoj 10. veljače 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. Osijek, Kapucinska 25/II, oduzima se dozvola za obavljanje sljedećih poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira:

a) točka 3. – upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika portfelja;

b) točka 7. – investicijsko savjetovanje.

2. Dozvola iz točke 1. izreke neće se oduzeti ukoliko brokersko društvo VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o., Osijek, Kapucinska 25/II, u roku od 3 mjeseca od dana konačnosti ovog rješenja zaposli investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme, te ukoliko u istom roku ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

3. Ovo rješenje upisat će se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

4. Brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. Osijek, Kapucinska 25/II, nalaže se da u roku od 5 radnih dana od dana konačnosti ovog rješenja obavijesti sve nalogodavce s kojima ima zaključen ugovor o upravljanju portfeljem o oduzimanju dozvole, te da bez odgode Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

5. Brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o., Osijek, Kapucinska 25/II, nalaže se da u roku od 5 radnih dana od dana konačnosti ovog rješenja provede otkaz registracije svih vrijednosnih papira s »računa portfelja«, te da bez odgode Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

6. Nalaže se središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Zagreb, Ksaver 200, da provede preknjižbe svih vrijednosnih papira s »računa portfelja« registriranih s brokerskim društvom Vrijednosnice Osijek d.o.o., Osijek, na račune investitora, te da bez odgode Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

7. Nalaže se središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Zagreb, Ksaver 200, da na rok od 3 mjeseca od dana konačnosti ovog rješenja brokerskom društvu Vrijednosnice Osijek d.o.o. Osijek, onemogući otvaranje »računa portfelja«.

8. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) je rješenjem klasa: UP/I-450-08/03-02/121, urbroj: 567-03/03-3 od 29. svibnja 2003. godine, društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. (dalje: Društvo) izdala čistopis dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L124311 točke 1.-4. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon).

Odredbom članka 52. stavak 1. točka 11. Zakona je propisano da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu ako nema zaposlenog brokera ili investicijskog savjetnika kada je to propisano, ili poslove s vrijednosnim papirima za račun nalogodavca obavljaju osobe koje nisu brokeri ili investicijski savjetnici. Naime, sukladno odredbi članka 57. stavak 2. Zakona, ovlašteno društvo može obavljati poslove iz članka 34. točke 3. i 7. Zakona samo ako je, pored brokera, zaposlilo još najmanje jednoga investicijskog savjetnika.

Uvidom u Registar ovlaštenih društava i Registar ovlaštenih investicijskih savjetnika koje vodi Komisija, te u podatke koje je Društvo dostavilo Komisiji u dopisima od 21. listopada 2003. i 28. siječnja 2005. godine, utvrđeno je da Društvo nema zaposlenoga investicijskog savjetnika.

Odredbom članka 52. stavak 6. Zakona predviđena je mogućnost da Komisija, kada utvrdi postojanje razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. točke 11. istog članka Zakona, u rješenju o oduzimanju dozvole odredi da dozvolu neće oduzeti ako ovlašteno društvo u roku koji odredi Komisija ispravi nezakonitosti, a za vrijeme koje ne može biti dulje od jedne godine od dana konačnosti rješenja o oduzimanju dozvole ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. istog članka Zakona.

Slijedom navedenog, Komisija je odlučila kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja, što će se upisati u Registar ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji je Društvo upisano pod brojem 67 (šezdeset sedam).

U slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti Komisija je, sukladno odredbi članka 15. stavak 4. točka 6. Zakona, ovlaštena naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima. Stoga je Društvu naloženo da u roku od 5 radnih dana od dana konačnosti ovog rješenja obavijesti sve nalogodavce s kojima ima zaključen ugovor o upravljanju portfeljem o oduzimanju dozvole, da provede otkaz registracije svih vrijednosnih papira s »računa portfelja«, te da dokaz o svemu učinjenom bez odgode dostavi Komisiji.

S tim u svezi valjalo je i Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Zagreb naložiti da provede preknjižbe svih vrijednosnih papira s »računa portfelja« registriranih s Društvom na račune investitora, kao i da na rok od 3 mjeseca od dana konačnosti ovog rješenja onemogući Društvu otvaranje »računa portfelja«.

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/22
Urbroj: 567-03/05-1
Zagreb, 10. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o oduzimanju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o. iz Osijeka za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz čl. 34. t. 3. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !