Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima od 1. kolovoza 2005. do 31. srpnja 2006. godine Vrijednosnicama Osijek d.o.o. iz Osijeka ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 25.7.2005 Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima od 1. kolovoza 2005. do 31. srpnja 2006. godine Vrijednosnicama Osijek d.o.o. iz Osijeka

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1804

Na temelju odredbi članka 12.L265675 točka 5., članka 41.L265676 stavka 2. i članka 52.L265677 stavak 1. točka 16. i stavka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za poslovanje s vrijednosnim papirima, Osijek, Kapucinska 25/I1, MBS: 030058309 na sjednici održanoj 14. srpnja 2005., donijela je

RJEŠENJE

1. Brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za poslovanje s vrijednosnim papirima, Osijek, Kapucinska 25/II, MBS: 030058309, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima od 1. kolovoza 2005. godine do 31. srpnja 2006. godine.

2. Brokerskom društvu VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za poslovanje s vrijednosnim papirima, Osijek, Kapucinska 25/II, MBS: 030058309 neće se oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ukoliko od 1. kolovoza 2005. godine do 31. srpnja 2006. godine ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje u tekstu: »Komisija«) je postupkom nadzora utvrdila da brokersko društvo VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za poslovanje s vrijednosnim papirima, Osijek, Kapucinska 25/II (dalje u tekstu: «Društvo») tijekom dužeg vremenskog perioda nije postupalo u skladu s odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: »Zakon«). Komisija je utvrdila da je Društvo tijekom vremenskog razdoblja od 13. siječnja 2004. do 29. lipnja 2004. god. za svoje nalogodavatelje vršilo transakcije dionicama različitih izdavatelja ne postupajući pritom pažnjom dobrog stručnjaka, odnosno, Društvo nije postupalo sukladno odredbi članka 59. stavak 1. Zakona. Naime, Društvo je u predmetnom razdoblju u više navrata realiziralo naloge za prodaju dionica više dioničkih društava na jednoj burzi po cijeni koja je bila niža od ponude za kupnju istih dionica u isto vrijeme, a koja je bila istaknuta na drugoj burzi. Takvo postupanje utvrđeno je pnlikom prodaje dionica društva Riviera d.d., Poreč od 22. siječnja 2004. godine; prodaje dionica Istraturista d.d., Umag 2. veljače 2004. godine; prodaje dionica Zlatni Rat d.d., Bol 6. veljače 2004. godine; prodaje dionica Apartmani Medena d.d., Trogir 12. veljače 2004. godine; prodaje dionica društva Belišće d.d., Belišće 13. i 27. veljače 2004. godine te 3. i 4. ožujka 2004. godine; prodaje dionica Elke d.d., Zagreb 26. veljače 2004. i 13. travnja 2004. godine; prodaje dionica Arenaturista d.d., Pula 2. ožujka 2004. godine; prodaje dionica Proficio d.d., Zagreb 2., 3., 4., 13. i 25. veljače 2004. te 1. i 4. ožujka 2004. godine i 5. siječnja 2005. godine; prodaje dionice Slavonskog privatizacijskog investicijskog fonda d.d. 13. siječnja 2004. godine, 18., 19., 24., 25., 27. veljače 2004. godine, te 1. i 4. ožujka 2004. godine; prodaje dionica Atlantske plovidbe d.d. 12. siječnja 2005. godine; prodaje dionica Slatinske banke d.d. 18. travnja 2005. godine i 29. lipnja 2005. godine; prodaje dionica društva Korifej d.d. 19. travnja 2005. godine; prodaje dionica društva Hoteli Makarska d.d. 28. travnja 2005. godine, prodaje dionica društva SN Holding d.d. 3. lipnja 2005. godine; prodaje dionica društva Valamar Holding d.d.  28. travnja 2005. godine; kao i prodaje dionica Podravke d.d., Koprivnica 8. rujna 2004. godine.

Nalozi koji su se odnosili na naprijed navedene transakcije nisu odmah i bez odgode, sukladno odredbi čl. 66. stavka 6. Zakona bili izloženi na trgovinskom sustavu burze. Postupajući na taj način, Društvo je realizirao naloge za prodaju predmetnih dionica po cijenama koje nisu odgovarale interesima njegovih nalogodavatelja. Predmetne dionice su kontinuirano bile prodavane po nižim cijenama, iako je Društvo znalo da su cijene dionica u istom trenutku na drugoj burzi bile cjenovno povoljnije za nalogodavatelja.

Jednako tako, Komisija je utvrdila da je Društvo propustilo na vlastitim nalozima naznačiti da se radi o takvoj vrsti naloga, što je bilo dužno učiniti sukladno odredbi članka 66. stavak 4. Zakona.

Nadalje, člankom 64. stavkom 1. Zakona propisano je da je ovlašteno društvo obvezno novčana sredstva koja mu doznače nalogodavci u svrhu plaćanja vrijednosnog papira ili novčana sredstva od prodaje vrijednosnih papira držati na odvojenom računu ili odvojenim računima (račun nalogodavca), koji su posebno u tu svrhu otvoreni kod ovlaštenih institucija. Sredstva s računa nalogodavca ostvarena prodajom vrijednosnih papira ovlašteno društvo je obvezno doznačiti isključivo u korist računa nalogodavca, sukladno članku 64. stavku 3. Zakona.

Komisija je nadzorom utvrdila da Društvo nije sredstva dobivena prodajom dionica izdavatelja Hoteli Makarska d.d., od 13. travnja 2004 (burzovne oznake: HMRM —R-A), isplatilo u potpunosti nalogodavatelju, već su mu i prije prodaje isplatili manji iznos u gotovini. Vršeći isplatu novca od prodaje dionica nalogodavatelja u gotovini i to prije nego što su dionice prodane, Društvo je postupilo protivno odredbama članka 64. Zakona.

Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu zakonom.

Slijedom navedenog, valjalo je Društvu oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima od 1. kolovoza 2005. godine do 31. srpnja 2006. godine. Međutim, sukladno točki 2. izreke dozvola se neće oduzeti ukoliko unutar navedenog vremenskog razdoblja ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/12

Urbroj: 567-04/05-04

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima od 1. kolovoza 2005. do 31. srpnja 2006. godine Vrijednosnicama Osijek d.o.o. iz Osijeka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !