Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za razdoblje od 20. studenog 2005. do 31. siječnja 2006. godine CBB Vrijednosnicama d.o.o. iz Varaždina ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
130 2.11.2005 Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za razdoblje od 20. studenoga 2005. godine do 31. siječnja 2006. godine CBB Vrijednosnicama d.o.o. iz Varaždina

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2404

Temeljem odredbi članka 12.L282189 točka 5., članka 41. stavka 2. i članka 52. stavak 1. točke 15. i 16. i stavka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokerskom društvu »CBB Vrijednosnice« d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira I, MBS: 070051490 na sjednici održanoj dana 20. listopada 2005., donijela je sljedeće

RJEŠENJE

O ODUZIMANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

1. Brokerskom društvu »CBB Vrijednosnice« d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Varaždin, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima za razdoblje od 20. studenog 2005. godine do 31. siječnja 2006. godine,

2. Nalaže se brokerskom društvu iz točke I. izreke da do 20. studenog 2005. godine, Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaze o obavješćivanju svih klijenata o prestanku važenja dozvole, te da dostavi preslik knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani,

3. Brokersko društvo iz točke 1. izreke briše se iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, s danom 20. studenoga 2005. godine,

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) je, rješenjem klasa: UP/I-450-08/03-02/81 od 26. ožujka 2003. godine, društvu CBB-vrijednosnice d.o.o. Varaždin (dalje: Društvo) izdala dozvolu i čistopis dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L282191 točke I. – 4. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon).

Odredbama članka 52. stavak I. točke 15. i 16. Zakona propisano je da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu ako ono, postupajući protivno odredbama Zakona, ugrožava rad burze, odnosno ako poslove s vrijednosnim papirima ne izvršava u skladu s odredbama Zakona ili pažnjom dobrog stručnjaka.

Komisija je tijekom redovnog praćenja trgovanja na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb u više navrata uočila transakcije dionicama izdavatelja Kreditna banka Zagreb d.d. Zagreb (oznake KBZ-R-A), koje su po cijeni značajno odstupale od prosječne cijene za te dionice. U provedenom postupku, Komisija je utvrdila da je u svim spornim transakcijama sklopljenim dana 12., 16., 17., 18. i 19. kolovoza te 1., 5., 20., 21. i 22. rujna 2005. godine na strani prodavatelja bilo Društvo.

Uvidom u prikupljenu dokumentaciju utvrđeno je da je Društvo sporne transakcije sklapalo za nalogodavca, na način da su nalozi u većini slučajeva otvarani na kraju trgovinskog dana (15.59 sati tj. u zadnjoj minuti trgovanja) i odmah realizirani. Količine i cijene po kojima su realizirane navedene transakcije dionicama KBZ-R-A, te vrijeme otvaranja i realizacije naloga, ukazuju na manipulacije cijenom vrijednosnih papira (članak 108. stavak 2. točka 2. Zakona), tj. Društvo je obavljalo transakcije vrijednosnim papirom radi toga da se smanji cijena tog vrijednosnog papira i na taj način potaknu drugi ulagatelji na prodaju istog.

Zbog počinjenja prekršajnog djela opisanog člankom 108. stavak 2. točka 2. Zakona Komisija je podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv društva CBB vrijednosnice d.o.o. i odgovorne osobe u društvu, dok je zbog počinjenja prekršajnog dijela opisanog člankom 108. stavak 1. točka 1. Zakona (manipuliranje cijenama) podnijela prekršajnu prijavu i protiv nalogodavaca navedene transakcije.

Slijedom iznijetog, Komisija ocjenjuje da je Društvo prilikom zaprimanja navedenih naloga i izlaganja istih na trgovinski sustav burze postupalo protivno odredbama Zakona, ugrozilo rad burze te nije postupalo pažnjom dobrog stručnjaka, budući da takvo izvršenje naloga predstavlja kršenje citiranih zakonskih odredbi o manipuliranju cijenama, čime su ispunjeni zakonski razlozi za oduzimanje dozvole za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima (članak 52. stavak 1. točka 15. Zakona).

Nadalje, utvrđeno je da je Društvo, dana 21. rujna 2005. godine izvršilo na Zagrebačkoj burzi d.d. transakciju prodaje 44.430 dionica KBZ-a sa računa vrijednosnih papira nalogodavca koji u tom trenutku na svom računu vrijednosnih papira nije imao dovoljnu količina predmetnih dionica, odnosno nedostajalo je 39.339 dionica KBZ-a u protuvrijednosti od cca. 6.500.000,00 kuna, te je Društvo dana 22. rujna 2005. godine izvršilo na Zagrebačkoj burzi d.d. transakciju kupnje 115.842 dionice KBZ-a za nalogodavca iako isti kao nalogodavatelj nije doznačio potrebna novčana sredstva u visini od 17.839.668,00 kuna na račun koji se vodi u Društvu.

Slijedom iznijetog, Komisija ocjenjuje da je Društvo prilikom izvršavanja navedenih transakcija postupalo protivno odredbama Zakona budući da izvršenje takvih naloga predstavlja kršenje zakonskih odredbi o dužnosti da se pri obavljanju poslova s vrijednosnim papirima postupa pažnjom dobrog stručnjaka (članak 59. stavak I. Zakona), čime su ispunjeni zakonski razlozi za oduzimanje dozvole za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima (članak 52. stavak 1. točka 16. Zakona).

Zbog počinjenja prekršajnog djela opisanog člankom 59. stavak I. Zakona Komisija je podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv društva CBB vrijednosnice d.o.o. i odgovorne osobe u društvu.

Stoga je, ispunjenjem uvjeta iz članka 52. stavak I. točke 15. i 16. Zakona, Društvu valjalo oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima i brisati ga iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji Registar je Društvo bilo upisano pod rednim brojem 45 (četrdeset pet).

Zaključno, Društvu se nalaže da do 20. studenog 2005. godine, Komisiji dostavi dokaze o obavješćivanju svih klijenata o prestanku važenja dozvole, te da dostavi presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani.

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/76

Urbroj: 567- 04/05-14

Zagreb, 20. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za razdoblje od 20. studenog 2005. do 31. siječnja 2006. godine CBB Vrijednosnicama d.o.o. iz Varaždina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !