Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim paiprima Consult Inventu d.o.o. iz Varaždina ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 4.5.2005 Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima Consult Inventu d.o.o. iz Varaždina

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1128

Na temelju odredbi članka 12.L262683 točka 5., članka 41.L262684 stavak 2. i članka 52.L262685 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokerskom društvu Consult Invent d.o.o., Varaždin, Kolodvorska 12, na sjednici održanoj 28. travnja 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Brokerskom društvu Consult Invent d.o.o., Varaždin, Kolodvorska 12, MBS: 070005308, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.

2. Brokersko društvo iz točke 1. izreke ne može u roku od 1 (jedne) godine od dana oduzimanja dozvole zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

3. Brokersko društvo iz točke 1. izreke briše se iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, s danom 28. travnja 2005. godine.

4. Nalaže se brokerskom društvu iz točke 1. izreke da u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog rješenja Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaze o obavješćivanju svih klijenata o prestanku važenja dozvole, o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te preslik knjige naloga iz kojeg će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani.

5. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) je rješenje klasa: UP/I-450-08/97-01/145, urbroj: 567-03/99-7 od 26. siječnja 1999. godine, društva Consult Invent d.o.o., Varaždin (dalje: Društvo) izdala dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26.L262687 stavak 1. točke 1. – 8. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 107/95). Stupanjem na snagu Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL262689 (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), Društvo je temeljem navedenog rješenja bilo ovlašteno obavljati poslove s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1., 2., 4., 5. i 6. Zakona.

Sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu Zakonom. Odredbom članka 52. stavak 1. točka 4. Zakona propisano je da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu, ako obavlja djelatnosti koje nisu poslovi s vrijednosnim papirima.

Komisija je 2. veljače 2005. godine zaprimila obavijest Društva o prestanku radnog odnosa jedinog brokera u Društvu, te o namjeri prestanka obavljanja poslova s vrijednosnim papirima. Dana 18. travnja 2005. godine zaprimljena je i obavijest Društva o promjeni djelatnosti, kojoj je priložen preslik rješenja nadležnoga trgovačkog suda o upisu promjene djelatnosti u sudski registar.

Slijedom iznijetog, valjalo je Društvu oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima i brisati ga iz registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji registar je Društvo bilo upisano pod rednim brojem 51 (pedeset jedan).

Sukladno odredbi stavka 3. članka 52. Zakona, Društvo ne može u roku od 1 (jedne) godine od dana oduzimanja dozvole zatražiti od Komisije ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

Nastavno na odluku o oduzimanju dozvole, Društvu je naloženo da u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog rješenja Komisiji dostavi dokaze o obavješćivanju svih klijenata o prestanku važenja dozvole, o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te preslik naloga iz kojeg će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani.

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/67

Urbroj: 567-03/05-1

Zagreb, 28. travnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim paiprima Consult Inventu d.o.o. iz Varaždina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !