Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim paiprima Rijeka vrijednosnicama d.o.o. iz Rijeke ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 4.5.2005 Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima Rijeka vrijednosnicama d.o.o. iz Rijeke

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1121

Na temelju odredbi članka 12.L262654 točka 5., članka 41.L262655 stavak 2. i članka 52.L262656 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02.), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokerskom društvu Rijeka vrijednosnice d.o.o., Rijeka, F. la Guardia 23, na sjednici održanoj 19. travnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Brokerskom društvu Rijeka vrijednosnice d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 23, MBS: 040084898, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.

2. Brokersko društvo iz točke 1. izreke ne može u roku od 1 godine od dana oduzimanja dozvole zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

3. Brokersko društvo iz točke 1. izreke briše se iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, s danom 19. travnja 2005. godine.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) je rješenjem klasa: UP/I-450-08/03-02/89, urbroj: 567-03/03-2 od 3. travnja 2003. godine, društvu Rijeka vrijednosnice d.o. Rijeka (dalje: Društvo) izdala dozvolu i čistopis dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L262658 točke 1.-4. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02., dalje: Zakon).

Sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu Zakonom. Odredbom članka 52. stavak 1. točka 2. Zakona propisano je da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu, ako poslove s vrijednosnim papirima ne obavlja u razdoblju duljem od šest mjeseci.

Komisija je dana 31. kolovoza 2004. godine zaprimila obavijest Društva o namjeri prestanka poslovanja s vrijednosnim papirima i, s tim u svezi, poduzetim aktivnostima (zatvaranje knjige naloga i posebnog »računa nalogodavca«; obavještavanje nalogodavaca, burzi i Središnje depozitarne agencije d.d.). Dana 10. ožujka 2005. godine zaprimljena je i obavijest Društva o brisanju tj. promjeni djelatnosti, kojoj je priložena preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda.

Slijedog iznijetog, valjalo je Društvu oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima i brisati ga iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji Registar je Društvo bilo upisano pod rednim brojem 58 (pedeset osam).

Sukladno odredbi stavka 3. članka 52. Zakona, Društvo ne može u roku od 1 (jedne) godine od dana oduzimanja dozvole zatražiti od Komisije ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/61

Urbroj: 567-03/05-1

Zagreb, 19. travnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim paiprima Rijeka vrijednosnicama d.o.o. iz Rijeke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !