Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o poništenju a) transakcije prijenosa 182.152 dionice izdavatelja Liburnia Riviera hoteli d.d., Opatija, s Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, na društvo SN holding d.d., Zagreb i b) transakcija prijenosa 72.258 dionica... - ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 20.10.2005 Rješenje o poništenju a) transakcije prijenosa 182.152 dionice izdavatelja Liburnia Riviera hoteli d.d., Opatija, s Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, na društvo SN holding d.d., Zagreb i b) transakcija prijenosa 72.258 dionica izdavatelja Liburnia Riviera hoteli d.d., Opatija, s Hrvatskog fonda za privatizaciju na društvo Dom holding d.d., Zagreb

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2301

Temeljem odredaba članka 15.L281659 stavaka 2. i 3. te stavka 4. točke 1. i 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02) i članka 141.L281661 stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj: 53/91 i 103/96), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 13. listopada 2005. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Poništava se: a) transakcija prijenosa 182.152 dionice izdavatelja LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, s Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, na društvo SN HOLDING d.d., Zagreb, i b) transakcija prijenosa 72.258 dionica izdavatelja LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, s Hrvatskog fonda za privatizaciju na društvo DOM HOLDING d.d., Zagreb.

2. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb, da bez odgode prenese dionice iz točke 1. ovog rješenja s računa društava SN HOLDING d.d., Zagreb, i DOM HOLDING d.d., Zagreb, na račun Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, te dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaz o izvršenom prijenosu dionica.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1/ Pred Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Komisija) pokrenut je upravni postupak, klasa: UP-450/I-450-08/05-02/120, povodom zahtjeva društva SN HOLDING d.d., Zagreb, Humboldtova 4b/III, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje izdavatelja LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (dalje u tekstu: »Izdavatelj«). Naime, društva SN HOLDING d.d., Zagreb, i DOM HOLDING d.d., Zagreb, djelujući zajednički, a polazeći od toga da su stekla preko 25% dionica s pravom glasa Izdavatelja, prijavili su Komisiji stjecanje dionica u smislu odredbe članka 4. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i podnijeli zahtjev za odobrenje objavljivanje ponude za preuzimanje, temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, društvo SN HOLDING d.d., sukladno odredbi članka 12. stavka 2. točke 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, dostavilo je, među ostalim, »Sporazum« zaključen dana 8. kolovoza 2005. godine između Hrvatskog fonda za privatizaciju, s jedne strane i društava SN HOLDING d.d., Zagreb, i DOM HOLDING d.d., Zagreb, s druge strane, kao ispravu temeljem koje su stečene dionice u smislu odredbe članka 2. točke 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Sukladno odredbi članka 142. Zakona o općem upravnom postupku i članka 13. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Komisija je dana 13. rujna 2005. godine, donijela zaključak o pokretanju posebnog ispitnog postupka u postupku povodom zahtjeva društva SN HOLDING d.d. za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, radi poduzimanja dodatnih radnji i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti vezanih uz cijenu u ponudi za preuzimanje Izdavatelja.

Međutim, tijekom posebnog ispitnog postupka, Vlada Republike Hrvatske, odnosno, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, u svojim podnescima u bitnome ističu da:

– iz odredbe članka 9. stavka 4. »Sporazuma«, proizlazi da je »Sporazum« sklopljen pod odgodnim uvjetom, u smislu odredbe članka 74. Zakona o obveznim odnosima, što znači da se »Sporazum« smatra sklopljenim samo ako se ispuni odgodni uvjet tj. ako Vlada Republike Hrvatske, odobri »Sporazum« u roku od 20 dana od dana njegova sklapanja (dana 8. kolovoza 2005. godine) ili ako u tom roku Vlada ne da nikakvo očitovanje;

– kako Vlada nije odobrila »Sporazum« u roku od 20 dana od dana njegova sklapanja, isti, temeljem članka 9. stavka 4. »Sporazuma« prestaje vrijediti i na bilo koji način biti obvezujući za stranke, te se u smislu odredbe članka 74. Zakona o obveznim odnosima smatra da nikada nije ni sklopljen niti proizvodi pravne učinke.

Društvo SN HOLDING d.d. je povodom očitovanja Vlade Republike Hrvatske, a u vezi stupanja na snagu »Sporazuma«, izjavilo:

– da je očitovanje Vlade Republike Hrvatske irelevantno u postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje Izdavatelja;

– da »Sporazum« nije sklopljen pod odgodnim uvjetom, a i da jest, to je pravno irelevantno za postupak odobrenja objavljivanja ponude, jer prema točki 6. članka 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava smatra se da su dionice stečene sklapanjem pravnog posla, koji se smatra sklopljenim i u slučaju kad je sklopljen pod odgodnim uvjetom:

– da Vlada Republike Hrvatske nije stranka »Sporazuma« niti je ovlaštena suditi o njegovoj valjanosti;

– da je Vlada Republike Hrvatske odobrila »Sporazum« neposredno prije njegova sklapanja pa su ga stranke, upoznate s tom okolnošću, sklopile i konzumirale;

II/ Uvidom u tekst sporazuma Komisija je utvrdila da je namjera i volja stranaka »Sporazuma« bila konačno i mirno riješiti sve međusobne odnose proizišle iz kuponske privatizacije i posljedične pravne odnose, ugovore i sporove (točka 3. »Temeljnih pretpostavki«).

S tim u vezi, jedan od elemenata »Sporazuma« sadržan je u odredbama članka 3. »Sporazuma«, a sastoji se od obveze Hrvatskog fonda za privatizaciju da, među ostalim, u fiksnom roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog »Sporazuma«, odvojenim izjavama o prijenosu 72.258 dionica Izdavatelja prenese društvu DOM HOLDING d.d., a 183.722 dionice Izdavatelja prenese društvu SN HOLDING d.d. Hrvatski fond za privatizaciju izvršio je ovu obvezu dana 9. kolovoza 2005. godine, što je vidljivo iz izjava o prijenosu Hrvatskog fonda za privatizaciju potpisanih dana 9. kolovoza 2005. godine od strane predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju i ovjerenih pečatom, te ovjerenih kod javnog bilježnika istog dana, a koje se izjave nalaze također u spisu predmeta u presliku. Temeljem istih izjava o prijenosu, odgovarajući broj dionica Izdavatelja prenesen je s računa Hrvatskog fonda za privatizaciju na račune društava SN HOLDING d.d. i DOM HOLDING d.d. kod Središnje depozitarne agencije d.d. i to s danom 10. kolovoza 2005. godine, što je utvrdeno uvidom u račune vrijednosnih papira kod Središnje depozitarne agencije. d.d.

Temeljem, pak, odredbe članka 9. stavka 4. navedenog »Sporazuma«, isti »...stupa na snagu kada ga odobri Vlada Republike Hrvatske u smislu članka 3. Zakona o privatizaciji. Ako Vlada Republike Hrvatske ne odobri ovaj Sporazum u roku od 20 (slovima: dvadeset) dana od dana njegova sklapanja (potpisivanja), ovaj Sporazum prestaje vrijediti i biti na bilo koji način obvezujući za stranke, te se ima smatrati kao da nije niti sklopljen.«.

Temeljem odredbe članka 3.L281663 stavka 2. Zakona o privatizaciji (»Narodne novine« broj 21/96, 71/97, 16/98 i 73/2000), iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Vlada može, na prijedlog Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju odlučiti da se dionice ili udjeli, stvari i prava određenih pravnih osoba izuzmu od prodaje. Ove dionice i udjeli koriste se sukladno odluci Vlade, a na prijedlog Upravnog odbora.

Spisu predmeta priložena je i a) Odluka Vlade Republike Hrvatske, od dana 4. kolovoza 2005. godine, o izuzimanju od prodaje 255.980 dionica Izdavatelja, donesena temeljem odredbe članka 3. stavka 2. Zakona o privatizaciji, b) Odluka Vlade Republike Hrvatske, od istog dana, donesena pozivom na odredbu članka 10. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o nagodbi Hrvatskog fonda za privatizaciju sa SN HOLDINGOM i DOM HOLDINGOM, sukladno Odluci Hrvatskog fonda za privatizaciju, od 10. rujna 2004. godine i c) Odluka Vlade Republike Hrvatske od dana 17. kolovoza 2005. godine kojom se povlače prethodno navedene Odluke.

III/ Slijedom navedenog, utvrđeno je da suglasnost Vlade Republike Hrvatske nije dana, sukladno odredbi članka 9. stavka 4. »Sporazuma«, u roku od 20 dana od dana njegova sklapanja (potpisivanja) – 8. kolovoza 2005. godine, pa je stoga, sukladno istoj odredbi »Sporazuma«, dana 28. kolovoza 2005. godine taj »Sporazum« prestao vrijediti i biti na bilo koji način obvezujući za stranke, te se ima smatrati kao da nije niti sklopljen. Naime, ugovaranje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske u roku od 20 dana od dana sklapanja »Sporazuma« može se tumačiti samo kao odgodni uvjet u smislu članka 74.L281665 stavka 1. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 117/99). Ovo, pak, znači da se Sporazum smatra sklopljenim samo ako i kada se ispuni odgodni uvjet, što ovdje očito nije slučaj, jer Vlada Republike Hrvatske nije odobrila ovaj Sporazum u roku od 20 (slovima: dvadeset) dana od dana njegova sklapanja. U takvoj pravnoj situaciji, jasno je da izjave o prijenosu, kojima su izvršene a) transakcija prijenosa 182.152 dionice Izdavatelja, s Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, na društvo SN HOLDING d.d., Zagreb, i b) transakcija prijenosa 72.258 dionica Izdavatelja s Hrvatskog fonda za privatizaciju na društvo DOM HOLDING d.d., Zagreb, nisu valjane, jer temeljni pravni posao za navedene izjave o prijenosu – »Sporazum« – nije ni sklopljen.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 4. točke 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcioniranje tržišta kapitala u cjelini, položaj pojedinih sudionika na tržištu kapitala ili postoji mogućnost nanošenja velike štete, Komisija će poništiti transakciju sklopljenu na burzi, uređenom javnom tržištu ili drugim pravnim poslom, ako se utvrdi da su jedan ili više elemenata transakcije pogrešni ili ukazuje na manipulacije cijenom ili količinom vrijednosnih papira.

U konkretnom slučaju, predmetne transakcije kojima su stečene, odnosno, prenesene dionice Izdavatelja su, dakle, transakcije sklopljene drugim pravnim poslom (izjave o prijenosu od dana 9. kolovoza 2005. godine), pri čemu su transakcije u cijelosti pogrešne, jer ne postoji pravni temelj transakcije (»Sporazum«), a mogućnost nanošenja velike štete ogleda se u tome da predmetne dionice, njih 92,73% od ukupnog broja dionica s pravom glasa Izdavatelja (temeljni kapital upisan u sudski registar iznosi 968.451.200,00 kn pri čemu je nominalni iznos jedne dionice 3.200,00 kn tako da je temeljni kapital podijeljen na 302.641 dionica) protupravno promijene vlasnika tako da on njima ne može više raspolagati. Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 1. izreke.

Prema odredbi članka 15. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći odgovarajuću mjeru propisanu ovim Zakonom. Prema odredbi članka 15. stavka 4. točke 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kad utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti zbog kojih postoji mogućnost nanošenja velike štete, Komisija će naložiti druge mjere koje su potrebne za uklanjanje posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji od strane sudionika na tržištu kapitala, a mogu utjecati na tržište u cjelini. Prema odredbi stavka 3. članka 15., rješenjem iz prethodnog stavka Komisija će odrediti rok za izvršenje rješenja koji ne može biti duži od 60 dana i obvezu da se Komisiji dostavi dokaz o ispravljenoj nezakonitosti i nepravilnosti. Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, pojedinačne akte Komisija objavljuje u »Narodnim novinama« nakon njihove konačnosti. Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 3. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/157

Urbroj: 567-01/05-3

Zagreb, 13. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o poništenju a) transakcije prijenosa 182.152 dionice izdavatelja Liburnia Riviera hoteli d.d., Opatija, s Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, na društvo SN holding d.d., Zagreb i b) transakcija prijenosa 72.258 dionica... -
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !