Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o povećanju kapitala Croatia osiguranja mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 23.1.2006 Rješenje o povećanju kapitala Croatia osiguranja mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. iz Zagreba

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

222

Na temelju odredbi članka 15.L286562 stavak 1. točka 4. alineja 2. i članka 8.L286563 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbe članka 11.L286565 stavak 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99, 63/00, 103/03 i 114/04), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici 5. siječnja 2006. u Zagrebu,

RJEŠENJE

I. Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. Zagreb, Miramarska 22, dužno je povećati kapital društva povećanjem temeljnog kapitala na najmanje 7,5 (sedam i pol) milijuna kuna, što predstavlja jednu polovicu najnižeg temeljnog kapitala dobrovoljnog mirovinskog društva, u roku od 3 (tri) mjeseca od dana dostave ovog Rješenja.

II. Po isteku roka iz točke I. izrijeke ovog Rješenja, Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. dužno je izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o povećanju kapitala na najmanji iznos od 7,5 (sedam i pol) milijuna kuna i o tome dostaviti sve potrebne dokaze.

III. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. (dalje podnositelj) postupajući po odredbi članka 11. stavak 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, izvijestilo je 14. travnja 2005. o činjenici da je na dan 31. ožujka 2005. utvrđeno smanjenje kapitala društva ispod razine utvrđene Zakonom ili ispod razine od 7,5 (sedam i pol) milijuna kuna kapitala društva.

Rješavajući o zahtjevu podnositelja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je odredila rok od 3 (tri) mjeseca za povećanje kapitala na zakonski propisanu razinu, imajući u vidu protek vremena (10 mjeseci) od smanjenja kapitala društva ispod razine dopuštene Zakonom, pa je u skladu s tom činjenicom i određeno trajanje roka.

U skladu s člankom 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo se Rješenje objavljuje u »Narodnim novinama«, kao službenom glasilu Republike Hrvatske.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/06-08/01

Urbroj: 326-01/06-1

Zagreb, 5. siječnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje o povećanju kapitala Croatia osiguranja mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !