Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima – Hita vrijednosnicama d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 26.5.2006 Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima – Hita vrijednosnicama d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1385

Temeljem odredbi članka 8.L298415 stavka 1. i članka 15.L298416 stavka 1., točke 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 15.L298418 stavka 2., članka 41.L298419 stavka 2. i članka 52.L298420 stavak 1. točka 7. i stavka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokerskom društvu HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Palmotićeva 2/I, MBS: 080195224, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 18. svibnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Brokerskom društvu HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., Zagreb, Palmotićeva 2/I, MBS: 080195224, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.
2. Brokerskom društvu HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. Zagreb, Palmotićeva 2/I, MBS: 080195224, neće se oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ukoliko do 31. prosinca 2006. godine ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: »Agencija«) provela je postupak nadzora nad društvom HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., Zagreb, sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i članka 14. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, (dalje u tekstu: Zakon) iz razloga što je u okviru obavljanja svojih ovlasti, saznala za određene aktivnosti u poslovanju nadzirane osobe u svezi transakcija povlaštenim dionicama izdavatelja Croatia osiguranje d.d. Zagreb, za koje je bilo potrebno utvrditi da li su u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira.
Postupak nadzora proveden je na temelju Rješenja Agencije (klasa: UP/I-041-02/06-01/37, urbroj: 326-104/06-1), od 23. ožujka 2006. godine.
Postupkom nadzora Agencija je utvrdila da brokersko društvo HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., Zagreb, Palmotićeva 2/I (dalje u tekstu: »Društvo«) tijekom vremenskog razdoblja od 17. 3. 2006. do 22. 3. 2006. nije postupalo u skladu s odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, odnosno izvršavalo je transakcije povlaštenim dionicama izdavatelja Croatia osiguranje d.d., Zagreb (dalje: Izdavatelj) na sljedeći način:
Društvo je naloge za prodaju povlaštenih dionica Croatia osiguranja d.d. zaprimljenih i upisanih u knjigu naloga, realiziralo na način da su:
• Nalog br. 4214/2006 zaprimljen 17. 3. 2006. u 12:09 sati izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 12:19 sati, odnosno nakon što su istog dana u 12:18 sati zaprimili nalog br. 4216/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a koji su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 12:19 sati,
• Nalog br. 4273/2006 zaprimljen 20. 3. 2006. u 09:28 sati i nalog br. 4277/2006 zaprimljen istog dana u 10:03 sati izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 10:14 sati, odnosno nakon što su istog dana u 10:12 sati zaprimili nalog br. 4284/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a koji su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 10:14 sati,
• Nalog br. 4313/2006 zaprimljen 20. 3. 2006. u 11:23 sati, i nalog br. 4320/2006 zaprimljen istog dana u 11:42 sati izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 11:57 sati (nalog 4313), te u 12:47 sati (nalog 4320), odnosno nakon što su istog dana u 11:56 sati zaprimili nalog br. 4323/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a koji su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 11: 57 sati,
• Nalog br. 4247/2006 zaprimljen 20. 3. 2006. u 13:26 sati izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 13:50 sati, odnosno nakon što su istog dana u 13:50 sati zaprimili nalog br. 4352/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a koji su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 13:50 sati,
• Nalog br. 4365/2006 zaprimljen 20. 3. 2006. u 14:33 sati izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 14:50 sati, odnosno nakon što su istog dana u 14:50 sati zaprimili nalog br. 4370/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a koji su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 14:50 sati,
• Nalog br. 4393/2006 zaprimljen 21. 3. 2006. u 09:25 sati izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 10:04 sati, odnosno nakon što su istog dana u 10:03 sati zaprimili nalog br. 4398/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a kojeg su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 10:04 sati,
• Nalog br. 4396/2006 zaprimljen 21. 3. 2006. u 09:58 sati izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 10:25 sati, odnosno nakon što su istog dana u 10:24 sati zaprimili nalog br. 4406/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a koji su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 10:25 sati,
• Dana 21. 3. 2006. Društvo je na identičan način postupilo i pri realizaciji naloga za prodaju br. 4418/2006 koji je zatvoren s nalogom za kupnju br. 4422/2006, te pri realizaciji naloga br. 4439/2006 i 4442/2006 koji su zatvoreni s nalogom za kupnju br. 4447/2006
• Nalog br. 4497/2006 zaprimljen 22. 3. 2006. u 8:28 sati, i nalog br. 4498/2006 zaprimljen istog dana u 09:25 sati izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 10:08 sati, odnosno nakon što su istog dana u 9:31 sati zaprimili nalog br. 4499/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a koji su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 10:08 sati,
• Nalog br. 4537/2006 zaprimljen 22. 3. 2006. u 11:09 sati, izložen na burzu u 11:28 sati, te naloge br. 4539/2006 i 4543/2006 zaprimljene istog dana u 11:12 sati i 11:26 sati, izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 11:44 sati, odnosno nakon što su istog dana u 11:27 sati zaprimili nalog br. 4544/2006 za kupnju istih dionica pod istim uvjetima, a koji su izložili na trgovinski sustav Zagrebačke burze d.d. u 11: 28 sati,
• Dana 22. 3. 2006. Društvo je na identičan način postupilo i pri realizaciji naloga za prodaju br. 4568/2006 i 4569/2006 koji je zatvoren s nalogom za kupnju br. 4572/2006, te pri realizaciji naloga br. 4439/2006 i 4442/2006 koji su zatvoreni s nalogom za kupnju br. 4447/2006.
Na gore opisani način Društvo je postupilo u više navrata i to dana 17. 3. 2006.; 20. 3. 2006.; 21. 3. 2006. i 22. 3. 2006. godine.
Dakle, Društvo HITA-VRIJEDNOSNICA d.d., naloge koje je zaprimilo i upisalo u knjigu naloga kronološkim redoslijedom prihvaćanja naloga nije izvršilo po redoslijedu izvršenja, jer je prije zaprimljene naloge za prodaju izlagalo na trgovinski sustav nakon kasnije zaprimljenih naloga za kupnju istih dionica pod istim uvjetima (u pogledu cijene i količine i roka izlaganja), čime je Društvo vodilo knjigu naloga na način protivan odredbama članka 63. stavka 2. Zakona.
Temeljem odredbe članka 15. stavka 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Agencija će rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći odgovarajuću mjeru propisanu ovim Zakonom.
Sukladno odredbi članka 52. stavak 1. točka 7. Zakona, Agencija će ovlaštenom društvu rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima ako ne vodi knjigu naloga sukladno odredbama članka 63. Zakona.
Sukladno odredbi članka 52. stavak 6. Zakona, kada utvrdi postojanje razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. točka 7. ovog članka, Agencija može u rješenju o oduzimanju dozvole odrediti da ovlaštenom društvu dozvolu neće oduzeti ako u roku koji odredi Agencija ispravi nezakonitosti, a za vrijeme koje ne može biti dulje od jedne godine od dana konačnosti rješenja o oduzimanju dozvole ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. ovog članka.
Slijedom navedenog, valjalo je Društvu oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.
Međutim, sukladno točki 2. izreke Rješenja, dozvola se neće oduzeti ukoliko do 31. prosinca 2006. godine ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona.
Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/37
Urbroj: 326-104/06-16
Zagreb, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima – Hita vrijednosnicama d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !