Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, na rok od 1. siječnja do 28. veljače 2006. godine MIAS-u d.o.o., iz Osijeka ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2006 Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, na rok od 1. siječnja do 28. veljače 2006. godine MIAS-u d.o.o., iz Osijeka

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

46

Na temelju odredbe članka 15.L285728 stavka 2. i stavka 4. točke 6. i članka 147.L285729 stavka 3. i 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) u predmetu nadzora nad poslovanjem društva CEUFIN BROKERS d.o.o. iz Zagreba, Koturaška 73, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu Mias d.o.o. iz Osijeka, Sijenjak 36, MB: 1891332 zabranjuje se raspolaganje sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, na rok od 1. siječnja 2006. godine do 28. veljače 2006. godine.

II. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, Ksaver 200 da trgovačkom društvu Mias d.o.o. iz Osijeka, Sijenjak 36, MB: 1891332, blokira odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb, koje se vode na računu iz točke I. ovog rješenja na rok od 1. siječnja 2006. godine do 28. veljače 2006. godine.

III. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, Ksaver 200 da o učinjenom iz točke II. ovog rješenja bez odgode obavijesti Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske

IV. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) je dana 18. ožujka 2004. godine donijela rješenje (klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28) kojim je društvu Ceufin brokers d.o.o. (dalje: Društvo) oduzeta dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 1. travnja 2004. godine te ga se briše iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji Registar je Društvo bilo upisano pod brojem 44, temeljem rješenja Komisije, klasa: UP/I-450-08/03-02/83 od 7. svibnja 2003. godine.

Društvo je bilo obvezno do 1. travnja 2004. godine na prikladan način obavijestiti sve svoje klijente o prestanku važenja dozvole i s tim u svezi omogućiti im opozivanje neizvršenih naloga, odnosno sredstva primljena na ime kupovine vrijednosnih papira i sredstva primljena po osnovi prodaje vrijednosnih papira trebalo je doznačiti u korist nalogodavaca. Također, po isteku navedenog roka, društvo je bilo obvezno Komisiji dostaviti dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, zatim o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi ili uredno izvršeni ili opozvani.

S obzirom da po isteku propisanog roka, a niti do kraja 2004. godine, Društvo nije Komisiji dostavilo potrebne dokaze, Komisija je dana 4. siječnja 2005. dopisom zatražila od Društva dostavu očitovanja i dokumentacije u svezi postupanja društva sukladno rješenju Komisije klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine, kojim se Društvu i Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. nalažu određene radnje, a sve u svrhu zaštite položaja pojedinih sudionika na tržištu kapitala.

S obzirom da Društvo nije ispunilo obveze prema Komisiji iz Rješenja klasa: UP/I-041-02/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine, ali niti obaveze prema svojim nalogodavcima, Komisija je dana 10. veljače 2005. godine donijela Rješenje Komisije klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-31, kojim je društvu Ceufin brokers d.o.o. naložilo da u roku od 15 dana dostavi Komisiji dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obaviješćivanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i s tim u vezi omogućavanje opozivanja neizvršenih naloga, o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani.

Dana 16. veljače 2005. godine Središnja depozitarna agencija d.d. je obavijestila Komisiju o poduzetim radnjama vezanim na Rješenje klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-31, od 10. veljače 2005.

Društvo je dana 3. ožujka 2005. godine poslalo svoje očitovanje vezano na Rješenje Komisije klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-31, od 10. veljače 2005. godine u kojem navodi da nije ispunilo sve obveze iz predmetnog rješenja.

Dana 8. veljače 2005. godine Komisija je zaprimila 3 (tri) ugovora temeljem kojih je Društvo 21., 22. i 23. prosinca 2004. godine izvršilo prodaju društvima Mias d.o.o. iz Osijeka, Stjenjak 36, Roza d.o.o. iz Varaždina, Antuna Mihanovića 4 i Stella viva d.o.o. iz Varaždina, Anina 2, ukupno 57.000 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., a da prethodno nije podmirilo obveze prema svojim nalogodavcima, kako im je bilo naloženo temeljem rješenja klasa UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine i rješenja klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-31, od 10. veljače 2005. godine.

Kako postoji osnovana sumnja da su ovi ugovori zaključeni s namjerom da Društvo ovakvim postupanjem izbjegava svoje obveze koje ima prema nalogodavcima, a osnovanost navedene sumnje što više, proizlazi iz činjenice da su plaćanja cijene ugovorena u roku od 45 mjeseci od upisa prijenosa dionica na vlasničku poziciju u Središnjoj depozitarnoj agenciji, na poček od 6 mjeseci u 12 jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva zadnji dan perioda od 9 mjeseci od upisa dionica na vlasničku poziciju Kupca u Središnjoj depozitarnoj agenciji, te iz činjenice da su predmetna društva – kupci dionica Domaće tvornice rublja d.d. osnovana neposredno prije zaključivanja predmetnih ugovora i sa minimalnim temeljim kapitalom, a kako iste sumnje nisu otklonjene u zadanom roku, Komisija je smatrala potrebnim izreći mjere kojima se nalaže otklanjanje utvrdenih nezakonitosti i nepravilnosti te poduzimanje aktivnosti nužnih za njihovo otklanjanje.

Naknadnim nadzorom utvrđeno je da se društvo Mias d.o.o. prijavilo u registar poreznih obveznika tek dana 27. siječnja 2005. godine. Isto tako je utvrđeno da nije Poreznoj upravi – Područnom uredu Osijek podnio zakonom propisana financijska izvješća za 2004. godinu.

Također društvo Mias d.o.o. nije Komisiji na njezin zahtjev, kojeg je Mias d.o.o. zaprimio 25. svibnja 2005. godine, dostavilo godišnje financijsko izvješće za 2004. godinu, koje sadrži prijavu poreza na dobit, račun dobiti i gubitka, bilancu i analitičku bruto bilancu.

Tek na ponovljeni zahtjev Komisije od 19. srpnja 2005. godine društvo Mias d.o.o. dostavilo je Komisiji temeljna financijska izvješća iz kojih je vidljivo da društvo Mias d.o.o. u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine, te od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine nije ostvarilo prihode, dok se plaćanje dionica Domaće tvornice rublja d.d. izvršava temeljem prethodno dobivenih pozajmica.

Nadzorom je utvrđeno da je društvo Mias d.o.o. kao kupac, izvršilo uplate po osnovi ugovora o prodaji dionica DTR-a od 23. prosinca 2004. godine na način da je platilo prvih 6 (šest) obroka, svaki u iznosu od 7.890,75 kuna, međutim 7. obrok u iznosu od 144.684,78 kuna koji je dospijevao na naplatu 5. listopada 2004. godine društvo Mias d.o.o. nije uplatilo u korist Društva. S tim u vezi društvo Mias d.o.o. očitovalo se prema Komisiji dopisom u kojem navodi da se obvezuje izvršiti uplate prema kupoprodajnom ugovoru, ukoliko će moći raspolagati predmetnim dionicama.

Odredbama članka 15. stavka 4. točke 6. Zakona propisano je da kada Komisija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcioniranje tržišta kapitala u cjelini, položaj pojedinih sudionika na tržištu ili postoji mogućnost nanošenja velike štete Komisija će naložiti druge mjere koje su potrebne za uklanjanje posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji od strane sudionika na tržištu kapitala, a mogu utjecati na tržište u cjelini.

Takoder, odredbama članka 147. stavka 3. točke 2. Zakona propisano je da u svrhu zaštite interesa ulagatelja, članova i drugih korisnika usluga Središnje depozitarne agencije, Komisija je ovlaštena donijeti odluku kojom može naložiti Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da poduzme radnje kojima blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje upisanim vrijednosnim papirima, vrijednosnim papirima koji bi se u postupku prijeboja i namire ili preknjižbe trebali upisati na pojedinim računima otvorenim kod Središnje depozitarne agencije d.d. ako je ovlaštena osoba za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima učinila pogrešku ili drugu neprimjerenu radnju posljedično kojoj su vrijednosni papiri upisani na računu ulagatelja.

Stoga je Komisija dana 18. ožujka 2005. godine donijela Rješenje klasa: UP/1041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-51, dana 17. svibnja 2005. godine Rješenje klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-90, dana 14. srpnja 2005. godine Rješenje klasaUP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-112, dana 13. rujna 2005. godine Rješenje klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-124, te dana 8. studenoga 2005. godine Rješenje klasa: UP/1041-02/04-01/63,urbroj: 567-04/05-156 kojima se društvu Mias d.o.o. zabranjuje raspolaganje sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, na rok do 31. prosinca 2005. godine.

Komisija smatra da se činjenično stanje nije promijenilo čime su ispunjeni uvjeti iz odredbe članka 15. stavka 2. i stavka 4. točke 6. i članka 147. stavka 3. i 4. Zakona, te je riješeno kao u točki I., II. i III. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/63

Urbroj: 567-04/05-169

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, na rok od 1. siječnja do 28. veljače 2006. godine MIAS-u d.o.o., iz Osijeka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !