Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/04, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 4.8.2004. Zakon o potvrđivanju Daljnjega dodatnog protokola Sporazumu između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga

HRVATSKI SABOR

72

Na temelju članka 88.L115884 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DALJNJEGA DODATNOG PROTOKOLA SPORAZUMU IZMEĐU DRŽAVA STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA KOJE SUDJELUJU U PARTNERSTVU ZA MIR O PRAVNOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Daljnjega dodatnog protokola Sporazumu između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 9. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2451/2
Zagreb, 14. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU DALJNJEGA DODATNOG PROTOKOLA SPORAZUMU IZMEĐU DRŽAVA STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA KOJE SUDJELUJU U PARTNERSTVU ZA MIR O PRAVNOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA

Članak 1.

Potvrđuje se Daljnji dodatni protokol Sporazumu između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga potpisan u Bruxellesu, 15. prosinca 2003. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Daljnjega dodatnog protokola Sporazumu iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces

Considering the »Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces« and the Additional Protocol thereto, both done at Brussels, June19, 1995,

Considering the need to establish and regulate the status of NATO military headquarters and headquarters personnel in the territory of States participating in the Partnership for Peace in order to facilitate the relationship with the Armed Forces of individual Partnership for Peace nations,

Considering the need to provide appropriate status for personnel of the Armed Forces of Partner States attached to or associated with NATO military headquarters, and

Considering that the circumstances in particular NATO Member States or Partner States may make it desirable to meet the needs described above through the means of the present Protocol,
The Parties to the present Protocol have agreed as follows:

Article I

For purposes of the present Protocol, the expression

1. »Paris Protocol« means the »Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty«, done at Paris, August 28, 1952.

a. The »Agreement,« wherever the expression appears in the Paris Protocol, shall be construed to mean the NATO Status of Forces Agreement as made applicable through the »Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces,« done at Brussels, June 19, 1995.

b. The »force« and »civilian component«, wherever those expressions appear in the Paris Protocol, have the meanings defined in Article 3 of the Paris Protocol and shall also include such persons attached to or associated with NATO military headquarters from other States Parties participating in the Partnership for Peace.

c. »Dependent«, wherever the expression appears in the Paris Protocol, means the spouse of a member of a force or civilian component as defined in paragraph b. of the present Article, or a child of such member depending on him or her for support.

2. »PfP SOFA,« wherever the expression appears in the present Protocol, means the »Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces,« done at Brussels, June 19, 1995.

3. »NATO« means the North Atlantic Treaty Organisation.

4. »NATO military headquarters« means Allied Headquarters and other international military headquarters or organisations falling within Article 1 and Article 14 of the Paris Protocol.

Article II

Without prejudice to the rights of States which are Members of NATO or participants in the Partnership for Peace but which are not Parties to the present Protocol, the Parties hereto shall apply provisions identical to those set forth in the Paris Protocol, except as modified in the present Protocol, with respect to the activities of NATO military headquarters and their military and civilian personnel carried out in the territory of a Party hereto.

Article III

1. In addition to the area to which the Paris Protocol applies, the present Protocol shall apply to the territory of all States Parties to the present Protocol, as described in Article II paragraph 1 of the PfP SOFA.

2. For purposes of the present Protocol, references in the Paris Protocol to the North Atlantic Treaty area shall be deemed to include the territories referred to in paragraph 1 of the present Article.

Article IV

For purposes of implementing the present Protocol with respect to matters involving Partner States, provisions of the Paris Protocol that provide for differences to be referred to the North Atlantic Council shall be construed to require the Parties concerned to negotiate between or among themselves without recourse to any outside jurisdiction.

Article V

1. The present Protocol shall be open for signature by any State that is a signatory of the PfP SOFA.

2. The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all signatory States of each such deposit.

3. As soon as two or more signatory States have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, the present Protocol shall come into force in respect of those States. It shall come into force in respect of each other signatory State on the date of the deposit of its instrument.

Article VI

The present Protocol may be denounced by any Party to this Protocol by giving written notification of denunciation to the Government of the United States of America, which will notify all signatory States of each such notification. The denunciation shall take effect one year after receipt of the notification by the Government of the United States of America. After the expiration of this period of one year, the present Protocol shall cease to be in force as regards the Party that denounces it, except for the settlement of outstanding claims that arose before the day on which the denunciation takes effect, but shall continue in force for the remaining Parties.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Protocol.

 

Daljnji dodatni protokol Sporazumu izmeĐu drŽava stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih drŽava koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom poloŽaju njihovih snaga

Prihvaćajući »Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga« i Dodatni protokol, oba potpisana u Bruxellesu 19. lipnja 1995.,

prihvaćajući potrebu utvrđivanja i uređenja pravnog položaja vojnih zapovjedništava Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i osoblja zapovjedništava na području država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir s ciljem olakšavanja odnosa s oružanim snagama pojedinih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir,

prihvaćajući potrebu osiguravanja prikladnoga pravnog položaja za osoblje oružanih snaga partnerskih država koje je pridodano ili združeno s vojnim zapovjedništvima Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, i

prihvaćajući činjenicu da bi okolnosti u određenim državama članicama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora ili partnerskim državama mogle učiniti poželjnim ispunjenje gore opisanih potreba putem ovoga Protokola,

stranke ovoga Protokola sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I.

Za potrebe ovoga Protokola, izraz

1. »Pariški protokol« podrazumijeva »Protokol o pravnom položaju međunarodnih vojnih zapovjedništava uveden na temelju Sjevernoatlantskog ugovora« potpisan u Parizu 28. kolovoza 1952.

a. »Sporazum«, gdje god se izraz javlja u Pariškom protokolu, treba se tumačiti tako da podrazumijeva Sporazum o pravnom položaju snaga Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, kako se primjenjuje kroz »Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga« potpisan u Bruxellesu 19. lipnja 1995.

b. »Snage« i »civilna komponenta«, gdje god se ti izrazi javljaju u Pariškom protokolu, imaju značenje definirano u članku 3. Pariškog protokola i također će uključivati osobe koje su pridodane ili združene s vojnim zapovjedništvima Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora iz drugih država stranaka koje sudjeluju u Partnerstvu za mir.

c. »član obitelji«, gdje god se ovaj izraz javlja u Pariškom protokolu, podrazumijeva supružnika pripadnika snaga ili civilne komponente, kako je definirano u stavku b. ovoga članka, ili dijete takvog pripadnika koje on uzdržava.

2. »PfP SOFA«, gdje god se izraz javlja u ovom Protokolu, podrazumijeva »Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga«, potpisan u Bruxellesu 19. lipnja 1995.

3. »NATO« podrazumijeva Organizaciju Sjevernoatlantskog ugovora.

4. »Vojna zapovjedništva Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora« podrazumijevaju saveznička zapovjedništva i druga međunarodna vojna zapovjedništva i organizacije u okvirima članka 1. i članka 14. Pariškog protokola.

Članak II.

Bez prejudiciranja prava država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora ili sudjeluju u Partnerstvu za mir, ali koje nisu stranke ovoga Protokola, stranke će primjenjivati odredbe istovjetne onima koje su navedene u Pariškom protokolu, osim izmjena iz ovoga Protokola, u vezi aktivnosti vojnih zapovjedništava Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i njihovoga vojnog i civilnog osoblja, koje se provode na području stranke.

Članak III.

1. Uz područje na kojem se primjenjuje Pariški protokol, ovaj Protokol primjenjivat će se i na područje svih država stranaka ovoga Protokola, kako je to opisano u članku II. stavku 1. PfP SOFA-e.

2. Za potrebe ovoga Protokola, pozivanje na Pariški protokol Sjevernoatlantskom ugovoru uključivat će područja navedena u stavku 1. ovoga članka.

Članak IV.

Za potrebe primjene ovoga Protokola, u vezi s pitanjima koja uključuju države partnere, odredbe Pariškog protokola koje omogućuju da se sporna pitanja prosljeđuju Sjevernoatlantskom vijeću trebaju biti tumačene na način da se od stranaka na koje se ovo odnosi traži da međusobno pregovaraju bez obraćanja bilo kojem vanjskom sudbenom tijelu.

Članak V.

1. Ovaj Protokol bit će otvoren za potpisivanje svakoj državi potpisnici PfP SOFA-e.

2. Ovaj Protokol podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Isprave o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju bit će položene pri Vladi Sjedinjenih Američkih Država, koja će sve države potpisnice obavijestiti o svakom takvom polaganju.

3. Čim dvije ili više država potpisnica polože svoje isprave o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju, ovaj Protokol će stupiti na snagu za te države. Za svaku drugu državu potpisnicu, on će stupiti na snagu danom polaganja njezine isprave.

Članak VI.

Ovaj Protokol može otkazati svaka stranka ovoga Protokola upućivanjem pisane obavijesti o otkazu Vladi Sjedinjenih Američkih Država, koja će obavijestiti sve države potpisnice o svakoj takvoj obavijesti. Otkaz će stupiti na snagu godinu dana nakon što Vlada Sjedinjenih Američkih Država zaprimi obavijest. Nakon proteka roka od godine dana, ovaj Protokol prestaje važiti za stranku koja ga je otkazala, osim za rješavanje neriješenih zahtjeva nastalih prije dana kad je otkaz stupio na snagu, ali i dalje ostaje na snazi za ostale stranke.

Potvrđujući gore navedeno, dolje potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Protokol.

 

Članak 3.

Objavljuje se tekst Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih zapovjedništava utvrđen na temelju Sjevernoatlantskog ugovora u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik:

 

PROTOCOL

On the Status of International Military Headquarters Set up Pursuant to the North Atlantic Treaty

The parties to the North Atlantic Treaty signed in Washington on 4th April, 1949,

Considering that international military Headquarters may be established in their territories, by separate arrangement, under the North Atlantic Treaty, and

Desiring to define the status of such Headquarters and of the personnel thereof within the North Atlantic Treaty area,

have agreed to the present Protocol to the Agreement signed in London on 19th June, 1951, regarding the Status of their Forces:

Article I

In the present Protocol the expression

a. »the Agreement« means the Agreement signed in London on 19th June, 1951, by the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces,

b. »Supreme Headquarters« means Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, Headquarters of the Supreme Allied Commander Atlantic and any equivalent international military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty,

c. »Allied Headquarters« means any Supreme Headquarters and any international military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty which is immediately subordinate to a Supreme Headquarters,

d. »North Atlantic Council« means the Council established by Article IX of the North Atlantic Treaty or any of its subsidiary bodies authorised to act on its behalf.

Article II

Subject to the following provisions of this Protocol, the Agreement shall apply to Allied Headquarters in the territory of a Party to the present Protocol in the North Atlantic Treaty area, and to the military and civilian personnel of such Headquarters and their dependents included in the definitions in sub-paragraphs a., b. and c. of paragraph 1 of Article III of this Protocol, when such personnel are present in any such territory in connection with their official duties or, in the case of dependents, the official duties of their spouse or parent.

Article III

1. For the purpose of applying the Agreement to an Allied Headquarters the expressions »force«, »civilian component« and »dependent«, wherever they occur in the Agreement shall have the meanings set out below:

a. »force« means the personnel attached to the Allied Headquarters who belong to the land, sea or air armed services of any Party to the North Atlantic Treaty,

b. »civilian component« means civilian personnel who are not stateless persons, nor nationals of any State which is not a Party to the Treaty, nor nationals of, nor ordinarily resident in the receiving State, an who are (i) attached to the Allied Headquarters and in the employ of an armed service of a Party to the North Atlantic Treaty or (ii) in such categories of civilian personnel in the employ of the Allied Headquarters as the North Atlantic Council shall decide,

c. »dependent« means the spouse of a member of a force or civilian component, as defined in sub-paragraphs a. and b. of this paragraph, or a child of such member depending on him or her support.

2. An Allied Headquarters shall be considered to be a force for the purposes of Article II, paragraph 2 of Article V, paragraph 10 of Article VII, paragraphs 2,3,4,7 and 8 of Article IX, and Article XIII, of the Agreement.

Article IV

The rights and obligations which the Agreement gives to or imposes upon the sending State or its authorities in respect of its forces or their civilian components or dependents shall, in respect of an Allied Headquarters and its personnel and their dependents to whom the Agreement applies in accordance with Article II of the present Protocol, be vested in or attached to the appropriate Supreme Headquarters and the authorities responsible under it, except that:

a. the right which is given by Article VII of the Agreement to the military authorities of the sending State to exercise criminal and disciplinary jurisdiction shall be vested in the military authorities of the State, if any, to whose military law the person concerned is subject,

b. the obligations imposed upon the sending state or its authorities by Article II, paragraph 4 of Article III, paragraphs 5 a. and 6 a. of Article VII paragraphs 9 and 10 of Article VIII, and Article XIII, of the Agreement, shall attach both to the Allied Headquarters and to any State whose armed service, or any member or employee of whose armed service, or the dependent of such member or employee, is concerned,

c. for the purposes of paragraphs 2 a. and 5 of Article III, and Article XIV, of the Agreement the sending State shall be, in the case of members of a force and their dependents, the State to whose armed service the member belongs, or, in the case of members of a civilian component and their dependents, the State, if any, by whose armed service the member is employed,

d. the obligations imposed on the sending State by virtue of paragraphs 6 and 7 of Article VIII of the Agreement shall attach to the State to whose armed service the person belongs whose act or omission has given rise to the claim or, in the case of a member of a civilian component, to the State by whose armed service he is employed or, if there is no such State, to the Allied Headquarters of which the person concerned is a member.

Both the State, if any, to which obligations attach under this paragraph and the Allied Headquarters concerned shall have the rights of the sending State in connection with the appointment of an arbitrator under paragraph 8 of Article VIII.

Article V

Every member of an Allied Headquarters shall have a personal identity card issued by the Headquarters showing names, date and place of birth, nationality, rank or grade, number (if any), photograph and period of validity. This card must be presented on demand.

Article VI

1. The obligations to waive claims imposed on the Contracting Parties by Article VIII of the Agreement shall attach both to the Allied Headquarters and to any Party to this Protocol concerned.

2. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of Article VIII of the Agreement,

a. property owned by an Allied Headquarters or by a Party to this Protocol and used by an Allied Headquarters shall be deemed to be property owned by a Contracting Party and used by its armed services,

b. damage caused by a member of a force or civilian component as defined in paragraph 1 of Article III of this Protocol or by any other employee of an Allied Headquarters shall be deemed to be damage caused by a member or employee of the armed services of a Contracting Party,

c. the definition of the expression »owned by a Contacting Party« in paragraph 3 of Article VIII shall apply in respect of an Allied Headquarters.

3. The claims to which paragraph 5 of Article VIII of the Agreement applies shall include claims (other than contractual claims and claims to which paragraphs 6 or 7 of that Article apply) arising out of acts or omissions of any employees of an Allied Headquarters, or out of any other act, omission or occurrence for which an Allied Headquarters, or out of any other act, omissions or occurrence for which an Allied Headquarters is legally responsible, and causing in the territory of a receiving State to third parties, other than any of the Parties to this Protocol.

Article VII

1. The exemption from taxation accorded under Article X of the Agreement to members of a force or civilian component in respect of their salaries and emoluments shall apply, as regards personnel of an Allied Headquarters within the definitions in paragraph 1 a. and b. (i) of Article 3 of this Protocol, to salaries and emoluments paid to them as such personnel by the armed service to which they belong or by which they are employed, except that this paragraph shall not exempt any such member or employee from taxation imposed by a State of which he is a national.

2. Employees of an Allied Headquarters of categories agreed by the North Atlantic Council shall be exempted from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Allied Headquarters in their capacity as such employees. Any Party to the present Protocol may, however, conclude an arrangement with the Allied Headquarters whereby such Party will employ and assign to the Allied Headquarters all of its nationals (except, if such Party so desires, any not ordinarily resident within its territory) who are to serve on the staff of the Allied Headquarters and pay the salaries and emoluments of such persons from its own funds, at a scale fixes by it. The salaries and emoluments so paid may be taxed by the Party concerned but shall be exempted from taxation by any other Party.

If such an arrangement is entered into by any Party to the present Protocol and is subsequently modified or terminated, Parties to the present Protocol shall no longer be bound under the first sentence of this paragraph to exempt from taxation the salaries and emoluments paid to their nationals.

Article VIII

1. For the purpose of facilitating the establishment, construction, maintenance and operation of Allied Headquarters, these Headquarters shall be relieved, so far as practicable, from duties and taxes, affecting expenditures by them in the interest of common defence and for their official and exclusive benefit, and each Party to the present Protocol shall enter into negotiations with any Allied Headquarters operating in its territory for the purpose of concluding an agreement to give effect to this provision.

2. An Allied Headquarters shall have the rights granted to a force under Article XI of the Agreement subject to the same conditions.

3. The provisions in paragraphs 5 and 6 of Article XI of the Agreement shall not apply to nationals of the receiving States, unless such nationals belong to the armed services of a Party to this Protocol other than the receiving State.

4. The expression »duties and taxes« in this Article does not include charges for services rendered.

Article IX

Except in so far as the North Atlantic Council may decide otherwise,

a. any assets acquired from the international funds of an Allied Headquarters under its capital budget and no longer required by the Headquarters shall be disposed of under arrangements approved by the North Atlantic Council and the proceeds shall be distributed among or credited to the Parties to the North Atlantic Treaty in the proportions in which they have contributed to the capital costs of the Headquarters. The receiving State shall have the prior right to acquire any immovable property so disposed of in its territory provided that it offers terms no less favourable than those offered by any third party,

b. any land, buildings or fixed installations provided for the use of an Allied Headquarters by the receiving State without charge to the Headquarters (other than a nominal charge) and no longer required by the Headquarters shall be handed back to the receiving State, and any increase or loss in the value of the property provided by the receiving State resulting from its use by the Headquarters shall be determined by the North Atlantic Council (taking into consideration any applicable law of the receiving State) and distributed among or credited or debited to the Parties to the North Atlantic Treaty in the proportions in which they have contributed to the capital costs of the Headquarters.

Article X

Each Supreme Headquarters shall possess juridical personality, it shall have the capacity to conclude contracts and to acquire and dispose of property. The receiving State may, however, make the exercise of such capacity subject to special arrangements between it and the Supreme Headquarters or any subordinate Allied Headquarters acting on behalf of the Supreme Headquarters.

Article XI

1. Subject to the provisions of Article VIII of the Agreement, a Supreme Headquarters may engage in legal proceedings as claimant or defendant. However, the receiving State and the Supreme Headquarters or any subordinate Allied Headquarters authorized by it may agree that the receiving State shall act on behalf of the Supreme Headquarters in any legal proceedings to which that Headquarters is a party before the courts of the receiving State.

2. No measure of execution or measure directed to the seizure or attachment of its property or funds shall be taken against any Allied Headquarters, except for the purposes of paragraph 6 a. of Article VII and Article XIII of the Agreement.

Article XII

1. To enable it to operate its international budget, an Allied Headquarters may hold currency of any kind and operate accounts in any currency.

2. The Parties to the present Protocol shall, at the request of an Allied Headquarters, facilitate transfers of the funds of such Headquarters from one country to another and the conversion of any currency held by an Allied Headquarters into any other currency, when necessary to meet the requirements of any Allied Headquarters.

Article XIII

The archives and other official documents of an Allied Headquarters kept in premises used by those Headquarters or in the possession of any properly authorized member of the Headquarters shall be inviolable, unless the Headquarters has waived this immunity. The Headquarters shall, at the request of the receiving State and in the presence of a representative of that State, verify the nature of any documents to confirm that they are entitled to immunity under this Article.

Article XIV

1. The whole or any part of the present Protocol or of the Agreement may be applied, by decision of the North Atlantic Council, to any international military Headquarters or organization (not included in the definitions in paragraphs b. and c. of Article I of this Protocol) which is established pursuant to the North Atlantic Treaty.

2. When the European Defence Community comes into being, the present Protocol may be applied to the personnel of the European Defence Forces attached to an Allied Headquarters and their dependents at such time and in such manner as may be determined by the North Atlantic Council.

Article XV

All differences between the Parties to the present Protocol or between any such Parties and any Allied Headquarters relating to the interpretation or application of the Protocol shall be settled by negotiation between the parties in dispute without recourse to any outside jurisdiction. Except where express provision is made to the contrary in the present Protocol or in the Agreement, differences which cannot be settled by direct negotiation shall be referred to the North Atlantic Council.

Article XVI

1. Articles XV and XVII to XX of the Agreement shall apply as regards the present Protocol as if they were an integral part thereof, but so that the Protocol may be reviewed, suspended, ratified, acceded to, denounced or extended in accordance with those provisions independently from the Agreement.

2. The present Protocol may be supplemented by bilateral agreement between the receiving State and a Supreme Headquarters, and the authorities of a receiving State and a Supreme Headquarters may agree to give effect, by administrative means in advance of ratification, to any provisions of this Protocol or of the Agreement as applied by it.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Protocol. Done in Paris this 28th day of August 1952, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding.

 

Protokol

o pravnom položaju međunarodnih vojnih zapovjedništava utvrđen na temelju sjevernoatlantskog ugovora

Stranke Sjevernoatlantskog ugovora potpisanog u Washingtonu 4. travnja 1949.,

prihvaćajući činjenicu da se međunarodna vojna zapovjedništva mogu osnivati na njihovim područjima, na temelju posebnih sporazuma u sklopu Sjevernoatlantskog ugovora, i

želeći definirati pravni položaj takvih zapovjedništava i njihovog osoblja na području odgovornosti Sjevernoatlantskog ugovora,

sporazumjele su se u svezi ovoga Protokola Sporazumu koji je potpisan u Londonu 19. lipnja 1951. o pravnom položaju njihovih snaga:

Članak I.

U ovom Protokolu izraz

a. »Sporazum« podrazumijeva Sporazum koji su potpisale stranke Sjevernoatlantskog ugovora u Londonu 19. lipnja 1951. o pravnom položaju njihovih snaga,

b. »Vrhovno zapovjedništvo« podrazumijeva Vrhovno zapovjedništvo združenih snaga u Europi, Zapovjedništvo vrhovnog združenog zapovjednika za Atlantik i sva ekvivalentna međunarodna vojna zapovjedništva osnovana na temelju Sjevernoatlantskog ugovora,

c. »Združeno zapovjedništvo« podrazumijeva bilo koje vrhovno zapovjedništvo i bilo koje međunarodno vojno zapovjedništvo osnovano na temelju Sjevernoatlantskog ugovora koje je neposredno podređeno vrhovnom zapovjedništvu,

d. »Sjevernoatlantsko vijeće« podrazumijeva vijeće koje je osnovano člankom IX. Sjevernoatlantskog ugovora ili bilo kojeg tijela koje je ovlašteno djelovati u njegovo ime.

Članak II.

Sukladno sljedećim odredbama ovoga Protokola, Sporazum će se primjenjivati na združeno zapovjedništvo na području stranke ovoga Protokola u zoni Sjevernoatlantskog ugovora, i na vojno i civilno osoblje takvog zapovjedništva i članove njihovih obitelji obuhvaćenih definicijama iz podstavaka a., b. i c. stavka 1. članka III. ovoga Protokola, kada je takvo osoblje prisutno na bilo kojem takvom području u svezi s njihovim službenim dužnostima ili, u slučaju članova njihovih obitelji, službenim dužnostima njihovih supružnika ili roditelja.

Članak III.

1. U smislu primjene Sporazuma na združeno zapovjedništvo, izrazi »snage« »civilna komponenta« i »član obitelji«, gdje god se pojavljuju u Sporazumu, imat će sljedeća značenja:

a. »snage« podrazumijeva osoblje pridodano združenom zapovjedništvu koje pripada kopnenim, pomorskim ili zrakoplovnim snagama bilo koje stranke Sjevernoatlantskog ugovora,

b. »civilna komponenta« podrazumijeva civilno osoblje, a ne radi se o osobama bez državljanstva niti državljanima države koja nije stranka Sporazuma, niti državljani, niti osobe koje imaju prebivalište u državi primateljici, koji su (i) pridodani združenim zapovjedništvima i zaposleni od oružanih snaga stranke Sjevernoatlantskog ugovora ili (ii) u takvim kategorijama civilnog osoblja zaposlenog u združenom zapovjedništvu sukladno odluci Sjevernoatlantskog vijeća,

c. »član obitelji« podrazumijeva supružnika pripadnika snaga ili civilne komponente kao što je definirano u podstavcima a. i b. ovog stavka, ili dijete tog pripadnika koje on uzdržava.

2. Združeno zapovjedništvo podrazumijeva snage u smislu članka II. stavka 2. članka V., stavka 10. članka VII., stavka 2., 3., 4., 7. i 8. članka IX. i članka XIII. Sporazuma.

Članak IV.

Prava i obveze koje ovaj Sporazum daje ili nameće državi šiljateljici ili njenim vlastima glede njenih snaga ili njihovih civilnih komponenti ili članova obitelji bit će, glede združenog zapovjedništva i njegovog osoblja i njihovih članova obitelji na koje se odnosi Sporazum u skladu s člankom II. ovoga Protokola, dodijeljeni ili pridodani odgovarajućem Vrhovnom zapovjedništvu i nadležnim vlastima, osim što će:

a. pravo koje je dano člankom VII. Sporazuma vojnim vlastima države šiljateljice da imaju kaznenu i stegovnu jurisdikciju bit će dodijeljeno vojnim vlastima države, ako ih ima, čijem vojnom zakonodavstvu osoba podliježe,

b. obveze nametnute državi šiljateljici ili njenim vlastima člankom II., stavkom 4. članka III., stavcima 5. a i 6. a članka VII., stavcima 9. i 10. članka VIII. i člankom XIII. Sporazuma, pridodat će se i združenom zapovjedništvu i svakoj državi kojoj pripadaju oružane službe ili bilo koji pripadnik ili zaposlenik oružanih službi, ili član obitelji, na koju se to odnosi,

c. u smislu stavaka 2. a. i 5. članka III. i članka XIV. Sporazuma država šiljateljica će biti, u slučaju pripadnika snaga ili njihovih članova obitelji, država čijim oružanim službama on pripada, ili u slučaju pripadnika civilne komponente i njihovih članova obitelji, država, ako takva postoji, u čijim je oružanim službama pripadnik zaposlen,

d. obveze nametnute državi šiljateljici na temelju stavka 6. i 7. članka VIII. Sporazuma pridodat će se državi čijim oružanim službama osoba pripada čije djelo ili propust je dovelo do potraživanja ili, u slučaju pripadnika civilne komponente, državi u čijim je oružanim službama zaposlen ili, ako nema takve države, združenom zapovjedništvu čiji je pripadnik ta osoba.

I država, ako je ima, čije se obveze nameću ovim stavkom i združeno zapovjedništvo o kojem je riječ imat će prava države šiljateljice u svezi imenovanja arbitra sukladno stavku 8. članka VIII.

Članak V.

Svaki pripadnik združenog zapovjedništva imat će osobnu iskaznicu koju je izdalo zapovjedništvo s imenom i prezimenom, datumom i mjestom rođenja, državljanstvom, činom ili redom, brojem (ako postoji), fotografijom i rokom važenja. Ova iskaznica mora se pokazati na zahtjev.

Članak VI.

1. Obveza odricanja od potraživanja nametnuta ugovornim strankama člankom VIII. Sporazuma odnosit će se na združeno zapovjedništvo i na bilo koju stranku ovoga Protokola na koju se to odnosi.

2. U smislu stavaka 1. i 2. članka VIII. Sporazuma,

a. vlasništvo združenog zapovjedništva ili stranke ovoga Protokola koje koristi združeno zapovjedništvo smatrat će se vlasništvom ugovorne stranke koje koriste njegove oružane službe,

b. šteta koju je prouzročio pripadnik snaga ili civilne komponente kako je definirano u stavku 1. članka III. ovoga Protokola ili bilo koji zaposlenik združenog zapovjedništva smatrat će se štetom koju je prouzročio pripadnik ili zaposlenik oružanih službi ugovorne stranke,

c. definicija »vlasništvo ugovorne stranke« u stavku 3. članka VIII. primjenjivat će se na združeno zapovjedništvo.

3. Potraživanja na koja se primjenjuje stavak 5. članka VIII. Sporazuma uključivat će potraživanja (osim ugovornih potraživanja i potraživanja na koja se odnose stavci 6. ili 7. toga članka) koja proizlaze iz djela ili propusta bilo kojeg zaposlenika združenog zapovjedništva, ili zbog bilo kojeg drugog djela, propusta ili događaja za koje je združeno zapovjedništvo pravno odgovorno, i koja su prouzročena na području države primateljice trećoj strani, osim bilo kojoj stranci ovoga Protokola.

Članak VII.

1. Izuzeće od plaćanja poreza sukladno članku X. Sporazuma za pripadnike snaga ili civilne komponente glede njihovih plaća i primanja primijenit će se, što se tiče osoblja združenog zapovjedništva sukladno stavku 1. a i b (i) članku 3. ovoga Protokola, na plaće i primanja isplaćena od strane oružanih službi kojima pripadaju ili čiji su zaposlenici, osim što ovaj stavak neće izuzeti bilo kojega takvog pripadnika ili zaposlenika od oporezivanja od strane države čiji je državljanin.

2. Kategorije zaposlenika združenog zapovjedništva za koje se je Sjevernoatlantsko vijeće suglasilo izuzet će se od oporezivanja plaća i primanja koje im je isplatilo združeno zapovjedništvo u njihovom svojstvu takvih zaposlenika. Bilo koja stranka ovoga Protokola može, ipak, zaključiti sporazum sa združenim zapovjedništvom gdje će takva stranka zaposliti i dodijeliti združenom zapovjedništvu sve svoje državljane (osim, ako stranka tako želi, osoba koje nemaju stalno prebivalište na njenom području) koji će služiti kao osoblje združenog zapovjedništva i isplaćivati plaće i primanja takvim osobama iz svojih sredstava prema utvrđenoj tablici. Tako isplaćene plaće i primanja takva stranka može oporezivati ali se na njih neće plaćati porezi ni jednoj drugoj stranci. Ako je takav sporazum zaključen od strane bilo koje stranke ovoga Protokola i nakon toga je izmijenjen ili otkazan, stranke ovoga Protokola neće dalje biti vezane prvom rečenicom ovog stavka da izuzimaju od plaćanja poreza plaće i primanja koja se isplaćuju njihovim državljanima.

Članak VIII.

1. U smislu lakše uspostave, izgradnje, održavanja i djelovanja združenih zapovjedništava, ova će zapovjedništva, u mjeri u kojoj je to moguće, biti oslobođena od plaćanja carina i poreza, koji se odnose na njihove troškove u interesu kolektivne obrane i njihovoga službenog i isključivog boljitka, te će svaka stranka ovoga Protokola započeti pregovore s bilo kojim združenim zapovjedništvom koje djeluje na njezinom području u smislu sklapanja sporazuma radi provedbe ove odredbe.

2. Združeno zapovjedništvo imat će prava koja su dana snagama prema članku XI. Sporazuma pod istim uvjetima.

3. Odredbe u stavcima 5. i 6. članka XI. Sporazuma neće se primjenjivati na državljane država primateljica, osim ako oni pripadaju oružanim službama stranke ovoga Protokola koja nije država primateljica.

4. Izraz »carine i porezi« u ovom članku ne obuhvaća naknade za pružene usluge.

Članak IX.

Osim ako Sjevernoatlantsko vijeće ne odluči drugačije,

a) sva imovina pribavljena iz međunarodnih fondova združenog zapovjedništva iz kapitalnog proračuna zapovjedništva koja više nisu potrebna zapovjedništvu bit će rashodovana prema postupku koji odobri Sjevernoatlantsko vijeće, a prihodi će biti raspodijeljeni ili pripisani strankama Sjevernoatlantskog ugovora u omjeru u kojem su sudjelovale u kapitalnim troškovima zapovjedništva. Država primateljica imat će pravo prvenstva prilikom stjecanja rashodovanih nekretnina na svojem državnom području, pod uvjetom da njezina ponuda nije nepovoljnija od ponude bilo koje treće stranke.

b) sva zemljišta, zgrade ili fiksne instalacije koje je država primateljica dala na korištenje združenom zapovjedništvu bez naknade (osim nominalne) a koje više nisu potrebne zapovjedništvu vratit će se državi primateljici, a svako povećanje ili smanjenje vrijednosti imovine koju je država primateljica dala na korištenje, nastalo uslijed korištenja od strane zapovjedništva utvrdit će Sjevernoatlantsko vijeće (uzimajući u obzir sve primjenjive zakone države primateljice), te će raspodijeliti između ili pripisati ili teretiti stranke Sjevernoatlantskog ugovora u omjeru u kojem su pridonosile kapitalnim troškovima zapovjedništva.

Članak X.

Svako vrhovno zapovjedništvo bit će pravna osoba, imat će ovlast za sklapanje ugovora, te nabavu i rashodovanje imovine. Država primateljica međutim može provedbu ovog prava odrediti i posebnim sporazumima između nje i vrhovnog zapovjedništva ili bilo kojeg podređenog združenog zapovjedništva koje zastupa vrhovno zapovjedništvo.

Članak XI.

1. Sukladno odredbama članka VIII. Sporazuma, vrhovno zapovjedništvo može ući u pravne postupke kao tužitelj ili tuženi. Međutim, država primateljica i vrhovno zapovjedništvo odnosno bilo koje podređeno združeno zapovjedništvo koje je dobilo od njega ovlast, mogu se sporazumjeti da će država primateljica zastupati vrhovno zapovjedništvo u bilo kojem pravnom postupku u kojem je to zapovjedništvo stranka pred sudovima države primateljice.

2. Neće se provoditi niti jedna mjera ovrhe ili mjera oduzimanja ili preuzimanja imovine ili sredstava združenog zapovjedništva, osim u smislu 6.a članka VII. i članka XIII. Sporazuma.

Članak XII.

1. Radi omogućavanja upravljanja svojim međunarodnim proračunom, združeno zapovjedništvo moći će držati bilo koju valutu i upravljati računima u bilo kojoj valuti.

2. Stranke ovoga Protokola će, na zahtjev združenog zapovjedništva, olakšati prijenos sredstava takvog zapovjedništva iz jedne države u drugu i zamjenu valute koju posjeduje združeno zapovjedništvo u bilo koju drugu valutu, kada je to potrebno radi izlaženja u susret bilo kojem združenom zapovjedništvu.

Članak XIII.

Arhivi i drugi službeni dokumenti združenog zapovjedništva pohranjeni u objektima koje koristi zapovjedništvo ili u posjedu odgovarajuće ovlaštenog pripadnika zapovjedništva bit će nepovredivi, osim ukoliko se zapovjedništvo odreklo ovog imuniteta. Zapovjedništvo će, na zahtjev države primateljice i u prisutnosti predstavnika te države, verificirati vrstu bilo kojih dokumenata radi potvrde da oni podliježu imunitetu prema ovom članku.

Članak XIV.

1. Ovaj Protokol u cijelosti, ili bilo koji dio ovoga Protokola ili Sporazuma može se primijeniti, po odluci Sjevernoatlantskog vijeća, na bilo koje međunarodno vojno zapovjedništvo ili organizaciju (koja nije uključena u definicije u stavku b. i c. članku I. ovoga Protokola) koje je osnovano na temelju Sjevernoatlantskog ugovora.

2. Po formiranju Europske obrambene zajednice, ovaj Protokol može se primijeniti na osoblje europskih obrambenih snaga pridruženih združenom zapovjedništvu i na njihove članove obitelji u vremenu i na način kako utvrdi Sjevernoatlantsko vijeće.

Članak XV.

Sva sporna pitanja između stranaka ovoga Protokola ili između bilo kojih takvih stranaka i bilo kojeg združenog zapovjedništva u svezi s tumačenjem ili primjenom Protokola rješavat će se pregovorima i bez obraćanja vanjskom sudbenom tijelu. Ako to odredbom ovoga Protokola ili Sporazuma nije izričito drugačije propisano, sporna pitanja koja se ne budu mogla riješiti izravnim pregovorima proslijedit će se Sjevernoatlantskom vijeću.

Članak XVI.

1. Članci XV. i XVII. do XX. Sporazuma primjenjivat će se, u pogledu ovoga Protokola, kao da su njegov sastavni dio, no na način da se Protokol može izmijeniti, suspendirati, ratificirati, pristupiti mu, otkazati, ili proširiti u skladu s tim odredbama neovisno o Sporazumu.

2. Ovaj Protokol može se dopuniti dvostranim ugovorom između države primateljice i vrhovnog zapovjedništva, a vlasti države primateljice i vrhovnog zapovjedništva mogu se sporazumjeti o primjeni, administrativnim putem prije ratifikacije, bilo kojih odredaba ovoga Protokola ili Sporazuma kako je njime primijenjen.

Potvrđujući gore navedeno, dolje potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Protokol. Potpisano u Parizu 28. kolovoza 1952., na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom izvorniku koji će biti pohranjen u arhivu Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Sjedinjenih Američkih Država dostavit će ovjerene preslike svim državama potpisnicama i državama koje mu pristupaju.

 

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je ministarstva nadležnog za obranu Republike Hrvatske.

Članak 5.

Na dan donošenja ovoga Zakona Daljnji dodatni protokol iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 803-04/04-01/03
Zagreb, 9. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !