Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju (Euroatom) i država nečlanica Europske unije o sudjelovanju potonjih u sastavu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti (ECURIE) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 24.8.2007 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske zajednice za atomsku energiju (Euroatom) i država nečlanica Europske unije o sudjelovanju potonjih u sustavu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti (ECURIE)

HRVATSKI SABOR

101

Na temelju članka 88.L350918 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEDU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU (EUROATOM) I DRŽAVA NEČLANICA EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU POTONJIH USASTAVU ZAJEDNICE ZA RANU RAZMJENU INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI (ECURIE)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma izmedu Europske zajednice za atomsku energiju (Euroatom) i država nečlanica Europske unije o sudjelovanju potonjih u sastavu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti (ECURIE), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/114

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU (EUROATOM) I DRŽAVA NEČLANICA EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU POTONJIH U SUSTAVU ZAJEDNICE ZA RANU RAZMJENU INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI (ECURIE)

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju (Euroatom) i država nečlanica Europske unije o sudjelovanju potonjih u sustavu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti (ECURIE), sastavljen u Bruxellesu, 29. siječnja 2003. u izvorniku na španjolskom, njemačkom, danskom, finskom, francuskom, grčkom, engleskom, talijanskom, nizozemskom, portugalskom i švedskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU (EURATOM) I DRŽAVA NEČLANICA EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU POTONJIH U SUSTAVU ZAJEDNICE ZA RANU RAZMJENU INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI (ECURIE)

STRANKE OVOG SPORAZUMA,

budući da je Odluka Vijeća 87/600/EUROATOM uspostavila okvir, u obliku sustava ECURIE, za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti,

budući da će se učinkovitost sustava ECURIE poboljšati ako u njemu sudjeluju treće zemlje, a posebno susjedne zemlje Europske unije,

budući da Bugarska, Cipar, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka Republika, Slovenija, Švicarska i Turska, u daljnjem tekstu “zemlje sudionice”, trebaju biti pozvane da postanu stranke ovog Sporazuma,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

SVRHA I PODRUČJE PRIMJENE

Sporazum se odnosi na sustav obavješćivanja i razmjenu informacija u svim slučajevima u kojima neka od zemalja sudionica ili država članica Euratoma odluči poduzeti mjere opće naravi kako bi zaštitila stanovništvo u slučaju radiološke opasnosti koja proizlazi iz:

a) nesreće koja se dogodila na njezinom državnom području koja obuhvaća bilo koje od sljedećih postrojenja ili je u vezi s bilo kojim od sljedećih područja djelovanja:

– svaki nuklearni reaktor, bez obzira na to gdje se nalazi,

– svako drugo postrojenje nuklearnoga gorivnog ciklusa,

– svako postrojenje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada,

– prijevoz i skladištenje nuklearnih goriva ili radioaktivnoga otpada,

– proizvodnja, uporaba, skladištenje, odlaganje i prijevoz radioaktivnih izotopa za poljoprivredne, industrijske, medicinske i s njima povezane znanstvene ili istraživačke svrhe,

– uporaba radioaktivnih izotopa za proizvodnju energije u svemirskim objektima,

ili

b) bilo kojih drugih nesreća uslijed kojih je došlo ili bi moglo doći do značajnog ispuštanja radioaktivnog materijala;

ili

c) otkrića, na njezinom državnom području ili izvan njega, nenormalnih razina radioaktivnosti koje bi mogle biti štetne za javno zdravlje.

Članak 2.

RAZMJENA INFORMACIJA KADA SE NA DRŽAVNOM PODRUČJU ZEMLJE SUDIONICE ILI DRŽAVE ČLANICE EURATOMA PODUZIMAJU MJERE IZ ČLANKA 1.

1. Ako jedna od zemalja sudionica odluči poduzeti bilo koju mjeru navedenu u članku 1., ta zemlja Komisiji Europskih zajednica (u daljnjem tekstu »Komisija«) odmah dostavlja informacije koje su relevantne kako bi se svele na najmanju moguću mjeru sve predviđene radiološke posljedice. Komisija odmah obavještava države članice Euratoma i druge zemlje sudionice.

2. Kada je država članica Euratoma odlučila poduzeti takve mjere i o tome obavijestila Komisiju, Komisija odmah obavještava zemlje sudionice.

Članak 3.

INFORMACIJE PREDVIĐENE ČLANKOM 2.

Informacije koje se dostavljaju u skladu s člankom 2. obuhvaćaju, kada je to moguće i prikladno, sljedeće:

a) prirodu i vrijeme događaja, njegovu točnu lokaciju te postrojenje ili aktivnost o kojoj se radi,

b) pretpostavljeni ili utvrđeni uzrok i predvidivi razvoj nesreće glede ispuštanja radioaktivnih materijala,

c) općenite karakteristike radioaktivnog ispuštanja, uključujući i prirodu, vjerojatan fizički i kemijski oblik, količinu, sastav i stvarnu visinu radioaktivnog ispuštanja,

d) informacije o trenutačnim i prognoziranim meteorološkim i hidrološkim uvjetima koje su potrebne radi predviđanja širenja radioaktivnog ispuštanja,

e) rezultate nadzora okoliša,

f) rezultate mjerenja razine radioaktivnosti u prehrambenim proizvodima, stočnoj hrani i vodi za piće,

g) poduzete ili planirane mjere zaštite,

h) poduzete ili planirane mjere obavješćivanja javnosti,

i) predviđeno ponašanje radioaktivnog ispuštanja kroz vrijeme.

Nakon toga dotična zemlja sudionica u odgovarajućim razmacima dostavlja Komisiji sve druge informacije koje bi mogle biti korisne, posebno u odnosu na daljnji razvoj situacije i predvidivi ili stvarni prestanak opasnosti.

Članak 4.

UVJETI RAZMJENE INFORMACIJA

1. Nakon primitka informacija iz članka 2. i 3., Komisija, uzimajući u obzir informacije dobivene od država članica Euratoma:

a) odmah obavještava zemlje sudionice o poduzetim mjerama i preporukama izdanim nakon primitka tih informacija,

b) u odgovarajućim razmacima obavještava zemlje sudionice o razinama radioaktivnosti u prehrambenim proizvodima, stočnoj hrani, vodi za piće i okolišu koje su izmjerene uređajima za nadzor u državama članicama Euratoma i zemljama sudionicama.

2. Nakon primitka informacija iz prethodnih članka 2. i 3., zemlje sudionice:

a) odmah obavještavaju Komisiju o poduzetim mjerama i preporukama izdanim nakon primitka tih informacija,

b) u odgovarajućim razmacima obavještavaju Komisiju o razinama radioaktivnosti koje su njihovi uređaji za nadzor izmjerili u prehrambenim proizvodima, stočnoj hrani, vodi za piće i okolišu.

Članak 5.

OGRANIČENJA

Zemlje sudionice nisu obvezne dostaviti Komisiji informacije koje bi ugrozile nacionalnu sigurnost, a Komisija zemljama sudionicama ne prosljeđuje nikakve informacije koje je dostavila država članica Euratoma ili bilo koja stranka Sporazuma ako su takve informacije dostavljene kao tajne.

Članak 6.

TEHNIČKI DOGOVORI

1. Zemlje sudionice uvode postojeći detaljni sustav ECURIE za razmjenu informacija iz članaka 2., 3. i 4. u roku od tri mjeseca od datuma potpisivanja ovog Sporazuma.

2. Nakon toga se zajedničkim Sporazumom između zemalja sudionica, Komisije i država članica Euratoma utvrđuju detaljni dogovori za razmjenu informacija iz članaka 2., 3. i 4. i ispituju se u redovitim razmacima. Svaka stranka snosi vlastite troškove u vezi s provedbom tih dogovora.

Članak 7.

NADLEŽNA TIJELA I SREDIŠTA ZA VEZU

1. Zemlje sudionice Komisiji naznačuju nadležno tijelo i središte za vezu određene za slanje i primanje informacija iz članaka 2., 3., i 4., kao i svoje kontaktne informacije. Komisija obavještava zemlje sudionice koji je od njezinih odjela nadležno tijelo ili središte za vezu.

2. Središte za vezu u zemljama sudionicama i nadležni odjel Komisije dostupni su 24 sata na dan.

Članak 8.

SASTANCI

1. Zemlje sudionice se pozivaju na sastanke skupine koju je Komisija osnovala za upravljanje sustavom ECURIE.

2. Ta skupina može odlučiti pozvati predstavnike iz zemalja sudionica da sudjeluju na sastancima radnih skupina koje se osnivaju.

3. Predstavnici iz zemalja sudionica imaju status promatrača, a sve troškove koji nastanu s tim u vezi snose njihove nacionalne vlasti.

Članak 9.

SUSTAV ECURIE I OSTALE MEĐUNARODNE KONVENCIJE U ISTOM PODRUČJU

Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze zemalja sudionica i Euratoma koja proizlaze iz dvostranih ili mnogostranih sporazuma ili konvencija koji su trenutačno na snazi ili koji će biti sklopljeni u područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i koji su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 10.

STUPANJE NA SNAGU

1. Nakon što ga potpiše Euratom, ovaj je Sporazum otvoren za ratifikaciju Republici Bugarskoj, Republici Cipru, Češkoj Republici, Republici Estoniji, Republici Mađarskoj, Republici Latviji, Republici Litvi, Republici Malti, Republici Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj Republici, Republici Sloveniji, Švicarskoj Konfederaciji i Republici Turskoj. U tu svrhu Euratom tim zemljama dostavlja ovjerene preslike Sporazuma na potpis. Euratom može pozvati druge zemlje da postanu stranke ovog Sporazuma.

2. Komisija je depozitar ovog Sporazuma.

3. Ovaj Sporazum stupa na snagu tri mjeseca nakon što mu pristupi barem jedna od gore navedenih zemalja. Za svaku zemlju koja pristupi ovom Sporazumu nakon njegovog stupanja na snagu, Sporazum stupa na snagu tri mjeseca kasnije.

4. Svaka zemlja koja pristupa obavještava Komisiju o završetku svojih unutarnjih postupaka vezanih uz sklapanje ovog Sporazuma. Komisija obavještava druge stranke ovog Sporazuma o pristupu nove stranke, uključujući i o datum na koji Sporazum stupa na snagu za tu stranku.

5. Svaka zemlja koja pristupa privremeno sudjeluje kao članica sustava Ecurie od datuma na koji je Komisija primila ovjerenu presliku ovog Sporazuma koju je nacionalno tijelo koje za to ima potrebna ovlaštenja uredno potpisalo, kao i kontaktne informacije koje se u skladu s člankom 7. traže za njegovu potpunu provedbu.

Članak 11.

UVJETI ZA OTKAZ

1. Ako neka stranka odluči otkazati ovaj Sporazum, o tome otkazu pisano obavještava druge stranke. Na kraju razdoblja od tri mjeseca od datuma obavijesti, ovaj Sporazum prestaje imati pravne učinke između stranke koja ga je odlučila otkazati i drugih stranaka ovog Sporazuma. Datum prestanka ovisi o datumu obavijesti Komisiji. Komisija obavještava ostale stranke o odgovarajućem datumu.

2. Nakon što zemlja sudionica pristupi Europskoj uniji, primjenjuje se Odluka Vijeća 87/600/Euratom, a ovaj Sporazum nema više pojedinačni učinak na tu zemlju.

3. Ovaj Sporazum prestaje postojati ako se Euratom odluči povući iz ovog Sporazuma u skladu s uvjetima utvrđenima u stavku 1.

Članak 12.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ŠVICARSKU

Sporazum sklopljen u obliku razmjene pisama između Euratoma i Švicarske dana 21. lipnja 1995. (SL C 335, 13. 12. 1995., str. 4.) za Švicarsku prestaje od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma nakon njezinog pristupa ovom Sporazumu.

Sastavljeno u Bruxellesu, 29. siječnja 2003.

Za Komisiju Europske zajednice

za atomsku energiju

Margot Wallström, v. r.

članica Komisije

AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM) AND NON--MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION ON THE PARTICIPATION OF THE LATTER IN THE COMMUNITY ARRANGEMENTS FOR THE EARLY EXCHANGE OF INFORMATION IN THE EVENT OF RADIOLOGICAL EMERGENCY (ECURIE)

THE PARTIES TO THIS AGREEMENT

Whereas Council Decision 87/600/EURATOM created a framework, in the form of the ECURIE arrangements, for the early exchange of information in the event of a radiological emergency,

Whereas the efficiency of the ECURIE arrangements will be improved if third countries and in particular the neighbouring countries of the European Union participate,

Whereas Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Switzerland and Turkey, hereinafter ‘the Participating Countries’, should be invited to become party to this Agreement,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PURPOSE AND SCOPE

The Agreement relates to notification arrangements and the exchange of information in all instances in which one of the Participating Countries or a Member State of Euratom decides to take measures of a widespread nature to protect the general public in the event of a radiological emergency resulting from:

a) an accident occurring within its territory involving any of the following installations or in connection with any of the following fields of activity:

– any nuclear reactor, wherever located;

– any other nuclear fuel cycle facility;

– any radioactive waste management facility;

– the transport and storage of nuclear fuels or radioactive waste;

– the production, use, storage, disposal and transport of radioisotopes for agricultural, industrial, medical and related scientific or research purposes;

– the use of radioisotopes for the generation of energy in space objects;

or

b) any other accidents as a result of which a significant release of radioactive material has occurred or is likely to occur

or

c) the detection, within or outside its territory, of abnormal levels of radioactivity which are likely to be detrimental to public health.

Article 2

EXCHANGE OF INFORMATION WHERE MEASURES REFERRED TO IN ARTICLE 1 ARE TAKEN WITHIN THE TERRITORY OF A PARTICIPATING COUNTRY OR IN A MEMBER STATE OF EURATOM

1. If one of the Participating Countries decides to take any of the measures referred to in Article 1, that Country shall promptly provide the Commission of the European Communities, (hereinafter «the Commission»), with information relevant to the minimising of any foreseen radiological consequence. The Commission shall promptly inform the Member States of Euratom and the other Participating Countries.

2. When a Member State of Euratom has decided to take any such measure and has informed the Commission thereof, the Commission shall promptly inform the Participating Countries.

Article 3

THE INFORMATION PROVIDED FOR IN ARTICLE 2

The information to be provided in accordance with Article 2 shall, where practicable and appropriate, include the following:

a) the nature and time of the event, its exact location and the facility or activity involved;

b) the assumed or established cause and the foreseeable development of the accident as regards the release of radioactive materials;

c) the general characteristics of the radioactive release, including the nature, the probable physical and chemical form, the quantity, composition and effective height of the radioactive release;

d) information on current and forecast meteorological and hydrological conditions necessary for forecasting the dispersion of the radioactive release;

e) the results of environmental monitoring;

f) the results of measurements of the levels of radioactivity in foodstuffs, feedingstuffs and drinking water;

g) the protective measures taken or planned;

h) the measures taken, or planned, to inform the public;

i) the predicted behaviour over time of the radioactive release.

At appropriate intervals thereafter, the Participating Country concerned shall provide the Commission with any other information which may be of use, particularly with respect to the further development of the situation and the foreseeable or actual end of the emergency.

Article 4

CONDITIONS OF EXCHANGE OF INFORMATION

1. Upon receipt of the information referred to in Articles 2 and 3, the Commission shall, while taking account of the information received from the Member States of Euratom:

a) promptly inform the Participating Countries of measures taken and recommendations issued following the receipt of such information;

b) inform the Participating Countries, at appropriate intervals thereafter, of levels of radioactivity in foodstuffs, feedingstuffs, drinking water and the environment recorded by monitoring facilities in the Member States of Euratom and in the Participating Countries.

2. Upon receipt of the information referred to in Articles 2 and 3 above, the Participating Countries shall:

a) promptly inform the Commission of measures taken and recommendations issued following the receipt of such information;

b) inform the Commission, at appropriate intervals thereafter, of levels of radioactivity recorded by their monitoring facilities in foodstuffs, feedingstuffs, drinking water and the environment.

Article 5

RESTRICTIONS

The Participating Countries shall not be obliged to provide the Commission with information which would jeopardise national security, and the Commission shall not pass on to the Participating Countries any information provided by a Member State of Euratom or by any party to the Agreement if such information was made available on a confidential basis.

Article 6

TECHNICAL ARRANGEMENTS

1. The existing detailed ECURIE arrangements for the exchange of information referred to in Articles 2, 3 and 4 shall be implemented by the Participating Countries within three months of the date of their signature of this Agreement.

2. Thereafter, detailed arrangements for the exchange of information referred to in Articles 2, 3 and 4 shall be laid down by joint Agreement between the Participating Countries, the Commission and the Member States of Euratom and tested at regular intervals. Each party shall bear its own costs in respect of the implementation of those arrangements.

Article 7

COMPETENT AUTHORITIES AND POINTS OF CONTACT

1. The Participating Countries shall indicate to the Commission the competent authority and the point of contact designated to forward and receive the information referred to in Articles 2, 3 and 4, as well as their contact information. The Commission shall inform the Participating Countries as to which of its departments is the competent authority or the contact point.

2. The contact points in the Participating Countries and the relevant department of the Commission shall be available on a 24-hour basis.

Article 8

MEETINGS

1. The Participating Countries shall be invited to meetings of the group set up by the Commission for the management of the ECURIE arrangements.

2. That group may decide to invite representatives from Participating Countries to attend meetings of any working groups which are set up.

3. The representatives from the Participating Countries shall have observer status, and any expenses arising in that connection shall be borne by their national authorities.

Article 9

ECURIE ARRANGEMENTS AND OTHER INTERNATIONAL CONVENTIONS IN THE SAME FIELD

This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Participating Countries and of the Euratom Community deriving from bilateral or multilateral Agreements or conventions which are currently in force or to be concluded in the areas covered by the present Agreement and which are in keeping with its objective.

Article 10

ENTRY INTO FORCE

1. Following signature of this Agreement by Euratom, the Agreement shall be open for ratification by the Republic of Bulgaria, the Republic of Cyprus, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia, the Swiss Confederation and the Republic of Turkey. To that effect, Euratom shall transmit certified copies of the Agreement to those countries for signature. Euratom may invite other countries to become a party to this Agreement.

2. The Commission shall be depository of this Agreement.

3. This Agreement shall enter into force three months after at least one of the countries named above has acceded to it. For each Country acceding to this Agreement after its entry into force, the Agreement shall enter into force three months later.

4. Each acceding country shall inform the Commission about the termination of its internal procedures regarding the conclusion of this Agreement. The Commission shall inform the other parties to this Agreement about the accession of a new party, including the date on which the Agreement is to take effect for that party.

5. Each acceding country shall provisionally participate as a member of the ECURIE arrangements from the date on which the Commission receives a certified copy of this Agreement duly signed by the national authority invested with the requisite powers, as well as the contact information requested under Article 7 for its full implementation.

Article 11

TERMINATION CONDITIONS

1. If a Party decides to terminate this Agreement, such termination shall be notified in writing to the other Parties. At the end of a three-month period from the date of notification, this Agreement shall cease to have legal effects between the Party which decides termination and the other Parties to this Agreement. The date of termination shall depend on the date of notification to the Commission. The Commission shall inform the other Parties to this Agreement of the relevant date.

2. Upon the accession of a Participating Country to the European Union, Council Decision 87/600/Euratom shall apply and this Agreement shall cease to have individual effect for that country.

3. This Agreement shall cease to exist if Euratom decides to withdraw from this Agreement in accordance with the conditions laid down in paragraph 1.

Article 12

PROVISIONS CONCERNING SWITZERLAND

The Agreement concluded in the form of an exchange of letters between Euratom and Switzerland on 21 June 1995 (OJ C 335, 13.12.1995, p. 4) shall be repealed with effect from the date of entry into force of this Agreement for Switzerland after its accession to this Agreement.

Done at Brussels, 29 January 2003.

For the Commission of the European

Atomic Energy Community

Margot Wallström, v. r.

Member of the Commission

Članak 3.

Republika Hrvatske dat će sljedeću izjavu prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji:

»U skladu s člankom 7. Sporazuma, Republika Hrvatska kao nadležno tijelo određuje Državni zavod za zaštitu od zračenja, a kao središte za vezu određuje Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (Državni centar 112).«

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti te zaštite i spašavanja.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 542-02/07-01/02

Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju (Euroatom) i država nečlanica Europske unije o sudjelovanju potonjih u sastavu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti (ECURIE)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !