Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o redovnom zračnom prometu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4

Na temelju članka 42.L114997 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2001. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O REDOVNOM ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o redovnom zračnom prometu, potpisan u Kairu, 18. prosinca 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o redovnom zračnom prometu u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE
HRVATSKE I ARAPSKE REPUBLIKE
EGIPAT O REDOVNOM ZRAČNOM
PROMETU

Imajući u vidu da su Republika Hrvatska i Arapska Republika Egipat stranke Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1944. godine,

želeći razviti međunarodnu suradnju na području zračnog prometa i želeći uspostaviti nužnu osnovu za obavljanje redovnog zračnog prometa,

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Arapske Republike Egipat imenovale su punomoćnike koji su se, uredno ovlašteni, dogovorili kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

1. U svrhu ovog Sporazuma i njegovog Dodatka:

a) Izraz »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje sve Dodatke prihvaćene u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koje dopune Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., koje su prihvatile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »zrakoplovne vlasti« označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Arapske Republike Egipat, ministar transporta i veza – predsjednik Egipatske uprave civilnog zrakoplovstva – ili u oba slučaja bilo koja osoba ili tijelo ovlašteno da obnaša sada dodjeljenje funkcije rečenih vlasti;

c) Izraz »određeni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika kojeg je jedna ugovorna stranka imenovala, sukladno članku 6#clanak6 ovog Sporazuma, u svrhu obavljanja ugovorenog zračnog prometa;

d) Izraz »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje navedeno u članku 96. Konvencije;

e) Izraz »teritorij« ima značenje navedeno u članku 2. Konvencije;

f) Izraz »tarifa« označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika, prtljage i robe, i uvjete pod kojima se cijene primjenjuju, uključujući proviziju i druge dodatne naplate za zastupnika ili prodaju prijevoznih dokumenata, ali isključujući naplatu i uvjete za prijevoz pošte;

g) Izraz »samo teretni promet« označava međunarodni zračni promet koji obavlja zrakoplov na kojem se prevozi teret ili pošta (sa pomoćnom pratnjom), odvojeno ili u kombinaciji, ali na kojem se ne prevoze putnici za naplatu;

h) Izraz »kapacitet« označava:

– u odnosu na zrakoplov, korisni teret tog zrakoplova koji je raspoloživ na liniji ili dijelu linije,

– u odnosu na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen sa brojem letova tog zrakoplova u datom periodu na određenoj liniji ili dijelu linije;

2. Dodatak ovom Sporazumu čini sastavni dio Sporazuma. Svako pozivanje na Sporazum uključivat će i Dodatak ukoliko izričito drugačije nije dogovoreno.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu obavljanja zračnog prometa na linijama utvrđenim u Dodatku. Takav promet i linije u nastavku se nazivaju »ugovoreni promet« i »utvrđene linije«.

2. Podložno uvjetima ovog Sporazuma, prijevoznik imenovan od svake ugovorne stranke uživat će, pri obavljanju međunarodnog zračnog prometa:

a) pravo da leti bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) pravo da se zaustavlja na navedenom teritoriju u neprometne svrhe,

c) pravo da ukrcava i iskrcava na navedenom teritoriju, u mjestima utvrđenim u Dodatku ovom Sporazumu, putnike, prtljagu, teret i poštu određenu za ili dolazeću iz mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke,

d) pravo da ukrcava i iskrcava na teritoriju trećih zemalja, u mjestima utvrđenim u Dodatku ovom Sporazumu, putnike, prtljagu, teret i poštu određenu za ili dolazeću iz mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke, utvrđenim u Dodatku ovom Sporazumu.

3. Ništa u ovom članku neće ukazivati na mogućnost davanja određenom prijevozniku jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, putnika, prtljaga, tereta i pošte prevožene uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

4. Ako u slučaju oružanog sukoba, političkih nestabilnosti ili posebnih i neuobičajenih okolnosti određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke nije u mogućnosti obavljati bilo koji ugovoreni promet na svojim uobičajenim linijama, druga ugovorna stranka će učiniti sve što je moguće da potpomogne nastavak tog prometa kroz odgovarajuću reorganizaciju takvih linija, uključujući dodjeljivanje prava za to vrijeme koje može biti potrebno za održavanje prometa.

Članak 3.

IZVRŠAVANJE PRAVA

1. Određeni prijevoznici uživat će pravične i jednake mogućnosti obavljanja ugovorenog prometa između teritorija ugovornih stranaka.

2. Kod obavljanja ugovorenog prometa određeni prijevoznik svake ugovorne stranke uzet će u obzir interese određenog prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo ugovorenom prometu koji potonji obavlja na cijeloj ili dijelu iste linije.

3. Glavni cilj ugovorenog prometa je osiguranje adekvatnog kapaciteta sukladnom prijevoznoj potražnji između teritorija ugovorne stranke koja je imenovala prijevoznika i mjesta koja se opslužuju na utvrđenoj liniji.

4. Pravo svakog određenog prijevoznika da prevozi međunarodni promet između teritorija druge ugovorne stranke i teritorija trećih zemalja, bit će izvršavano u skladu s općim principima normalnog razvoja koje prihvate obje ugovorne stranke uz uvjet da će kapacitet biti prilagođen:

a) prijevoznoj potražnji prema i sa teritorija ugovorne stranke koja je imenovala određenog prijevoznika;

b) prijevoznoj potražnji područja kroz koja promet prolazi, uključujući lokalni i regionalni promet;

c) zahtjevima za ekonomično obavljanje ugovorenog prometa.

5. Nijedna ugovorna stranka neće jednostrano ograničiti određenog prijevoznika druge strane, izuzev sukladno uvjetima ovog Sporazuma ili takvim zajedničkim uvjetima koji mogu biti određeni Konvencijom.

Članak 4.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak i izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodni zračni promet ili na letenje tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na određenog prijevoznika druge ugovorne stranke.

2. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, prtljage, robe ili pošte, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, izlazak, iseljenje i useljenje, kao i carinsku i sanitarnu kontrolu, primjenjivat će se na putnike, posadu, prtljagu, robu ili poštu koja se prevozi zrakoplovom određenog prijevoznika druge ugovorne stranke dok su na rečenom teritoriju.

3. Nijedna ugovorna stranka neće dati prednost svojem vlastitom prijevozniku nad određenim prijevoznikom druge ugovorne stranke u primjeni zakona i propisa utvrđenih ovim člankom.

Članak 5.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Sukladno pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju da njihova obveza međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., te njezin Dopunski Protokol o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na zračnim lukama koje opslužuju međunarodno civilno zrakoplovstvo, potpisanom u Montrealu 24. veljače 1988. i svim drugim međunarodnim instrumentima u istom području koji mogu biti ratificirani od strane ugovornih stranaka.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprječavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtijeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

6. Svaka ugovorna stranka će poduzeti mjere, koje može smatrati potrebnim, da osigura da zrakoplov, koji je predmet nezakonitog akta otmice ili drugog akta nezakonitog uplitanja i koji je sletio na njen teritorij, bude zadržan na zemlji ukoliko njegov odlazak nije uzrokovan potrebom zaštite ljudskih života. Kada je to god moguće, takve mjere će se poduzimati na osnovama međusobnih konzultacija.

Članak 6.

OPERATIVNE OVLASTI

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo imenovati jednog zračnog prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog prometa. Takvo imenovanje bit će izvršeno putem pismene notifikacije između zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka.

2. Po primitku takvog imenovanja, zrakoplovne vlasti će, sukladno odredbama stavaka 3. i 4. ovog članka, bez otezanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke odgovarajuće operativne ovlasti.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnog prijevoznika koji je imenovala druga ugovorna stranka zahtijevati da ih uvjeri u to da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se uobičajeno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu od strane tih vlasti sukladno odredbama Konvencije.

4. Ugovorna stranka ima pravo odbiti izdati ovlast za letenje navedenoj u stavku 2. ovog članka ili mu utvrditi takve uvjete koje smatra nužnim za izvršavanje prava utvrđenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma, kada god rečena ugovorna stranka ne raspolaže dokazima da se većinsko vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika nalazi u nadležnosti ugovorne stranke koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenih državljana.

5. Po primitku operativnih ovlasti, predviđenih stavkom 2. ovog članka, određeni prijevoznik može u bilo koje doba obavljati ugovoreni promet, uz uvjet da su tarife utvrđene sukladno članku 13.#clanak13 ovog Sporazuma na snazi.

Članak 7.

OPOZIV I UKIDANJE OVLASTI LETENJA

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika imenovanog od druge ugovorne stranke ili dodatno utvrditi takve uvjete koje smatra potrebitim za korištenje tih prava u slučaju:

a) kada nije uvjerena da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima; ili

b) propusta od strane tog zračnog prijevoznika da poštuje zakone i propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava; ili

c) da zračni prijevoznik inače propusti letjeti sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Takvo pravo koristit će se samo nakon konzultacija sa drugom ugovornom strankom, ukoliko trenutno povlačenje, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa.

Članak 8.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, bit će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke.

2. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

Članak 9.

IZUZEĆE OD CARINSKIH DAVANJA I POREZA

1. Zrakoplovi određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke koji obavljaju međunarodni zračni promet, kao i njihova standardna oprema, rezerve goriva i maziva, kao i zalihe zrakoplova, uključujući hranu, napitke, duhan ukrcani na takvom zrakoplovu, bit će izuzeti od svih carinskih davanja ili poreza po dolasku na teritorij druge ugovorne stranke pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostanu u zrakoplovu do trena kada se izvezu.

2. Izuzeti od istih davanja i poreza, uz izuzetak naknada koje se naplaćuju za pružene usluge, bit će:

a) zalihe zrakoplova ukrcane na teritoriju druge ugovorne stranke u granicama utvrđenim od strane nadležnih vlasti rečene ugovorne stranke, i predviđenim za uporabu na zrakoplovu određenog prijevoznika angažiranog u međunarodnom prometu druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi i standardna oprema uvezena na teritorij jedne ugovorne stranke radi održavanja ili popravaka zrakoplova koji se koristi u međunarodnom prometu;

c) gorivo i mazivo namijenjeno opskrbi zrakoplova kojim određeni prijevoznik druge ugovorne stranke leti u međunarodnom prometu, čak i onda kada se te zalihe koriste na dijelu puta koji ide preko teritorija ugovorne stranke na kojemu su ukrcane.

Stvari i oprema iz stavka 2, mogu biti podložni carinskom nadzoru i kontroli.

3. Standardna oprema zrakoplova kao i materijali i zalihe zadržane na zrakoplovu određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih organa na tom području. U tom slučaju, oni mogu biti stavljeni pod nadzor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

4. Izuzeća predviđena ovim člankom bit će također raspoloživa u situacijama kada je određeni prijevoznik svake ugovorne stranke ušao u dogovor s zračnim prijevoznikom ili prijevoznicima za najam ili transfer na teritorij druge ugovorne stranke predmeta utvrđenih u stavcima 1 i 2 ovog članka, uz uvjet da takav drugi zračni prijevoznik ili prijevoznici uživaju ista izuzeća od te druge ugovorne stranke.

Članak 10.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Svaka ugovorna stranka će učiniti najveće napore da osigura korisničke naknade nametnute ili dozvoljene da budu nametnute od strane ovlaštenih organa na određenog prijevoznika druge ugovorne stranke, da budu pravične i razumne.

2. Naknade za uporabu zračnih luka i navigacijskih sredstava i usluga pruženih od jedne ugovorne stranke određenom prijevozniku druge ugovorne stranke, neće biti veće od onih koje moraju biti plaćene od domaćeg zrakoplova koji obavlja redovni međunarodni promet.

Članak 11.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

1. Određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke, sukladno zakonima i propisima druge ugovorne stranke, ima pravo održavanja odgovarajućeg predstavništva na teritoriju druge ugovorne stranke. Ta predstavništva mogu uključivati komercijalno, operativno i tehničko osoblje, koje se može sastojati od transferiranog ili lokalno angažiranog osoblja.

2. Za komercijalne aktivnosti primjenjivat će se princip uzajamnosti. Nadležne vlasti svake ugovorne stranke poduzet će potrebne korake da predstavništvima zračnog prijevoznika kojeg je imenovala druga ugovorna stranka osigura uredno izvršavanje svojih aktivnosti.

3. Posebno, svaka ugovorna stranka daje određenom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo prodaje prijevoznih dokumenata na svojem teritoriju i, po vlastitom izboru, putem svojih zastupnika. Svaki zračni prijevoznik imat će pravo prodavati takav prijevoz, i bilo koja osoba će biti slobodna kupiti takav prijevoz, u lokalnoj valuti ili, sukladno dozvoljenom plaćanju prema primjenjivim zakonima i propisima na tom teritoriju, u slobodno konvertibilnim valutama drugih zemalja.

Članak 12.

KONVERZIJA I TRANSFER PRIHODA

Svaki određeni prijevoznik imat će pravo promijeniti i doznačiti u svoju zemlju, po službenom tečaju, višak prihoda u odnosu na troškove ostvaren od prijevoza putnika, prtljage, robe i pošte, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima. Ako su plaćanja između dviju ugovornih stranaka uređena posebnim platnim sporazumom, taj poseban sporazum će se primjenjivati.

Članak 13.

TARIFE

1. Tarife koje naplaćuje svaki određeni prijevoznik u svezi bilo kojeg prijevoza za ili iz teritorija druge ugovorne stranke utvrdit će se na razumnoj razini uz uzimanje u obzir svih relevantnih čimbenika uključujući troškove prometovanja, razumnu dobit, karakteristike pojedine usluge, interesa korisnika, te tarife ostalih zračnih prijevoznika.

2. Tarife spomenute u stavku 1. ovog članka bit će, ako je moguće, dogovorene između određenih zračnih prijevoznika obje ugovorne stranke nakon konzultacija sa ostalim zračnim prijevoznicima koji lete cijelom ili dijelom linije. Određeni prijevoznici će, kada god je to moguće, postići takav dogovor putem postupaka za određivanje tarifa ustanovljenom od međunarodnog tijela koje formulira prijedloge u svezi toga.

3. Tako dogovorene tarife bit će dostavljene na odobrenje zrakoplovnim vlastima obiju ugovornih stranaka najmanje trideset dana prije predloženog datuma njihove primjene. U posebnim slučajevima ovaj period može biti skraćen uz prethodni dogovor između rečenih vlasti. Ukoliko niti jedna od zrakoplovnih vlasti nije izrazila svoje neslaganje u roku petnaest dana od datuma podnošenja drugoj zrakoplovnoj vlasti, te tarife će se smatrati odobrenima.

4. Ukoliko se određeni prijevoznici ne mogu dogovoriti, ili ako tarifa odobrena od zrakoplovnih vlasti jedne ugovorne stranke, zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka će nastojati utvrditi tarifu međusobnim dogovorom. Takvi pregovori počet će unutar petnaest dana od datuma kada postane očito da se određeni prijevoznici ne mogu dogovoriti oko tarife ili su zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke obavijestile zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke o svojem neslaganju s tarifom.

5. U slučaju nepostizanja sporazuma, spor će biti podložan proceduri predviđenoj člankom 17. u nastavku.

6. Tarifa već utvrđena ostat će na snazi dok se ne utvrdi nova tarifa sukladno odredbama ovog članka ili članka 17.#clanak17 ovog Sporazuma, ali neće duže od dvanaest mjeseci nakon datuma neslaganja zrakoplovnih vlasti jedne ugovorne stranke.

7. Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke poduzet će najveće napore da osiguraju da određeni prijevoznici poštivaju ugovorene tarife podnesene zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka, i da nijedan prijevoznik nelegalno snižava bilo koji dio takve tarife svejedno kojim načinom, izravno ili posredno.

Članak 14.

REDOVI LETENJA

Najmanje trideset dana prije uspostave ugovorenog prometa određeni prijevoznik će podnijeti namjeravani red letenja na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke. Ista procedura primjenjivat će se i na bilo koju njegovu izmjenu.

Članak 15.

STATISTIČKI PODACI

Zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka pružit će jedna drugoj, na zahtjev, periodične statističke ili ostale slične podatke koji se odnose na promet prevožen u ugovorenom prometu.

Članak 16.

KONZULTACIJE

Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme zatražiti konzultacije o izvršavanju, tumačenju, primjeni ili dopuni ovog Sporazuma. Takve konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti, počet će unutar razdoblja od šezdeset dana od dana kada druga ugovorna stranka zaprimi pismeni zahtjev, ukoliko drugačije ne dogovore ugovorne stranke.

Članak 17.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Svaki spor koji proiziđe iz ovog Sporazuma, a koji ne može biti riješen izravnim pregovorima ili kroz diplomatske kanale, će, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, biti podnešen arbitražnom sudu.

2. U takvom slučaju, svaka ugovorna stranka će imenovati jednog arbitražnog suca, a dva tako imenovana suca će imenovati predsjednika, državljana treće zemlje. Ako unutar dva mjeseca nakon što je jedna od ugovornih stranaka imenovala svojeg suca druga ugovorna stranka ne imenuje svojeg suca, ili ako unutar jednog mjeseca nakon imenovanja drugog suca, oba arbitražna suca ne postignu suglasnost o imenovanju predsjednika, svaka ugovorna stranka može zatražiti od predsjednika Savjeta Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva da izvrši potrebno imenovanje.

3. Ugovorne stranke se obvezuju poštivati bilo koju odluku donesenu sukladno ovom članku.

4. Svaka ugovorna stranka će platiti troškove arbitražnog suca kojeg je imenovala. Preostale troškove arbitražnog suda ravnopravno će podijeliti ugovorne stranke.

Članak 18.

IZMJENE

1. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka smatra poželjnim promijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, takva izmjena će, ako je dogovorena između ugovornih stranaka, stupiti na snagu kada ugovorne stranke obavijeste jedna drugu o ispunjenju njihovih pravnih postupaka.

2. Izmjene Dodatka ovom Sporazumu mogu biti dogovorene direktno između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. One će biti privremeno primjenjivane od dana od kada su dogovorene, a stupit će na snagu kada budu potvrđene razmjenom diplomatskih nota.

3. U slučaju zaključenja bilo koje opće multilateralne konvencije u odnosu na zračni promet, kojom obje ugovorne stranke budu vezane, ta konvencija će se primjenjivati.

Članak 19.

UKIDANJE

1. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum dajući pismenu obavijest drugoj ugovornoj stranki. Takva obavijest istovremeno se dostavlja i Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva.

2. Sporazum će prestati važiti dvanaest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu ugovorne stranke, ukoliko obavijest nije povučena međusobnim dogovorom prije isteka tog razdoblja.

3. U slučaju nedostatka primitka obavijesti o otkazu ugovora uzet će se da je obavijest primljena četrnaest dana nakon primitka iste od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 20.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum i sve izmjene bit će registrirane kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu po primitku zadnje obavijesti, kojom je ugovorna stranka izvijestila jedna drugu, o ispunjenju njihovih pravnih postupaka u pogledu zaključenja i stupanja na snagu međunarodnih ugovora.

U POTVRDU navedenog, ovlaštenici ugovornih stranaka potpisali su ovaj Sporazum uz razmjenu punomoći u propisanoj formi.

SAČINJEN u dva izvornika u Kairu dana 17. prosinca 1998. godine, na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku, sva tri jednako vjerodostojna. U slučaju neslaganja u tumačenju engleski tekst će prevladati.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT

dr. Drago Štambuk, v. r. Abd El Fattah M. Kato, v. r.

veleposlanik Republike predsjednik Uprave civilnog

Hrvatske u Arapskoj Republici zrakoplovstva Arapske

Egipat Republike Egipat

DODATAK

REDOVI LINIJA

RED LINIJA I

Linije na kojima zračni promet može obavljati određeni prijevoznik Hrvatske:

Sporazum između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o redovnom zračnom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !