Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 20.4.2005. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji

HRVATSKI SABOR

27
Na temelju članka 88.L263628 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM PROMETU I SURADNJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. travnja 2005. godine
Broj: 01-081-05-1290/2
Zagreb, 6. travnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM PROMETU I SURADNJI

Članak 1.
Potvrđuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji potpisan 5. ožujka 2003. u Sarajevu, u izvorniku na hrvatskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM PROMETU I SURADNJI

Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),
u želji da omoguće i urede promet fizičkih osoba između pograničnih područja i poboljšaju životne uvjete pograničnog stanovništva ugovornih stranaka,
u namjeri da razvijaju i unaprjeđuju suradnju u području gospodarstva, zdravstva, obrazovanja i športa između subjekata ugovornih stranaka, kao i radi zadovoljavanja vjerskih potreba građana u pograničnom području,
svjesne da su pogranične lokalne zajednice temelj dobre suradnje između susjednih država,
sporazumjele su se o sljedećem:
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Definicije
Za potrebe ovoga Sporazuma pojedini izrazi znače:
a) pogranično područje je područje uz zajedničku državnu granicu u dubini od pet (5) kilometara koje uključuje naselja u Republici Hrvatskoj navedena u prilogu A i naselja u Bosni i Hercegovini navedena u prilogu B,
b) granični prijelaz za pogranični promet je mjesto određeno za prijelaz državne granice državljana Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište na pograničnom području,
c) pogranična propusnica je isprava koja služi za prijelaz granice na graničnim prijelazima za pogranični i međunarodni promet koji su upisani u pograničnu propusnicu, ukoliko ovim Sporazumom nije drukčije određeno,
d) poljoprivredni uložak je isprava koja se izdaje uz pograničnu propusnicu, a koriste je poljoprivrednici iz pograničnog područja radi obavljanja poljoprivrednih djelatnosti,
e) dvovlasnici su državljani ugovornih stranaka s prebivalištem na pograničnom području, koji su vlasnici nekretnina koje dijeli granična crta ili su u cijelosti vlasnici nekretnina na susjednom dijelu pograničnog područja druge ugovorne stranke.
Članak 2.
Promjene područja naselja
Promjene područja naselja i drugih administrativno-teritorijalnih jedinica ne utječu na opseg pograničnog područja na koje se odnosi ovaj Sporazum.
Članak 3.
Granični prijelazi za pogranični promet
1. Kriteriji za određivanje graničnih prijelaza za pogranični promet:
a) naseljena mjesta podijeljena državnom granicom koja imaju potrebu za gospodarskom, kulturnom, zdravstvenom, obrazovnom, športskom i drugom suradnjom,
b) potreba vlasnika s obiju strana državne granice za obradom svojih poljoprivrednih zemljišta i iskorištavanjem šuma i pašnjaka,
c) postojeća cestovna infrastruktura i udaljenost najbližih međunarodnih graničnih prijelaza.
2. Granični prijelazi za pogranični promet su stalni i sezonski. Stalno mješovito povjerenstvo koje se osniva člankom 33.#clanak33 ovoga Sporazuma može, prema potrebi, odlučiti i o otvaranju povremenih graničnih prijelaza za pogranični promet.
3. Granični prijelazi za pogranični promet u pravilu su otvoreni od 6.00 do 22.00 sata. O radnom vremenu ovih graničnih prijelaza odlučuje Stalno mješovito povjerenstvo.
4. Popis graničnih prijelaza za pogranični promet naveden je u prilogu C.
5. Svi granični prijelazi iz priloga C bit će otvoreni u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja ovoga Sporazuma, a o dinamici njihovog otvaranja odlučit će Stalno mješovito povjerenstvo.
II. PRELAŽENJE GRANICE U POGRANIČNOM PROMETU I ISPRAVE ZA PRIJELAZ GRANICE
Članak 4.
Pogranična propusnica
1. Prijelaz granice preko graničnih prijelaza za pogranični promet koji su navedeni u prilogu C, dozvoljen je samo nositeljima pogranične propusnice, ukoliko ovim Sporazumom nije drukčije određeno.
2. Pravo na pograničnu propusnicu imaju državljani ugovornih stranaka koji imaju prebivalište u pograničnom području.
3. Uz prethodno odobrenje Stalnog mješovitog povjerenstva pogranična propusnica može se iznimno izdati i osobama koje nemaju prebivalište u pograničnom području ako imaju nekretninu na pograničnom području koje se nalazi na teritoriju druge ugovorne stranke ili ako su radi obavljanja profesionalnih obveza trajnije vezane za boravak na tom području.
4. Pogranična propusnica dopušta nositelju prijelaz granice na graničnim prijelazima za pogranični promet i na međunarodnim graničnim prijelazima koji su navedeni u pograničnoj propusnici, kao i neprekidni boravak na pograničnom području druge ugovorne stranke do 7 dana koje se uz odobrenje nadležnih tijela ugovornih stranaka, može produljiti do 30 dana.
5. Pograničnu propusnicu za Republiku Hrvatsku izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, a za Bosnu i Hercegovinu Državna granična služba Bosne i Hercegovine na zahtjev osobe iz stavka 2. ovoga članka. Propusnica se izdaje na obrascu iz priloga D. Propusnica sadrži: naziv države, otisak državnog grba, osobne podatke, adresu, fotografiju i potpis nositelja, datum izdavanja, rok važenja propusnice, naziv i pečat tijela koje je izdalo propusnicu, potpis ovlaštene osobe, mjesto za upis djece do 14 godina starosti, mjesto za odobravanje produženja boravka, mjesto za produljenje roka važenja propusnice, popis graničnih prijelaza koje nositelj može koristiti, stranice za ovjeru prelaženja državne granice, stranice za napomene granične policije i carinske službe.
6. Ako se nositelj pogranične propusnice zbog više sile ne može vratiti u određenom roku u mjesto svog prebivališta, o tome mora odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju koja će o tome obavijestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke. Ako je nositelj pogranične propusnice u drugoj državi lišen slobode ili je prisilno zadržan, nadležno tijelo treba o tome što prije obavijestiti diplomatsko-konzularno predstavništvo druge ugovorne stranke u svojoj zemlji.
7. Djeca mlađa od 14 godina mogu biti upisana u pograničnu propusnicu jednog ili obaju roditelja ili skrbnika.
8. Na zahtjev roditelja ili skrbnika može se izdati propusnica i za djecu od 5 do14 godina.
9. Pogranična propusnica važi 5 godina, a njezino važenje može se produljiti za sljedećih 5 godina ili izdati nova u skladu s unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka.
Članak 5.
Dozvola za jednokratni prijelaz državne granice
Dozvola za jednokratni prijelaz državne granice može se izuzetno, za jednodnevni boravak unutar pograničnog područja, izdati državljanima ugovornih stranaka na graničnom prijelazu za pogranični promet. Dozvolu na obrascu iz priloga E izdaje granična policija na temelju predočenja važeće putne isprave. Nositelj dozvole je dužan vratiti se preko istog graničnog prijelaza.
Na temelju dozvole za jednokratni prijelaz granice ne mogu se ostvarivati prava koja na temelju ovoga Sporazuma imaju nositelji pogranične propusnice.
Članak 6.
Promjena režima graničnog prijelaza
U određenim okolnostima granični prijelazi za pogranični promet mogu se, uz dogovor nadležnih tijela ugovornih stranaka, u određenom vremenskom razdoblju otvoriti i za međunarodni putnički promet.
Članak 7.
Ovjera, odbijanje izdavanja i oduzimanje pogranične propusnice
1. Ugovorne stranke na dogovoreni način razmjenjuju isprave koje se prema odredbama ovog Sporazuma moraju ovjeriti. Druga ugovorna stranka dužna je ovjerene isprave vratiti u roku od 15 dana od dana njihova primitka. U slučaju da jedna ugovorna stranka odbije ovjeriti ispravu, dužna je drugoj ugovornoj stranci vratiti ispravu uz obrazloženje razloga za odbijanje ovjere.
2. Izdavanje isprave i upis u ispravu u skladu s ovim Sporazumom može se odbiti ako postoji osnovana sumnja da podnositelj zahtjeva tijekom boravka u drugoj ugovornoj stranci neće poštivati njezin pravni poredak ili da će ispravu zlouporabiti.
3. Isprava se može oduzeti ako nastupe ili se kasnije utvrde činjenice koje zahtijevaju odbijanje izdavanja. Isprava, koju prema ovom Sporazumu mora ovjeriti nadležno tijelo druge ugovorne stranke, može se također oduzeti ako to zahtijeva nadležno tijelo.
4. U slučaju zloporabe tijelo nadležno za izdavanje ili za granični nadzor može zadržati pograničnu propusnicu. Zadržana isprava mora se u roku od tri dana poslati nadležnom tijelu s prijedlogom za pokretanje prekršajnog ili kaznenog postupka. U slučaju da se ne radi o sumnji da je počinjen prekršaj, odnosno kazneno djelo, isprava se šalje tijelu koje ga je izdalo, uz navođenje razloga zadržavanja. Nositelju isprave izdaje se potvrda o oduzimanju isprave na obrascu iz priloga F, što mu omogućuje vraćanje na pogranično područje s kojeg je došao.
Članak 8.
Preuzimanje odbijenih osoba
Ugovorne stranke dužne su uvijek i bez formalnosti prihvatiti osobu koja je ušla na pogranično područje druge ugovorne stranke na temelju ovoga Sporazuma.
Članak 9.
Prijelaz granice izvan službeno otvorenih graničnih prijelaza
1. Nositelj pogranične propusnice i poljoprivrednog uloška može prelaziti državnu granicu i na točno određenim mjestima izvan službeno otvorenih graničnih prijelaza za pogranični promet pod uvjetom da je u navedene isprave točno upisan naziv puta, odnosno mjesto prelaska državne granice, uz ovjeru nadležnog tijela za izdavanje pogranične propusnice druge ugovorne stranke.
2. U slučaju neposredne opasnosti od nesreće, prirodnih nepogoda i u drugim hitnim slučajevima, sanitarno osoblje, osoblje hitne medicinske pomoći, vatrogasci i ostale spasilačke ekipe s opremom te pogođeno stanovništvo iz pograničnog područja mogu prijeći granicu na bilo kojem mjestu i bez isprava potrebnih za prijelaz granice, kako bi mogli pomoći ili primiti pomoć na pograničnom području druge ugovorne stranke.
3. U slučajevima prelaska granice iz stavka 2. ovoga članka, isti se mora, čim to bude moguće, dojaviti nadležnom tijelu jedne od ugovornih stranaka. To će tijelo o tome obavijestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke.
III. GOSPODARSKA SURADNJA NA POGRANIČNOM PODRUČJU
Članak 10.
Radovi i investicije
1. Pogranična tijela lokalne uprave i gospodarski subjekti sa sjedištem na pograničnom području ugovornih stranaka mogu neposredno surađivati u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i zakonodavstvom ugovornih stranaka.
2. U svrhu osiguranja skladnoga gospodarskog razvoja pograničnih područja, ugovorne stranke će se međusobno izvještavati o planiranim zahvatima u prostor pograničnog područja, o investicijama na tom području i o svim drugim pitanjima koja po svojoj naravi utječu, ili mogu utjecati, na životne i radne uvjete ljudi na pograničnom području.
3. Ugovorne stranke obvezuju se da neće na pograničnom području obavljati gospodarske djelatnosti i investicijske radove ili na drugi način posezati u prostor, ako bi to moglo štetno utjecati na životne i radne uvjete stanovništva na pograničnom području druge ugovorne stranke.
4. Šumarske službe ugovornih stranaka surađivat će u gospodarenju šumama koje sačinjavaju jedinstveni šumski ekosustav s obiju strana granice.
5. Ugovorne stranke dužne su surađivati u uklanjanju uzroka i posljedica zagađivanja okoline na pograničnom području.
Članak 11.
Opskrba energijom i infrastruktura
1. Ugovorne stranke uzajamno će omogućavati nesmetanu opskrbu pograničnog stanovništva i pograničnih prijelaza vodom, plinom i električnom energijom, te poštanskim i telekomunikacijskim uslugama u svim slučajevima kada vodovod, odnosno električni vod ili plinovod te poštanski i telekomunikacijski vod iz jedne ugovorne stranke napaja, odnosno opskrbljuje stanovništvo druge ugovorne stranke.
2. Isporuka električne energije, plina i vode te obavljanje poštanskih i telekomunikacijskih usluga, u slučajevima kada se isporuka ili usluga nudi iz vodova i mreža na pograničnom području, oslobađa se plaćanja svih uvoznih davanja i pristojbi te se tretira jednako kao i isporuka domaćim korisnicima.
3. Plaćanje isporučene električne energije, vode i plina te poštanskih i telekomunikacijskih usluga u skladu s ovim Sporazumom uređuje se ugovorom između odgovarajućih gospodarskih subjekata ugovornih stranaka.
Članak 12.
Održavanje infrastrukture
1. Ugovorne stranke uzajamno će omogućiti nesmetano održavanje infrastrukturnih objekata (vodovodne, električne i telefonske mreže, cestovne i željezničke infrastrukture i sl.) koji su namijenjeni pograničnom stanovništvu jedne ugovorne stranke, a koji prelaze preko područja druge ugovorne stranke.
2. Radove na održavanju financirat će ona ugovorna stranka kojoj su infrastrukturni objekti namijenjeni, ukoliko se ugovorne stranke drukčije ne dogovore.
Članak 13.
Gospodarski subjekti
Ugovorne se stranke obvezuju da će zaposlenicima gospodarskih subjekata omogućiti slobodan pristup do pograničnog područja ugovorne stranke preko svoga pograničnog područja tamo gdje prometna infrastruktura ne omogućava pristup do tog pograničnog područja preko teritorija ugovorne stranke kojoj to pogranično područje pripada.
IV. POLJOPRIVREDNA I ŠUMARSKA DJELATNOST U POGRANIČNOM PODRUČJU
Članak 14.
Poljoprivredni uložak
1. Poljoprivredni uložak nositelju omogućava da proizvode, stoku, sredstva i strojeve iz članka 18. stavka 1. prenosi, prevozi i odvozi iz jednog pograničnog područja u susjedni dio drugog pograničnog područja.
2. Pravo na poljoprivredni uložak imaju:
a) dvovlasnici,
b) vlasnici imanja koji moraju prelaziti susjedni dio pograničnog područja druge ugovorne stranke da bi došli do svojeg imanja koje se nalazi u pograničnom području države njihovog prebivališta,
c) državljani ugovornih stranaka koji imaju prebivalište u pograničnom području jedne ugovorne stranke a koji na temelju prava služnosti koriste nekretninu u susjednom dijelu pograničnog područja druge ugovorne stranke za obavljanje poljoprivredne i šumarske djelatnosti,
d) vlasnici stada, pojedinačnih životinja i pčela kojima je ispaša na susjednom dijelu pograničnog područja druge ugovorne stranke.
3. Poljoprivredni uložak osoba iz stavka 2. ovoga članka mogu koristiti i članovi njihovog kućanstva – nositelji pogranične propusnice, koji imaju prebivalište na istoj adresi, a bave se stalno ili povremeno radom na poljoprivrednom gospodarstvu, te pastiri i uzgajivači životinja iz stavka 2. točke (d) ovoga članka.
4. Poljoprivredni uložak izdaju nadležna tijela ugovornih stranaka na obrascu iz priloga G ovoga Sporazuma, na zahtjev osobe kojoj to pravo pripada. Ugovorne stranke izvijestit će jedna drugu o tijelima nadležnim za izdavanje poljoprivrednog uloška. Podnositelj zahtjeva mora tijelu nadležnom za izdavanje poljoprivrednog uloška, uz zahtjev dostaviti presliku osobne iskaznice, dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka za dobivanje poljoprivrednog uloška, te okvirni plan očekivanog obujma proizvodnje. Poljoprivredni uložak mora ovjeriti i nadležno tijelo susjedne države.
5. Poljoprivredni uložak izdaje se kao dodatak uz pograničnu propusnicu i važi do isteka pogranične propusnice.
Članak 15.
Boravak u pograničnom području
1. Poljoprivredni uložak daje njegovom nositelju i korisniku pravo višekratnog prelaska granice na pograničnim prijelazima koji su u ulošku upisani na temelju priloga C, kao i na drugim mjestima upisanim u uložak. Poljoprivredni uložak istodobno omogućuje nositelju i korisniku boravak do sedam dana na upisanim imanjima ili u upisanim naseljima na susjednom pograničnom području. Granicu mora svaki put u odlasku i povratku prijeći na istom graničnom prijelazu.
2. Nositelji i korisnici poljoprivrednog uloška te njihova radna snaga imaju pravo ostati na susjednom pograničnom području i dulje vremena, ako to zahtijevaju gospodarski razlozi, naročito ako se tamo nalaze njihove gospodarske zgrade. To pravo mora biti navedeno u poljoprivrednom ulošku i ovjereno od nadležnog tijela.
3. Vlasnici stada i pojedinih životinja te pčela, kao i pastiri i uzgajivači životinja mogu ostati na susjednom pograničnom području neprekidno tijekom cijele sezone ispaše, ali najduže sedam mjeseci, a osobe koje imaju pravo služnosti korištenja šuma, šumari i ugljenari, najduže tri mjeseca.
Članak 16.
Prava vlasnika posjeda koje dijeli granična crta
1. Dvovlasnici čija imanja dijeli granična crta, članovi njihovih obitelji i njihova radna snaga mogu zbog obrađivanja posjeda prelaziti državnu granicu na svakom mjestu na posjedu, ali ne mogu odlaziti sa svog posjeda u unutrašnjost pograničnog područja.
2. Vlasnici šumskih posjeda koje dijeli granična crta mogu prelaziti državnu granicu samo na onim putevima na posjedu koje im suglasno odobre nadležna tijela ugovornih stranaka.
Članak 17.
Oporezivanje posjeda
Posjed koji se nalazi na pograničnom području ugovornih stranaka, u vlasništvu državljana druge ugovorne stranke, ne smije se ni u kom slučaju oporezivati više od posjeda vlastitih državljana na istom pograničnom području.
Članak 18.
Prijelaz granice za živu stoku, strojeve, materijalna
sredstva i proizvode
1. Nositelji i korisnici poljoprivrednog uloška mogu prenositi, prevoziti i odvoditi iz jednog pograničnog područja u drugo bez plaćanja carine i drugih davanja i taksi:
a) stoku i potrebnu količinu krme,
b) poljoprivredne i šumarske strojeve, oruđe i prijevozna sredstva s rezervnim dijelovima i potrebnim gorivom i mazivom,
c) predmete i sredstva u količinama koje su potrebne za obrađivanje zemljišta na susjednom pograničnom području, kao i gnojivo svih vrsta, sjeme, sadni materijal, presadnice, biljna zaštitna sredstva, veterinarsko-medicinske proizvode, vinogradarsku opremu, podrumske naprave, bačve, građu za održavanje i obnovu kuća te druge predmete potrebne za obavljanje gospodarske djelatnosti,
d) poljoprivredne i šumarske proizvode proizvedene na posjedima na susjednom pograničnom području, stočne proizvode uključujući i mladunčad, kao i ambalažu potrebnu za prijevoz tih proizvoda.
2. Nositelji poljoprivrednog uloška obvezni su proizvode iz stavka 1. točke d. ovoga članka prenijeti na pogranično područje ugovorne stranke gdje imaju prebivalište. Navedeni proizvodi mogu se prodavati i na drugi način stavljati u promet samo u državi prebivališta nositelja poljoprivrednog uloška.
3. Stoku, oruđe, strojeve, prijevozna sredstva, neupotrijebljenu krmu, neupotrijebljeno gorivo i mazivo te sve druge neupotrijebljene predmete i sredstva iz stavka 1. točke c. ovoga članka potrebno je, po završetku radova i ispaše, vratiti na područje ugovorne stranke iz koje je bilo dovezeno.
4. Nadležne granične službe ugovornih stranaka će vršiti kontrolu i evidenciju količine i vrste proizvoda i stvari iz ovoga članka, sukladno podacima iz poljoprivrednog uloška.
Članak 19.
Veterinarsko-sanitarni nadzor
1. Sve životinje koje se odvode na susjedno pogranično područje moraju biti obilježene posebnim markicama ili znakovima koji vrijede samo za to pogranično područje. Svaka životinja mora imati svjedodžbu o zdravstvenom stanju (u daljnjem tekstu: svjedodžba).
2. Svjedodžba nije potrebna za tegleću stoku upisanu u poljoprivredni uložak koju dvovlasnik koristi za rad na susjednom pograničnom području i vraća je istog dana.
3. Nadležna tijela na pograničnom području obvezna su međusobno se izvješćivati o pojavi zaraznih bolesti na svom pograničnom području i o veterinarsko-sanitarnim mjerama. Osim toga, moraju se međusobno izvješćivati o ograničenjima i zabranama, kao i o njihovom ukidanju.
4. Ako se na teritoriju ugovornih stranaka pojavi neka zaraza, zabranjuje se prijelaz stoke i prijenos stočnih proizvoda iz jednog pograničnog područja u drugo dok se zaraza na suzbije. U vrijeme trajanja zaraze stoka zatečena na susjednom pograničnom području ne smije se vratiti u pogranično područje iz kojeg je došla.
5. Za prijenos stočnih proizvoda iz članka 18. stavka 1. točke d. ovoga Sporazuma u državu prebivališta nositelja poljoprivrednog uloška potrebna je svjedodžba o veterinarsko-zdravstvenoj ispravnosti koju izdaju nadležne veterinarske inspekcije za pogranično područje gdje su stočni proizvodi proizvedeni.
6. Ako ovim Sporazumom nije drukčije određeno, ugovorne stranke primjenjuju svoje važeće veterinarsko-sanitarne propise.
Članak 20.
Sezonska ispaša
1. Stoka se može odvoditi na sezonsku ispašu na susjedno pogranično područje i natrag, ako nadležna veterinarska služba ugovorne stranke odakle se stoka odvodi izda ispravu kojom se dokazuje nepostojanje veterinarsko-zdravstvenih smetnji. Isprava se izdaje ako za zabranu odvođenja i povratka ne postoje posebni veterinarsko-sanitarni razlozi.
2. Ako veterinarsko-sanitarni razlozi zahtijevaju povratak stoke prije isteka sezone ili ako stoku iz istih razloga nije moguće na kraju ispaše vratiti, vrijede odgovarajuće odredbe nadležne veterinarske službe koja o tome odmah izvješćuje nadležnu veterinarsku službu susjednoga pograničnog područja.
3. Stoku, uključujući mladunčad okoćenu tijekom ispaše, treba vratiti preko istog graničnog prijelaza za pogranični promet preko kojeg je odvedena na ispašu. Pri povratku stoka podliježe veterinarskom pregledu nadležne veterinarske inspekcije.
4. Vlasnicima stoke, kao i njihovim pastirima i uzgajivačima, koji imaju važeću pograničnu propusnicu s poljoprivrednim uloškom, dozvoljeno je tražiti odbjeglu stoku radi vraćanja u stado, o čemu se prethodno mora izvijestiti najbliže tijelo granične kontrole.
5. Životinjski proizvodi proizvedeni tijekom ispaše moraju se prenijeti na pogranično područje s kojeg stoka potječe na način i u skladu sa člankom 18.#clanak18 ovoga Sporazuma i ne smiju se stavljati u promet niti u javnu potrošnju na susjednom pograničnom području. Na navedene proizvode primjenjuju se odredbe članka 19.#clanak19 stavka 5. ovoga Sporazuma.
6. Prodaja stoke na ispaši, umjetno oplođivanje i pripuštanje stoke s jednog pograničnog područja stoci na drugom pograničnom području nije dozvoljeno. Zabranjen je i prijenos lešina uginulih životinja i njihovih dijelova.
7. Ako stoka koju se odvodi na susjedno pogranično područje na ispašu pobaci, ugine ili se u nuždi zakolje, nadležno veterinarsko tijelo to mora potvrditi u poljoprivrednom ulošku, a lešina se mora zbrinuti sukladno propisima ugovorne stranke na čijem je području životinja uginula ili pobacila.
Članak 21.
Carinski nadzor nad stokom
1. Povratak sve stoke, osim one koja je navedena u članku 20.#clanak20 stavku 7. ovoga Sporazuma, i pčela pod carinskim je nadzorom za povratak u skladu s carinskim propisima ugovornih stranaka. U tom postupku carinska služba može, ukoliko postoji osnovana sumnja da će na susjednom pograničnom području doći do nedozvoljenog otuđenja stoke, zahtijevati odgovarajuće osiguranje za plaćanje carine i drugih davanja.
2. Vlasnik mora za stoku koju odvodi iz jednog pograničnog područja na drugo prilikom prelaska granice uručiti carinskim službama ugovornih stranaka vlastoručno potpisani popis stoke. Istovjetni popis mora, po prelasku granice, uručiti nadležnom tijelu područja na koje odvodi stoku. U taj popis moraju biti uneseni podaci za svaku životinju (vrsta, spol, eventualna skotnost, oznake, žig, boja i sl.).
Članak 22.
Fito-sanitarni nadzor
1. Nositelji i korisnici poljoprivrednog uloška mogu prenositi proizvode biljnog podrijetla iz članka 18.#clanak18 ovoga Sporazuma, osim sadnog materijala višegodišnjeg bilja, bez posebnog fito-sanitarnog nadzora.
2. Nositelji poljoprivrednog uloška mogu prenositi sadni materijal višegodišnjeg bilja iz jednog pograničnog područja u drugo samo preko graničnih prijelaza određenih za promet bilja sukladno propisima države u koju se unosi.
3. Šumarskodrvni proizvodi i drvo mogu se iz pograničnog područja na kojemu se nalazi imanje nositelja poljoprivrednog uloška prenositi u područje njegova prebivališta na temelju isprave koju izdaje nadležna šumarska služba.
4. Za nositelje pogranične propusnice koji nemaju poljoprivredni uložak u cijelosti se primjenjuju fito-sanitarni propisi ugovornih stranaka, pa oni mogu spomenute proizvode prenositi samo na međunarodnim graničnim prijelazima određenim za promet bilja.
5. Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu zabraniti ili ograničiti unos ili iznos određenih proizvoda biljnog podrijetla, ako to nalažu posebne okolnosti.
6. Nadležna tijela ugovornih stranaka posebnim će sporazumom odrediti načine izvješćivanja o pojavi biljnih bolesti i štetočina u svom dijelu pograničnog područja i dogovoriti se o obostranim mjerama.
7. Ako ovim Sporazumom nije drukčije određeno, ugovorne stranke primjenjuju svoje važeće fito-sanitarne propise.
V. DEVIZNE I CARINSKE OLAKŠICE
Članak 23.
Prenošenje sredstava plaćanja i robe
1. U svezi sa sredstvima plaćanja koje nositelji pograničnih propusnica prenose u susjedno pogranično područje, svaka će ugovorna stranka primjenjivati svoje unutarnje propise.
2. Nositelji pogranične propusnice mogu prilikom povratka iz susjednog pograničnog područja jednom dnevno, bez plaćanja carine i drugih uvoznih davanja, prenijeti robu za osobnu upotrebu i za potrebe svoga domaćinstva, najviše do vrijednosti utvrđene unutarnjim propisima ugovorne stranke.
3. Državljani ugovornih stranaka s prebivalištem u pograničnom području jedne ugovorne stranke koji su zaposleni na pograničnom području druge ugovorne stranke mogu prenositi plaću u skladu s općim režimom platnog prometa između ugovornih stranaka.
Članak 24.
Dozvole i olakšice za osobe posebnih zanimanja
Liječnici, veterinari, primalje i osobe sličnih zanimanja mogu bez izvoznih i uvoznih dozvola, carine i drugih davanja i taksi prenositi ili prevoziti iz pograničnog područja jedne ugovorne stranke u pogranično područje druge ugovorne stranke instrumente, materijal i neophodnu opremu koju koriste za pomoć, odnosno za humanitarne svrhe. Po završenom poslu moraju instrumente, opremu i neiskorišteni materijal vratiti na područje ugovorne stranke iz koje su ih donijeli. Navedena roba evidentira se sukladno propisima koji se odnose na pogranični promet.
VI. CESTOVNI I SKELSKI PRIJEVOZ U POGRANIČNOM PODRUČJU
Članak 25.
Opći uvjeti obavljanja cestovnog i skelskog prijevoza
1. Cestovni i skelski prijevoz između pograničnih područja ugovornih stranaka obavlja se na načelu uzajamnosti, osim ako to nije drukčije uređeno dvostranim međunarodnim sporazumima za pojedina područja prijevoza između ugovornih stranaka.
2. Cestovni prijevoz iz stavka 1. ovoga članka može obavljati prijevoznik koji je, u skladu s važećim unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka, ovlašten za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza te pravna i fizička osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.
3. Skelski prijevoz iz stavka 1. ovoga članka može obavljati pravna ili fizička osoba koja je u skladu s važećim unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka registrirana za obavljanje skelskog prijevoza.
Članak 26.
Cestovni linijski prijevoz putnika
1. Cestovni linijski prijevoz putnika između pograničnih područja obavlja se na temelju dozvola koje se izdaju ovlaštenim prijevoznicima u skladu s važećim zakonodavstvom ugovornih stranaka.
2. Dozvole izdaju nadležna tijela ugovornih stranaka, svako za onaj dio linije koji se nalazi na njegovom području.
Članak 27.
Zahtjevi za izdavanje dozvola cestovnim prijevoznicima
1. Cestovni prijevoznici podnose zahtjev za izdavanje dozvola iz članka 26.#clanak26 ovoga Sporazuma nadležnim tijelima ugovornih stranaka.
2. Uz zahtjev moraju priložiti skicu linije, vozni red, cijene i tehničke podatke o prijevoznim sredstvima.
3. Zahtjevi koje odobre nadležna tijela jedne ugovorne stranke prosljeđuju se, zajedno s dokumentacijom iz prethodnog stavka, nadležnim tijelima druge ugovorne stranke radi izdavanja dozvole. Nadležna tijela dužna su donijeti odluku u roku od 30 dana.
Članak 28.
Cestovni prijevoz proizvoda i stvari u pograničnom području
1. Cestovni prijevoz proizvoda i stvari iz članka 18.#clanak18 ovoga Sporazuma iz pograničnog područja jedne ugovorne stranke u susjedni dio pograničnog područja druge ugovorne stranke nositelji i korisnici poljoprivrednog uloška mogu obavljati bez dozvola i ograničenja, pridržavajući se registrirane nosivosti vozila.
2. Ako se za prijevoz iz stavka 1. ovoga članka ne koriste vlastita vozila nego vozila prijevoznika koji obavljaju javni prijevoz ili vozila drugih osoba, nositelj ili korisnik poljoprivrednog uloška mora biti prisutan tijekom prijevoza.
Članak 29.
Pogranični skelski prijevoz
1. Pogranični skelski prijevoz može se obavljati samo uz odobrenje nadležnih kapetanija.
2. Odobrenje izdaje nadležna kapetanija na temelju zahtjeva kojemu se moraju priložiti i sve ostale isprave u skladu s unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka.
3. Zahtjevi koje odobri nadležna kapetanija jedne ugovorne stranke podnose se, zajedno s dokumentacijom iz stavka 2. ovoga članka, nadležnoj kapetaniji druge ugovorne stranke radi izdavanja odobrenja. Kapetanije su dužne donijeti odluku u roku od 30 dana.
Članak 30.
Plovila koja obavljaju skelski prijevoz
1. Plovila koja obavljaju skelski prijevoz na graničnim rijekama moraju biti upisana u odgovarajuće upisnike jedne od ugovornih stranaka, sukladno njihovom unutarnjem zakonodavstvu.
2. Ugovorne stranke se obvezuju da će plovila koja obavljaju skelski prijevoz u skladu s ovim Sporazumom tretirati na isti način kao i svoja plovila, kako pri plovidbi, pristajanju, ukrcaju, iskrcaju i isplovljavanju, tako i u plaćanju pristojbi.
3. Ugovorne stranke se obvezuju da će formalnosti koje se obavljaju u pristaništima pograničnog područja smanjiti na najmanju moguću mjeru, kako za plovila, tako i za njihovu posadu i putnike.
Članak 31.
Kabotaža
1. Prijevoznicima jedne ugovorne stranke nije dozvoljeno obavljati unutarnji prijevoz putnika i roba na pograničnom području druge ugovorne stranke.
2. Prijevoz iz stavka 1. ovoga članka može se obavljati, iznimno, uz dozvolu nadležnog tijela ugovorne stranke na čijem se teritoriju prijevoz obavlja.
3. Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje unutarnjeg prijevoza na pograničnom području druge ugovorne stranke podnosi se u skladu s unutarnjim zakonodavstvom one ugovorne stranke koja izdaje dozvolu.
Članak 32.
Obveze prijevoznika i prekršaji
1. Cestovni i skelski prijevoznici i njihovo osoblje tijekom obavljanja prijevoza na pograničnom području druge ugovorne stranke dužni su pridržavati se prometnih, plovidbenih i drugih propisa.
2. U slučaju težih ili ponovljenih prekršaja nekog prijevoznika ili njegova osoblja, nadležno tijelo ugovorne stranke u kojoj je prekršaj učinjen može:
a) upozoriti odgovornog prijevoznika zbog kršenja propisa uz točni navod prekršaja,
b) privremeno isključiti prijevozno sredstvo iz prometa,
c) oduzeti izdanu dozvolu, odnosno ne produljiti njezinu valjanost ako se radi o težim prekršajima.
3. Nadležna tijela ugovornih stranaka međusobno će se izvješćivati o prijevoznicima koji ne poštuju propise i o izrečenim mjerama.
VII. TIJELA ZA PROVEDBU SPORAZUMA
Članak 33.
Stalno mješovito povjerenstvo
1. U cilju pravilne provedbe ovoga Sporazuma osniva se Stalno mješovito povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo čine izaslanstva ugovornih stranaka. Svako izaslanstvo ima najmanje tri člana i voditelja, a svaki član može imati zamjenika. Svako izaslanstvo može u svoj rad uključivati i druge stručnjake.
2. Povjerenstvo razmatra sva pitanja u svezi s primjenom ovoga Sporazuma.
3. Povjerenstvo može odobriti izdavanje pogranične propusnice i poljoprivrednog uloška i osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz ovoga Sporazuma.
4. Povjerenstvo može, prema potrebi, izmijeniti i dopuniti priloge A, B, E i F ovoga Sporazuma.
5. Način rada Povjerenstva uređuje se poslovnikom koji će Povjerenstvo donijeti na svom prvom sastanku.
6. Povjerenstvo redovito zasjeda najmanje dvaput godišnje, naizmjenično na području ugovornih stranaka. Na zahtjev jedne ugovorne stranke može se održati izvanredni sastanak.
7. Zaključci Povjerenstva donose se uz suglasnost obaju izaslanstava.
8. Ukoliko neki zaključak Povjerenstva zahtijeva odobrenje Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ne može stupiti na snagu prije nego bude odobren.
9. Voditelji izaslanstava mogu sporazumno predložiti nadležnim tijelima lokalne uprave i samouprave da se sastanu i razmotre određena pitanja od interesa za lokalno stanovništvo. Ta tijela izvješćuju Povjerenstvo o razmatranim pitanjima i o postignutim rezultatima.
10. Za usklađivanje interesa u pojedinim područjima koja obuhvaća ovaj Sporazum Povjerenstvo može osnovati specijalizirana radna tijela, sastavljena od članova ugovornih stranaka. Takva radna tijela predlažu Povjerenstvu prihvaćanje zaključaka iz područja za koja su osnovana.
11. Svaka ugovorna stranka snosi troškove za članove Povjerenstva koje je imenovala, uključivši i troškove za stručnjake koje je angažirala.
Članak 34.
Ostala nadležna tijela
Na prvoj sjednici Povjerenstva ugovorne će stranke razmijeniti popis tijela nadležnih za provođenje pojedinih odredbi Sporazuma. O svakoj takvoj promjeni ugovorne stranke će se izvijestiti u roku 15 dana od dana nastanka promjena, i to razmjenom pisama voditelja izaslanstava u Povjerenstvu.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.
Primjenjivanje zakona i drugih propisa ugovornih stranaka
1. Uz odredbe ovoga Sporazuma primjenjuju se i svi važeći zakoni i drugi propisi ugovornih stranaka.
2. To posebno vrijedi za zakone i druge propise ugovornih stranaka o vraćanju i izgonu osoba, o posjedovanju i prijenosu oružja preko granice, o izbjeglicama, obavljanju djelatnosti i zapošljavanju te o uvozu, izvozu i tranzitu robe.
3. Nositelji isprava izdanih prema ovom Sporazumu moraju u vrijeme boravka na teritoriju druge ugovorne stranke postupati u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i važećim zakonima i drugim propisima te ugovorne stranke.
Članak 36.
Državna granica
Odredbe ovoga Sporazuma ni u čemu ne prejudiciraju određivanje i označavanje državne granice između ugovornih stranaka.
Članak 37.
Prilozi
Prilozi od A do G sastavni su dio ovoga Sporazuma.
Članak 38.
Stupanje na snagu i trajanje Sporazuma
1. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu o ispunjenju uvjeta predviđenih njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Sporazuma, a privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.
2. Ovaj se Sporazum sklapa na razdoblje od tri godine a prešutno se produžuje za svaku sljedeću godinu ako ga nijedna ugovorna stranka ne otkaže diplomatskim putem šest mjeseci prije isteka tekućeg razdoblja.
3. Svaka ugovorna stranka može, uz iznimku članka 8., privremeno, djelomice ili u cijelosti, suspendirati primjenu ovoga Sporazuma. O suspenziji primjene Sporazuma, kao i o prestanku suspenzije, potrebno je odmah diplomatskim putem obavijestiti drugu ugovornu stranku.
Sastavljeno u Sarajevu, 5. ožujka 2003., u dva izvornika, na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima naroda Bosne i Hercegovine, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
ZA REPUBLIKU HRVATSKU                         ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Tonino Picula, v. r.                                                         Mladen Ivanić, v. r.
ministar vanjskih poslova                                             ministar vanjskih poslova

Prilog A

POPIS NASELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
VUKOVARSKO-
-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA 	Županja 		Babina Greda 		Babina Greda
					Bošnjaci 		– Babina Greda
					Drenovci 		Bošnjaci
					Gunja 			– Bošnjaci
								Drenovci
								– Đurići
								– Posavski Podgajci
								– Račinovci
								– Rajevo Selo
								Gunja
								– Gunja
								Grad Županja
								– Štitar
								– Županja

ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
BRODSKO-
POSAVSKA
ŽUPANIJA 	Slavonski
		Brod 			Bebrina, 		Bebrina
					Brodski Stupnik, 	-Banovci
		Nova
		Gradiška 		Bukovlje, 		-Bebrina
					Davor, 			-Dubočac
					Donji Andrijevci, 	-Kaniža
					Dragalić, 		-Stupnički Kuti
					Garčin, 		-Šumeće
					Gornja Vrba, 		-Zbjeg
					Gornji Bogićevci 	Brodski Stupnik
					Gundinci, 		-Stari Slatinik
					Klakar, 		Bukovlje
					Nova Kapela, 		-Bukovlje
					Oprisavci, 		-Vranovci
					Oriovac, 		Davor
					Podcrkavlje, 		-Davor
					Sibinj, 		-Orubica
					Sikirevci, 		Donji Andrijevci
					Slavonski Šamac, 	-Donji Andrijevci
					Stara Gradiška, 	-Novo Topolje
					Staro Petrovo Selo, 	-Sredanci
					Velika Kopanica, 	-Staro Topolje
					Vrbje 			Dragalić
								-Donji Bogićevci
								-Gorice
								-Poljane
								Garčin
								-Bicko Selo
								-Sapci
								-Zadubravlje
								Gornja Vrba
								-Donja Vrba
								-Gornja Vrba
								Gornji Bogićevci
								-Dubovac
								Gundinci
								-Gundinci
								Klakar
								-Donja Bebrina
								-Gornja Bebrina
								-Klakar
								-Rušćica
								Grad Nova
								Gradiška
								-Ljupina
								Nova Kapela
								-Batrina
								-Magić Mala
								-Nova Kapela
								-Seoce
								-Siče
								Oprisavci
								-Kupina
								-Novi Grad
								-Oprisavci
								-Poljanci
								-Prnjavor
								-Stružani
								-Svilaj
								-Trnjanski Kuti
								-Zoljani
								Oriovac
								-Ciglenik
								-Kujnik
								-Lužani
								-Malino
								-Oriovac
								-Pričac
								-Radovanje
								-Slavonski Kobaš
								-Živike
								Podcrkavlje
								-Rastušje
								-Tomica
								Sibinj
								-Bartolovci	
								-Gromačnik
								-Sibinj
								-Slobodnica
								Sikirevci
								-Jaruge
								-Sikirevci
								Grad Slavonski
								Brod
								-Brodski Varoš
								-Slavonski Brod
								Slavonski Šamac
								-Kruševica
								-Slavonski Šamac
								Stara Gradiška
								-Donji Varoš
								-Gornji Varoš
								-Gređani
								-Novi Varoš
								-Pivare
								-Stara Gradiška
								Staro Petrovo Selo
								-Donji Crnogovci
								-Komarnica
								-Laze
								-Staro Petrovo Selo
								-Štivica
								Velika Kopanica
								-Beravci
								-Divoševci
								-Mala Kopanica
								-Velika Kopanica
								Vrbje
								-Bodovaljci
								-Dolina
								-Mačkovac
								-Savski Bok
								-Sičice
								-Visoka Greda
								-Vrbje
ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
SISAČKO-
MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA 	Glina, 			Donji 			Donji
		Hrvatska 		Kukuruzari 		Kukuruzari,
		Kostajnica, 		Dvor, 			- Donja Velešnja
		Novska 			Hrvatska Dubica, 	- Gornja Velešnja
					Jasenovac, 		- Gornji Kukuruzari
					Majur, 			Dvor
					Topusko, 		- Bansko Vrpolje
								- Buinja
								- Buinjski Riječani
								- Čavlovica
								- Ćore
								- Divuša
								- Donja Oraovica
								- Donji Dobretin
								- Donji Javoranj
								- Donji Žirovac
								- Draškovac
								- Dvor
								- Golubovac Divuški
								- Gornja Oraovica
								- Gornji Dobretin
								- Gornji Javoranj
								- Gornji Žirovac
								- Grmušani
								- Hrtić
								- Javnica
								- Javornik
								- Jovac
								- Kepčije
								- Kobiljak
								- Komora
								- Kosna
								- Kotarani
								- Kozibrod
								- Kuljani
								- Ljubina
								- Majdan
								- Matijevići
								- Ostojići
								- Šakanlije
								- Šegestin
								- Sočanica
								- Stanić Polje
								- Struga Banska
								- Unčani
								- Vanići
								- Volinja
								- Zakopa
								- Zamlača
								- Zut
								Grad Glina
								- Bojna
								- Brezovo Polje
								- Brubno
								- Mali Obljaj
								- Veliki Obljaj
								Hrvatska Dubica
								- Baćin
								- Donji Cerovljani
								- Gornji Cerovljani
								- Hrvatska Dubica
								- Slabinja
								- Živaja
								G. Hrvatska Kostajnica
								- Čukur
								- Hrvatska Kostajnica
								- Panjani
								- Rausovac
								- Rosulje
								- Selište Kostajničko
								- Utolica
								Jasenovac
								- Drenov Bok
								- Jasenovac
								- Košutarica
								- Mlaka
								- Tanac
								- Uštica
								- Višnjica
								Majur
								- Kostajnički Majur
								- Kostrići
								- Mračaj
								- Srednja Meminska
								- Stubalj
								Grad Novska
								- Bročice
								Topusko
								- Crni Potok
								- Katinovac
								- Mala Vranovina
								- Pecka
								- Perna
								- Ponikvari
								- Staro Selo Topusko
								- Velika Vranovina
								- Vorkapić
ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
KARLOVAČKA
ŽUPANIJA 	Slunj 			Cetingrad, 		Cetingrad
					Rakovica, 		- Bogovolja
					Vojnić, 		- Buhača
								- Cetingrad
								- Cetinski Varoš
								- Đurin Potok
								- Grabarska
								- Kestenje
								- Komesarac
								- Kruškovača
								- Kuk
								- Luke
								- Maljevac
								- Maljevačko Selište
								- Pašin Potok
								- Podcetin
								- Polojski Varoš
								- Ruševica
								- Sadikovac
								- Šiljkovača
								- Srednje Selo
								- Strmačka
								- Trnovi
								Rakovica
								- Basara	
								- Drežnik Grad
								- Jamarje
								- Koranski Lug
								- Kordunski Ljeskovac
								- Lipovača
								- Mašvina
								- Nova Kršlja
								- Sadilovac
								- Stara Kršlja
								Grad Slunj
								- Donji Furjan
								- Gornji Furjan
								- Kosa
								- Sastavak
								- Zapoljak
								Vojnić
								- Gejkovac
								- Jagrovac
								- Mracelj
								- Selakova Poljana
								- Široka Rijeka
								- Štrakorovica
								- Svinica Krstinjska
ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
LIČKO-
-SENJSKA
ŽUPANIJA 				Donji Lapac, 		Donji Lapac
					Plitvička Jezera, 	- Birovača
					Udbina, 		- Boričevac
								- Bušević
								- Dobroselo
								- Doljani
								- Donji Štrbci
								- Gajine
								- Gornji Lapac
								- Gornji Štrbci
								- Kestenovac
								- Kruge
								- Melinovac
								- Mišljenovac
								- Nebljusi
								Plitvička Jezera
								- Čujića Krčevina
								- Donji Vaganac
								- Gornji Vaganac
								- Gradina Korenička
								- Kapela Korenička
								- Kompolje Koreničko
								- Ličko Petrovo Selo
								- Mihaljevac
								- Novo Selo Koreničko
								- Ponor Korenički
								- Prijeboj
								- Rešetar
								- Rudanovac
								- Šeganovac
								- Smoljanac
								- Željava
								Udbina
								- Frkašić
ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
ŠIBENSKO-
KNINSKA 
ŽUPANIJA 	Knin 			Civljane, 		Civljane
					Kijevo, 		- Cetina
								Kijevo
								- Kijevo
								Grad Knin
								- Golubić
								- Plavno
								- Polača
								- Strmica
ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
ZADARSKA 
ŽUPANIJA 				Gračac, 		Gračac
								- Begluci
								- Brotnja
								- Donja Suvaja
								- Donji Srb
								- Drenovac Osredački
								- Dugopolje
								- Gornja Suvaja
								- Gornji Srb
								- Kaldrma
								- Kunovac Kupirovački
								- Neteka
								- Osredci
								- Rastičevo
								- Tiškovac Lički
								- Zaklopac 
ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
SPLITSKO-
DALMATINSKA 
ŽUPANIJA 	Imotski 		Cista Provo, 		Cista Provo
		Sinj 			Hrvace, 		- Aržano
		Trilj 			Lokvičići, 		- Svib
		Vrgorac 		Lovreć, 		Hrvace
		Vrlika 			Otok 			- Dabar
					Podbablje 		- Donji Bitelić
					Proložac 		- Gornji Bitelić
					Runovići 		- Rumin
					Zmijavci 		- Vučipolje
								Grad Imotski
								- Donji Vinjani
								- Glavina Donja
								- Glavina Gornja
								- Gornji Vinjani
								- Imotski
								- Medvidovića Draga
								Lokvičići
								- Dolića Draga
								- Lokvičići
								Lovreć
								- Studenci
								Otok
								- Korita
								- Ovrlje
								- Ruda
								Podbablje
								- Hršćevani
								- Drum
								- Kamenmost
								- Poljica
								- Podbablje Gornje
								- Grubine
								Proložac
								- Donji Proložac
								- Gornji Proložac
								- Postranje
								- Ričice
								- Šumet
								Runovići
								- Podosoje
								- Runović
								- Slivno
								Grad Sinj
								- Bajagić
								- Gljev
								- Obrovac Sinjski
								Grad Trilj
								- Kamensko
								- Rože
								- Tijarica
								- Voštane
								Grad Vrgorac
								- Banja	
								- Draževitići
								- Dusina
								- Mijaca
								- Orah
								- Poljica Kozička
								- Prapatnice
								- Stilja
								- Umčani
								- Veliki Prolog
								- Vina
								- Vrgorac
								- Zavojane
								Grad Vrlika
								- Garjak
								- Ježević
								- Koljane
								Zmijavci
								- Zmijavci
ŽUPANIJA 	GRAD 			OPĆINA 			NASELJE
DUBROVAČKO
-NERETVANSKA
ŽUPANIJA 	Dubrovnik 		Dubrovačko 		Dubrovačko primorje
		Metković 		primorje 		- Banići
		Ploče 			Konavle 		- Čepikuče
					Kula Norinska 		- Imotica
					Pojezerje 		- Lisac
					Slivno 			- Majkovi
					Ston 			- Mravnica
					Zažablje 		- Ošlje
					Župa dubrovačka 	- Podgora
								- Podimoć
								- Slano
								- Smokovljani
								- Štedrica
								- Stupa
								- Točionik
								- Topolo
								- Trnova
								- Trnovica
								- Visočani
								Grad Dubrovnik
								- Bosanka
								- Brsečine
								- Čajkovica
								- Čajkovići
								- Donje Obuljeno
								- Dubravica
								- Dubrovnik
								- Gornje Obuljeno
								- Gromača
								- Kliševo
								- Knežica
								- Komolac
								- Ljubač
								- Lozica
								- Mokošica
								- Mravinjac
								- Mrčevo
								- Nova Mokošica
								- Orašac
								- Osojnik
								- Petrovo Selo
								- Pobrežje
								- Prijevor
								- Rožat
								- Šumet
								- Sustjepan
								- Trsteno
								- Zaton
								Konavle
								- Brotnice
								- Cavtat
								- Čilipi
								- Drvenik
								- Duba Konavoska
								- Dubravka
								- Dunave
								- Đurinići
								- Gabrili
								- Gruda	
								- Jasenice
								- Komaji
								- Kuna Konavoska
								- Ljuta
								- Lovorno
								- Mihanići
								- Mikulići
								- Močići
								- Molunat
								- Palje Brdo
								- Pločice
								- Poljice
								- Popovići
								- Pridvorje
								- Radovčići
								- Šilješki
								- Stravča
								- Uskoplje
								- Vitaljina
								- Vodovađa
								- Zastolje
								- Zvekovica
								Kula Norinska
								- Borovci
								- Nova Sela
								- Podrujnica
								Grad Metković
								- Dubravica
								- Glušci
								- Metković
								- Prud
								- Vid
								Grad Ploče
								- Staševica
								Pojezerje
								- Brečići
								- Dubrave
								- Kobiljača
								- Mali Prolog
								- Otrić-Seoci
								- Pozla Gora
								Slivno
								- Duboka
								- Klek
								- Komarna
								- Podgradina
								- Slivno Ravno
								- Zavala
								Ston
								- Brijesta
								- Dančanje
								- Duba Stonska
								- Sparagovići
								- Zabrđe
								Zažablje
								- Badžula
								- Bijeli Vir
								- Dobranje
								- Mislina
								- Mliništa
								- Vidonje
								Župa dubrovačka
								- Brašina
								- Brgat Donji
								- Brgat Gornji
								- Buići
								- Čelopeci
								- Čibača
								- Grbavac
								- Kupari
								- Makoše
								- Mandaljena
								- Martinovići
								- Mlini
								- Petrača
								- Plat
								- Soline
								- Srebreno
								- Zavrelje

Prilog B

POPIS NASELJA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. BIJELJINA 	Bukovica Donja, Crnjelevo Donje, Crnjelevo Gornje, Dragaljevac Donji, Ostojićevo;
2. BRČKO 	Brčko, Brezik, Brezovo Polje, Brezovo Polje Selo, Brod, Čađavac, Donji Rahić, Gorice,
		Grbavica, Gredice, Krepšić, Marković Polje, Omerbegovača, Popovo Polje, Potočari,
		Sandići, Slijepčevići, Stanovi, Trnjaci, Vukšić Donji;
3. ORAŠJE 	Bukova Greda, Donja Mahala, Jenjić Kopanice, Kostrč, Lepenica, Matići, Orašje, Tolisa,
		Ugljara, Vidovice;
4. BOS.ŠAMAC 	Bosanski Šamac, Brvnik, Donji Hasić, Novo Selo, Pisari, Škarić, Tišina;
5. DOMALJEVAC 	Bazik, Bosanski Šamac, Domaljevac, Grebnice, Tišina;
6. ODŽAK 	Donja Dubica, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Posavska Mahala, Vrbovac;
7. BOS.BROD 	Donja Barica, Bosanski Brod, Brisnica Mala, Brisnica Velika, Donji Klakar, Gornji Klakar,
		Donje Kolibe, Gornje Kolibe, Korače, Kričanovo, Liješće, Donja Močila, Gornja Močila,
		Novo Selo, Sijekovac, Unka, Vinska, Donja Vrela;
8. DERVENTA 	Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubočac, Kostreš, Kuljenovci, Miškovci, Pjevalovac, Trstenci;
9. SRBAC 	Bajinci, Bardača, Bosanki Kobaš, Brusnik, Dugo Polje, Gaj, Glamočani, Inađol, Kaoci, Korovi,
		Nova Ves, Resavac, Seferovci, Sitneši, Srbac, Vlaknica;
10.BOS.GRADIŠKA Bistrica, Bok Jankovac, Bosanska Gradiška, Breštovčina, Bukovac, Čatrnja, Donja Dolina, Gašnica,
		Gornja Dolina, Gornja Lipovača, Greda, Kozinci, Krušik, Laminci Brezici, Laminci Dubrave, 
		Laminci Jaružani, Laminci Sređani, Liskovac, Mačkovac, Mokrice, Novo Selo, Orahova, Orubica,
		Vrbaška, Žeravice;
11. BOS.DUBICA 	Babinac, Bačvani, Bosanska Dubica, Demirovac, Dizdarlije, Donja Slabinja, Draksenić, 
		Gradina Donja, Hadžibajir, Jasenje, Johova, Jošik, Klekovci, Komlenac, Međeđa, Mrazovci, 
		Novoselci, Parnice, Pobrđani, Sključani, Suvaja, Ševarlije, Tuključani, Verija, Vrioci;
12. BOS.NOVI 	Blatna, Bosanska Kostajnica, Cerovica, Crna Rijeka, Čađavica Donja, Čađavica Gornja, 
		Čađavica Srednja, Dobrljin, Donje Vodičevo, Donji Rakani, Gornje Vodičevo, Gornji Rakani,
		Grdanovac, Gumnjani, Kuljani, Mala Žuljevica, Maslovare, Matavazi, Mazić, Mrakodol, Petrinja,
		Poljavnice, Ravnice, Rudice, Tavija, Velika Žuljevica;
13. BOS.KRUPA 	Banjanu, Baštra, Ivanjska;
14. VEL.KLADUŠA Bosanka Bojna, Bukovlje, Donja Vidovska, Elezovići, Glavica, Glinica, Gornja Vidovska, Grabovac,
		Gradina, Grahovo, Johovica, Kudići, Miljkovići, Nepeke, Podzvizd, Poljana, Polje, Ponikve, Rajnovac,
		Stabandža, Šiljkovača, Šmrekovac, Trn, Trnovi, Velika Kladuša, Vrnograč, Zagrad, Zborište;
15. CAZIN 	Bukovica, Crnaja, Čehići, Hadžin Potok, Krivaja, Mutnik, Pjanići, Rujnica, Šturlić, Šturlićka Platnica,
		Tržac, Tržačka Platnica, Tržačka Raštela, Urga;
16. BIHAĆ 	Baljevac, Bihać, Bugar, Čukovi, Doljani, Donja Gata, Izačić, Kalati, Klisa, Klokot, Kulen Vakuf,
		Lohovo, Lohovska Brda, Mala Peća, Mali Skočaj, Međudražje, Muslići, Orašac, Ostrovica, Papari, 
		Praščijak, Prnjavor, Račić, Rajinovci, Ripač, Turija, Velika Gata, Veliki Skočaj, Veliki Stijenjani,
		Vikići, Vrsta, Zavalje, Zlopoljac;
17. DRVAR 	Bosanski Osredci, Gornji Tiškovac, Mali Cvjetnić, Malo Očijevo, Martin Brod, Očigrije, Palučci,
		Trubar, Veliki Cvjetnić, Veliko Očijevo;
18. BOS.GRAHOVO Bosansko Grahovo, Donji Kazanci, Donji Tiškovac, Duler, Mračaj, Pečenci, Stožišta, Ugarci, Uništa, Zaseok;
19. LIVNO 	Čaprazlije, Čuklić, Ćosanlije, Donji Rujani, Gornji Rujani, Gubin, Lipa, Lištani, Odžak, Orguz,
		Podgradina, Prolog, Provo, Tribić, Vržerala;
20.TOMISLAVGRAD Gornja Prisika, Kazaginac, Liskovača, Mijakovo Polje, Pasić, Rašeljke, Renići, Rošnjače, Vinica, Zaljut;
21. POSUŠJE 	Batin, Čitluk, Gradac, Osoje, Podbila, Posušje, Vinjani, Zavelim;
22. GRUDE 	Drinovci, Gorica, Jabuka, Puteševica, Sovići;
23. LJUBUŠKI 	Crveni Grm, Grab, Grabovnik, Greda, Hardomilje, Hrašljani, Humac, Kašče, Lisice, Orahovlje, Otok,
		Stubica, Teskera, Vašarovići, Veljaci, Vitina, Vojnići, Zvirići;
24. ČAPLJINA 	Crnići, Doljani, Dračevo, Gabela, Gorica, Grabovina, Jasenica, Sjekose, Višići;
25. NEUM 	Babin Do, Borut, Brestica, Cerovo, Dobri Do, Dobrovo, Donji Zelenikovac, Dubravica, Duži, Glumina,
		Gradac, Hotonj Hutovski, Kiševo, Moševići, Neum, Previš, Žukovica;
26. RAVNO 	Belenići, Bobovišta, Cicrina, Čopice, Glavska, Golubinac, Grebci, Ivanica, Kalađurđevići, Kijev Do,
		Kutina, Nevada, Orah, Orahov Do, Podosoje, Prosjek, Slavogostići, Slivnica Bobani, Slivnica Površ,
		Sparožići, Ščenica Bobani, Trebimlja, Uskoplje, Vlaka, Začula, Zagradinje, Zaplanik;
27. TREBINJE 	Baonine, Grab, Kunja, Glavica, Lapja, Lušnica, Ljubovo, Mrnjići, Ograde, Podštirovnik, Poljice Čičevo,
		Tuli, Ubla, Velja Gora, Zgonjevo.

Prilog C

POPIS GRANIČNIH PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET

a) stalni
1. Dubočica –Domaljevac
2. Svilaj – Donji Svilaj
3. Davor – Srbac
4. Obljaj – Bosanska Bojna
5. Gejkovac – Plazikur
6. Pašin Potok – Zagrad
7. Bogovolja – Hadžin Potok
8. Kordunski Ljeskovac – Tržačka Raštela
9. Lička Kaldrma – Kaldrma
10. Bili Brig – Vaganj
11. Aržano Pazar – M. Vinica
12. Dvorine – Subašići
13. Ričice – Podbila
14. Jovića Most – Čitluk
15. Sebišina – Drinovci
16. Slivno – Drinovačko Brdo
17. Podprolog – Prolog
18. Gabela II – Glibuša
19. Unka - Unka
20. Vukov Klanac – Radež
21. Imotica – Duži
22. Čepikuće – Trebimlja
23. Slano – Orahov Do
b) sezonski
1. Burumi – Tolisa (Topalovci)
2. Donji Vaganac - Bugar

Prilog D

POGRANIČNA PROPUSNICA
Veličina 125 x 88 mm
Ovitak: 4 stranice
Uložak: 32 stranice
1. strana korica

REPUBLIKA HRVATSKA
GRB
POGRANIČNA PROPUSNICA
1. stranica
REPUBLIKA HRVATSKA
___________________
Broj
Fotografija
Prezime 3,5 x 4,5
Ime
Datum, mjesto i država rođenja
Prebivalište i adresa Potpis
2. stranica

Pogranična propusnica može se koristiti na sljedećim graničnim
prijelazima:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Pogranična propusnica vrijedi do ___________
Za Ministarstvo unutarnjih poslova mjesto i datum
Republike Hrvatske izdaje
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Za Državnu graničnu službu mjesto i datum
Bosne i Hercegovine ovjerava
Potpis ovlaštene osobe M.P.
3. do 6. stranica
UPIS DJECE DO 14 GODINA
Fotografija
Prezime 3,5 x 4,5
Ime
Datum, mjesto i država rođenja
srodstvo
Prebivalište i adresa
Za Ministarstvo unutarnjih poslova mjesto i datum
Republike Hrvatske odobrava
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Za Državnu graničnu službu mjesto i datum
Bosne i Hercegovine ovjerava
Potpis ovlaštene osobe M.P.
7. stranica

PRODUŽENJE VAŽENJA POGRANIČNE PROPUSNICE
Važenje ove pogranične propusnice produžava se do __________
Za Ministarstvo unutarnjih poslova mjesto i datum
Republike Hrvatske odobrava
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Za Državnu graničnu službu mjesto i datum
Bosne i Hercegovine ovjerava
Potpis ovlaštene osobe M.P.
8. stranica

PRODUŽENJE BORAVKA
(članak 4. stavak. 4. Sporazuma)
Važenje ove pogranične propusnice produžava se do __________
ime i prezime produženje boravka odobrava nadležno ovjerava nadležno
tijelo RH tijelo BiH

9. stranica

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE IZVAN SLUŽBENO OTVORENIH GRANIČNIH PRIJELAZA (članak 9. stavak 1. Sporazuma)
Nositelju se dozvoljava prelazak državne granice izvan službeno
otvorenih graničnih prijelaza:
___________________________________________________
(navesti naziv puta, odnosno mjesto prelaska državne granice)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Za Ministarstvo unutarnjih poslova mjesto i datum
Republike Hrvatske izdaje
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Za Državnu graničnu službu mjesto i datum
Bosne i Hercegovine ovjerava
Potpis ovlaštene osobe M.P.
10. stranica

Nositelju se dozvoljava prelazak državne granice izvan službeno
otvorenih graničnih prijelaza:
___________________________________________________
(navesti naziv puta, odnosno mjesto prelaska državne granice)
___________________________________________________
___________________________________________________
Za Ministarstvo unutarnjih poslova mjesto i datum
Republike Hrvatske izdaje
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Za Državnu graničnu službu mjesto i datum
Bosne i Hercegovine ovjerava
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Stranice 11 do 20
NAPOMENE GRANIČNE POLICIJE
Stranice 21 do 30
NAPOMENE CARINSKE SLUŽBE
Stranica 31
SLUŽBENE BILJEŠKE
Stranica 32
SLUŽBENE BILJEŠKE

Zadnja strana korica
NAPOMENE
1.
Ova pogranična propusnica vrijedi na pograničnom području određenom Sporazumom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji.
Propusnica vrijedi pet godina a njeno važenje može se produljiti za sljedećih 5 godina.
Ako se nositelj pogranične propusnice preseli s pograničnog područja određenog Sporazumom, mora ispravu vratiti nadležnim tijelima.
2.
Nositelj pogranične propusnice mora prilikom svakog prijelaza granice istu predočiti tijelima koja obavljaju kontrolu i prijaviti sredstva i robu u okviru olakšica iz Sporazuma.
3.
Nositelj propusnice može ostati na susjednom području svaki puta do 7 dana, računajući pritom dan odlaska i dan povratka.
4.
U slučaju zlouporabe propusnica se oduzima.

Prilog: E

DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE
1. stranica
(Format A4)
DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ
DRŽAVNE GRANICE
izdana u skladu sa člankom 5. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom
prometu i suradnji

Granična policija Granični prijelaz za pogranični promet
Broj dozvole
Prezime i ime
Datum i mjesto rođenja
Nositelj putne isprave (vrsta i broj)
može prijeći državnu granicu na graničnom prijelazu za
pogranični promet __________
(navesti granični prijelaz)
radi (navesti razloge)

i smije ostati u pograničnom području druge ugovorne stranke
do ________
Prilikom povratka na pogranično područje gdje je dozvola izdana nositelj se mora vratiti preko istog graničnog prijelaza i pri prelasku državne granice predati dozvolu nadležnoj graničnoj policiji.
Mjesto i datum izdavanja Službena osoba

Žigovi o ulasku, odnosno izlasku

Prilog: F

POTVRDA O ODUZIMANJU POGRANIČNE PROPUSNICE
POTVRDA O ODUZIMANJU POGRANIČNE PROPUSNICE
u skladu sa člankom 7. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji
nadležno tijelo
dana _______________________ u/na _____________________
oduzeo pograničnu propusnicu ________________________
broj
izdanu u _______________________________________
nositelju _______________________________________________
prezime i ime
rođenom _______________________________________________
datum i mjesto
s prebivalištem u _________________________________
Ova potvrda omogućuje nositelju povratak na pogranično
područje s kojeg je došao.
Službena osoba M.P.

Prilog: G

POLJOPRIVREDNI ULOŽAK
O1. stranica
POLJOPRIVREDNI ULOŽAK
1. Nositelj pogranične propusnice broj ______________
prezime i ime
koji je ____________________________________________
(vlasnik/dvovlasnik, nositelj prava služnosti nad nekretninom
opisanom u daljnjem tekstu, vlasnik stada, pojedinačnih
životinja i pčela u smislu članka 14. Sporazuma)
ima pravo da najkraćim putem dođe do mjesta nekretnine/ispaše preko sljedećih graničnih prijelaza:

2. Prijelaz državne granice izvan službeno otvorenih graničnih prijelaza: ______________
Nositelju poljoprivrednog uloška se dozvoljava prelazak državne granice izvan službeno otvorenih graničnih prijelaza (članak 9. stavak 1. Sporazuma):
___________________________________________________
(navesti naziv puta, odnosno mjesto prelaska državne granice)

Nositelji poljoprivrednog uloška - dvovlasnici šumskih posjeda koje dijeli granična crta mogu prelaziti državnu granicu na sljedećim putevima na posjedu (članak 16. stavak 2. Sporazuma):

2. stranica
2. Opis i položaj nekretnine:
(članak 14. stavak. 4. Sporazuma)

3. Površina, vrsta kulture/proizvoda, obujam
proizvodnje, ispaša:
(članak 14. stavak. 4. Sporazuma)
Obradive površine ha

Pašnjaci ha

Šuma ha

Ostalo
Vrste kultura/proizvoda

Okvirni plan očekivanog obujma proizvodnje izražen u
kg po svakom proizvodu

Stada/pojedinačne životinje/pčele (broj i vrsta) za ispašu

3. stranica
4. Korisnici poljoprivrednog uloška:
Poljoprivredni uložak mogu koristiti (članak 14. stavak. 4. Sporazuma):
a) članovi kućanstva nositelja poljoprivrednog uloška:

ime i prezime, datum prebivalište broj pogranične srodstvo
i mjesto rođenja propusnice

b) pastiri i uzgajivači

ime i prezime, datum broj pogranične
i mjesto rođenja propusnice

4. stranica

Poljoprivredni uložak izdaje:
Nadležno tijelo u mjesto i datum
Republici Hrvatskoj
rok važenja
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Poljoprivredni uložak izdaje:
Nadležno tijelo u mjesto i datum
Bosni i Hercegovini
Potpis ovlaštene osobe M.P.

5. stranica
5. Boravak na susjednom pograničnom području:
Odobrava se boravak na susjednom pograničnom području duže od 7 dana (članak 15. stavak 2. i 3. Sporazuma):
a) nositelju poljoprivrednog uloška
Ime i prezime Trajanje boravka

b) korisnicima poljoprivrednog uloška

Ime i prezime Trajanje boravka

c) radnoj snazi nositelja/korisnika

Ime i prezime Trajanje boravka

6. stranica

Odobrava nadležno tijelo mjesto i datum
Republike Hrvatske
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Ovjerava nadležno tijelo mjesto i datum
Bosne i Hercegovine
Potpis ovlaštene osobe M.P.

7. stranica

6. Naknadne promjene podataka upisanih u poljoprivrednom
ulošku
1.

Odobrava nadležno tijelo mjesto i datum
Republike Hrvatske
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Ovjerava nadležno tijelo mjesto i datum
Bosne i Hercegovine
Potpis ovlaštene osobe M.P.
2.

Odobrava nadležno tijelo mjesto i datum
Republike Hrvatske
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Ovjerava nadležno tijelo mjesto i datum
Bosne i Hercegovine
Potpis ovlaštene osobe M.P.

8. stranica

3.

Odobrava nadležno tijelo mjesto i datum
Republike Hrvatske
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Ovjerava nadležno tijelo mjesto i datum
Bosne i Hercegovine
Potpis ovlaštene osobe M.P.
4.

Odobrava nadležno tijelo mjesto i datum
Republike Hrvatske
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Ovjerava nadležno tijelo mjesto i datum
Bosne i Hercegovine
Potpis ovlaštene osobe M.P.

9. stranica

5.

Odobrava nadležno tijelo mjesto i datum
Republike Hrvatske
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Ovjerava nadležno tijelo mjesto i datum
Bosne i Hercegovine
Potpis ovlaštene osobe M.P.
6.

Odobrava nadležno tijelo mjesto i datum
Republike Hrvatske
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Ovjerava nadležno tijelo mjesto i datum
Bosne i Hercegovine
Potpis ovlaštene osobe M.P.

10. stranica

7. Produženje važenja poljoprivrednog uloška:
Važenje ovog poljoprivrednog uloška produžava se do ________
Odobrava nadležno tijelo mjesto i datum
Republike Hrvatske
Potpis ovlaštene osobe M.P.
Ovjerava nadležno tijelo mjesto i datum
Bosne i Hercegovine
Potpis ovlaštene osobe M.P.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u nadležnosti je tijela državne uprave nadležnih za unutarnje poslove, poslove financija, prometa te vanjske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, a podaci o njegovu stupanju na snagu objavit će se u skladu s odredbom članka 30.L263630 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovoraL263629 (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 212-02/05-01/01
Zagreb, 1. travnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga Sabora
Vladimir Šeks,. v. r.

zatvori
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !