Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

78

Na temelju članka 30.L114637 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 2000. godine donijela

UREDBU

 

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O UREĐENJU GRANIČNOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA

 

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa, sklopljen u Sarajevu, 24. ožujka 2000. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O UREĐENJU GRANIČNOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«), želeći urediti granični željeznički promet između dviju država, sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke se obvezuju da će, sukladno svojim ovlastima, donijeti potrebne odluke kako bi se željeznički promet preko državne granice mogao odvijati nesmetano i uredno. U tom cilju će ugovorne stranke na graničnim prugama i u graničnim željezničkim kolodvorima organizirati izmjenu prometa i graničnu kontrolu.

Članak 2.

DEFINICIJA POJMOVA

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Sporazumu imaju sljedeće značenje:

a) »domaća država« je država na čijem se teritoriju nalazi granični željeznički kolodvor;

b) »susjedna država« je država druge ugovorne stranke;

c) »domaća željeznica« je željeznica domaće države;

d) »susjedna željeznica« je željeznica susjedne države;

e) »prijelazna željeznička služba« označava cjelokupnu djelatnost željeznica ugovornih stranaka koja je potrebna za obavljanje graničnog željezničkog prometa;

f) »granični željeznički kolodvor« je željeznički kolodvor domaće ili susjedne države kojeg odrede ugovorne stranke;

g) »zajednički granični kolodvor« je jedan od graničnih željezničkih kolodvora u kojem graničnu kontrolu obavljaju nadležna državna tijela obje ugovorne stranke;

h) »kolodvor izmjene prometa« je granični željeznički kolodvor ili drugi željeznički kolodvor u kojem se obavljaju postupci izmjene prometa;

i) »izmjena prometa« su svi postupci i učinci željezničkog osoblja ugovornih stranaka u svezi s primopredajom vlakova, vučnih sredstava vagona, prtljage, ekspresne robe, robe i poštanskih pošiljki između željeznica ugovornih stranaka;

j) »granična željeznička pruga« je dio željezničke pruge između graničnih željezničkih kolodvora;

k) »granični željeznički pružni odsjek« je dio željezničke pruge između graničnog kolodvora i državne granice;

l) »granična kontrola« su postupci, predviđeni zakonodavstvom obiju ugovornih stranaka a odnose se na kontrolu prelaska putnika, prtljage, robe i ekspresnih pošiljki preko državne granice;

m) »službeno osoblje« je željezničko osoblje i osoblje nadležnih državnih tijela (granična policija, carina i granične inspekcije) koje sudjeluje u obavljanju i kontroli graničnog željezničkog prometa;

n) »pošiljka« je jedna ili više vrsta roba koja se željeznicom prevozi s jednim prijevoznim dokumentom;

o) »tarifno sjecište« je točka na graničnoj željezničkoj pruzi do koje susjedne željeznice imaju pravo na prihode iz zajedničkog prometa putnika i robe.

Članak 3.

GRANIČNE ŽELJEZNIČKE PRUGE, GRANIČNI ŽELJEZNIČKI KOLODVORI I ŽELJEZNIČKI KOLODVORI IZMJENE PROMETA

1. Željeznički granični promet putnika, prtljage i robe između ugovornih stranaka obavljat će se na sljedećim graničnim prugama:

1. Drenovci – Brčko

2. Volinja – Dobrljin

3. Ličko Dugo Polje – Martin Brod

4. Metković – Čapljina

5. Slavonski Šamac – Bosanski Šamac/Šamac

6. Slavonski Brod – Bosanski Brod/Srpski Brod

2. Sukladno tome, granični kolodvori će biti:

1. Drenovci

2. Brčko

3. Volinja

4. Dobrljin

5. Ličko Dugo Polje

6. Martin Brod

7. Metković

8. Čapljina

9. Slavonski Šamac

10. Bosanski Šamac/Šamac

11. Slavonski Brod

12. Bosanski Brod/Srpski Brod

3. Ugovorne stranke su se sporazumjele da zajednički granični kolodvori i kolodvori izmjene prometa budu:

1. Brčko

2. Volinja

3. Martin Brod

4. Čapljina

5. Slavonski Šamac

6. Slavonski Brod

4. Obavljanje granične kontrole uredit će se posebnim sporazumom.

5. Način korištenja i održavanja pruge Bihać – Knin koja sedam puta prelazi državnu granicu te način obavljanja nadzora državnih graničnih tijela uredit će se posebnim međudržavnim sporazumom.

Kako bi se omogućilo racionalno korištenje željezničke pruge Bihać – Knin ugovorne stranke su se sporazumjele da je razdjelna točka u kilometru 119+444 pruge Bosanski Novi / Novi Grad – Knin.

Razdjelna točka ujedno je i tarifno sjecište i mjesto razgraničavanja korištenja i održavanja pruge i pružnih postrojenja.

6. Područje graničnog kolodvora obuhvaća prostor između ulaznih signala na kojem se nalaze željeznička postrojenja, uređaji, službene i kolodvorske prostorije.

7. Ugovorne stranke se obvezuju primiti vraćene pošiljke, vozila, putnike i prtljagu kojima nadležna tijela jedne države ne dozvoljavaju ulaz u državu zbog neispunjavanja uvjeta predviđenih zakonima i propisima odnosne države.

Članak 4.

OPĆE ODREDBE O OBAVLJANJU PRIJELAZNE ŽELJEZNIČKE SLUŽBE

1. Željeznice ugovornih stranaka sporazumno reguliraju obavljanje prijelazne željezničke službe u graničnim željezničkim kolodvorima, odnosno kolodvorima izmjene prometa i na graničnim prugama.

2. U graničnim željezničkim kolodvorima odnosno kolodvorima izmjene prometa primjenjuju se propisi domaće željeznice.

3. Vuču vlakova obavlja u pravilu susjedna željeznica do graničnog željezničkog kolodvora odnosno kolodvora izmjene prometa prema svojim propisima. Željeznice ugovornih stranaka mogu se sporazumjeti da vuču vlakova susjedna željeznica može obavljati i dalje od graničnog željezničkog kolodvora odnosno kolodvora izmjene prometa.

4. Dozvole za puštanje u promet vučnih vozila i dokazi o stručnoj osposobljenosti službenog osoblja za obavljanje željezničkog prometa na području domaće države vrijede i na području susjedne države.

5. Detaljnije odredbe o organiziranju prometa te radnjama i postupcima kojima se obavlja prijelazna željeznička služba, kao i sigurnosti prometa, donijet će uzajamnim sporazumom željeznice ugovornih stranaka.

Članak 5.

TARIFNO SJECIŠTE

Tarifno sjecište nalazi se na državnoj granici.

Članak 6.

OBRAČUN USLUGA

Usluge koje jedna željeznica obavlja za drugu, međusobno se kompenziraju. Ako to nije moguće, stvarni troškovi za određene usluge se plaćaju. Način plaćanja obavljenih usluga podrobno se utvrđuje sporazumom željeznica ugovornih stranaka u skladu sa zakonima obiju država i propisima Međunarodne željezničke unije (UIC).

Članak 7.

PREDSTAVNIŠTVA NA GRANIČNIM ŽELJEZNIČKIM KOLODVORIMA I
KOLODVORIMA IZMJENE PROMETA

1. Željeznice ugovornih stranaka mogu otvoriti predstavništvo na graničnom željezničkom kolodvoru ili kolodvoru izmjene prometa u susjednoj državi, radi bržeg odvijanja željezničkog prometa preko državne granice.

2. Djelovanje i ovlasti predstavništva određuju se sporazumom željeznica ugovornih stranaka u skladu sa zakonima obiju država i propisima Međunarodne željezničke unije (UIC).

3. Troškove predstavništva snosi željeznica koja je otvorila predstavništvo.

4. Domaća željeznica dužna je, u okviru realnih mogućnosti dati na raspolaganje susjednoj željeznici uređaje, objekte, prostorije i sredstva veze koji su potrebni za nesmetano odvijanje prijelazne željezničke službe kao i prostorije za odmor i zadržavanje željezničkog osoblja.

Članak 8.

ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PROMETA I REDA NA GRANIČNIM ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA

Ukoliko osoblje susjedne željeznice pri obavljanju službe u vlaku na graničnoj željezničkoj pruzi ustanovi bilo kakvo ugrožavanje sigurnosti prometa i reda u željezničkom prometu, dužno je utvrditi stanje i čim prije obavijestiti granični kolodvor domaće države.

Članak 9.

SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA

1. Na graničnim željezničkim kolodvorima, kolodvorima izmjene prometa i graničnim željezničkim pružnim odsjecima službeno se koristi jezik i pismo domaće države. Službeno osoblje susjedne željeznice mora poznavati jezik i pismo domaće države u onoj mjeri koja je potrebna za normalno odvijanje službe.

2. Službeni dokumenti sadržani u Prilogu 1 ovog Sporazuma, koje potpisuju nadležna tijela ugovornih stranaka sastavljaju se na jezicima i pismu koji su u službenoj uporabi ugovornih stranaka.

3. Službeni jezik i pismo koji će se upotrebljavati u službenim razgovorima između graničnih željezničkih kolodvora ovih država odredit će sporazumno željeznice ugovornih stranaka.

Članak 10.

PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU DRUGE
UGOVORNE STRANKE

1. Službeno osoblje koje prelazi državnu granicu radi obavljanja posla u skladu s ovim Sporazumom dužno je posjedovati službenu iskaznicu za prijelaz državne granice (Prilog 1).

2. Službena iskaznica vrijedi za prijelaz državne granice preko graničnih pruga, i zadržavanje na području graničnog željezničkog kolodvora odnosno kolodvora izmjene prometa iz članka 3.#clanak3 ovog Sporazuma.

3. Službeno osoblje susjedne države, koje prilikom nepredviđenog događaja prijeđe državnu granicu vlakom radi pružanja pomoći, otklanjanja kvarova ili raščišćavanja snijega, granicu prelazi na temelju Popisa (Prilog 2) u pratnji osobe koja posjeduje službenu iskaznicu. Osobe navedene u Popisu prelaze državnu granicu zajedno i mogu se zadržavati na teritoriju države druge ugovorne stranke za vrijeme obavljanja radnih zadataka. Sve osobe čija se imena nalaze na popisu moraju posjedovati identifikacijske isprave.

4. Službeno osoblje susjedne države koje posjeduje službenu iskaznicu ili je prešlo državnu granicu na temelju Popisa nema pravo napustiti područje željezničkog graničnog kolodvora, kolodvora izmjene prometa niti pojas graničnog željezničkog pružnog odsjeka.

5. Službeno osoblje koje prelazi granicu na temelju službene iskaznice ili Popisa mora proći graničnu kontrolu.

6. Službenu iskaznicu i Popis iz ovog članka izdaje nadležnog tijelo domaće države na dvojezičnim obrascima. Na prvom mjestu ovih isprava je tekst na jeziku i pismu države izdavatelja.

Članak 11.

PRAVNI POLOŽAJ SLUŽBENOG OSOBLJA UGOVORNIH STRANAKA

1. Na službeno osoblje, koje obavlja službu u skladu s ovim Sporazumom u susjednoj državi, primjenjuju se pravni propisi te države.

2. Na službeno osoblje iz stavka 1. ovog članka, koje počini stegovni prekršaj ili kazneno djelo protiv službene dužnosti, primjenjuju se pravni propisi njihove vlastite države.

3. Domaća željeznica ili nadležno državno tijelo mora susjednu željeznicu ili nadležno državno tijelo obavijestiti o počinjenim dijelima iz točke 2. ovog članka.

Članak 12.

UZAJAMNA POMOĆ

1. Nadležna tijela i službeno osoblje domaće države obvezni su nadležnim tijelima i službenom osoblju susjedne države pružiti potrebnu pomoć u obavljanju njihovih službenih dužnosti.

2. Službenom osoblju, koje radi obavljanja službe u skladu s ovim Sporazumom boravi na području susjedne države u slučaju bolesti ili ozljeda domaća država besplatno pruža potrebnu prvu pomoć.

Članak 13.

SLUŽBENA ODJEĆA

Službeno osoblje koje obavlja službu na području susjedne države mora nositi službenu odjeću ili vidljive službene oznake.

Članak 14.

POVLASTICE ZA PRIJEVOZ SLUŽBENOG
OSOBLJA

1. Službeno osoblje koje u cilju obavljanja poslova putuje prugama iz članka 3.#clanak3 ovog Sporazuma prevozi se besplatno vlakovima i drugim željezničkim prijevoznim sredstvima.

2. Pobliže odredbe o primjeni stavka 1. ovog članka odredit će se sporazumom željeznica ugovornih stranaka.

Članak 15.

CARINSKE OLAKŠICE

1. Predmeti namijenjeni službenoj uporabi i predmeti za osobne potrebe koje službeno osoblje susjedne države unosi na područje ili iznosi s područja domaće države prilikom izvršavanja radnih zadataka oslobođeni su plaćanja carine, uvoznih pristojbi i poreza u skladu sa propisima susjedne države.

2. Predmeti namijenjeni željezničkim službama, materijal i rezervni dijelovi potrebni za popravak ili održavanje voznog parka, postrojenja i uređaja koji susjedna država šalje graničnom željezničkom kolodvoru ili kolodvoru izmjene prometa prevoze se besplatno i oslobođeni su plaćanja carine i uvoznih pristojbi i poreza.

Članak 16.

NOVAC KOJIM SE POSLUJE PRILIKOM
OBAVLJANJA ŽELJEZNIČKE SLUŽBE

Službeno osoblje susjedne željeznice ima pravo novčane iznose naplaćene pri obavljanju službe u vlakovima koje prelaze državnu granicu prenositi na područje domaće države i vraćati ga natrag na područje susjedne države.

Članak 17.

SLUŽBENE POŠILJKE

1. Službene pošiljke kao što su službena pisma, službeni obrasci, vozni redovi, novčane i vrijednosne pošiljke namijenjene službama susjedne željeznice u domaćoj državi ili ih spomenute službe šalju u susjednu državu, mogu se prenositi putem službenog osoblja bez posredovanja pošte i bez poštanskih pristojbi. Navedene pošiljke moraju imati službeni žig pošiljatelja.

2. Na pošiljke iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se carinski i devizni propisi ugovornih stranaka.

Članak 18.

RAZMJENA POŠTE

1. Razmjena pisanih, paketnih i vrijednosnih pošiljki između ugovornih stranaka, kao i tranzitnih poštanskih pošiljki obavlja se u skladu sa sporazumima sklopljenim između hrvatske i bosansko-hercegovačke pošte na osnovi Konvencije Svjetskog poštanskog saveza i sporazuma u skladu s navedenom Konvencijom.

2. Ako se pošte drugačije ne dogovore, razmjena pošte se obavlja na kolodvorima izmjene prometa.

3. Razmjenu poštanskih pošiljki obavlja poštansko osoblje. Razmjenu može obavljati i željezničko osoblje.

4. Za slanje poštanskih pošiljki mogu se koristiti poštanski, službeni ili drugi vagoni. Željeznice ugovornih stranaka zajedno i u dogovoru s poštanskim upravama utvrđuju koji će se vagoni koristiti i na kojima će se prugama prevoziti poštanske pošiljke.

Članak 19.

ODGOVORNOST

1. Odgovornost za štetu počinjenu od strane željezničkog osoblja prilikom obavljanja službe u skladu s ovim Sporazumom uredit će se posebnim sporazumom u skladu s međunarodnim propisima i unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka.

2. Odgovornost za štetu koju željezničko osoblje pretrpi prilikom obavljanja službe u smislu ovog Sporazuma, zbog smrti ili povrede, uništenja stvari i predmeta koje ovo osoblje kod sebe ima ili nosi sa sobom, regulirat će se željezničkim sporazumom, u skladu s međunarodnim propisima i domaćom regulativom.

Članak 20.

GRANIČNA KONTROLA

Nadležna tijela ugovornih stranaka obavljaju graničnu kontrolu u pravilu na zajedničkim graničnim kolodvorima, graničnim kolodvorima ili u vlakovima za vrijeme putovanja u skladu s člankom 3. točka 4. ovog Sporazuma.

Članak 21.

MJEŠOVITO POVJERENSTVO

1. U cilju poboljšanja graničnog željezničkog prometa i rješavanja problema koji se pojave tijekom provedbe ovog Sporazuma, ugovorne stranke osnivaju Mješovito povjerenstvo.

2. Mješovito povjerenstvo je sastavljeno od predstavnika željeznica i nadležnih državnih tijela.

3. Mješovito povjerenstvo se sastaje najmanje jedanput godišnje, naizmjence na području ugovornih stranaka.

4. Rad Mješovitog povjerenstva bit će uređen Poslovnikom o radu Mješovitog povjerenstva kojega samo donosi.

Članak 22.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Moguće sporove u svezi s primjenom i tumačenjem ovog Sporazuma ugovorne stranke rješavat će pregovorima.

2. Ako se sporovi nisu mogli riješiti pregovorima, nakon isteka tri mjeseca od datuma početka pregovora, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka može se predložiti arbitraža.

3. Arbitraža se osniva za svaki slučaj posebno i čine je tri člana. Svaka ugovorna stranka imenuje po jednog arbitra, a ta dvojica po dogovoru imenuju trećeg koji će biti predsjednik arbitraže.

Predsjednik arbitraže je državljanin treće države koja ima diplomatske odnose s ugovornim strankama.

4. Arbitraža određuje postupak rješavanja spora. Odluke arbitraže konačne su i obvezujuće za ugovorne stranke.

Članak 23.

Odredbe ovog Sporazuma ni u čemu ne prejudiciraju određivanje i označavanje državne granice između ugovornih stranaka.

Članak 24.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je primljena posljednja diplomatska nota kojom se potvrđuje da su ugovorne stranke ispunile uvjete predviđene njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

2. Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću diplomatskim putem najmanje šest mjeseci unaprijed.

Sastavljeno u Sarajevu, 24. ožujka 2000. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom jeziku, i službenim jezicima Bosne i Hercegovine, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Stjepan Mesić, Alija Izetbegović,

Predsjednik Predsjednik
Republike Hrvatske Bosne i Hercegovine

 

Prilog 1.

1. stranica

(Ime države koja izdaje propusnicu)

DRŽAVNI GRB

ISKAZNICA

za prelazak državne granice na temelju Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa.

Broj iskaznice:

Ova iskaznica sadrži osam numeriranih stranica.

2. stranica

Prezime i ime ________________

Datum rođenja _______________

Mjesto rođenja _______________

Prebivalište ________________

Svojstvo u kojem obavlja službeni zadatak ________________

3. stranica

Fotografija

4 x 6

________________

(potpis nosioca iskaznice)

4. stranica

Iskaznica vrijedi do: ________________

Mjesto i datum izdavanja ________________

MP

Potpis

________________

5. i 6. stranica

Produžava se do: ________________

MP

Potpis

________________

7. stranica

Službene zabilješke

8. stranica

Prava i obveze korisnika iskaznice

1. Službena se iskaznica izdaje s rokom važenja do jedne godine s mogućnošću produženja.

2. Službena iskaznica glasi na osobu kojoj je izdana i ne može se prenositi, a koristi se sukladno članku 10.#clanak10 ovog Sporazuma.

3. U službenu se iskaznicu ne mogu unositi ispravke i izmjene.

4. U slučaju krađe ili gubitka službene iskaznice o tome treba hitno izvijestiti tijelo koje je iskaznicu izdalo, a koje je dužno o tome izvijestiti nadležno tijelo ugovorne stranke.

5. U slučaju prestanka radnog odnosa ili prelaska na novu dužnost, osoba kojoj je iskaznica izdana dužna je iskaznicu vratiti tijelu koje je iskaznicu izdalo.

6. Službena iskaznica se izrađuje na platnenom kartonu smeđe boje dimenzije 9 x 12 cm s državnim oznakama u skladu s nacionalnim propisima ugovorne stranke.

7. Službena iskaznica je tiskana i popunjena na hrvatskom i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Prvenstvo ima jezik ugovorne stranke koja je izdala službenu iskaznicu.

PRILOG 2.

Stranica ________________

POPIS 1)

osoba koje prelaze granicu u službene svrhe u graničnom kolodvoru

________________________________________________

________________________________________________

željeznice __________ dana ________________ u ________________ sati,

sa ________________

Ovaj popis je prilog uz službenu iskaznicu br. _______________

za prijelaz granice koja pripada ________________

Red.broj Ime Prezime Datum Zvanje Broj Primjedbe

rođenja osobne

iskaznice

   

Datum, ___________ Šef kolodvora________________

Ovjera nadležnog državnog tijela Ovjera nadležnog državnog tijela

pri izlasku pri ulasku

1) Popis sastavlja šef graničnog kolodvora

Članak 3.

Provedba međunarodnog Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

 

Klasa: 212-02/98-03/01
Urbroj: 5030114-00-1
Zagreb, 1. lipnja 2000.

 

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v.r.

zatvori
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !