Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Eurojusta ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta

HRVATSKI SABOR

109

Na temelju članka 88.L418197 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUSTA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/114

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 26. rujna 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUSTA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Eurojusta, potpisan u Bruxellesu 9. studenoga 2007. u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE
HRVATSKE I EUROJUSTA

Republika Hrvatska i Eurojust (u daljnjem tekstu: »stranke»),

Uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 28. veljače 2002. o osnivanju Eurojusta s ciljem jačanja borbe protiv teških oblika kriminala, posebice njezin članak 27. stavak 1. točku c) i stavak 3.;

Uzimajući u obzir mišljenje Zajedničkog nadzornog tijela Eurojusta;

Vodeći računa o interesima Republike Hrvatske i Eurojusta za razvoj bliske i dinamične suradnje, koja ima za cilj rješavanje postojećih i budućih izazova koje pred njih stavlja teški kriminal, čiji počinitelji su često transnacionalne organizacije;

Uzimajući u obzir nužnost jačanja pravosudne suradnje između Republike Hrvatske i Eurojusta s ciljem olakšavanja koordinacije istraga i kaznenog progona na državnom području Republike Hrvatske i jedne ili više država članica Europske unije;

Uzimajući u obzir da je Republika Hrvatska ratificirala Konvenciju Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka od 28. siječnja 1981. godine, koja također ima ključnu ulogu u Eurojustovom sustavu zaštite podataka, kao i njezin Dodatni protokol od 8. studenoga 2001. godine;

Vodeći računa o činjenici da je Republika Hrvatska 3. listopada 2005. godine službeno započela pristupne pregovore s Europskom unijom za članstvo u Europskoj uniji;

Uzimajući u obzir visok stupanj zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji, posebice obradu osobnih podataka u skladu s Odlukom Eurojusta od 28. veljače 2002. godine, o osnivanju Eurojusta, Pravilnikom Eurojusta o zaštiti podataka i drugim primjenjivim pravilima;

Poštujući temeljna prava i načela Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama koja se odražavaju i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima;

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆEM:

Članak 1.

DEFINICIJE

U svrhu ovog Sporazuma (»ovaj Sporazum«):

a) »Odluka o Eurojustu« znači Odluku Vijeća od 28. veljače 2002. godine o osnivanju Eurojusta s ciljem jačanja borbe protiv teških oblika kriminala;

b) »Države članice« znači države članice Europske unije;

c) »Kolegij« znači Kolegij Eurojusta u skladu s člankom 10. Odluke o Eurojustu;

d) »Nacionalni član« znači nacionalni član kojeg je postavila u Eurojust svaka država članica Europske unije u skladu s člankom 2. stavkom 1. Odluke o Eurojustu;

e) »Pomoćnik« znači osoba koja može pomagati svakom nacionalnom članu, u skladu sa člankom 2. stavkom 2. Odluke o Eurojustu, osim ako ovim Sporazumom nije propisano drugačije;

f) »Administrativni direktor« znači administrativni direktor u skladu s člankom 29. Odluke o Eurojustu;

g) »Osoblje Eurojusta« znači osoblje iz članka 30. Odluke o Eurojustu;

h) »Pravilnik Eurojusta o zaštiti podataka« znači pravila postupanja prilikom obrade i zaštite osobnih podataka u Eurojustu koja je odobrilo Vijeće Europske unije 24. veljače 2005. godine;

i) »Osobni podatak« znači svaku informaciju koja se odnosi na određenog ili odredivog pojedinca (»subjekt podatka«). Osoba koja se može odrediti je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebice pozivajući se na identifikacijski broj ili na jedan ili više čimbenika koji su svojstveni fizičkom, psihološkom, mentalnom, gospodarskom, kulturnom ili socijalnom identitetu te osobe;

j) »Obrada osobnih podataka« znači svaku radnju ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, konzultiranje, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način činjenje dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje.

Članak 2.

SVRHA OVOG SPORAZUMA

Svrha je ovog Sporazuma jačanje suradnje između Republike Hrvatske i Eurojusta u borbi protiv teških oblika međunarodnog kriminala.

Članak 3.

OPSEG SURADNJE

Republika Hrvatska i Eurojust surađuju u područjima djelovanja kako je propisano člancima 6. i 7. Odluke o Eurojustu u okviru nadležnosti Eurojusta kako je propisano člankom 4. Odluke o Eurojustu.

Članak 4.

NADLEŽNO TIJELO

Nadležno tijelo Republike Hrvatske za izvršenje ovog Sporazuma je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, koje predstavlja Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Članak 5.

DRŽAVNI ODVJETNIK ZA VEZU S EUROJUSTOM

1. Kako bi se olakšala suradnja kako je određena ovim Sporazumom i u skladu s odredbama članka 27. stavka 3. Odluke o Eurojustu, Republika Hrvatska može postaviti u Eurojust državnog odvjetnika za vezu.

2. Državni odvjetnik za vezu bit će glede svog statusa državni odvjetnik u skladu sa zakonom Republike Hrvatske. Mandat i trajanje te dužnosti određuje Republika Hrvatska.

3. Državni odvjetnik za vezu može imati jednog pomoćnika. U slučaju potrebe, pomoćnik ga može zamijeniti.

4. Republika Hrvatska izvješćuje Eurojust o prirodi i opsegu pravosudnih ovlasti državnog odvjetnika za vezu na vlastitom državnom području kako bi on mogao njegove zadatke ispunjavati u skladu sa svrhom ovog Sporazuma. Republika Hrvatska će odrediti ovlasti koje će njezin državni odvjetnik za vezu imati u odnosima prema stranim pravosudnim tijelima. Eurojust se obvezuje promicati prihvaćanje i priznavanje tako dodijeljenih ovlasti.

5. Državni odvjetnik za vezu ima pristup informacijama sadržanim u nacionalnim kaznenim evidencijama ili u bilo kojoj drugoj evidenciji u Republici Hrvatskoj na isti način na koji to državnom odvjetniku ili osobi s jednakom nadležnosti određuje zakon Republike Hrvatske.

6. Državni odvjetnik za vezu može izravno kontaktirati nadležna tijela Republike Hrvatske.

7. Eurojust će nastojati osigurati dostatna sredstva za uspostavljanje veze, a ona uključuju korištenje uredskog prostora i telekomunikacijskih usluga u mjeri u kojoj je moguće u okviru infrastrukture i proračuna Eurojusta. Eurojust može zatražiti povrat bilo kojih ili svih troškova koji nastaju davanjem tih sredstava na korištenje.

8. Eurojust ne smije povrijediti radne dokumente državnog odvjetnika za vezu.

Članak 6.

OSOBE ZA KONTAKT S EUROJUSTOM

1. Republika Hrvatska postavlja ili određuje barem jednu osobu za kontakt s Eurojustom unutar ureda nadležnog tijela Republike Hrvatske.

2. Republika Hrvatska imenuje jednu od svojih osoba za kontakt, nacionalnim korespondentom Republike Hrvatske za terorizam, organizirani kriminal i druge kaznene stvari čiji su zadaci jednaki onima propisanim člankom 12. Odluke o Eurojustu.

Članak 7.

REDOVNA SAVJETOVANJA

Stranke će se redovito međusobno savjetovati, i to barem jedanput godišnje, o provedbi odredaba ovog Sporazuma. Redovne razmjene stajališta posebice se odvijaju u odnosu na provedbu i daljnje razvoje u području zaštite i sigurnosti podataka. Dužnosnik nadležan za zaštitu podataka Eurojusta i Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske, međusobno će se, barem jednom godišnje, izvještavati o stanju provedbe odredaba o zaštiti podataka ovog Sporazuma.

Članak 8.

OPERATIVNI I STRATEŠKI SASTANCI

1. Državni odvjetnik za vezu, njegov pomoćnik i druga državnoodvjetnička tijela Republike Hrvatske, uključujući osobe za kontakt s Eurojustom, mogu sudjelovati na operativnim i strateškim sastancima na poziv predsjednika Kolegija i uz odobrenja dotičnih nacionalnih članova.

2. Nacionalni članovi i njihovi pomoćnici, administrativni direktor i osoblje Eurojusta mogu biti prisutni i na sastancima koje organizira državni odvjetnik za vezu i druga državnoodvjetnička tijela Republike Hrvatske, uključujući osobe za kontakt s Eurojustom.

Članak 9.

RAZMJENA INFORMACIJA

1. Stranke mogu razmjenjivati sve informacije koje su nužne, važne i koje nisu pretjerane, u svrhu i u skladu s ovim Sporazumom, kako bi ostvarile njegovu svrhu iz članka 2.

2. Sve informacije razmijenjene među strankama upućuju se putem osoba za kontakt s Eurojustom i dotičnih nacionalnih članova. Nakon imenovanja državnog odvjetnika za vezu, sve informacije razmjenjuju se između Eurojusta i državnog odvjetnika za vezu.

3. Republika Hrvatska osigurava provjeru osobe za kontakt s Eurojustom i državnog odvjetnika za vezu na odgovarajućoj nacionalnoj razini kako bi istima bilo dozvoljeno obrađivanje ovih informacija.

Članak 10.

PRIJENOS INFORMACIJA EUROJUSTU

1. Republika Hrvatska obavještava Eurojust, istodobno s prijenosom ili prije prijenosa informacija, u koju svrhu se dostavljaju informacije i postoje li ograničenja za njihovu uporabu. To uključuje i moguća ograničenja pristupa, ograničenja prijenosa nadležnim tijelima država članica i uvjete brisanja ili uništavanja. Obavijest se može dati i naknadno kad, nakon prijenosa, postane očita potreba za takvim ograničenjima.

2. Eurojust ne priopćava informacije koje mu je dala Republika Hrvatska bilo kojoj trećoj državi ili tijelu bez pristanka Republike Hrvatske i bez odgovarajuće zaštite.

3. Eurojust vodi očevidnik o podacima koje mu je Republika Hrvatska priopćila prema ovom Sporazumu.

Članak 11.

PRIJENOS INFORMACIJA REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Eurojust obavještava Republiku Hrvatsku, istovremeno s prijenosom ili prije prijenosa informacija, u koju svrhu se dostavljaju informacije i postoje li ograničenja za njihovu uporabu. To uključuje i moguća ograničenja pristupa, ograničenja prijenosa od nadležnih tijela država članica i uvjete brisanja ili uništavanja. Obavijest se može dati i naknadno kad, nakon prijenosa, postane očita potreba za takvim ograničenjima.

2. Republika Hrvatska ne priopćava informacije koje joj je dao Eurojust bilo kojoj trećoj državi ili tijelu bez pristanka nacionalnih članova kojih se to tiče i bez odgovarajuće zaštite.

3. Republika Hrvatska vodi očevidnik o podacima koje joj je priopćio Eurojust prema ovom Sporazumu.

Članak 12.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA DOSTAVLJENIH OD STRANE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Eurojust jamči stupanj zaštite osobnih podataka koje je dostavila Republika Hrvatska koji je barem istovjetan onome koji proizlazi iz primjene načela Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka od 28. siječnja 1981. godine i njezinih naknadnih izmjena i dopuna.

2. Načela i pravila o zaštiti podataka iz Odluke o Eurojustu, posebice članak 17. i iz Pravilnika Eurojusta o zaštiti podataka primjenjuju se na obradu osobnih podataka koje daje Republika Hrvatska.

Članak 13.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA DOSTAVLJENIH OD STRANE EUROJUSTA

1. Republika Hrvatska jamči stupanj zaštite osobnih podataka koje je dostavio Eurojust koji je barem istovjetan onome koji proizlazi iz primjene načela Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka od 28. siječnja 1981. godine i njezinih naknadnih izmjena i dopuna, a posebno njezinog Dodatnog protokola od 8. studenoga 2001. godine.

2. Republika Hrvatska primjenjuje načela za obradu i zaštitu osobnih podataka koje daje Eurojust, a koja su barem istovrijedna načelima iz Odluke o Eurojustu i Pravilnika Eurojusta o zaštiti podataka.

Članak 14.

SIGURNOST PODATAKA

1. Eurojust će osigurati zaštitu primljenih osobnih podataka protiv slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka ili neovlaštenog otkrivanja, promjene ili pristupa ili bilo kakvog drugog neovlaštenog načina obrade u skladu sa člankom 22. Odluke o Eurojustu. Tehničke mjere i organizacija predviđeni Pravilnikom Eurojusta o zaštiti podataka i bilo kojim mjerodavnim dokumentom primjenjuju se na informacije koje daje Republika Hrvatska.

2. Republika Hrvatska će osigurati zaštitu primljenih osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka ili neovlaštenog otkrivanja, promjene ili pristupa ili bilo kojeg drugog neovlaštenog načina obrade u mjeri koja je jednaka načelima sadržanim u članku 22. Odluke o Eurojustu. Republika Hrvatska primjenjuje zaštitne tehničke mjere i organizaciju koja je barem jednaka onima koje primjenjuje Eurojust.

Članak 15.

PRAVA SUBJEKATA PODATKA

Subjekti podataka imaju pravo pristupa osobnim podacima i pravo zatražiti ispravak, blokiranje ili brisanje osobnih podataka koji se na njih odnose, a koje je Eurojust obradio u skladu s načelima i pravilima iz Odluke o Eurojustu.

Članak 16.

ISPRAVLJANJE I BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

1. Na zahtjev osobe za kontakt s Eurojustom ili državnog odvjetnika za vezu, i sukladno njegovoj nadležnosti, Eurojust, u skladu s Odlukom o Eurojustu i Pravilnikom Eurojusta o zaštiti podataka, ispravlja, blokira ili briše osobne podatke koje je dostavila Republika Hrvatska ako su netočni ili nepotpuni ili ako je njihov unos ili spremanje u suprotnosti s ovim Sporazumom. Eurojust Republici Hrvatskoj potvrđuje ispravak, blokadu ili brisanje podataka.

2. Ukoliko Eurojust primijeti da su osobni podaci dani Republici Hrvatskoj netočni ili nepotpuni ili je njihov unos ili pohrana suprotna ovome Sporazumu ili Odluci o Eurojustu, zatražit će od osobe za kontakt s Eurojustom ili državnog odvjetnika za vezu da poduzme potrebne mjere u cilju ispravka, blokade ili brisanja podatka. Republika Hrvatska će Eurojustu potvrditi ispravak, blokadu ili brisanje.

3. U slučajevima iz stavka 1. i 2., odmah se obavještavaju svi pružatelji i primatelji takvih podataka. U skladu s pravilima koja se na njih primjenjuju, primatelji zatim ispravljaju, blokiraju ili brišu te podatke u svojim sustavima.

4. Republika Hrvatska primjenjuje načela za ispravljanje, blokadu i brisanje osobnih podataka koje pruža Eurojust koja su barem jednaka načelima iz članka 20. Odluke o Eurojustu i Pravilnika Eurojusta o zaštiti podataka.

5. Kada Kolegij rješava pitanja obrade podataka koji se odnose na pojedince na koje se primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske u skladu s člankom 17. stavkom 4. Odluke o Eurojustu, državni odvjetnik za vezu ili druga državno odvjetnička tijela Republike Hrvatske, uključujući osobe za kontakt s Eurojustom, mogu sudjelovati na sastanku Kolegija.

Članak 17.

ODGOVORNOST

1. Republika Hrvatska je odgovorna, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, za bilo kakvu štetu koja je učinjena pojedincu kao rezultat pravnih ili činjeničnih pogrešaka u podacima razmijenjenim s Eurojustom. Republika Hrvatska neće tvrditi da je Eurojust prenio netočne podatke kako bi izbjegla svoju odgovornost prema oštećenoj stranci u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

2. Ne dovodeći u pitanje članak 24. Odluke o Eurojustu, ako su se pravne ili činjenične pogreške pojavile kao rezultat podataka koji su krivo priopćeni od strane Eurojusta ili jedne od država članica Europske unije ili neke treće države ili trećeg tijela, Eurojust je obvezan na zahtjev vratiti iznos isplaćen u svrhu naknade štete prema stavku 1., osim ako su podaci korišteni na način koji nije u skladu s ovim Sporazumom. Odredbe ovog stavka također se primjenjuju kada su pravne ili činjenične pogreške nastale kao rezultat propusta Eurojusta ili jedne od država članica Europske unije ili neke treće države ili trećeg tijela u ispunjavanju svojih obveza.

3. Kada je Eurojust obvezan vratiti državama članicama Europske unije ili nekoj trećoj državi ili trećem tijelu iznose koji su isplaćeni oštećenoj stranci u svrhu odštete, a šteta je rezultat činjenice da Republika Hrvatska nije poštivala svoje obveze iz ovog Sporazuma, Republika Hrvatska je obvezna vratiti Eurojustu iznose koje je isplatio državi članici ili nekoj trećoj državi ili trećem tijelu kao naknadu iznosa koji su isplaćeni u svrhu odštete.

4. Stranke ne zahtijevaju jedna od druge isplatu odštete iz stavaka 2. i 3. u mjeri u kojoj se odšteta izvršava kao kaznena odšteta, povećana odšteta ili kao neka druga vrsta odštete koja nije vrsta naknade za učinjenu štetu.

Članak 18.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Svaki spor između stranaka koji se tiče tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, ili bilo koje pitanje koje utječe na odnose između stranaka, a koji nisu riješeni prijateljski, bit će podneseni na konačno odlučivanje arbitražnom sudu od tri arbitra, na zahtjev bilo koje od stranaka u sporu. Svaka stranka će odrediti jednog arbitra. Trećeg arbitra, koji će biti predsjednik arbitražnog suda, izabrat će prva dva arbitra.

2. Osim ako se stranke ne suglase drugačije, arbitražni sud sam utvrđuje svoj postupak.

3. Arbitražni sud donosi odluku većinom glasova. Predsjednikov glas je odlučujući. Odluka je konačna i obvezujuća za stranke u sporu.

4. Svaka stranka zadržava pravo obustaviti ispunjavanje obveza iz ovog Sporazuma, ako se primjenjuje postupak iz ovog članka ili bi se mogao primijeniti u skladu sa stavkom 1. ili u bilo kojem drugom slučaju u kojem stranka smatra da su obveze koje druga stranka ima prema ovom Sporazumu povrijeđene.

Članak 19.

NADZOR NAD PROVEDBOM

Izvršenje i provedba ovog Sporazuma bit će predmetom nadzora stranaka koji će se provoditi u skladu s njihovim mjerodavnim pravom i postupcima. Stranke će koristiti svoja administrativna, pravosudna ili nadzorna tijela kako bi se osigurala prikladna razina neovisnosti nadzornog postupka.

Članak 20.

PRESTANAK OVOG SPORAZUMA

1. Svaka stranka može raskinuti ovaj Sporazum uz prethodnu obavijest upućenu tri mjeseca unaprijed.

2. U slučaju prestanka, stranke se moraju usuglasiti oko daljnje uporabe i pohranjivanja podataka koje su već razmijenile. Ako nije postignut nikakav dogovor, svaka stranka ovlaštena je zatražiti brisanje informacija koje su već priopćene.

3. U svakom slučaju, Sporazum prestaje automatski, bez intervencije dotičnih stranaka, nakon dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 21.

IZMJENE I DOPUNE

1. Ovaj Sporazum se može izmijeniti i dopuniti u bilo koje vrijeme na temelju međusobne suglasnosti između stranaka u skladu s njihovim propisima.

2. Stranke počinju savjetovanje o izmjenama i dopunama ovog Sporazuma na zahtjev bilo koje od njih.

Članak 22.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka kasnije pisane obavijesti kojom se stranke prikladnim putem, međusobno, izvješćuju o ispunjenju svih zakonskih uvjeta predviđenim njihovim unutarnjim zakonodavstvom i potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana 9. studenoga godine dvije tisuće sedme u dva izvornika, na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA EUROJUST
Ana Lovrin, v. r. Michael Kennedy, v. r.
ministrica pravosuđa predsjednik
Republike Hrvatske Kolegija Eurojusta

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa i Državnog odvjetništva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-02/08-01/01

Zagreb, 19. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Republike Hrvatske i Eurojusta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !