Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 02.07.2009 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO

HRVATSKI SABOR

51

Na temelju članka 88.L459931 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA USPOSTAVU VLADAVINE PRAVA NA KOSOVU, EULEX KOSOVO

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/80

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA USPOSTAVU VLADAVINE PRAVA NA KOSOVU, EULEX KOSOVO

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO, sastavljen u Bruxellesu 24. studenoga 2008. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA USPOSTAVU VLADAVINE PRAVA NA KOSOVU, EULEX KOSOVO

REPUBLIKA HRVATSKA, s jedne strane, i

EUROPSKA UNIJA (EU), s druge strane,

u daljnjem tekstu: »stranke«,

UZIMAJUĆI U OBZIR:

– da je Vijeće Europske unije usvojilo Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP od 4. veljače 2008. o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO[1],

– poziv Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (u daljnjem tekstu: »EULEX KOSOVO«),

– odluku Političko-sigurnosnog odbora od 7. veljače 2008. kojom se potvrđuje poziv upućen Republici Hrvatskoj da sudjeluje u EULEX-u KOSOVO, na temelju izuzeća od zajedničkih troškova,

– uspješno okončan Postupak formiranja snaga i preporuku zapovjednika za civilne operacije EU i Odbora za civilne aspekte upravljanja krizama o sudjelovanju Republike Hrvatske u EULEX-u KOSOVO,

– odluku Republike Hrvatske od 2. srpnja 2008. o sudjelovanju u EULEX-u KOSOVO,

– odluku Političko-sigurnosnoga odbora od 4. srpnja 2008. o prihvaćanju doprinosa Republike Hrvatske za EULEX KOSOVO,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

SUDJELOVANJE U OPERACIJI

1. Republika Hrvatska pridružuje se Zajedničkoj akciji 2008/124/ZVSP od 4. veljače 2008. o uspostavi Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO i bilo kojoj zajedničkoj akciji ili odluci kojom Vijeće Europske unije odlučuje o produljenju EULEX-a KOSOVO, u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i bilo kojim potrebnim provedbenim dogovorima.

2. Doprinos Republike Hrvatske za EULEX KOSOVO ne dovodi u pitanje samostalnost u odlučivanju Europske unije.

3. Republika Hrvatska osigurava da njezino osoblje koje sudjeluje u EULEX-u KOSOVO obavlja svoju misiju u skladu sa:

– Zajedničkom akcijom 2008/124/ZVSP i mogućim naknadnim izmjenama i dopunama,

– Planom operacije,

– provedbenim mjerama.

4. Osoblje koje Republika Hrvatska upućuje u EULEX KOSOVO treba izvršavati svoje obveze i ponašati se isključivo imajući na umu interes EULEX-a KOSOVO.

5. Republika Hrvatska će pravodobno izvijestiti zapovjednika za civilne operacije EU i voditelja EULEX-a KOSOVO (u daljnjem tekstu: »voditelj Misije«) o svim promjenama u svezi svog doprinosa za EULEX KOSOVO.

6. Osoblje upućeno u EULEX KOSOVO podvrgava se liječničkom pregledu i cijepljenju i dobiva potvrdu nadležnog tijela Republike Hrvatske o zdravstvenoj sposobnosti za dužnost. Osoblje upućeno u EULEX KOSOVO predočava primjerak ove potvrde.

Članak 2.

PRAVNI POLOŽAJ OSOBLJA

1. Pravni položaj osoblja koje Republika Hrvatska dodjeljuje EULEX-u KOSOVO uređen je odredbama o pravnom položaju misije u skladu s odredbama članka 10. stavka 1. Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe o pravnom položaju misije iz stavka 1. ovoga članka, Republika Hrvatska ima nadležnost nad svojim osobljem koje sudjeluje u EULEX-u KOSOVO.

3. Republika Hrvatska odgovorna je za davanje odgovora na sve zahtjeve koje njezino osoblje postavlja ili koji se odnose na njezino osoblje u vezi sa sudjelovanjem u EULEX-u KOSOVO. Republika Hrvatska odgovorna je za pokretanje svakog postupka, sudskog ili stegovnog, protiv bilo kojeg člana njezinog osoblja, u skladu s vlastitim zakonima i propisima.

4. Republika Hrvatska obvezuje se dati izjavu u vezi s odricanjem od zahtjeva prema bilo kojoj državi koja sudjeluje u EULEX-u KOSOVO u trenutku potpisivanja ovoga Sporazuma. Primjerak takve izjave u dodatku je ovoga Sporazuma.

5. Države članice Europske unije obvezuju se dati izjavu u vezi s odricanjem od zahtjeva, zbog sudjelovanja Republike Hrvatske u EULEX-u KOSOVO, u trenutku potpisivanja ovoga Sporazuma. Primjerak takve izjave u dodatku je ovoga Sporazuma.

Članak 3.

KLASIFICIRANI PODACI

1. Republika Hrvatska će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se zajamčila zaštita klasificiranih podataka EU u skladu sa sigurnosnim propisima Vijeća Europske unije sadržanima u Odluci Vijeća 2001/264/EZ od 19. ožujka 2001.[2] te u skladu s daljnjim naputcima nadležnih tijela, uključujući voditelja Misije.

2. Odredbe Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka, potpisanog 10. travnja 2006.[3], primjenjuju se u kontekstu EULEX-a KOSOVO.

Članak 4.

ZAPOVJEDNI LANAC

1. Sve osoblje koje sudjeluje u EULEX-u KOSOVO ostaje pod punim zapovjedništvom svojih nacionalnih tijela.

2. Nacionalna tijela prenose operativni nadzor na zapovjednika za civilne operacije, koji provodi zapovijedanje i nadzor na strateškoj razini.

3. Voditelj Misije preuzima odgovornost i provodi zapovijedanje i nadzor nad EULEX-om KOSOVO na operativnoj razini.

4. Voditelj Misije provodi zapovijedanje i nadzor nad osobljem, timovima i jedinicama iz država davateljica pomoći, sukladno uputi dobivenoj od zapovjednika za civilne operacije, te ima administrativnu i logističku odgovornost nad imovinom, sredstvima i informacijama koje su stavljene na raspolaganje EULEX-u KOSOVO.

5. Republika Hrvatska ima ista prava i obveze u smislu svakodnevnog upravljanja operacijom kao i države članice Europske unije koje sudjeluju u operaciji, u skladu s pravnim instrumentima iz članka 1. stavka 1.

6. Voditelj misije odgovoran je za stegovni nadzor nad osobljem EULEX-a KOSOVO. U slučaju potrebe, stegovnu mjeru poduzima nadležno nacionalno tijelo.

7. Republika Hrvatska će imenovati vođu nacionalnog kontingenta (u daljnjem tekstu: »VNK«), koji predstavlja njezin nacionalni kontingent u EULEX-u KOSOVO. VNK izvješćuje voditelja Misije o nacionalnim pitanjima i zadužen je za svakodnevnu stegu kontingenta.

8. Odluku o završetku operacije donosi Europska unija nakon konzultacija s Republikom Hrvatskom, pod uvjetom da Republika Hrvatska još sudjeluje u EULEX-u KOSOVO u trenutku završetka operacije.

Članak 5.

FINANCIJSKI ASPEKTI

1. Republika Hrvatska snosi sve troškove u vezi sa svojim sudjelovanjem u operaciji, osim troškova koji podliježu zajedničkom financiranju, kako je utvrđeno u operativnom proračunu operacije.

2. U slučaju smrti, ozljede, gubitka ili štete nanesene lokalnom stanovništvu ili pravnim osobama iz države u kojoj se provodi operacija, Republika Hrvatska po utvrđivanju svoje obveze, plaća naknadu u skladu s uvjetima predviđenim odredbama o pravnom položaju misije, kako su navedene u članku 2. stavku 1.

Članak 6.

DOGOVORI ZA PROVEDBU SPORAZUMA

Sve potrebne tehničke i administrativne dogovore vezane uz provedbu ovoga Sporazuma sklapaju odgovarajuća tijela Republike Hrvatske i glavni tajnik Vijeća Europske unije/visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku.

Članak 7.

NEISPUNJAVANJE OBVEZA

U slučaju da jedna od stranaka ne ispunjava svoje obveze utvrđene u ovom Sporazumu, druga stranka ima pravo okončati ovaj Sporazum pisanom obaviješću diplomatskim putem mjesec dana unaprijed.

Članak 8.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporovi u vezi s tumačenjem ili primjenom ovoga Sporazuma rješavaju se diplomatskim sredstvima između stranaka.

Članak 9.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana prvoga mjeseca nakon što se stranke međusobno obavijeste diplomatskim putem o okončanju unutarnjih postupaka potrebnih u tu svrhu.

2. Ovaj se Sporazum privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja.

3. Ovaj Sporazum ostaje na snazi tijekom trajanja doprinosa Republike Hrvatske operaciji.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2008. u dva izvornika na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU

ZA EUROPSKU UNIJU

mr. sc. Branko Baričević, v. r.

izvanredni i opunomoćeni veleposlanik, šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama

Javier Solana Madariaga, v. r.

glavni tajnik Vijeća Europske unije/visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku

DODATAK

IZJAVE
iz članka 2. stavaka 4. i 5.

Izjava Republike Hrvatske

»Republika Hrvatska će, kao sudionica Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO, uspostavljene Zajedničkom akcijom Europske unije 2008/124/ZVSP od 4. veljače 2008. godine, nastojati, u mjeri u kojoj to dopušta njezin pravni poredak, odreći se u najvećoj mogućoj mjeri zahtjeva prema bilo kojoj drugoj državi koja sudjeluje u EULEX-u KOSOVO za ozljedu, smrt svojeg osoblja, ili štetu na gubitak ili bilo koje imovine u njezinom vlasništvu, a koju koristi EULEX KOSOVO, ako je takvu ozljedu, smrt, štetu ili gubitak:

– izazvalo osoblje u obavljanju njihovih dužnosti u vezi s EULEX-om KOSOVO, osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere,

ili

– su nastupili uslijed korištenja bilo koje imovine u vlasništvu država koje sudjeluju u EULEX-u KOSOVO, ako se takva imovina koristila u vezi s operacijom i osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere osoblja EULEX-a KOSOVO koje je koristilo tu imovinu.«

Izjava država članica Europske unije

»Države članice EU će nastojati u primjeni Zajedničke akcije Europske unije 2008/124/ZVSP od 4. veljače 2008. o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO, u mjeri u kojoj to dopuštaju njihovi pravni poredci, odreći se u najvećoj mogućoj mjeri zahtjeva prema Republici Hrvatskoj za ozljedu, smrt njihovog osoblja, ili štetu na gubitak bilo koje imovine u njihovom vlasništvu, a koju koristi EULEX KOSOVO, ako je takvu ozljedu, smrt, štetu ili gubitak:

– izazvalo osoblje iz Republike Hrvatske u obavljanju njihovih dužnosti u vezi s EULEX-om KOSOVO, osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere,

ili

– su nastupili uslijed korištenja bilo koje imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, ako se takva imovina koristila u vezi s operacijom i osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere osoblja EULEX-a KOSOVO iz Republike Hrvatske koje je koristilo tu imovinu.«

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004/01/09-01/04

Zagreb, 22. svibnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

[1]SL L 42, 16. 2. 2008., str. 92.

[2]SL L 101, 11.4.2001, str. 1.

[3]SL L 116, 29.4.2006, str. 73.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN UNION ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSION IN KOSOVO, EULEX KOSOVO

THE REPUBLIC OF CROATIA, on the one part, and

THE EUROPEAN UNION (EU), on the other part,

hereinafter referred to as «the Parties»,

TAKING INTO ACCOUNT:

– the adoption by the Council of the European Union of Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO[1],

– the invitation to the Republic of Croatia to participate in European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO (hereinafter «EULEX KOSOVO»),

– the Political and Security Committee decision of 7 February 2008 to confirm the invitation to the Republic of Croatia to participate in EULEX KOSOVO on the basis of common cost exemption,

– the successful completion of the Force Generation process and the recommendation by the EU Civilian Operation Commander and the Committee for Civilian Aspects of Crisis Management to agree on the participation of the Republic of Croatia in EULEX KOSOVO,

– the decision by the Republic of Croatia of 2 July 2008 to participate in EULEX KOSOVO,

– the Political and Security Committee decision of 4 July 2008 on the acceptance of the Republic of Croatia’s contribution to EULEX KOSOVO,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PARTICIPATION IN THE OPERATION

1. The Republic of Croatia shall associate itself with Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO and with any Joint Action or Decision by which the Council of the European Union decides to extend EULEX KOSOVO, in accordance with the provisions of this Agreement and any required implementing arrangements.

2. The contribution of the Republic of Croatia to EULEX KOSOVO is without prejudice to the decision-making autonomy of the European Union.

3. The Republic of Croatia shall ensure that its personnel participating in EULEX KOSOVO undertake their mission in conformity with:

– Joint Action 2008/124/CFSP and possible subsequent amendments,

– the Operation Plan,

– implementing measures.

4. Personnel seconded to EULEX KOSOVO by the Republic of Croatia shall carry out their duties and conduct themselves solely with the interest of EULEX KOSOVO in mind.

5. The Republic of Croatia shall inform in due time the Civilian Operation Commander and the Head of Mission of EULEX KOSOVO (hereinafter «Head of Mission») of any change to its contribution to EULEX KOSOVO.

6. Personnel seconded to EULEX KOSOVO shall undergo a medical examination and vaccination, and shall be certified medically fit for duty by a competent authority from the Republic of Croatia. Personnel seconded to EULEX KOSOVO shall produce a copy of this certification.

Article 2

STATUS OF PERSONNEL

1. The status of the personnel contributed to EULEX KOSOVO by the Republic of Croatia shall be governed by the provisions on the status of mission, in accordance with the terms of Article 10(1) of Joint Action 2008/124/CFSP.

2. Without prejudice to the provisions on the status of mission referred to in paragraph 1 of this Article, the Republic of Croatia shall exercise jurisdiction over its personnel participating in EULEX KOSOVO.

3. The Republic of Croatia shall be responsible for answering any claims, from or concerning any of its personnel, linked to the participation in EULEX KOSOVO. The Republic of Croatia shall be responsible for bringing any action, in particular legal or disciplinary, against any of its personnel, in accordance with its laws and regulations.

4. The Republic of Croatia undertakes to make a declaration as regards the waiver of claims against any State participating in EULEX KOSOVO, and to do so when signing this Agreement. A model for such a declaration is annexed to this Agreement.

5. The European Union Member States undertake to make a declaration as regards the waiver of claims, for the participation of the Republic of Croatia in EULEX KOSOVO, and to do so when signing this Agreement. A model for such a declaration is annexed to this Agreement.

Article 3

CLASSIFIED INFORMATION

1. The Republic of Croatia shall take appropriate measures to ensure that EU classified information is protected in accordance with the security regulations of the Council of the European Union, contained in Council Decision 2001/264/EC of 19 March 2001[2], and in accordance with further guidance issued by competent authorities, including the Head of Mission.

2. The provisions of the Agreement between the Republic of Croatia and the European Union on security procedures for the exchange of classified information signed on 10 April 2006[3] shall apply in the context of EULEX KOSOVO.

Article 4

CHAIN OF COMMAND

1. All personnel participating in EULEX KOSOVO shall remain under the full command of their national authorities.

2. National authorities shall transfer operational control to the Civilian Operations Commander, who shall exercise command and control at the strategic level.

3. The Head of Mission shall assume responsibility and exercise command and control of EULEX KOSOVO at theatre level.

4. The Head of Mission shall exercise command and control over personnel, teams and units from contributing States, as assigned by the Civilian Operation Commander together with administrative and logistic responsibility including over assets, resources and information placed at the disposal of EULEX KOSOVO.

5. The Republic of Croatia shall have the same rights and obligations in terms of the day-to-day management of the operation as European Union Member States taking part in the operation, in accordance with the legal instruments referred to in Article 1(1).

6. The Head of Mission shall be responsible for disciplinary control over the personnel of EULEX KOSOVO. Where required, disciplinary action shall be taken by the national authority concerned.

7. A National Contingent Leader (hereinafter «NCL») shall be appointed by the Republic of Croatia to represent its national contingent in EULEX KOSOVO. The NCL shall report to the Head of Mission on national matters and shall be responsible for day-to-day contingent discipline.

8. The decision to end the operation shall be taken by the European Union, following consultation with the Republic of Croatia, provided that the Republic of Croatia is still contributing to EULEX KOSOVO at the date of termination of the operation.

Article 5

FINANCIAL ASPECTS

1. The Republic of Croatia shall assume all the costs associated with its participation in the operation, apart from the costs which are subject to common funding, as set out in the operational budget of the operation.

2. In case of death, injury, loss or damage to the local population or legal persons where the operation is conducted, the Republic of Croatia shall, when its liability has been established, pay compensation under the conditions foreseen in the provisions on the status of mission, as referred to in Article 2(1).

Article 6

ARRANGEMENTS TO IMPLEMENT THIS AGREEMENT

Any necessary technical and administrative arrangements made in pursuance of the implementation of this Agreement shall be concluded between the appropriate authorities of the Republic of Croatia and the Secretary-General of the Council of the European Union/High Representative for the Common Foreign and Security Policy.

Article 7

NON-COMPLIANCE

Should one of the Parties fail to comply with its obligations laid down in this Agreement, the other Party shall have the right to terminate this Agreement by giving a one month’s written notice through diplomatic channels.

Article 8

DISPUTE SETTLEMENT

Disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by diplomatic means between the Parties.

Article 9

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the first month after the Parties have notified each other through diplomatic channels of the completion of the internal procedures necessary for this purpose.

2. This Agreement shall be provisionally applied from the date of signature.

3. This Agreement shall remain in force for the duration of the Republic of Croatia’s contribution to the operation.

Done at Brussels, on 24 November 2008 in two originals in the English language.

FOR THE REPUBLIC OF CROATIA

FOR THE EUROPEAN UNION

Branko Baričević

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Head of Mission of the Republic of Croatia to the European Communities

Javier Solana Madariaga

Secretary-General of the Council of the European Union/High-Representative for the Common Foreign and Security Policy

ANNEX

DECLARATIONS
Referred to in Article 2(4) and (5)

Declaration by the Republic of Croatia

»As a participant to the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO, established by EU Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008, the Republic of Croatia will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in EULEX KOSOVO for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by EULEX KOSOVO if such injury, death, damage or loss:

– was caused by personnel in the execution of their duties in connection with EULEX KOSOVO, except in case of gross negligence or wilful misconduct,

or

– arose from the use of any assets owned by States participating in EULEX KOSOVO, provided that the assets were used in connection with the operation and except in case of gross negligence or wilful misconduct of the personnel of EULEX KOSOVO using those assets.«

Declaration by the EU Member States

»The EU Member States applying EU Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Republic of Croatia for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by EULEX KOSOVO if such injury, death, damage or loss:

– was caused by personnel from the Republic of Croatia in the execution of their duties in connection with EULEX KOSOVO, except in case of gross negligence or wilful misconduct,

or

– arose from the use of any assets owned by the Republic of Croatia, provided that the assets were used in connection with the operation and except in case of gross negligence or wilful misconduct of the personnel of EULEX KOSOVO from the Republic of Croatia using those assets.«

[1]OJ L 42, 16. 2. 2008, p. 92.

[2]OJ L 101, 11.4.2001, p. 1.

[3]OJ L 116, 29.4.2006, p. 73.

zatvori
Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !