Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o određenim aspektima zračnog prometa ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 9.5.2007 Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o određenim aspektima zračnog prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

75

Na temelju članka 30.L335432 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O ODREĐENIM ASPEKTIMA ZRAČNOG PROMETA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o određenim aspektima zračnog prometa sklopljen u Salzburgu 5. svibnja 2006. godine na hrvatskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litvanskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O ODREĐENIM ASPEKTIMA ZRAČNOG PROMETA

REPUBLIKA HRVATSKA (u daljnjem tekstu »Hrvatska«) s jedne strane, te EUROPSKA ZAJEDNICA s druge strane (u daljnjem tekstu »stranke«)

PRIMJEĆUJUĆI da postoje sklopljeni dvostrani sporazumi o zračnom prometu između Hrvatske i nekoliko država članica Europske zajednice koji sadrže odredbe koje su u suprotnosti s pravom Zajednice također prihvaćenim od strane tih država članica Europske zajednice,

PRIMJEĆUJUĆI da Europska zajednica ima isključivu nadležnost u odnosu na neke aspekte koji mogu biti obuhvaćeni dvostranim sporazumima o zračnom prometu između država članica Europske zajednice i trećih zemalja,

PRIMJEĆUJUĆI da prema pravu Europske zajednice zračni prijevoznici Zajednice utemeljeni u nekoj državi članici imaju pravo na nediskriminirajući pristup zračnim linijama između država članica Europske zajednice i trećih zemalja,

UZIMAJUĆI U OBZIR sporazume između Europske zajednice i određenih trećih zemalja koji omogućavaju državljanima tih trećih zemalja stjecanje vlasništva nad zračnim prijevoznicima koji su stekli dozvole prema pravu Europske zajednice,

PREPOZNAVAJUĆI da se određene odredbe dvostranih sporazuma o zračnom prometu između Hrvatske i država članica Europske zajednice koje su u suprotnosti s pravom Europske zajednice trebaju dovesti u potpunu sukladnost s tim pravom da bi se utemeljila čvrsta pravna osnova za zračni promet između Hrvatske i Europske zajednice, te da bi se očuvao kontinuitet takvog zračnog prometa,

PRIMJEĆUJUĆI da cilj Europske zajednice u sklopu ovih pregovora nije povećanje ukupnog opsega zračnog prometa između Hrvatske i Europske zajednice, utjecanje na ravnotežu između zračnih prijevoznika iz Zajednice i hrvatskih zračnih prijevoznika, niti pregovaranje o izmjenama i dopunama odredbi postojećih dvostranih sporazuma o zračnom prometu koji se odnose na prometna prava,

PRIMJEĆUJUĆI da većina dvostranih sporazuma o zračnom prometu između Hrvatske i država članica Europske zajednice ne uvode ograničenja glede kapaciteta i da stoga opseg prometa na obje strane ima potencijal povećanja iznad sadašnje razine,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Opće odredbe

1. Za potrebe ovog Sporazuma, »države članice« značit će države članice Europske zajednice.

2. Upućivanja u svakom od sporazuma navedenih u Dodatku 1 na državljane države članice koja je stranka tog sporazuma smatrat će se upućivanjima na državljane država članica Europske zajednice.

3. Upućivanja u svakom od sporazuma navedenih u Dodatku 1 na zračne prijevoznike ili zrakoplovne tvrtke iz države članice koja je stranka tog sporazuma smatrat će se upućivanjima na zračne prijevoznike ili zrakoplovne tvrtke koje je odredila ta država članica.

Članak 2.

Određivanje od strane države članice

1. Odredbe iz stavaka 2. i 3. ovog članka ukinut će i zamijeniti odgovarajuće odredbe iz članaka navedenih u Dodatku 2 (a), odnosno (b), glede određivanja zračnog prijevoznika od strane odnosne države članice, njegovih ovlaštenja i dozvola koje mu je dodijelila Hrvatska, te odbijanja, opozivanja, obustavljanja ili ograničavanja ovlaštenja ili dozvola tog zračnog prijevoznika, već prema pripadnoj odredbi.

2. Po primitku takvog određenja od strane države članice, Hrvatska će dodijeliti odgovarajuća ovlaštenja i dozvole uz najkraći mogući postupak, pod uvjetom:

(i) da je, sukladno Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, zračni prijevoznik utemeljen na državnom području države članice koja ga određuje te da posjeduje valjanu dozvolu za rad sukladno pravu Europske zajednice;

(ii) da država članica odgovorna za izdavanje Svjedodžbe o sposobnosti (»Air Operators Certificate«) zračnom prijevozniku provodi i održava njegovu učinkovitu regulatornu kontrolu i da su u sklopu određivanja jasno definirane nadležne zrakoplovne vlasti; i

(iii) da je, bilo izravno ili kroz većinsko vlasništvo, zračni prijevoznik u posjedu i da će ostati u posjedu država članica i/ili državljana država članica te drugih država navedenih u Dodatku 3 i/ili državljana tih drugih država, te da će njime cijelo vrijeme stvarno upravljati te države i/ili njihovi državljani.

3. Hrvatska može odbiti, opozvati, ukinuti ili ograničiti ovlaštenja ili dozvole bilo kojem zračnom prijevozniku kojeg je odredila neka država članica kada:

(i) zračni prijevoznik nije, sukladno Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, utemeljen na državnom području države članice koja ga određuje ili ako ne posjeduje valjanu Dozvolu za rad sukladno pravu Europske zajednice;

(ii) ne provodi se ili ne održava učinkovita zakonska kontrola zračnog prijevoznika od strane države članice odgovorne za izdavanje prijevoznikove Svjedodžbe o sposobnosti (»Air Operators Certificate«) ili u sklopu određivanja nisu jasno definirane nadležne zrakoplovne vlasti; ili

(iii) zračni prijevoznik nije, bilo izravno ili kroz većinsko vlasništvo, u posjedu i pod stvarnom kontrolom država članica i/ili državljana država članica ili drugih država navedenih u Dodatku 3 i/ili državljana tih drugih država.

Prilikom korištenja svoga prava iz ovog stavka Hrvatska neće diskriminirati zračne prijevoznike Zajednice na temelju njihove državne pripadnosti.

4. Dodjeljivanje prometnih prava i dalje će se provoditi temeljem dvostranih sporazuma.

Članak 3.

Prava glede regulatorne kontrole

1. Odredbe iz stavka 2. ovog članka dopunjavat će članke navedene u Dodatku 2 (c).

2. U slučaju da je država članica odredila zračnog prijevoznika nad kojim regulatornu kontrolu provodi i održava neka druga država članica, prava Hrvatske glede odredbi o sigurnosti iz sporazuma između države članice koja je odredila zračnog prijevoznika i Hrvatske jednako će se primjenjivati glede usvajanja, primjene ili održavanja sigurnosnih standarda od strane te druge države članice, te glede ovlaštenja za rad tog zračnog prijevoznika.

Članak 4.

Oporezivanje goriva za zrakoplovstvo

1. Odredbe iz stavka 2. ovog članka dopunjavat će odgovarajuće odredbe u člancima navedenim u Dodatku 2 (d).

2. Ne isključujući bilo koju drugu odredbu koja određuje suprotno, ništa u bilo kojem od sporazuma navedenih u Dodatku 2 (d) neće spriječiti državu članicu da nametne poreze, namete, davanja, naknade ili pristojbe za gorivo kojim je zrakoplov opskrbljen na njezinom državnom području i koje je namijenjeno korištenju u zrakoplovu određenog zračnog prijevoznika iz Hrvatske koji obavlja zračni promet između mjesta na državnom području te države članice i nekog drugog mjesta na državnom području te ili neke druge države članice.

Članak 5.

Tarife za prijevoz unutar Europske zajednice

1. Odredbe iz stavka 2. ovog članka dopunjavat će članke navedene u Dodatku 2 (e).

2. Tarife koje će zračni prijevoznik(ci) koje je Hrvatska odredila prema nekom od sporazuma navedenih u Dodatku 1 koji sadrži odredbu navedenu u Dodatku 2 (e) naplaćivati za prijevoz koji se u potpunosti obavlja unutar Europske zajednice bit će podložne pravu Europske zajednice.

Članak 6.

Dodaci ovom Sporazumu

Dodaci ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.

Članak 7.

Revizija ili izmjena i dopuna

Stranke mogu u bilo kojem trenutku revidirati ili izmijeniti i dopuniti ovaj Sporazum zajedničkim dogovorom.

Članak 8.

Stupanje na snagu i privremena primjena

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu kada se stranke međusobno pisano izvijeste da su okončani njihovi unutarnji postupci potrebni za njegovo stupanje na snagu.

2. Ne isključujući stavak 1., stranke su suglasne da se ovaj Sporazum privremeno primjenjuje od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon datuma kada se stranke međusobno obavijeste o okončanju postupaka potrebnih za navedenu svrhu.

3. Sporazumi i drugi dogovori između država članica i Hrvatske koji na datum potpisivanja ovog Sporazuma još nisu stupili na snagu te se ne primjenjuju privremeno navedeni su u Dodatku 1 (b). Ovaj Sporazum primjenjivat će se na sve te sporazume i dogovore nakon njihovog stupanja na snagu ili početka privremene primjene.

Članak 9.

Prestanak

1. U slučaju da je neki sporazum naveden u Dodatku 1 prestao, sve odredbe ovog Sporazuma koje se odnose na taj sporazum naveden u Dodatku 1 prestat će u isto vrijeme.

2. U slučaju da su svi sporazumi navedeni u Dodatku 1 prestali, ovaj će Sporazum prestati u isto vrijeme.

U POTVRDU NAVEDENOG, dolje potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Salzburgu u dva izvornika, 5. svibnja 2006. godine, na hrvatskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU:                                 ZA EUROPSKU ZAJEDNICU:

Dražen Breglec, v. r.                                                Jacques Barrot, v. r.

Državni tajnik za promet                                              Potpredsjednik Europske

komisije za promet

 

DODATAK 1

Popis sporazuma na koje se poziva u članku 1.#clanak1 ovog Sporazuma

a) Sporazumi o zračnom prometu između Hrvatske i država članica Europske zajednice koji su na datum potpisivanja ovog Sporazuma sklopljeni, potpisani i/ili se privremeno primjenjuju

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Austrije koji se odnosi na pružanje usluga u zračnom prometu, potpisan u Beču 23. lipnja 1994. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Austrije«).

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o zračnom prometu, potpisan u Zagrebu 12. ožujka 1996. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Belgije«).

            Posljednji put izmijenjen razmjenom pisama od 28. travnja, odnosno 2. svibnja 2003. godine.

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike, potpisan u Pragu 22. siječnja 1999. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Češke Republike«).

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o zračnom prometu, potpisan u Oslu 6. ožujka 1996. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Danske«).

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o zračnom prometu, potpisan u Zagrebu 31. ožujka 2004. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Estonije«).

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike potpisan u Zagrebu 27. siječnja 1997. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Francuske«).

            Čita se zajedno s Memorandumom o suglasnosti sastavljenim u Dubrovniku 29. kolovoza 1996. godine.

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, parafiran i privijen kao Dodatak 2 Memoranduma o suglasnosti sastavljenog u Bonnu 23. srpnja 1997. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Njemačke«).

            Posljednji put dopunjen Memorandumom o suglasnosti sastavljenim u Dubrovniku 4. lipnja 1998. godine.

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o zračnom prometu, potpisan u Ateni 27. veljače 2001. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Grčke«).

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske, potpisan u Beču 7. lipnja 1995. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Mađarske«).

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Irske, parafiran u Dublinu 11. prosinca 1995. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Irske«).

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o zračnom prometu, potpisan u Rimu 8. srpnja 1998. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Italije«).

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije, potpisan u Rigi 18. listopada 1999. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Latvije«).

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o zračnom prometu, potpisan u Dubrovniku 24. srpnja 1996. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Luksemburga«).

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte o zračnom prometu između i preko njihovog teritorija, potpisan u Valletti 13. listopada 1995. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Malte«).

–          Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu, potpisan u Zagrebu 30. travnja 1996. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Nizozemske«).

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu, potpisan u Varšavi 19. srpnja 1998. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Poljske«).

            Čita se zajedno s Usuglašenim zapisnikom sastavljenim u Varšavi 28. travnja 1995. godine.

–          Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o zračnom prometu, parafiran i privijen kao Dodatak 2 Memorandumu o suglasnosti sastavljenom u Zagrebu 27. lipnja 2002. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Portugala«).

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike, potpisan u Zagrebu 12. veljače 1996. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Slovačke«).

–          Sporazum o redovnom zračnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, potpisan u Brdu kod Kranja 8. srpnja 1994. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Slovenije«).

            Posljednji put izmijenjen Usuglašenim dodatkom od 5. srpnja 1999. godine.

–          Sporazum o zračnom prometu između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske, potpisan u Madridu 21. srpnja 1997. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Španjolske«).

–          Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o zračnom prometu, potpisan u Oslu 6. ožujka 1996. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Švedske«).

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, potpisan u Zagrebu 21. veljače 1996. godine (u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i UK«).

b) Sporazumi o zračnom prometu i drugi dogovori parafirani ili potpisani između Hrvatske i država članica Europske zajednice koji na datum potpisivanja ovog Sporazuma još nisu stupili na snagu i koji se privremeno ne primjenjuju

–          Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve, parafiran u Zagrebu 4. prosinca 2002. godine(u daljnjem tekstu navođen kao »Sporazum između Hrvatske i Litve«).

 

DODATAK 2

Popis članaka u sporazumima navedenim u Dodatku 1

na koje upućuju članci 2.#clanak2 do 5.#clanak5 ovog Sporazuma

(a)        Određivanje od strane države članice:

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Austrije,

–          Članci 3. i 4. Sporazuma između Hrvatske i Belgije,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Češke Republike,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Danske,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Estonije,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Francuske,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Grčke,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Mađarske,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Irske,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Italije,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Latvije,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Litve,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Luksemburga,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Malte,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Nizozemske,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Poljske,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Portugala,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Slovačke,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Slovenije,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Španjolske,

–          Članak 3. Sporazuma između Hrvatske i Švedske,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i UK.

(b)       Odbijanje, opozivanje, ukidanje ili ograničavanje ovlaštenja ili dozvola:

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Austrije,

–          Članak 5. Sporazuma između Hrvatske i Belgije,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Češke Republike,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Danske,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Estonije,

–          Članak 5. Sporazuma između Hrvatske i Francuske,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Grčke,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Mađarske,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Irske,

–          Članak 5. Sporazuma između Hrvatske i Italije,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Latvije,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Litve,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Luksemburga,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Malte,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Nizozemske,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Poljske,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Portugala,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Slovačke,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Slovenije,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Španjolske,

–          Članak 4. Sporazuma između Hrvatske i Švedske,

–          Članak 5. Sporazuma između Hrvatske i UK.

(c)        Regulatorna kontrola:

–          Članak 6. Sporazuma između Hrvatske i Češke Republike,

–          Članak 15. Sporazuma između Hrvatske i Estonije,

–          Članak 12. Sporazuma između Hrvatske i Njemačke,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Grčke,

–          Članak 16. Sporazuma između Hrvatske i Latvije,

–          Članak 15. Sporazuma između Hrvatske i Litve,

–          Članak 15. Sporazuma između Hrvatske i Portugala.

(d)       Oporezivanje goriva za zrakoplovstvo

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Austrije,

–          Članak 10. Sporazuma između Hrvatske i Belgije,

–          Članak 9. Sporazuma između Hrvatske i Češke Republike,

–          Članak 6. Sporazuma između Hrvatske i Danske,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Estonije,

–          Članak 11. Sporazuma između Hrvatske i Francuske,

–          Članak 6. Sporazuma između Hrvatske i Njemačke,

–          Članak 8. Sporazuma između Hrvatske i Grčke,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Mađarske,

–          Članak 13. Sporazuma između Hrvatske i Irske,

–          Članak 6. Sporazuma između Hrvatske i Italije,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Latvije,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Litve,

–          Članak 8. Sporazuma između Hrvatske i Luksemburga,

–          Članak 5. Sporazuma između Hrvatske i Malte,

–          Članak 9. Sporazuma između Hrvatske i Nizozemske,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Poljske,

–          Članak 6. Sporazuma između Hrvatske i Portugala,

–          Članak 8. Sporazuma između Hrvatske i Slovačke,

–          Članak 6. Sporazuma između Hrvatske i Slovenije,

–          Članak 5. Sporazuma između Hrvatske i Španjolske,

–          Članak 6. Sporazuma između Hrvatske i Švedske,

–          Članak 8. Sporazuma između Hrvatske i UK.

(e) Tarife za prijevoz unutar Europske zajednice:

–          Članak 10. Sporazuma između Hrvatske i Austrije,

–          Članak 13. Sporazuma između Hrvatske i Belgije,

–          Članak 13. Sporazuma između Hrvatske i Češke Republike,

–          Članak 11. Sporazuma između Hrvatske i Danske,

–          Članak 13. Sporazuma između Hrvatske i Estonije,

–          Članak 17. Sporazuma između Hrvatske i Francuske,

–          Članak 10. Sporazuma između Hrvatske i Njemačke,

–          Članak 14. Sporazuma između Hrvatske i Grčke,

–          Članak 13. Sporazuma između Hrvatske i Mađarske,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Irske,

–          Članak 8. Sporazuma između Hrvatske i Italije,

–          Članak 13. Sporazuma između Hrvatske i Latvije,

–          Članak 13. Sporazuma između Hrvatske i Litve,

–          Članak 11. Sporazuma između Hrvatske i Luksemburga,

–          Članak 10. Sporazuma između Hrvatske i Malte,

–          Članak 5. Sporazuma između Hrvatske i Nizozemske,

–          Članak 11. Sporazuma između Hrvatske i Poljske,

–          Članak 19. Sporazuma između Hrvatske i Portugala,

–          Članak 12. Sporazuma između Hrvatske i Slovačke,

–          Članak 9. Sporazuma između Hrvatske i Slovenije,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i Španjolske,

–          Članak 11. Sporazuma između Hrvatske i Švedske,

–          Članak 7. Sporazuma između Hrvatske i UK.

DODATAK 3

Popis drugih država na koje upućuje članak 2.#clanak2 ovog Sporazuma

(a)                   Republika Island (prema Sporazumu o Europskom ekonomskom prostoru);

(b)       Kneževina Lihtenštajn (prema Sporazumu o Europskom ekonomskom prostoru);

(c)        Kraljevina Norveška (prema Sporazumu o Europskom ekonomskom prostoru);

(d)       Švicarska Konfederacija (prema Sporazumu o zračnom prometu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije)

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za promet.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 343-01/05-03/01

Urbroj: 5030114-07-3

Zagreb, 4. svibnja 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o određenim aspektima zračnog prometa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !