Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 20.11.2009 Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

135

Na temelju članka 30.L480513 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE NIZOZEMSKE O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA ČASNIKA ZA VEZU REPUBLIKE HRVATSKE PRI EUROPSKOM POLICIJSKOM UREDU

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu, sklopljen razmjenom nota, u Zagrebu, dana 20. veljače 2008. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

VELEPOSLANSTVO KRALJEVINE NIZOZEMSKE
ZAGREB

Nota br. 049/08

Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske te ima čast predložiti, s obzirom na Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda od 13. siječnja 2006. (u daljnjem tekstu: Sporazum), i s obzirom na članak 41. stavak 2. Konvencije koja se temelji na članku K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu od 26. srpnja 1995.), da se povlastice i imuniteti koji su potrebni za primjereno obavljanje zadaća časnika za vezu pri Europolu iz članka 14. i Dodatka 3 Sporazuma, ugovore kako je navedeno u Dodatku.

Ako je ovaj prijedlog prihvatljiv Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Veleposlanstvo predlaže da ova nota i potvrdna nota Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija čine Sporazum između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske, koji se privremeno primjenjuje od datuma na koji je Veleposlanstvo primilo ovu potvrdnu notu, i koji stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji su se Kraljevina Nizozemska i Republika Hrvatska međusobno izvijestile da su formalnosti potrebne za stupanje na snagu ispunjene.

Veleposlanstvo koristi i ovu prigodu da Ministarstvu ponovi izraze svog osobitog poštovanja.

Zagreb, 20. veljače 2008.

Za: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

DODATAK

1. Definicije

U ovom Sporazumu:

a. »časnik za vezu« označava bilo kojeg časnika kojemu je dodijeljeno mjesto u Europolu u skladu s člankom 14. Sporazuma;

b. »Vlada« označava Vladu Kraljevine Nizozemske;

c. »tijela države domaćina« označava državna, gradska ili druga tijela Kraljevine Nizozemske, ovisno o kojima se radi, u kontekstu i u skladu sa zakonima te običajima koji važe u Kraljevini Nizozemskoj;

d. »država šiljateljica« označava Republiku Hrvatsku;

e. »arhivi časnika za vezu« označava sve zapise, korespondenciju, dokumente, rukopise, podatke na računalima i medijima, fotografije, filmove, video i zvučne zapise u vlasništvu ili posjedu časnika za vezu, i bilo koji drugi slični materijal koji po jednoglasnom mišljenju države šiljateljice i Vlade čini dio arhiva časnika za vezu.

2. Povlastice i imuniteti

1. Podložno odredbama ovog Sporazuma, časnik za vezu i članovi njegove obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva, a nemaju nizozemsko državljanstvo, u Nizozemskoj i u odnosu na nju uživaju iste povlastice i imunitete kakve se priznaju članovima diplomatskog osoblja na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961.

2. Imunitet odobren osobama iz stavka 1. ovog članka ne obuhvaća:

i) tužbu u građanskom postupku koju pokrene treća strana za naknadu štete, uključujući tjelesne ozljede ili smrt, proizašle iz prometne nesreće koju je prouzročila navedena osoba; ili

ii) kaznenopravnu i građansku nadležnost za djela počinjena izvan službene dužnosti.

3. Obveze država koje šalju časnike i njihova osoblja, koje se temeljem Bečke konvencije odnose na članove diplomatskog osoblja, primjenjuju se na osobe iz stavka 1. ovog članka.

3. Ulazak, boravak i odlazak

1. Ako je potrebno, Vlada olakšava ulazak, boravak i odlazak časnika za vezu i članova njegove obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva.

2. Ovim se člankom ne priječi postavljanje uvjeta za predočenje zadovoljavajućih dokaza kako bi se utvrdilo da osobe koje su zatražile tretman predviđen ovim člankom ulaze u kategoriju osoba navedenih u stavku 1. ovog članka.

3. Vize koje mogu zatražiti osobe iz ovog članka odobravaju se besplatno i što je prije moguće.

4. Zapošljavanje

Članovi obitelji koji čine dio zajedničkog domaćinstva časnika za vezu i nemaju državljanstvo neke od država Europske unije koje šalju časnike izuzimaju se iz obveze pribavljanja radne dozvole za razdoblje trajanja privremenog premještaja časnika za vezu.

5. Nepovredivost arhiva

Arhivi časnika za vezu, bez obzira na njihovu lokaciju i u ma čijem posjedu bili, nepovredivi su.

6. Osobna zaštita

Ako to zatraži država šiljateljica, tijela države domaćina poduzimaju sve odgovarajuće korake u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, kako bi zajamčila potrebnu sigurnost i zaštitu časnika za vezu kao i članova njegove obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva, čija je sigurnost ugrožena zbog obavljanja zadaća časnika za vezu pri Europolu.

7. Pogodnosti i imuniteti u pogledu komunikacije

1. Vlada dozvoljava časniku za vezu da za sve službene svrhe slobodno komunicira, i to bez potrebe za posebnom dozvolom, te štiti pravo časnika za vezu da to i čini. Časnik za vezu ima pravo rabiti kodove te slati i primati službena pisma i druga službena priopćenja putem kurira ili u zapečaćenim valizama, što podliježe istim povlasticama i imunitetima, kao i diplomatski kuriri i valize.

2. U mjeri u kojoj je to usklađeno s Međunarodnom konvencijom o telekomunikacijama od 6. studenog 1982., časnik za vezu za svoje službeno komuniciranje uživa tretman koji nije manje povoljan od onog koji je Kraljevina Nizozemska odobrila bilo kojoj međunarodnoj organizaciji ili vladi, što se tiče prioriteta za komunikaciju poštom, brzojavom, telegrafom, teleksom, radijem, televizijom, telefonom, telefaksom, satelitom ili drugim sredstvom.

8. Obavješćivanje

1. Država šiljateljica smjesta obavještava Vladu o imenu časnika za vezu, njegovu dolasku i konačnom odlasku ili prekidu njegovoga privremenog premještaja, kao i o dolasku i konačnom odlasku članova obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva te, ako je potrebno, o činjenici da određena osoba više ne pripada njegovom zajedničkom domaćinstvu.

2. Vlada časniku za vezu i članovima njegove obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva izdaje identifikacijsku iskaznicu s fotografijom nositelja. Navedena iskaznica služi identifikaciji nositelja u odnosu na sva tijela države domaćina.

9. Rješavanje sporova

1. Svi sporovi između države šiljateljice i Vlade u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma ili bilo koje pitanje koje utječe na časnika za vezu ili na odnos između države šiljateljice i Vlade, koje se ne riješi mirnim putem, upućuje se na konačno odlučivanje sudu koji se sastoji od tri arbitra, na zahtjev države šiljateljice ili Vlade. Svaka stranka imenuje jednog arbitra. Trećeg, koji predsjedava sudom, imenuju prva dva arbitra.

2. Ako jedna od stranaka ne imenuje arbitra u roku od dva mjeseca nakon što druga stranka preda zahtjev za navedeno imenovanje, druga stranka može zatražiti od predsjednika ili, u slučaju njegove odsutnosti, od potpredsjednika Suda Europskih zajednica da izvrši navedeno imenovanje.

3. Ako se u roku od dva mjeseca nakon njihova imenovanja prva dva arbitra ne uspiju sporazumjeti o trećem, bilo koja od stranaka može zatražiti od predsjednika ili, u slučaju njegove odsutnosti, od potpredsjednika Suda Europskih zajednica da izvrši navedeno imenovanje.

4. Osim ako se stranke sporazumiju drugačije, sud utvrđuje vlastiti postupak.

5. Sud odlučuje većinom glasova. Predsjednikov je glas odlučujući. Odluka je konačna i obvezujuća za stranke u sporu.

10. Teritorijalno područje primjene

Što se tiče Kraljevine Nizozemske, ovaj se Sporazum odnosi samo na dio Kraljevine koji se nalazi u Europi.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

No. 817/08

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske izražava svoje poštovanje Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske te ima čast potvrditi primitak note br. 049/08 od 20. veljače 2008. vezane uz povlastice i imunitete časnika za vezu pri Europskom policijskom uredu, koja glasi:

»Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske te ima čast predložiti, s obzirom na Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda od 13. siječnja 2006. (u daljnjem tekstu: Sporazum), i s obzirom na članak 41. stavak 2. Konvencije koja se temelji na članku K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu od 26. srpnja 1995.), da se povlastice i imuniteti koji su potrebni za primjereno obavljanje zadaća časnika za vezu pri Europolu iz članka 14. i Dodatka 3 Sporazuma, ugovore kako je navedeno u Dodatku.

Ako je ovaj prijedlog prihvatljiv Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Veleposlanstvo predlaže da ova nota i potvrdna nota Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija čine Sporazum između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske, koji se privremeno primjenjuje od datuma na koji je Veleposlanstvo primilo ovu potvrdnu notu, i koji stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji su se Kraljevina Nizozemska i Republika Hrvatska međusobno izvijestile da su formalnosti potrebne za stupanje na snagu ispunjene.

Veleposlanstvo koristi i ovu prigodu da Ministarstvu ponovi izraze svog osobitog poštovanja.

VELEPOSLANSTVO KRALJEVINE NIZOZEMSKE
Zagreb

DODATAK

1. Definicije

U ovom Sporazumu:

a. »časnik za vezu« označava bilo kojeg časnika kojemu je dodijeljeno mjesto u Europolu u skladu s člankom 14. Sporazuma;

b. »Vlada« označava Vladu Kraljevine Nizozemske;

c. »tijela države domaćina« označava državna, gradska ili druga tijela Kraljevine Nizozemske, ovisno o kojima se radi, u kontekstu i u skladu sa zakonima te običajima koji važe u Kraljevini Nizozemskoj;

d. »država šiljateljica« označava Republiku Hrvatsku;

e. »arhivi časnika za vezu« označava sve zapise, korespondenciju, dokumente, rukopise, podatke na računalima i medijima, fotografije, filmove, video i zvučne zapise u vlasništvu ili posjedu časnika za vezu i bilo koji drugi slični materijal koji po jednoglasnom mišljenju države šiljateljice i Vlade čini dio arhiva časnika za vezu.

2. Povlastice i imuniteti

1. Podložno odredbama ovog Sporazuma, časnik za vezu i članovi njegove obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva, a nemaju nizozemsko državljanstvo, u Nizozemskoj i u odnosu na nju uživaju iste povlastice i imunitete kakve se priznaju članovima diplomatskog osoblja na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961.

2. Imunitet odobren osobama iz stavka 1. ovog članka ne obuhvaća:

i) tužbu u građanskom postupku koju pokrene treća strana za naknadu štete, uključujući tjelesne ozljede ili smrt, proizašle iz prometne nesreće koju je prouzročila navedena osoba; ili

ii) kaznenopravnu i građansku nadležnost za djela počinjena izvan službene dužnosti.

3. Obveze država koje šalju časnike i njihova osoblja, koje se temeljem Bečke konvencije odnose na članove diplomatskog osoblja, primjenjuju se na osobe iz stavka 1. ovog članka.

3. Ulazak, boravak i odlazak

1. Ako je potrebno, Vlada olakšava ulazak, boravak i odlazak časnika za vezu i članova njegove obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva.

2. Ovim se člankom ne priječi postavljanje uvjeta za predočenje zadovoljavajućih dokaza kako bi se utvrdilo da osobe koje su zatražile tretman predviđen ovim člankom ulaze u kategoriju osoba navedenih u stavku 1. ovog članka.

3. Vize koje mogu zatražiti osobe iz ovog članka odobravaju se besplatno i što je prije moguće.

4. Zapošljavanje

Članovi obitelji koji čine dio zajedničkog domaćinstva časnika za vezu i nemaju državljanstvo neke od država Europske unije koje šalju časnike izuzimaju se iz obveze pribavljanja radne dozvole za razdoblje trajanja privremenog premještaja časnika za vezu.

5. Nepovredivost arhiva

Arhivi časnika za vezu, bez obzira na njihovu lokaciju i u ma čijem posjedu bili, nepovredivi su.

6. Osobna zaštita

Ako to zatraži država šiljateljica, tijela države domaćina poduzimaju sve odgovarajuće korake u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, kako bi zajamčila potrebnu sigurnost i zaštitu časnika za vezu kao i članova njegove obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva, čija je sigurnost ugrožena zbog obavljanja zadaća časnika za vezu pri Europolu.

7. Pogodnosti i imuniteti u pogledu komunikacije

1. Vlada dozvoljava časniku za vezu da za sve službene svrhe slobodno komunicira, i to bez potrebe za posebnom dozvolom, te štiti pravo časnika za vezu da to i čini. Časnik za vezu ima pravo rabiti kodove te slati i primati službena pisma i druga službena priopćenja putem kurira ili u zapečaćenim valizama, što podliježe istim povlasticama i imunitetima, kao i diplomatski kuriri i valize.

2. U mjeri u kojoj je to usklađeno s Međunarodnom konvencijom o telekomunikacijama od 6. studenog 1982., časnik za vezu za svoje službeno komuniciranje uživa tretman koji nije manje povoljan od onog koji je Kraljevina Nizozemska odobrila bilo kojoj međunarodnoj organizaciji ili vladi, što se tiče prioriteta za komunikaciju poštom, brzojavom, telegrafom, teleksom, radijem, televizijom, telefonom, faksom, satelitom ili drugim sredstvom.

8. Obavješćivanje

1. Država šiljateljica smjesta obavještava Vladu o imenu časnika za vezu, njegovu dolasku i konačnom odlasku ili prekidu njegovoga privremenog premještaja, kao i o dolasku i konačnom odlasku članova obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva te, ako je potrebno, o činjenici da određena osoba više ne pripada njegovom zajedničkom domaćinstvu.

2. Vlada časniku za vezu i članovima njegove obitelji koji čine dio njegovog zajedničkog domaćinstva izdaje identifikacijsku iskaznicu s fotografijom nositelja. Navedena iskaznica služi identifikaciji nositelja u odnosu na sva tijela države domaćina.

9. Rješavanje sporova

1. Svi sporovi između države šiljateljice i Vlade u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma ili bilo koje pitanje koje utječe na časnika za vezu ili na odnos između države šiljateljice i Vlade, koje se ne riješi mirnim putem, upućuje se na konačno odlučivanje sudu koji se sastoji od tri arbitra, na zahtjev države šiljateljice ili Vlade. Svaka stranka imenuje jednog arbitra. Trećeg, koji predsjedava sudom, imenuju prva dva arbitra.

2. Ako jedna od stranaka ne imenuje arbitra u roku od dva mjeseca nakon što druga stranka preda zahtjev za navedeno imenovanje, druga stranka može zatražiti od predsjednika ili, u slučaju njegove odsutnosti, od potpredsjednika Suda Europskih zajednica da izvrši navedeno imenovanje.

3. Ako se u roku od dva mjeseca nakon njihova imenovanja prva dva arbitra ne uspiju sporazumjeti o trećem, bilo koja od stranaka može zatražiti od predsjednika ili, u slučaju njegove odsutnosti, od potpredsjednika Suda Europskih zajednica da izvrši navedeno imenovanje.

4. Osim ako se stranke sporazumiju drugačije, sud utvrđuje vlastiti postupak.

5. Sud odlučuje većinom glasova. Predsjednikov je glas odlučujući. Odluka je konačna i obvezujuća za stranke u sporu.

10. Teritorijalno područje primjene

Što se tiče Kraljevine Nizozemske, ovaj se Sporazum odnosi samo na dio Kraljevine koji se nalazi u Europi.«

Ministarstvo ima čast izvijestiti Veleposlanstvo da je Vlada Republike Hrvatske suglasna sa sadržajem navedene note te da nota Veleposlanstva i ova nota, u kojoj je izražena suglasnost Vlade Republike Hrvatske, čine Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske, koji se privremeno primjenjuje od dana na koji je Veleposlanstvo primilo ovu notu, i koji stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji su se Republika Hrvatska i Kraljevina Nizozemska međusobno izvijestile da su formalnosti potrebne za stupanje na snagu ispunjene.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu da Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj ponovi izraze svog osobitog poštovanja.

Zagreb, 20. veljače 2008.

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
ZAGREB

Note nr. 049/08

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Croatia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia and has the honour to propose, with reference to the Agreement on Operational and Strategic Co-operation between the Republic of Croatia and the European Police Office of 13 January 2006 (hereinafter 'the Agreement'), and in view of Article 41, paragraph 2 of the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention of 26 July 1995), that the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol referred to in Article 14 and Annex 3 of the Agreement, be agreed upon as set out in the Attachment.

If this proposal is acceptable to the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia, the Embassy proposes that this note and the affirmative note of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Croatia, which shall be applied provisionally from the day on which this affirmative note has been received by the Embassy, and which shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Croatia have informed each other that the formalities required for the entry into force have been complied with.

The Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry the assurances of its highest consideration.

Zagreb, 20 February 2008

To: Ministry of Foreign Affairs and European Integration

ATTACHMENT

1. Definitions

In this Agreement:

a. «Liaison officer» means: any official stationed at Europol in accordance with Article 14 of the Agreement;

b. «Government» means the Government of the Kingdom of the Netherlands;

c. «Host State authorities» means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;

d. «Sending State» means the Republic of Croatia;

e. «Archives of the liaison officer» means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Sending State and the Government forms part of the archives of the liaison officer.

2. Privileges and immunities

1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality, shall enjoy in and vis-a-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph l of this Article shall not extend to either:

i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person; or

ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.

3. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph l of this Article.

3. Entry, stay and departure

1. The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.

2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph l of this Article.

3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

4. Employment

Members of the family forming part of the Household of the liaison officer not having the nationality of an EU Sending State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer.

5. Inviolability of archives

The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

6. Personal protection

The Host State authorities shall, if so requested by the Sending State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

7. Facilities and immunities in respect of communication

1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so. The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official Communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official Communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any International organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

8. Notification

1. The Sending State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.

2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

9. Settlement of disputes

1. Any dispute between the Sending State and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question affecting the liaison officer or the relationship between the Sending State and the Government which is not settled amicably, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, at the request of the Sending State or the Government. Each party shall appoint one arbitrator. The third, who shall be chairman of the tribunal, is to be chosen by the first two arbitrators.

2. If one of the parties fails to appoint an arbitrator within two months following a request from the other party to make such an appointment, the other party may request the President of the Court of Justice of the European Communities or in his absence the Vice-President, to make such an appointment.

3. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months following their appointment, either party may request the President of the Court of Justice of the European Communities, or in his absence the Vice-President, to make such appointment.

4. Unless the parties agree otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The Chairman shall have a casting vote. The decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.

10. Territorial scope

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.

REPUBLIC OF CROATIA
Ministry of Foreign Affairs and European Integration

No. 817/08

The Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, and has the honour to confirm receipt of Note no. 049/08 of 20 February 2008 concerning privileges and immunities for a liaison officer at European Police Office, which reads as follows:

«The Embassy of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Croatia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia and has the honour to propose, with reference to the Agreement on Operational and Strategic Co-operation between the Republic of Croatia and the European Police Office of 13 January 2006 (hereinafter «the Agreement»), and in view of Article 41, paragraph 2 of the Convention based on Article K. 3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention of 26 July 1995), that the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol referred to in Article 14 and Annex 3 of the Agreement, be agreed upon as set out in the Attachment.

If this proposal is acceptable to the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia, the Embassy proposes that this note and the affirmative note of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Croatia, which shall be applied provisionally from the day on which this affirmative note has been received by the Embassy, and which shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Croatia have informed each other that the formalities required for the entry into force have been complied with.

The Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry the assurances of its highest consideration.

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
Zagreb

ATTACHMENT

1. Definitions

In this Agreement:

a. «Liaison officer» means: any official stationed at Europol in accordance with Article 14 of the Agreement;

b. «Government» means the Government of the Kingdom of the Netherlands;

c. «Host State authorities» means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;

d. «Sending State» means the Republic of Croatia;

e. «Archives of the liaison officer» means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Sending State and the Government forms part of the archives of the liaison officer.

2. Privileges and immunities

1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality, shall enjoy in and vis-a-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph 1 of this Article shall not extend to either:

i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person; or

ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.

3. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Entry, stay and departure

1. The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.

2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph 1 of this Article.

3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

4. Employment

Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Sending State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer

5. Inviolability of archives

The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

6. Personal Protection

The Host State authorities shall, if so requested by the Sending State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

7. Facilities and immunities in respect of communication

1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so. The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official Communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communication enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite or other means.

8. Notification

1. The Sending State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.

2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an Identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

9. Settlement of Disputes

1. Any dispute between the Sending State and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question affecting the liaison officer or the relationship between the Sending State and the Government which is not settled amicably, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, at the request of the Sending State or the Government. Each party shall appoint one arbitrator. The third, who shall be chairman of the tribunal, is to be chosen by the first two arbitrators.

2. If one of the parties fails to appoint an arbitrator within two months following a request from the other party to make such an appointment, the other party may request the President of the Court of Justice of the European Communities or in his absence the Vice-President, to make such an appointment.

3. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months following their appointment, either party may request the President of the Court of Justice of the European Communities, or in his absence the Vice-President, to make such appointment.

4. Unless the parties agree otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The Chairman shall have a casting vote. The decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.

10. Territorial scope

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.«

The Ministry has the honour to inform the Embassy that the Government of the Republic of Croatia agrees to the contents of the above-mentioned Note, and that the Embassy's Note and this Note expressing the agreement of the Government of the Republic of Croatia shall constitute an Agreement between the Republic of Croatia and the Kingdom of the Netherlands, which shall be applied provisionally from the day on which this affirmative note has been received by the Embassy, and which shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Republic of Croatia and the Kingdom of the Netherlands have informed each other that the formalities required for the entry into force have been complied with.

The Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Croatia the assurances of its highest consideration.

Zagreb, 20 February 2008

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od 20. veljače 2008. godine, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 200-01/08-03/02

Urbroj: 5030106-09-1

Zagreb, 22. listopada 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !