Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 14.5.2008. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i Makedonske manjine u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

46

Na temelju članka 88.L393573 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U REPUBLICI MAKEDONIJI I MAKEDONSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/17
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U REPUBLICI MAKEDONIJI I MAKEDONSKE MANJINE U
REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, potpisan u Splitu 13. listopada 2007. u izvorniku na hrvatskom i makedonskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U REPUBLICI MAKEDONIJI I MAKEDONSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Republika Hrvatska i Republika Makedonija (u daljnjem tekstu: stranke),
polazeći od činjenice postojanja hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nacionalne manjine),
s namjerom osiguravanja nacionalnim manjinama koje žive u Republici Hrvatskoj i Republici Makedoniji najviše razine pravne zaštite te očuvanje i razvitak njihovih nacionalnih identiteta,
sukladno međunarodnim ugovorima i drugim dokumentima o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kao i o zaštiti nacionalnih manjina, a posebice:
– Povelji Ujedinjenih naroda, Općoj deklaraciji o pravima čovjeka, Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Međunarodnom paktu o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvenciji o pravima djeteta, Deklaraciji o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i vjerovanja, Deklaraciji o pravima osoba pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičnih manjina;
– Relevantnim dokumentima usvojenim od Organizacije o europskoj sigurnosti i suradnji, a poglavito Dokumentu usvojenom na Konferenciji o ljudskoj dimenziji u Kopenhagenu 1990. godine te Izvješću sa Sastanka vladinih stručnjaka za zaštitu manjina, održanog u Ženevi 1991. godine;
– Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina i ostalim relevantnim dokumentima Vijeća Europe;
– Instrumentu Srednjoeuropske inicijative za zaštitu nacionalnih manjina;
polazeći od rješenja predviđenih nacionalnim zakonodavstvima stranaka,
svjesne značaja prava nacionalnih manjina i njihove kvalitetne zaštite kao jednog od načela na kojima počiva Europska unija,
utvrđujući da zaštita prava nacionalnih manjina pridonosi političkoj i društvenoj stabilnosti države u kojoj žive,
potvrđujući da nacionalne manjine predstavljaju integralni dio društva i države u kojoj žive i da obogaćuju materijalnu i duhovnu kulturu zemlje kao i da pridonose produbljivanju prijateljstva i suradnje između stranaka ovog Sporazuma,
sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Stranke će:
– pripadnicima nacionalne manjine jamčiti i osigurati pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje njihova nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta,
– ulagati napore kako bi u okvirima svojih mogućnosti i svog obrazovnog sustava osigurale pripadnicima nacionalnih manjina učenje njihovog jezika, odnosno pohađanje nastave na tom jeziku,
– osigurati uvjete za osnivanje i upravljanje vlastitih privatnih ustanova za obrazovanje i obuku na manjinskom jeziku,
– poduzeti odgovarajuće korake kako bi se stvorili uvjeti za učinkovito sudjelovanje pripadnika nacionalne manjine u javnim poslovima, posebice onima koji su od njihovog interesa.

Članak 2.

Stranke se obvezuju da će pripadnicima nacionalnih manjina osigurati:
– slobodu izbora i izražavanja o pripadnosti nacionalnoj manjini te uživanja svih prava u svezi s tim izborom,
– pravo uživanja načela nediskriminacije, kako je to predviđeno međunarodnim dokumentima,
– pravo zaštite od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njihov opstanak,
– kulturnu autonomiju, održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicija,
– pravo na očuvanje nacionalnog identiteta i vjeroispovijesti,
– pravo obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine, javnu i privatnu uporabu jezika i pisma te informiranja, kao i upotrebu znamenja i simbola nacionalne manjine,
– zaštitu ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, samoorganiziranja i udruživanja radi ostvarenja zajedničkih interesa te uživanje političkih i ekonomskih sloboda.

Članak 3.

Stranke će, sukladno nacionalnom zakonodavstvu i u okvirima svojih mogućnosti, razraditi područje odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina i omogućiti školovanje pripadnika nacionalnih manjina prema odgovarajućim programima za koje se prije donošenja pribavlja mišljenje udruga nacionalne manjine.
Odgovarajući programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina uz opći dio obvezno sadrže dio čiji je sadržaj u vezi s posebnošću nacionalne manjine (materinski jezik, književnost, povijest, zemljopis i kulturno stvaralaštvo nacionalne manjine i njegovog matičnog naroda), istodobno nezanemarujući izučavanje istih tih područja o većinskom narodu.
Stranke će poticati suradnju i razmjenu u području obrazovanja u dijelu koji se odnosi na obrazovanje nacionalnih manjina, posebno razmjenom prosvjetnih stručnjaka, školskih programa, udžbenika i drugih nastavnih materijala, omogućiti dodjele stipendija i sudjelovanje na seminarima stručnog usavršavanja nacionalnih manjinskih učitelja te poticati izravnu suradnju škola, odnosno stvaranje uvjeta za uzajamne posjete učenika i učitelja.

Članak 4.

Stranke će podupirati zapošljavanje stručno osposobljenih djelatnika koji dolaze iz redova pripadnika nacionalne manjine na svim razinama i oblicima obrazovanja.

Članak 5.

Stranke će s posebnom pozornošću pratiti ostvarivanje kulturnih i obrazovnih potreba pripadnika nacionalne manjine i u tu će svrhu:
– poticati osnivanje kulturnih i obrazovnih centara kao i rad drugih srodnih ustanova,
– podupirati slanje knjiga, časopisa, nosača slike i zvuka takvim ustanovama u nekomercijalne svrhe, vlastitu izdavačku djelatnost nacionalnih manjina, gostovanja profesionalnih i amaterskih kulturno-umjetničkih skupina te organizaciju kulturnih i umjetničkih nastupa, koji pridonose obogaćivanju kulture i identiteta pripadnika nacionalnih manjina u obje zemlje,
– štititi kulturna dobra na svom području koja su vezana uz povijest nacionalnih manjina, odnosno podupirati takve aktivnosti nacionalnih manjina,
– prepoznavati manjinsko kulturno naslijeđe kao integralni dio nacionalnog kulturnog identiteta i podržavati upoznavanje većinske populacije s tom manjinskom kulturom,
– podržavati zajedničke aktivnosti pripadnika obiju nacionalnih manjina s uvjerenjem da te aktivnosti pridonose zbližavanju stranaka.

Članak 6.

Stranke se obvezuju osigurati pripadnicima nacionalnih manjina slobodnu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u privatnom i javnom životu.
Stranke se obvezuju osigurati na područjima gdje žive pripadnici nacionalne manjine, a u skladu s unutarnjim zakonodavstvom i usvojenim međunarodnopravnim standardima, službenu uporabu jezika i pisma nacionalne manjine.

Članak 7.

Stranke priznaju pravo nacionalnih manjina na izvješćivanje putem tiska, radija i televizije na jeziku i pismu nacionalne manjine.
Stranke će olakšati pristup medijima pripadnicima nacionalne manjine te će sukladno usvojenim međunarodnopravnim standardima i svojim unutarnjim zakonodavstvom:
– podupirati izlaženje tiskanih medija na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
– podupirati emitiranje programa radija i televizije na jeziku nacionalnih manjina,
– poticati preuzimanje i distribuciju radijskog i televizijskog programa matične zemlje,
– materijalno podupirati informativnu djelatnost nacionalne manjine u okvirima svojih mogućnosti.

Članak 8.

Stranke će poštivati prava pripadnika nacionalne manjine na slobodno izražavanje vjerske pripadnosti, na ispovijedanje vjere i održavanje vjerskih obreda i vjerske pouke te na osnivanje vjerskih ustanova, organizacija i udruga.

Članak 9.

Stranke će poticati:
– odgovarajuće sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u donošenju odluka na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, koje se odnose na prava i položaj nacionalnih manjina i
– zastupljenost u upravnim tijelima na svim razinama državne uprave u skladu s važećim zakonodavstvom.
Stranke se obvezuju da će prigodom teritorijalnog preustroja lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica na razini države voditi računa da se pripadnike nacionalnih manjina time ne dovode u nepovoljniji položaj.

Članak 10.

Stranke će podupirati istraživanja iz područja povijesti, kulture i položaja nacionalnih manjina. U tu svrhu poticat će se sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina na istraživačkim projektima i u radu znanstvenih ustanova, kao i suradnju znanstvenih ustanova u tim istraživanjima.

Članak 11.

Stranke će osigurati pripadnicima nacionalnih manjina mogućnost svestranih, slobodnih i neposrednih odnosa s matičnim narodom te s njegovim državnim i javnim ustanovama, akademskim i nevladinim strukturama. U tu će svrhu, u okviru vlastitih mogućnosti, podupirati razvijanje kulturnih i gospodarskih odnosa i razmjenu stručnjaka.
Stranke, pravne osobe i državljani stranaka mogu radi ostvarivanja načela ovog Sporazuma pružati potporu udrugama nacionalne manjine koja živi na državnom području druge stranke.

Članak 12.

U interesu svojih nacionalnih manjina, stranke će podržati međunarodnu i gospodarsku suradnju u smislu ovog Sporazuma.

Članak 13.

Za ostvarivanje obveza preuzetih ovim Sporazumom stranke će osigurati odgovarajuću financijsku potporu, sukladno svojem nacionalnom zakonodavstvu i u okvirima svojih mogućnosti.

Članak 14.

U svrhu provedbe Sporazuma stranke utemeljuju međuvladin Mješoviti odbor koji prati provedbu ovog Sporazuma.
Stranke u Mješoviti odbor određuju isti broj predstavnika među kojima se nalaze i predstavnici nacionalnih manjina. Mješoviti odbor sastaje se najmanje jedanput godišnje naizmjence kod stranaka Sporazuma, a osnovat će se 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.
Zadaci Mješovitog odbora su:
– razmatranje provedbe Sporazuma,
– podnošenje preporuka vladama u svezi s provedbama Sporazuma.
Odluke Mješovitog odbora donose se usuglašavanjem.

Članak 15.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem, kojom se stranke međusobno izvješćuju o okončanju postupka propisanog njihovim unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Članak 16.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.
Svaka stranka može pisano, diplomatskim putem, otkazati ovaj Sporazum, koji u tom slučaju prestaje šest mjeseci od datuma kada je druga stranka primila obavijest o otkazu.
Sastavljeno u Splitu 13. listopada 2007. godine u dva izvornika, na hrvatskom i makedonskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA REPUBLIKU
HRVATSKU
mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović, v. r.
ministrica vanjskih poslova i europskih integracija

 

ZA REPUBLIKU
MAKEDONIJU
Antonio Milošoski, v. r.
ministar vanjskih poslova

 

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za vanjske poslove, poslove državne uprave i poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, kulture, pravosuđa, znanosti i obrazovanja te unutarnjih poslova.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 016-01/08-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !