Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji

HRVATSKI SABOR

110

Na temelju članka 88.L418198 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FRANCUSKE REPUBLIKE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/115

Urbroj: 71-05-03/1-08-27

Zagreb, 26. rujna 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FRANCUSKE REPUBLIKE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji, potpisan u Parizu 10. listopada 2007., u izvorniku na hrvatskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovog Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FRANCUSKE REPUBLIKE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i

Vlada Francuske Republike,

u daljnjem tekstu: stranke,

u želji da pridonesu razvoju bilateralnih odnosa,

pokrenute voljom da aktivno pridonesu borbi protiv svih oblika kriminaliteta,

želeći povećati učinkovitost u borbi protiv nezakonitih migracija,

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Stranke stručno i operativno surađuju u području policijske suradnje te uzajamno pružaju pomoć u sljedećim područjima:

1. borba protiv organiziranog kriminala,

2. borba protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i kemijskim prekursorima,

3. borba protiv trgovanja ljudima, osobito djecom s ciljem usvajanja ili njihovog korištenja u pornografske svrhe i borba protiv nedopuštenog trgovanja organima, tkivima, stanicama ili krvlju,

4. borba protiv gospodarskih i financijskih prijestupa a posebice pranja novca,

5. borba protiv terorizma,

6. borba protiv nedopuštene trgovine oružjem, streljivom, eksplozivom i nuklearnim tvarima, kemijskim spojevima i bakteriološkim proizvodima,

7. borba protiv krivotvorenja,

8. borba protiv krijumčarenja kulturnih dobara i ukradenih umjetničkih predmeta,

9. borba protiv nezakonitih migracija i krivotvorenja putnih isprava,

10. sigurnost zračnog, pomorskog i kopnenog prometa,

11. kriminalističko vještačenje,

12. održavanje javnog reda,

13. upravljanje kadrovima i obrazovanje,

14. borba protiv trgovanja ukradenim vozilima.

Stranke sporazumno mogu proširiti područja suradnje unutar okvira ovoga Sporazuma.

Članak 2.

1. Sve aktivnosti predviđene ovim Sporazumom koje se odnose na suradnju u području policijske suradnje svaka stranka provodi sukladno svom unutarnjem zakonodavstvu.

2. Kada dobije zahtjev za priopćenje informacija na temelju ovoga Sporazuma, svaka ga stranka može odbiti ako ocijeni da bi prema njezinom unutarnjem zakonodavstvu njegovo prihvaćanje nanijelo štetu temeljnim pravima osobe.

3. Kad na temelju ovoga Sporazuma dobije zahtjev za suradnjom, kako tehničkom tako i operativnom, svaka stranka može ga odbiti ako smatra da ispunjenje istoga može ugroziti suverenitet, sigurnost, javni red, propise o organizaciji i funkcioniranju tijela državne uprave ili njezine druge važne interese.

4. Kad na temelju primjene stavka 2. i 3. ovoga članka jedna od stranaka odbije zahtjev za suradnjom, ona o tome u pisanom obliku izvješćuje drugu stranku.

Članak 3.

Stranke surađuju u sprečavanju i otkrivanju kaznenih djela koja obuhvaćaju različite oblike međunarodnog kriminaliteta. U svrhu ove suradnje:

1. stranke jedna drugu izvješćuju o saznanjima i podacima vezanim uz osobe osumnjičene da su sudjelovale u različitim oblicima međunarodnog kriminaliteta, o odnosima između tih osoba, o strukturi, funkcioniranju i o metodama kriminalnih organizacija, o okolnostima zločina počinjenih u ovom kontekstu kao i o prekršenim zakonskim odredbama te o poduzetim mjerama, ukoliko je to potrebno u prevenciji takvih kaznenih djela;

2. svaka stranka na zahtjev druge stranke poduzima policijske mjere ukoliko se pokažu nužnima u svrhu ovoga Sporazuma;

3. stranke surađuju u obliku koordiniranih policijskih mjera i uzajamne pomoći u osoblju i materijalu na temelju dopunskih dogovora koje su potpisala nadležna tijela;

4. stranke jedna drugu izvješćuju o saznanjima i podacima vezanima uz metode i nove oblike međunarodnog kriminaliteta. U tom okviru, svaka od stranaka može drugoj stranci, na njezin zahtjev, staviti na raspolaganje uzorke, predmete te saznanja i podatke koji se odnose na njih;

5. stranke razmjenjuju rezultate istraga koje vode u kriminalistici i kriminologiji te se uzajamno izvješćuju o svojim metodama istrage i o sredstvima borbe protiv međunarodnog kriminaliteta;

6. stranke razmjenjuju stručnjake u cilju usvajanja stručnih znanja na visokoj razini i upoznavanja sa sredstvima i metodama te suvremenim tehnikama koje druga stranka koristi u borbi protiv međunarodnog kriminaliteta;

7. vodeći računa o nadležnosti sudbenih vlasti, stranke zajednički surađuju, s ciljem pomaganja i zaštite svjedoka, ako je život, zdravlje ili imovina svjedoka ili njihovih bližnjih ugrožena zbog važnosti njihovih saznanja za kazneni postupak.

Članak 4.

Kako bi se spriječili nedozvoljeni uzgoj, ekstrakcija, proizvodnja i nedozvoljena trgovina opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima, stranke poduzimaju koordinirane mjere i obavljaju razmjenu:

1. saznanja i podataka vezanima uz osobe koje sudjeluju u proizvodnji ili nedopuštenoj trgovini opojnim drogama i psihotropnim tvarima o metodama koje one koriste, o njihovim skrovištima i njihovim prijevoznim sredstvima, o mjestima s kojih potječu, o tranzitu, nabavi i odredištu opojnih droga i psihotropnih tvari i njihovih prekursora, kao i svim ostalim pojedinostima u svezi s takvim kaznenim djelima, koje bi mogle pridonijeti njihovom suzbijanju, sprječavanju i pomaganju u otkrivanju činjenica koje obuhvaća Jedinstvena konvencija o opojnim drogama Ujedinjenih naroda od 30. ožujka 1961., dopunjena Protokolom o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama od 30. ožujka 1961. godine, potpisanim u Ženevi 25. ožujka 1972., Konvencija o psihotropnim tvarima od 21. veljače 1971. te Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa opojnim drogama i psihotropnim tvarima od 20. prosinca 1988.;

2. operativnih informacija o kretanju međunarodne nedozvoljene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i pranju novca koje iz toga proizlazi;

3. rezultata analiza u kriminalistici i kriminologiji koje stranke provode u području nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i u području njihove zlouporabe;

4. uzoraka opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora koje je moguće zlouporabiti ili tehničkih informacija o obavljenim uzimanjima uzoraka;

5. rezultata iskustava u nadzoru dozvoljene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i njihovim prekursorima, kao i operativne obavijesti u svezi s njima.

Članak 5.

U okviru borbe protiv terorizma stranke razmjenjuju saznanja i podatke o:

– planiranim ili počinjenim terorističkih djelima, načinu izvršenja i tehničkoj opremi korištenoj pri izvršenju takvih djela;

– terorističkim skupinama i članovima tih skupina koji planiraju, čine ili su počinili kaznena djela terorizma na državnom području jedne od stranaka na štetu ili suprotno interesima druge stranke.

Članak 6.

U svakom od ovih područja navedenih u članku 1.#clanak1 i 2.#clanak2 ovoga Sporazuma, stručna suradnja ima za glavni cilj:

1. opću i specijaliziranu obuku,

2. razmjenu informacija i profesionalnog iskustva,

3. stručno savjetovanje,

4. razmjenu specijalizirane dokumentacije,

5. u slučaju potrebe, uzajamnu razmjenu djelatnika i stručnjaka.

Članak 7.

Stručna suradnja, koja bi se mogla provoditi u navedenim područjima ovoga Sporazuma, bit će prethodno dogovorena između stranaka pisano, diplomatskim putem. Po potrebi, nadležna tijela će tehničkim dogovorima utvrditi i prihvatiti načine konkretnog provođenja akcija.

Članak 8.

Suradnju dogovorenu ovim Sporazumom stranke provode sukladno godišnjem programu. Taj se program ostvaruje doprinosom svake od stranaka, u granicama svojih financijskih mogućnosti.

Stranka tražiteljica osigurava svakom izaslanstvu zamoljene stranke pomoć prevoditelja.

Članak 9.

Za provedbu ovoga Sporazuma odgovorni su ministri unutarnjih poslova stranaka.

U tu svrhu, oni određuju tijela nadležna za provedbu različitih područja suradnje o čemu drugu stranku obavještavaju diplomatskim putem.

Članak 10.

U svrhu osiguranja zaštite osobnih podataka koji se priopćuju drugoj stranci u okviru suradnje utemeljene ovim Sporazumom, isti se dostavljaju pod sljedećim uvjetima:

1. stranka primateljica osobnih podataka smije ih koristiti samo u svrhu i pod uvjetima koje je utvrdila stranka pošiljateljica, uključujući tu i rokove nakon kojih oni moraju biti uništeni;

2. stranka primateljica osobnih podataka izvješćuje stranku pošiljateljicu, na njezin zahtjev, o njihovoj uporabi te o postignutim rezultatima;

3. osobni podaci dostavljaju se jedino tijelima nadležnim za aktivnost u kojoj su potrebni ovi podaci. Prosljeđivanje ovih podataka drugima moguće je samo nakon pismenog pristanka stranke pošiljateljice;

4. stranka pošiljateljica jamči točnost priopćenih podataka nakon što se uvjerila o potrebi i usklađenosti ovog priopćavanja s postavljenim ciljem. Ako se utvrdi da su priopćeni netočni podaci ili oni koji se ne smiju priopćiti, stranka pošiljateljica o tome odmah izvješćuje stranku primateljicu koja ispravlja netočne podatke ili uništava podatke koji se ne smiju priopćiti;

5. svaka osoba koja dokaže svoj identitet ima pravo postaviti upit nadležnim tijelima kako bi saznala da li posjeduju njezine osobne podatke te, ukoliko postoje, da o tome dobije priopćenje;

6. osobni podaci trebaju biti uništeni nakon što ih stranka primateljica prestane koristiti. Stranka primateljica odmah izvješćuje stranku pošiljateljicu o uništenju priopćenih podataka navodeći joj razloge ovog uništavanja;

7. u slučaju otkaza ovoga Sporazuma ili izostanka njegovog prešutnog produljenja, svi osobni podaci trebaju se uništiti;

8. svaka stranka vodi evidenciju o priopćenim podacima te o njihovom uništavanju;

9. stranke jamče zaštitu osobnih podataka koji su im priopćeni od svakog neovlaštenog pristupa, svake izmjene i svakog objavljivanja.

Članak 11.

1. Stranke jamče tajnost u postupanju sa saznanjima i obavijestima koje je druga strana označila kao takve.

2. Uzorci, predmeti, spoznaje i saznanja dostavljeni na temelju ovoga Sporazuma smiju se proslijediti trećoj državi samo uz prethodnu pisanu suglasnost stranke pošiljateljice.

Članak 12.

Svaka stranka izvješćuje drugu pisanom obavijesti diplomatskim putem o dovršetku postupaka predviđenih njezinim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Sporazuma, koji stupa na snagu prvoga dana drugoga mjeseca od primitka druge obavijesti.

Svaka stranka može Sporazum otkazati pisanom obavijesti drugoj stranci diplomatskim putem s otkaznim rokom od tri mjeseca. Otkaz stupa na snagu tri mjeseca od datuma kada druga stranka primi obavijest o otkazu. Otkaz ne utječe na radnje čija je provedba u tijeku, osim u slučaju drukčije zajedničke odluke stranaka.

Izmjene i dopune ovoga Sporazuma mogu se usvojiti na isti način kao i ovaj Sporazum.

U potvrdu gore navedenog, predstavnici obiju stranaka, ovlašteni u tu svrhu, potpisali su ovaj Sporazum i na njega stavili svoje pečate.

Sastavljeno u Parizu 10. listopada 2007. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Francuske Republike
Ivica Kirin, v. r. Michele Alliot – Marie, v. r.
ministar unutarnjih poslova ministrica unutarnjih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 200-01/18-01/05

Zagreb, 19. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !