Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih država sudionica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, sukladno rezoluciji 12 ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 29.2.2008. Uredba o objavi Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih država sudionica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, sukladno rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1

Na temelju članka 30.L384900 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA DRUGIH DRŽAVA SUDIONICA SEECP, MISIJE PRIVREMENE UPRAVE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU, U IME KOSOVA, SUKLADNO REZOLUCIJI 1244 VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA, O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA ZA TAJNIŠTVO VIJEĆA ZA REGIONALNU SURADNJU

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih država sudionica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, sukladno rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju, sklopljen u Plovdivu 14. rujna 2007. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARABOSNE I HERCEGOVINE I VLADA DRUGIH DRŽAVA SUDIONICA SEECP, MISIJEPRIVREMENE UPRAVE UJEDINJENIHNARODA NA KOSOVU, U IME KOSOVA, SUKLADNO REZOLUCIJI 1244 VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA,O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINAZA TAJNIŠTVO VIJEĆA ZA REGIONALNU SURADNJU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlade drugih država sudionica SEECP, Misija privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova sukladno rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu »stranke«)

cijeneći napore što ih članice Vijeća za regionalnu suradnju ulažu u uspostavu tješnje regionalne suradnje i odlučne jačati regionalni angažman,

oslanjajući se na postignuća Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu u promicanju stabilnosti, razvitka i suradnje u našoj regiji;

izražavajući svoju odlučnost i udružujući napore za daljnje jačanje i učvršćivanje veza i suradnje između država u JIE kao i između njih i europskih i euroatlantskih država i institucija i drugih međunarodnih partnera;

prihvaćajući odluke šefova država i vlada država sudionica SEECP na njihovu sastanku 11. svibnja 2007. u Zagrebu, uključujući usuglašeni statut Vijeća za regionalnu suradnju;

sporazumjele su se kako slijedi:

I. OPĆE ODREDBE

lanak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovoga Sporazuma:

a) »zemlja domaćin« označava Bosnu i Hercegovinu;

b) »Tajništvo VRS« označava Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju;

c) »Glavni tajnik« označava osobu imenovanu na čelo Tajništva koja upravlja radom Tajništva VRS;

d) »dužnosnik« označava pripadnika osoblja Tajništva VRS, prijavljenog Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji obnaša dužnosti u Tajništvu VRS s punim radnim vremenom, osim onih pod točkom »f« ovoga članka;

e) »stručnjak« označava osobu koja obavlja privremene zadaće za Tajništvo VRS osim onih pod točkama »d« i »f« ovoga članka;

f) »tehničko i pomoćno osoblje« označava djelatnike koji obavljaju tehničke, administrativne ili pomoćne poslove za Tajništvo VRS

g) »predstavnik« označava ovlaštenog predstavnika država sudionica SEECP i drugih članica VRS.

Članak 2.

SJEDIŠTE

1. Ovime se osniva Tajništvo VRS. Sjedište Tajništva VRS je u Sarajevu, Bosni i Hercegovini.

2. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dužno je osigurati Tajništvu VRS bez naknade sva potrebna sredstva, uključujući odgovarajući i primjereni prostor za učinkovito obavljanje njegovih dužnosti kako je izloženo u usuglašenome statutu Vijeća za regionalnu suradnju i ovome Sporazumu.

Članak 3.

PRAVNI STATUS

1. Tajništvo VRS ima pravnu osobnost i sposobnost potrebnu za izvršavanje svojih zadaća poput sklapanja ugovora, nabave i raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom te pokretanja pravnih postupaka sukladno zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.

2. Tajništvo VRS ima pravnu sposobnost zaključiti Sporazum o sjedištu s Kraljevinom Belgijom za svoj Ured za vezu u Bruxellesu.

II. ARANŽMANI ZEMLJE DOMAĆINA

Članak 4.

UNUTARNJA PRAVILA TAJNIŠTVA VRS

1. Tajništvo VRS može izdati nužna unutarnja pravila u svezi s provedbom i organizacijom svojih zadaća, u skladu s usuglašenim Statutom VRS.

2. Tajništvo VRS izvještava nadležna tijela Bosne i Hercegovine o dotičnim pravilima.

Članak 5.

ZASTAVA, GRB I OZNAKE

1. Tajništvo VRS može istaknuti zastavu, grb i znak VRS, koje je usvojilo VRS, u svojim prostorijama i na motornim vozilima koja se koriste u službene svrhe.

2. Motorna vozila koja pripadaju Tajništvu imaju pravo na diplomatske registarske pločice i odgovarajući tretman.

Članak 6.

SLOBODA DJELOVANJA TAJNIŠTVA

Zemlja domaćin jamči Tajništvu VRS slobodu djelovanja.

Članak 7.

NEPOVREDIVOST

1. Prostorije Tajništva VRS su nepovredive. Nadležna tijela Bosne i Hercegovine imaju pravo ući u prostorije Tajništva VRS kako bi izvršili svoje dužnosti samo uz odobrenje glavnog tajnika ili propisno ovlaštenih dužnosnika Tajništva pod uvjetima koje oni odrede.

2. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dužno je poduzeti sve mjere kako bi zaštitilo prostorije Tajništva od bilo kakva upada ili štete, te spriječilo ugrozu njegova digniteta.

3. Evidencija i arhiva Tajništva kao i sva dokumentacija (uključujući računalne programe i fotografije) koja mu pripada ili je u njegovu posjedu nepovredivi su.

4. Tajništvo VRS dužno se pobrinuti da njegove prostorije ne postanu sklonište osobama koje pokušavaju izbjeći uhićenje temeljem naloga koji su izdala nadležna tijela Bosne i Hercegovine, ili osobama koje pokušavaju izbjeći provedbu pravnog postupka ili osobama za koje je izdan nalog za izručenje ili deportaciju.

Članak 8.

IZUZEĆE OD SUDSKOG POSTUPKA I OVRHE

1. Tajništvo VRS uživa izuzeće od sudskog postupka i ovrhe u zemlji domaćinu, osim u slučaju:

(a) bilo kakvog ugovora o kupnji roba i usluga, zajma ili druge transakcije radi osiguranja financiranja, kao i bilo kakvog jamstvenog odnosa ili obeštećenja vezanog uz neku takvu transakciju, ili bilo kakvu drugu financijsku obvezu, izuzevši onda kada je dogovoreno ili će se dogovoriti mirenje;

(b) građanske parnice koju je pokrenula neka treća strana zbog smrti, materijalne štete ili tjelesne povrede koju je prouzročilo u prometnom prekršaju motorno vozilo koje pripada ili se koristi u ime Tajništva VRS;

(c) protutužbe u izravnoj vezi s postupkom koji je pokrenulo Tajništvo VRS;

(d) tužbe temeljem Zakona o radu.

2. Tajništvo VRS, u odnosu na svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, bez obzira gdje se ona nalazila i tko je drži u Bosni i Hercegovini, izuzeto je od svake ovršne mjere, uključivo konfiskaciju, oduzimanje, zamrzavanje ili bilo koji drugi oblik ovrhe ili pljenidbe ili nekakvo drugo lišavanje imovine predviđeno zakonima Bosne i Hercegovine.

Članak 9.

KOMUNIKACIJA

1. Tajništvo VRS, u smislu svoje službene komunikacije, ima jednak tretman kakav uživaju diplomatske misije u Bosni i Hercegovini.

2. Tajništvo VRS može koristiti sve odgovarajuće komunikacijske alate i ima pravo koristiti šifre u svojoj službenoj komunikaciji. Također ima pravo slati i primati korespondenciju putem propisno označenih kurira ili u pošiljkama koji uživaju jednake povlastice i izuzeća kao i diplomatski kuriri odnosno diplomatske pošiljke.

3. Službena korespondencija i ostala službena komunikacija Tajništva VRS, kada je propisno označena, ne smije se cenzurirati.

4. Korištenje telekomunikacijske opreme valja po potrebi uskladiti, u tehničkom smislu, s tijelima Bosne i Hercegovine nadležnima za telekomunikacije.

Članak 10.

PUBLIKACIJE

Uvoz i izvoz publikacija za potrebe Tajništva VRS kao i drugog informativnog materijala koji Tajništvo VRS uvozi ili izvozi u okviru svojih službenih aktivnosti, ne potpada ni pod kakva ograničenja.

Članak 11.

KOMUNALNE USLUGE

1. Nadležna tijela Bosne i Hercegovine obvezna su, na zahtjev Tajništva VRS i pod pravednim uvjetima osigurati Tajništvu one komunalne usluge koje su mu potrebne radi obavljanja njegovih dužnosti, uključujući ali ne ograničavajući se na radioveze, poštanske usluge, telefon, električnu struju, vodu, kanalizaciju, plin, odvoz smeća i protupožarnu zaštitu.

2. Cijene komunalnih usluga iz prethodnoga stavka ne smiju premašiti najniže usporedive cijene odobrene diplomatskim misijama.

3. U slučaju prekida ili upozorenja o prekidu gore spomenutih komunalnih usluga, Tajništvu VRS valja za potrebe njegovih službenih dužnosti dati jednaki prioritet kakav se daje diplomatskim misijama.

4. Na zahtjev nadležnih tijela Bosne i Hercegovine, Glavni tajnik dužan je osigurati da propisno ovlašteni predstavnici komunalnih tvrtki mogu prekontrolirati, popraviti, održavati ili premještati instalacije u prostorijama Tajništva VRS, u odgovarajuće vrijeme i pod uvjetima koji neće utjecati na rad Tajništva VRS.

Članak 12.

IZUZEĆE OD DADŽBINA I POREZA

1. Tajništvo VRS, njegova novčana sredstva, dohodak i druga imovina izuzeti su od izravnih državnih i lokalnih poreza i dadžbina. Ovo se izuzeće ne odnosi na poreze i namjenska sredstva koja se smatraju porezima na komunalne usluge pružene po fiksnim cijenama, u skladu s količinom pruženih usluga, koje se mogu utvrditi, opisati i razgraničiti.

2. U odnosu na porez na dodanu vrijednost uključen u cijene ili posebno obračunat, izuzeće se primjenjuje samo na robe nabavljene za službenu uporabu Tajništva VRS, pri čemu se robe kupljene za njegovu uporabu, za koje izuzeće vrijedi u skladu s ovom odredbom, ne smiju se prodati, dati na poklon ili na bilo koji drugi način otuđiti, osim u skladu s uvjetima usuglašenim s Vijećem ministara Bosne i Hercegovine.

3. Tajništvo VRS izuzima se od svih državnih i lokalnih doprinosa ili naknada, osim doprinosa ili naknada obračunatih kao cijena stvarno pruženih usluga.

Članak 13.

IZUZEĆE OD CARINE I TRETMAN

1. Carinski tretman opreme za Tajništvo VRS treba biti jednako povoljan kao onaj koji se dodjeljuje diplomatskim misijama u Bosni i Hercegovini.

2. Robe, uključujući motorna vozila i rezervne dijelove za njih, uvezene ili izvezene za potrebe službene uporabe Tajništva VRS izuzimaju se od plaćanja carine, poreza i naknada.

Članak 14.

SLOBODNO RASPOLAGANJE SREDSTVIMA I SLOBODA POSLOVANJA

Tajništvo VRS, za potrebe izvršavanja svojih dužnosti, ima pravo primati, držati, konvertirati i doznačavati sva sredstva, valute, gotovinu i druge prenosive vrijednosnice, te slobodno njima raspolagati, obavljati poslove bez ograničenja, sukladno zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.

Članak 15.

SOCIJALNO OSIGURANJE

1. Tajništvo VRS i njegovi dužnosnici izuzeti su od plaćanja obveznih doprinosa u svezi s bilo kojom vrstom socijalnog osiguranja u Bosni i Hercegovini.

2. Dužnosnici imaju pravo uzeti učešća u sustavu zdravstvenog osiguranja, biti osigurani od nezgoda i imati mirovinsko osiguranje u Bosni i Hercegovini, sukladno zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.

Članak 16.

GLAVNI TAJNIK

Za vrijeme obnašanja dužnosti u Bosni i Hercegovini, Glavni tajnik VRS ima pravo na iste povlastice i imunitete kakvi se priznaju šefovima diplomatskih misija u Bosni i Hercegovini u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961.

Članak 17.

DUŽNOSNICI

1. Dužnosnici u Bosni i Hercegovini uživaju sljedeće povlastice i izuzeća u BiH:

(a) Izuzeće od sudskog postupka u odnosu na izgovorene ili pisane riječi kao i sve radnje izvršene u obavljanju svojih službenih dužnosti, pa i nakon što prestanu biti dužnosnici Tajništva VRS;

(b) Izuzeće od pregleda i zapljene osobne prtljage;

(c) Nepovredivost službene dokumentacije, podataka i drugih materijala;

(d)) Izuzeće od poreza, uključujući PDV, doprinosa na plaće, dodatne pogodnosti i obeštećenja koja im Tajništvo VRS isplati za njihove usluge, sukladno zakonodavstvu Bosne i Hercegovine;

(e)) Izuzeće od useljeničkih ograničenja i obveze prijavljivanja sebe i članova svojih obitelji koji žive u istom kućanstvu;

(f) Jednaku zaštitu i olakšice pri repatrijaciji za njih i članove njihovih obitelji koji žive u istom kućanstvu kakve se priznaju članovima diplomatskih misija usporedivoga ranga;

(g) Pravo na uvoz za osobnu uporabu, bez carine, poreza i drugih dažbina, pod uvjetom da to nisu porezi za pružene komunalne usluge, kao i izuzeće od uvoznih ograničenja na uvoz i izvoz:

(i) njihovoga pokućstva i osobnih stvari u trenutku prvoga preuzimanja dužnosti, u jednoj ili više odvojenih pošiljki, te

(ii) jednog motornog vozila svake četiri godine.

2. Način na koji će se roba uvezena bez plaćanja uvozne carine likvidirati primjenjivat će se u skladu s propisima o (izuzeću od) carina, poreza i drugim olakšicama na koje imaju pravo strani diplomatski i konzularni predstavnici u Bosni i Hercegovini.

Članak 18.

DRŽAVLJANI BIH I OSOBE SA STALNOM BORAVIŠNOM DOZVOLOM

Dužnosnici koji su državljani Bosne i Hercegovine ili osobe sa stalnom boravišnom dozvolom u Bosni i Hercegovini imaju pravo samo na povlastice i imunitet iz članka 15. i članka 17. stavka 1. točke a, b, c i d.

Članak 19.

PREDSTAVNICI

Predstavnici uživaju sljedeća izuzeća tijekom razdoblja izvršavanja svojih dužnosti u Bosni i Hercegovini kao i tijekom putovanja državnim područjem Bosne i Hercegovine:

(a) Izuzeće od sudskog postupka u odnosu na izgovorene ili pisane riječi kao i sve radnje izvršene u obavljanju svojih službenih dužnosti, pa i nakon što prestanu biti predstavnici;

(b) Izuzeće od pregleda i zapljene osobne prtljage;

(c) Nepovredivost službene dokumentacije, podataka i drugih materijala;

(d) Izuzeće od useljeničkih ograničenja.

Članak 20.

STRUČNJACI

Eksperti uživaju izuzeća iz članka 17. stavka 1. točke a, b, c i d tijekom razdoblja obavljanja svojih dužnosti.

Članak 21.

TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE

Tajništvo VRS ima pravo angažirati tehničko i pomoćno osoblje, sukladno zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.

Članak 22.

IZUZEĆE OD IMUNITETA U ODNOSU NA SUDSKI POSTUPAK I OVRHU

Dužnosnici, predstavnici i stručnjaci ne uživaju imunitet u smislu bilo kakvih postupaka koji se odnose na kršenje prometnih propisa.

Članak 23.

SVRHA POVLASTICA I IZUZEĆA

1. Povlastice i izuzeća temeljem ovoga Sporazuma odobravaju se u interesu Tajništva VRS a ne radi osobne koristi samih pojedinaca.

2. Njihova je svrha jedino da pruže slobodu djelovanja Tajništvu VRS u svim okolnostima kao i punu neovisnost spomenutih osoba u obavljanju njihovih dužnosti za Tajništvo VRS.

Članak 24.

PRIJAVA

1. Tajništvo VRS dužno je prijaviti Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine imena Glavnog tajnika, dužnosnika, kao i članova njihovih obitelji odmah ili najkasnije u roku od tri dana od datuma njihova dolaska. Tajništvo VRS također je dužno prijaviti završetak mandata Glavnog tajnika ili bilo kojega dužnosnika, a kad je to primjereno, i činjenicu da neka osoba prestaje biti članom njihove obitelji.

2. Glavnom tajniku, dužnosnicima i članovima njihovih obitelji odgovarajuće identifikacijske iskaznice izdaje Diplomatski protokol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Članak 25.

NEPREUZIMANJE ODGOVORNOSTI OD STRANE BOSNE I HERCEGOVINE

Bosna i Hercegovina ne preuzima nikakvu međunarodnu odgovornost za postupke ili propuste Tajništva VRS na njezinu državnom području.

Članak 26.

SIGURNOSNA PITANJA

1. Ništa u ovom Sporazumu ne priječi pravo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da primijene sve odgovarajuće mjere zaštite u interesu javne sigurnosti. Ništa u ovom Sporazumu ne sprječava primjenu zakona Bosne i Hercegovine nužnih za očuvanje zdravlja ili javnog poretka.

2. Bude li Vijeće ministara Bosne i Hercegovine smatralo nužnim primijeniti odredbe stavka 1. ovoga članka, čim to okolnosti dopuštaju treba uspostaviti vezu s Tajništvom VRS kako bi se zajednički donijela odluka o mjerama eventualno potrebnim za zaštitu interesa Tajništva VRS.

3. Tajništvo VRS obvezno je surađivati s nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine kako bi se spriječila svaka smetnja javnoj sigurnosti uslijed neke aktivnosti koju provodi Tajništvo VRS.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi u svezi s primjenom i tumačenjem ovoga Sporazuma rješavaju se pregovorima između stranaka.

Članak 28.

IZMJENE I DOPUNE

Ovaj se Sporazum može izmijeniti i dopuniti uz obostrani pristanak stranaka Sporazuma. Sporazum stupa na snagu u skladu s člankom 29.

Članak 29.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pete obavijesti stranaka, uključujući zemlju domaćina, o ispunjenju njihovih unutarnjih uvjeta za njegovo stupanje na snagu.

2. Za svaku stranku koja nakon polaganja pete obavijesti u skladu sa stavkom 1. izvijesti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o ispunjenju svojih unutarnjih uvjeta za stupanje na snagu ovoga Sporazuma, Sporazum stupa na snagu danom takve obavijesti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

3. Po potpisivanju Sporazuma izvornik se pohranjuje pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje će služiti kao depozitar. Depozitar osigurava strankama Sporazuma i Tajništvu VRS propisno ovjerene primjerke istoga.

4. Ovaj se Sporazum privremeno primjenjuje od dana potpisivanja. Svaka stranka može, u trenutku potpisivanje Sporazuma, izjaviti da se Sporazum glede nje primjenjuje od datuma ispunjenja svih potrebnih unutarnjih uvjeta za stupanje na snagu.

Članak 30.

TRAJANJE, OTKAZ, POVLAČENJE I RASKID

1. Ovaj Sporazum ostaje na snazi na neodređeno vrijeme.

2. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ima pravo otkazati ovaj Sporazum uz pisanu obavijest depozitaru. U tom slučaju Sporazum se raskida šest (6) mjeseci nakon primitka takve obavijesti.

3. Svaka stranka može se povući iz ovoga Sporazuma uz pisanu obavijest depozitaru i drugim strankama. U tom slučaju za tu stranku Sporazum prestaje biti na snazi šest (6) mjeseci od depozitarovog primitka obavijesti.

Sastavljeno u Plovdivu, 14. rujna 2007. u 1 (jednome) izvorniku na engleskom jeziku.

ZA VIJEĆE MINISTARA BIH                       ZA VLADE DRUGIH DRŽAVA

                                                                        SUDIONICA SEECP I ZA

                                                                        MISIJU PRIVREMENE

                                                                        UPRAVE UN NA KOSOVU

                                                                        U IME KOSOVA TEMELJEM

                                                                        REZOLUCIJE 1244 VS UN

 AGREEMENT BETWEEN THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE GOVERNMENTS OF THE OTHER SEECP PARTICIPATING STATES, THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO ON BEHALF OF KOSOVO IN ACCORDANCE WITH THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1244 ON THE HOST COUNTRY ARRANGEMENTS FOR THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL COOPERATION COUNCIL

The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and the Governments of the other SEECP Participating States and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on behalf of Kosovo in accordance with the United Nations Security Council Resolution 1244 (hereinafter, referred to as »the Parties«)

Appreciating efforts that the Members of the Regional Co-operation Council invest in establishing a closer regional co-operation and determined to enhancing the regional ownership;

Building upon the achievements of the Stability Pact for South Eastern Europe in fostering stability, development and co-operation in our region;

Expressing their determination and joining efforts to further strengthen and reinforce connections and co-operation between the States in SEE as well as between them and the European and Euro-Atlantic States and institutions and other international partners;

Acknowledging the decisions of the Heads of State and Government of the SEECP Participating States at their meeting on 11 May 2007 in Zagreb, including the agreed Statute of the Regional Co-operation Council;

Have agreed as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

a) «Host Country» means Bosnia and Herzegovina;

b) «RCC Secretariat» means the Regional Co-operation Council Secretariat;

c) «Secretary General» means a person appointed as the Head of the Secretariat managing the work of the RCC Secretariat;

d) «Official» means staff member of the RCC Secretariat, notified to the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina performing duties to the RCC Secretariat on a full time basis other than under «f» of this Article;

e) «Expert» means a person performing temporary mission for the RCC Secretariat other than under «d» and «f» of this Article;

f) «Technical and service staff» means employees engaged in technical and administrative or in domestic service for the RCC Secretariat

g) «Representative» means entitled representative of the SEECP Participating States and other RCC members.

Article 2

SEAT

1. The RCC Secretariat is hereby established. The Seat of the RCC Secretariat is in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

2. The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina shall provide to the RCC Secretariat, at no fee, all necessary facilities, including convenient and appropriate premises for effective performance of its functions as set out in the agreed Statute of the Regional Co-operation Council and this Agreement.

Article 3

LEGAL STATUS

1. The RCC Secretariat shall have legal personality and the legal capacity necessary for carrying out its functions as to conclude contracts, to acquire and dispose movable and immovable property and to establish legal proceedings in accordance with the legislation of Bosnia and Herzegovina.

2. The RCC Secretariat has the legal capacity to conclude Headquarters Agreement with the Kingdom of Belgium for its Liaison Office in Brussels.

II. HOST COUNTRY ARRANGEMENTS

Article 4

INTERNAL REGULATIONS OF THE RCC SECRETARIAT

1. The RCC Secretariat may issue the necessary internal regulations concerning the implementation and organization of its functions, in line with the agreed Statute of the RCC.

2. The RCC Secretariat will inform the competent authorities of Bosnia and Herzegovina on the relevant regulations.

Article 5

FLAG, COAT OF ARMS AND SIGNS

1. The RCC Secretariat may display the RCC flag, coat of arms and logo, as adopted by the RCC, in its premises and on motor vehicles used for official purposes.

2. Motor vehicles that belong to the Secretariat shall be entitled to diplomatic registration plates and to appropriate status.

Article 6

THE FREEDOM OF SECRETARIAT'S OPERATIONS

The Host Country shall guarantee the RCC Secretariat a freedom of operations.

Article 7

INVIOLABILITY

1. The premises of the RCC Secretariat shall be inviolable. Competent authorities of Bosnia and Herzegovina shall have the right to enter the premises of the RCC Secretariat in order to perform their duties, only with consent of the Secretary General or duly authorized Officials of the Secretariat, under conditions agreed by them.

2. The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina shall take all measures in order to protect the Secretariat's premises against any intrusions or damages, and to prevent damaging of its dignity.

3. Records and archive of the Secretariat as well as all documentation (including computer programs and photographs) belonging to it or being in its possession shall be inviolable.

4. The RCC Secretariat shall ensure that its premises do not become a shelter for persons trying to avoid arrest at command issued by the authorities of Bosnia and Herzegovina, or for persons who are trying to avoid the execution of legal procedure or for persons for whom extradition or deportation order was issued.

Article 8

EXCEPTION FROM COURT PROCEEDINGS AND EXECUTIONS

1. RCC Secretariat shall enjoy an exemption from court proceedings and executions in the host country, except in cases of:

(a) Any agreement on purchase of goods and services, any loan or other transaction to provide financing, as well as any guarantee relationship or indemnification related to any such transaction or any other financial obligation, except in cases in which conciliation has been or will be agreed;

(b) Civil lawsuit initiated by a third party due to death, material damage or personal injury caused in a motor traffic offence by a motor vehicle that belongs to or is used on behalf of the RCC Secretariat;

(c) Counter-claims in direct connection to procedure initiated by the RCC Secretariat;

(d) Lawsuits under Labour Law.

2. The RCC Secretariat, in terms of its movable and immovable property, wherever located and by whomsoever held in Bosnia and Herzegovina shall be exempted from any measure of execution, including confiscation, deprival, freezing or any other form of execution or sequestration or any other deprivation of property provided for by the laws of Bosnia and Herzegovina.

Article 9

COMMUNICATION

1. The RCC Secretariat shall, in terms of its official communication, be provided with the same treatment which is accorded to diplomatic missions in Bosnia and Herzegovina.

2. The RCC Secretariat may use all appropriate communication tools and shall have the right to use codes in its official communication. It shall also have the right to send and receive correspondence via properly identified couriers or in packages that shall be given the same privileges and enjoy exemptions as diplomatic couriers or diplomatic packages.

3. Official correspondence and other official communication of the RCC Secretariat, when properly identified, shall not be censored.

4. Usage of telecommunication equipment shall be reconciled, in technical terms, with authorities of Bosnia and Herzegovina, competent for telecommunications, if necessary.

Article 10

PUBLICATIONS

Import and export of publications for the needs of the RCC Secretariat as well as of other information material that the RCC Secretariat imports or exports within its official activities, shall not be the subject to restrictions of any kind.

Article 11

UTILITY SERVICES

1. Competent authorities of Bosnia and Herzegovina shall be obligated to, at request of the RCC Secretariat and under the just conditions, provide utility services to Secretariat, which it needs in order to perform its functions, including, but not being limited to, radio-connections, post services, phone, electricity, water, sewerage, gas, garbage pick-up services and fire fighting protection.

2. Utility services` prices under the previous paragraph shall not exceed the lowest comparable prices approved to diplomatic missions.

3. In case of termination or indication of termination of the aforementioned utility services, the RCC Secretariat shall be given the same priority as to diplomatic missions, for the requirements of its official functions.

4. At request of competent authorities of Bosnia and Herzegovina, the Secretary General shall be responsible to ensure to appropriately authorized representatives of utility service companies, to check, repair, maintain and relocate installations in the RCC Secretariat's premises, at appropriate time, under conditions that will not effect the functioning of the RCC Secretariat.

Article 12

EXEMPTION FROM DUTIES AND TAXES

1. The RCC Secretariat, its funds, income and other property shall be exempted from direct state and local duties and taxes. This exemption shall not be applied to taxes and appropriations considered utility services` taxes offered at fixed prices, in line with the quantity of provided services, which can be identified, described and divided.

2. In terms of value added tax included in prices or separately calculated, exemption shall be applied only on items acquired for official usage of the RCC Secretariat, whereas goods purchased for its usage, for which exemptions apply in line with this provision, must not be sold, given as a gift or in any other way deprived, except in line with conditions agreed with the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina.

3. The RCC Secretariat shall be exempted from all state and local rates or fees, except rates or fees calculated as the price of actually rendered services.

Article 13

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND TREATMENT

1. Customs treatment of items for the RCC Secretariat shall be equally favourable as the one accorded to diplomatic missions in Bosnia and Herzegovina.

2. Goods, including motor vehicles and their spare parts, imported or exported for the purpose of official use by the RCC Secretariat shall be exempted from payment of customs, taxes and fees.

Article 14

FREE DISPOSAL WITH FUNDS AND FREEDOM OF BUSINESS

The RCC Secretariat, for the purpose of executing its functions, shall have the right to receive, keep, convert and transfer all funds, currencies, cash and other transferable values, and freely dispose with them, perform business without restrictions, in line with the legislation of Bosnia and Herzegovina.

Article 15

SOCIAL SECURITY

1. The RCC Secretariat and its officials shall be exempted from paying obligatory contributions, in connection to any type of social security in Bosnia and Herzegovina.

2. Officials shall have the right to participate in a health security system, and to be insured against accident and have pension insurance in Bosnia and Herzegovina, in line with the legislation of Bosnia and Herzegovina.

Article 16

SECRETARY GENERAL

During the time of performance of duty in Bosnia and Herzegovina, the RCC Secretary General shall be entitled to the same privileges and immunities as the ones accorded to the Head of diplomatic mission in Bosnia and Herzegovina, in line with the Vienna Convention on diplomatic relations dated April 18, 1961.

Article 17

OFFICIALS

1. Officials in Bosnia and Herzegovina shall enjoy the following privileges and exemptions in BiH:

(a) Exemption from court proceedings in respect of words spoken or written as well as all acts carried out by them in the performance of their official functions, even after they cease to be the Officials of the RCC Secretariat;

(b) Exemption from check and seizure of personal luggage;

(c) Inviolability of official documentation, data and other material;

(d) Exemption from taxes, including from VAT, contributions on salaries, additional benefits and indemnities, paid to them by the RCC Secretariat for their service, in line with the legislation of Bosnia and Herzegovina;

(e) Exemption from immigration restrictions, and obligation to register themselves, their members of their families living in the same household;

(f) Equal protection and facilities in repatriation, for them, their members of their families living in the same household, accorded to the members of comparable rank in diplomatic missions;

(g) Right to import for personal use, free from customs and other taxes or duties, under condition those are not taxes for rendered utility services, as well as exemption from import restrictions and limitations of import and export of:

(i) Their furniture and personal belongings at the moment when they first take their duty, in one or more separate shipments, and

(ii) One motor vehicle every four years.

2. The way in which imported goods will be disposed with, with exemption from payment of import duties, shall be applied in line with regulations on duty, tax and other facilities to which foreign diplomatic and consular representative office in Bosnia and Herzegovina are entitled.

Article 18

BIH CITIZENS AND PERSONS WITH PERMANENT RESIDENCE PERMIT

Officials, who are citizens of Bosnia and Herzegovina or persons with permanent residence permit in Bosnia and Herzegovina shall be entitled only to privileges and immunities stated under Article 15 and Article 17, Paragraph 1, Items a, b, c and d.

Article 19

REPRESENTATIVES

Representatives shall enjoy the following exemptions, during the period of execution of their responsibilities in Bosnia and Herzegovina as well as during their trip on the territory of Bosnia and Herzegovina:

(a) Exemption from court proceedings, in respect of words spoken or written as well as all acts carried out by them in the performance of their official functions, even after they cease to be the representatives;

(b) Exemption from check and seizure of personal luggage;

(c) Inviolability of official documentation, data and other material;

(d) Exemption from immigration restrictions.

Article 20

EXPERTS

Experts shall enjoy exemptions stated under Article 17, Paragraph 1, items a, b, c and d during the period of performance of their duties.

Article 21

TECHNICAL AND SERVICE STAFF

The RCC Secretariat shall have the right to engage technical and service staff, in line with the laws of Bosnia and Herzegovina.

Article 22

EXCEPTION TO IMMUNITY FROM LEGAL PROCEEDINGS AND EXECUTION

Officials, representatives and experts shall not enjoy immunity in terms of any actions that relate to violation of traffic regulations.

Article 23

THE PURPOSE OF PRIVILEGES AND EXEMPTIONS

1. Privileges and immunities under this Agreement are granted in the interests of the RCC Secretariat and not for the personal benefits of the individuals themselves.

2. Their purpose is solely to provide freedom of actions of the RCC Secretariat under all circumstances as well as full independence of mentioned persons in performing their duties for the RCC Secretariat.

Article 24

NOTIFICATION

1. The RCC Secretariat shall notify to the Diplomatic Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina the names of the Secretary General, of the officials, as well as those of the members of their families immediately or, at latest, within three days as of the date of their arrival. The RCC Secretariat shall also notify the termination of the mandate of the Secretary General or of any official as well as, where appropriate, the fact that a person ceases to be a member of their family.

2. The Secretary General, the officials and the members of their families shall be issued appropriate IDs by the Diplomatic Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina.

Article 25

NOT ASSUMING RESPONSIBILITY BY BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bosnia and Herzegovina shall not assume any international responsibilities for actions or omissions made by the RCC Secretariat at its territory.

Article 26

SECURITY ISSUES

1. Nothing in this Agreement shall preclude the right of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina to apply all appropriate measures of protection in the interest of public security. Nothing in this Agreement shall prevent implementation of the laws of Bosnia and Herzegovina, necessary for perseverance of health or public order.

2. Should the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina consider necessary to apply provisions of the Paragraph 1 of this Article, as soon as circumstances allow, it shall establish the connection with the RCC Secretariat in order to make a joint decision on measures that might be necessary to protect the interest of the RCC Secretariat.

3. The RCC Secretariat shall be obligated to cooperate with authorities of Bosnia and Herzegovina in order to prevent any impediment of public security due to any activity carried out by the RCC Secretariat.

III. FINAL PROVISIONS

Article 27

SETTLEMENT OF DISPUTES

All disputes concerning the implementation and interpretation of this Agreement shall be settled through negotiations between the Parties.

Article 28

AMENDMENTS

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties to this Agreement. Amendments shall enter into force in accordance with Article 29 of this Agreement.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the fifth notification of the Parties, including the Host country, by the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina about the completion of their internal requirements for its entry into force.

2. For every Party which, after the deposit of the fifth notification in accordance with paragraph 1, notifies the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina about the completion of its internal requirements for the entry into force of this Agreement, it shall enter into force on the date of the notification to the Ministry of Foreign affairs of Bosnia and Herzegovina.

3. After signing of the Agreement the original will be deposited with the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina which shall serve as the depository. The depository shall provide the Parties to the Agreement and the RCC Secretariat with duly certified copies thereof.

4. This Agreement will apply provisionally as of the day of its signing. Any Party may, at the moment of signing of the Agreement, declare that the Agreement shall apply in its regard as from the date of completion of its relevant internal requirements for its entry into force.

Article 30

DURATION, DENUNCIATION, WITHDRAWAL AND TERMINATION

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.

2. The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina shall be entitled to denounce this Agreement, notifying the depository in written form. In that case, this Agreement shall be terminated six (6) months as of the receipt of this notification.

3. Each Party may withdraw from this Agreement notifying the depository and the other Parties in written form. In that case, this Agreement shall cease be in force for that Party six (6) months as of the receipt of the notice by the depository.

Done at Plovdiv, on this 14th day of September 2007, in 1 (one) original in English.

FOR THE FOR THE GOVERNMENTS OF THE OTHER

COUNCIL OF SEECP PARTICIPATING STATES AND FOR

MINISTERS THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION

OF BIH MISSION IN KOSOVO ON

BEHALF OF KOSOVO IN ACCORDANCE

WITH THE UNITED NATIONS SECURITY

COUNCIL RESOLUTION 1244

        

Članak 3.

Za izvršenje Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od 14. rujna 2007. godine te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 910-04/02-01/11

Urbroj: 5030106-07-3

Zagreb, 7. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih država sudionica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, sukladno rezoluciji 12
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !