Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Češke Republike o izravnanju salda uzajamnih potraživanja i dugovanja s osnove kliringa – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/02, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR

 

71

Na temelju članka 88.L115136 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O IZRAVNANJU SALDA UZAJAMNIH POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA S OSNOVE KLIRINGA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o izravnanju salda uzajamnih potraživanja i dugovanja s osnove kliringa, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. travnja 2002.

Broj: 01-081-02-1594/2
Zagreb, 15. travnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O IZRAVNANJU SALDA UZAJAMNIH POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA S OSNOVE KLIRINGA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o izravnanju salda uzajamnih potraživanja i dugovanja s osnove kliringa, potpisan 6. lipnja 2001. u Zagrebu, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ABOUT THE SETTLEMENT OF MUTUAL CLAIMS AND OBLIGATIONS UNDER CLEARING PAYMENT SYSTEM

The Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as the »Contracting Parties«) conscious of the importance of a solution of the questions concerning the settlement of mutual claims and obligations for further development of the commercial and economic relations between both countries have agreed as follows:

Article I

The total Debt of the legal entities from the Republic of Croatia towards the Republic and the Czech Republic, as it was reconciled between Československa obchodni banka, a.s. Praha (hereinafter referred to as the »ČSOB«) and Zagrebačka banka, d.d. Zagreb on December 10, 1993, amounts to 4,376.229,86 clg USD (four million three hundred and seventy six thousand two hundred and twenty nine point eighty six clearing US dollars), of which:

a) 2.917.486,57 clg. USD (two million nine hundred and seventeen thousand four hundred and eighty six point fifty seven clearing US dollars) accounts for the Czech Republic

b) 1.458.743,29 clg. USD (one million four hundred and fifty eight thousand seven hundred and forty three point twenty nine clearing US dollars) accounts for the Czech Republic.

Article II

a) The Croatian Contracting Party hereby states as follows:

The Republic of Croatia has claims of the former SFRY arising from the Croatian legal entities exports to the Czech Republic due before the end of the clearing system of payments, proceeds of which have not been paid to Croatian legal entities by the National Bank of Yugoslavia.

b) The Czech Contracting Party hereby states as follows:

Proceeds from the Croatian legal entities exports to the Czech Republic referred to in Article IIa) hereof have been paid to the National Bank of Yugoslavia.

Contracting Parties mutually accept above statements in good faith and undertake to co-operate and exchange available documentation concerning the Republic of Croatia claims referred to in Article IIa) related to their settlement.

Article III

The Debt defined in Article Ia) will be settled by payments in a free convertible currency in the total amount of 2.479.863,57 USD.

Article IV

The payments in a free convertible currency will be performed in three (3) equal instalments in the amount of 826.621,19 USD as follows:

1. the first instalment being due three (3) months after signing of this Agreement,

2. the second instalment being due nine (9) months after signing of this Agreement,

3. the third instalment being due six (6) month after second instalment (fifteen (15) months after signing of this Agreement).

Article V

Amounts due in the terms defined in Article IV will be paid through ČSOB without any deduction of taxes or charges in favour of the Ministry of Finance of the Czech Republic, quoting payment details as »Repayment of the Croatian Clearing Debt in favour of the Czech Republic« Zagrebačka banka Zagreb, upon receipt of due instructions and funds by the Ministry of Finance of the Republic of Croatia (Ordering Customer), shall effect payment by sending a SWIFT MT100 message to ČSOB, two (2) days in advance of the value date, quoting Sender to Receiver Information as »Dep. 27103/ Government Assets Administration« and providing cover to ČSOB, USD account No. 10949578 with Citibank N.A. New York.

ČSOB will transfer without delay the received funds to the account of the Ministry of Finance of the Czech Republic No. 772-25025-001/0710 with Češka narodni banka.

Article VI

The outstanding amounts not repaid on the agreed date as referred to in Article IV will be charged with the interest of 5% p.a. This rate of interest will be charged on the actual overdue amount only.

Article VII

This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification by which the Contracting Parties have notified each other that their respective internal requirements for the entry into force of this Agreement have been completed.

This Agreement shall be provisionally applied from the date of the signing of this Agreement.

This Agreement shall remain in force until all the obligations arising from it are fulfilled.

Done iz Zagreb on June 6, 2001 in two originals in English language.

 

For the Government For the Government

of the Republic of Croatia of the Czech Republic

Ivica Račan Miloš Zeman

prime ministre prime ministre

SPORAZUM izmeĐu Vlade Republike
Hrvatske i Vlade ČeŠke Republike o
izravnanju salda uzajamnih potraŽivanja i dugovanja s osnove kliringa

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike (u daljnjem tekstu »Ugovorne strane«), svjesne važnosti rjiešenja pitanja izmirenja međusobnih potraživanja i obveza za daljnji razvitak trgovinskih i gospodarskih odnosa između dviju zemalja, sporazumjele su se sljedeće:

Članak I.

Ukupni dug pravnih osoba iz Republike Hrvatske prema Republici Češkoj i Republici Slovačkoj, kako je usklađeno između Československe obchodni banke, Prag (u daljnjem tekstu »ČSOB«) i Zagrebačke banke d.d. Zagreb 10. prosinca 1993. iznosi klirinških USD 4.376.229,86 (četiri milijuna tristo sedamdeset šest tisuća dvjesto dvadeset devet zarez osamdeset šest klirinških US dolara), od čega:

a) 2.917.486,58 klirinških USD (dva milijuna devetsto sedamnaest tisuća četiristo osamdeset šest zarez pedeset osam klirinških US dolara) odnosi se na Republiku Češku

b) 1.458.743,29 klirinških USD (jedan milijun četiristo pedeset osam tisuća sedamsto četrdeset tri zarez dvadeset devet klirinških US dolara) odnosi se na Republiku Slovačku.

Članak II.

a) Hrvatska ugovorna strana izjavljuje sljedeće:

Republika Hrvatska ima potraživanja od bivše SFRJ nastala na temelju izvoza hrvatskih pravnih osoba u Republiku Češku prije ukidanja klirinškog sustava plaćanja, priljev od kojeg izvoza Narodna banka Jugoslavije nije isplatila hrvatskim pravnim osobama.

b) Češka ugovorna strana izjavljuje sljedeće:

Sredstva od izvoza hrvatskih pravnih osoba u Republiku Češku iz članka IIa) ovoga Sporazuma plaćena su Narodnoj banci Jugoslavije.

Ugovorne strane obostrano prihvaćaju gornje izjave u dobroj vjeri i obvezuju se na suradnju i razmjenu raspoložive dokumentacije u svezi s potraživanjima Republike Hrvatske iz članka IIa) i njihovog namirenja.

Članak III.

Dug kako je definiran u članku Ia) namirit će se plaćanjem u konvertibilnoj valuti u ukupnom iznosu od USD 2.479.863,57.

Članak IV.

Plaćanja u konvertibilnoj valuti izvršit će se u tri (3) jednaka obroka u iznosu od po USD 826.621,19 kako slijedi:

1. prvi obrok dospijeva tri (3) mjeseca po potpisu ovog Sporazuma,

2. drugi obrok dospijeva devet (9) mjeseci po potpisu ovog Sporazuma,

3. treći obrok dospijeva šest (6) mjeseci nakon drugog obroka (petnaest (15) mjeseci po potpisu ovog Sporazuma).

Članak V.

Dospjeli iznosi prema uvjetima utvrđenim člankom IV bit će plaćeni preko ČSOB bez odgađanja, odbitka poreza i taksi u korist Ministarstva financija Češke Republike uz navođenje detalja plaćanja kao »Otplata hrvatskoga klirinškog duga u korist Češke Republike«.

Po primitku naputka Ministarstva financija Republike Hrvatske (platežni nalogodavac), Zagrebačka banka će izvršiti plaćanje slanjem SWIFT MT 100 poruke ČSOB-u, dva dana prije dospijeća plaćanja navodeći izvješće pošiljaoca primatelju kao »Dept. 17103/Gouvernment Assets Administration« (Odjel 27103/Administracija državnih sredstva) te odobravajući pokriće ČSOB banci na račun USD account No. 10949578 kod Citibank N.A., New York.

ČSOB će bez odlaganja primljena sredstva prenijeti na račun Ministarstva financija Češke Republike broj 772-25025-001/7010 kod Češke narodne banke.

Članak VI.

Na dospjele a neplaćene iznose na dogovorene datume iz članka IV naplatiti će se kamata od 5% p.a. Kamata će se zaračunati samo na stvarno dospjeli a neplaćeni iznos.

Članak VII.

Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne strane jedna drugu izvijeste da su ispunjeni njihovi interni uvjeti za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

Ovaj će se Sporazum privremeno primjenjivati od datuma njegovog potpisa.

Sporazum ostaje na snazi do ispunjenja svih obveza koje iz njega proizlaze.

Sastavljeno u Zagrebu 6. lipnja 2001. u dva izvornika na engleskom jeziku.

 

za Vladu Republike Hrvatske za Vladu Češke Republike

Ivica Račan, v. r. Miloš Zeman, v. r.

predsjednik Vlade predsjednik Vlade

Republike Hrvatske Češke Republike

 

Članak 3.

Financijske obveze koje za Republiku Hrvatsku nastaju na temelju Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu 2001. i 2002.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/02-01/02
Zagreb, 11. travnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Češke Republike o izravnanju salda uzajamnih potraživanja i dugovanja s osnove kliringa –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !