Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/94, XX/06, XX/06, XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 14.4.1994. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko gospodarskim odnosima i

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89.L113314 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O TRGOVINSKO-GOSPODARSKIM ODNOSIMA I SURADNJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj: PA4-35/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O TRGOVINSKO-GOSPODARSKIM ODNOSIMA I SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, potpisan u Zagrebu, 7. veljače 1994. godine.

Sporazum je sklopljen na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: Stranke sporazuma) imajući u vidu:

- značaj trgovinsko-gospodarskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Republike Slovenije,

- duboke promjene koje se odvijaju u političkom i privrednom sustavu Republike Hrvatske i Republike Slovenije,

- namjeru da se podstiče uspostavljanje uzajamno korisnih i mnogostrukih veza među dvjema zemljama,

- aktivnosti za postupno uključivanje gospodarstva Republike Hrvatske i Republike Slovenije u tijekove svjetske privrede i europske integracije,

- ostvarivanje uzajamnih gospodarskih odnosa po načelima ravnopravnosti, uzajamne koristi i međunarodnog prava,

dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

Stranke sporazuma izražavaju spremnost za uspostavljanje i razvijanje neposrednih, uzajamnih trgovinsko-gospodarskih odnosa.

Međusobne isporuke roba i pružanje usluga ostvaruju se u skladu sa zakonodavstvima Stranaka sporazuma, na temelju ugovora sklopljenih između hrvatskih pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje gospodarskih djelatnosti i slovenskih osoba koje samostalno obavljaju "pridobitne" djelatnosti kao isključive djelatnosti (u daljnjem tekstu: osobe).

Članak 2.

Stranke sporazuma uzajamno odobravaju status po klauzuli najpovlaštenije nacije u trgovinskim aranžmanima, kakav se daje trećim zemljama, u skladu s propisima Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT), a u cilju unapređivanja trgovine između dviju zemalja.

lanak 3.

Stranke sporazuma potiču gospodarsku suradnju. Osim međusobne trgovine, ova suradnja uključuje i proširivanje kooperacije u proizvodnji, formiranje poduzeća, razvijanje turizma, organiziranje sajmova i izložbi, osnivanje trgovinskih predstavništava te izgradivanje trajne suradnje u industriji, poljoprivredi, energetici, prometu, telekomunikacijama i vodoprivredi. Stranke sporazuma će stvoriti povoljne uvjete za uspostavljanje neposrednih veza između regija i osoba Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Članak 4.

U svrhu ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma, Stranke sporazuma osnovat će Mješovitu komisiju.

Mješovita će komisija osobito:

- dati prijedloge za, ostvarivanje ciljeva Sporazuma;

- ocjenjivati izvršavanje svega što je utvrdeno ovim Sporazumom;

- stvarati uvjete za razmjenu informacija o trgovinskoj, industrijskoj te drugoj sektorskoj suradnji, kao i suradnji na području tehnologije vezane uz trgovinu, industrijsku i sektorsku kooperaciju i specijalizaciju,

- razmatrati daljnje korake koje je potrebno poduzeti za podsticanje rasta i razvitka trgovinskih odnosa i gospodarskih područja kojima su povezana.

Mješovita će se komisija sastajati jednom godišnje, odnosno, na zahtjev jedne od dviju Stranaka sporazuma, po potrebi, na teritoriju Republike Hrvatske ili Republike Slovenije.

Stranke sporazuma mogu odredivati Članove Mješovite komisije ovisno o dnevnom redu.

Članak 5.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom kada se Stranke sporazuma diplomatskim putem međusobno izvijeste da su ispunjeni nacionalnim zakonodavstvima predviđeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka Stranka sporazuma može otkazati Sporazum u bilo koje vrijeme, time da o tome diplomatskim putem izvijesti drugu Stranku sporazuma.

Sporazum prestaje važiti protekom roka od šest mjeseci od dana prijema priopćenja.

Nakon prestanka važenja ovog Sporazuma projekti započeti u vrijeme u kojem je Sporazum bio na snazi realizirat će se u skladu s odredbama ovoga Sporazuma.

Ovaj Sporazum je potpisan u Zagrebu, dana 7. veljače 1994. u dva originalna primjerka na hrvatskom i na slovenskom jeziku, s tim da oba teksta imaju jednaku vrijednost.

Za Vladu Za Vladu Republike Hrvatske Republike Slovenije Nikica Valentić, v. r. Janez Drnovšek, v. r.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 303-03192-O1101
Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !