Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 29.12.2005 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka

HRVATSKI SABOR

128

Na temelju članka 88.L285420 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministra Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3667/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka, potpisan u Kijevu, 14. srpnja 2005., u izvorniku na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA

Vlada Republike Hrvatske i Kabinet ministara Ukrajine (u daljnjem tekstu: stranke), s ciljem jačanja političke, vojne, gospodarske, pravne, znanstvene i tehničke suradnje između stranaka, voljne osigurati zaštitu svih tajnih podataka nastalih suradnjom ili razmjenom između stranaka, potvrđujući da ovaj Sporazum neće utjecati na obveze stranaka proizašle iz drugih međunarodnih sporazuma te da se neće koristiti protiv interesa, sigurnosti i teritorijalne cjelovitosti drugih država,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

POJMOVI

Za potrebe ovoga Sporazuma, pojam:

»tajni podaci« označava sve vrste podataka, bez obzira na fizički oblik, značajke te sredstvo prijenosa koji su označeni kao tajni u skladu s unutarnjim zakonodavstvom stranaka i člankom 3.#clanak3 ovoga Sporazuma i koji zbog interesa nacionalne sigurnosti i u skladu s unutarnjim zakonodavstvom stranaka zahtijevaju zaštitu od neovlaštenog pristupa,

»oznaka tajnosti« označava oznake kojima je označen prenositelj tajnih podataka ili koje su naznačene u popratnoj dokumentaciji istog i pokazuju stupanj tajnosti podataka koji određuje važnost tajnog podatka, moguću štetu u slučaju njegova kompromitiranja, stupanj ograničenja pristupa i stupanj zaštite država stranaka,

»odabrano tijelo« označava bilo koje ministarstvo, drugo državno tijelo, pravnu ili fizičku osobu ovlaštenu za uporabu tajnih podataka u skladu s unutarnjim zakonodavstvom,

»stranka stvarateljica« označava odabrano tijelo stranke iz kojeg potječe tajni podatak i koje prenosi tajni podatak,

»stranka primateljica« označava odabrano tijelo stranke kojem je prenesen tajni podatak stranke stvarateljice,

»sigurnosna provjera« označava pozitivan ishod postupka provjere, prema kojem se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka, fizičkim osobama osigurava pristup, a ministarstvu, drugom državnom tijelu ili pravnoj osobi dopušta rad s tajnim podacima određenog stupnja,

»treća strana« označava države čije vlade nisu stranke ovoga Sporazuma, njihova državna tijela, organizacije i građane, kao i osobe bez državljanstva ili međunarodne organizacije.

Članak 2.

NADLEŽNA TIJELA

1. Nadležna tijela koja nadziru provedbu ovoga Sporazuma su državna tijela koja su prema unutarnjem zakonodavstvu stranaka određena kao posebno ovlaštena za područje zaštite tajnosti podataka.

2. Stranke će se uzajamno obavijestiti nadležnim tijelima u njihovim državama te će se uzajamno obavješćivati o svim mogućim promjenama u nazivu tih tijela ili prijenosu nadležnosti na druga tijela.

Članak 3.

ISTOVJETNOST OZNAKA TAJNOSTI

1. Stranke će, u skladu s njihovim unutarnjim zakonodavstvom, usvojiti sljedeće usporedive oznake za nacionalne oznake stupnja tajnosti:

REPUBLIKA HRVATSKA UKRAJINA ENGLESKI EKVIVALENT

»DRŽAVNATAJNA« »OCOÁËČÂÎŻ BAĆËČÂÎŃҲ« »TOP SECRET«

»VRLO TAJNO« »ÖIËKOM TAEMHO« »SECRET«

»TAJNO« »TAĹMHO« »CONFIDENTIAL«

2. Stranke će označiti sve tajne podatke koje prime od druge stranke nacionalnom oznakom tajnosti istog stupnja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

3. Stranka primateljica može promijeniti ili ukinuti oznaku stupnja tajnosti primljenih tajnih podataka samo uz pristanak stranke stvarateljice.

Članak 4.

SIGURNOSNE MJERE

1. Stranke se obvezuju na zaštitu primljenih ili zajedničkih stvorenih tajnih podataka u skladu s njihovim unutarnjim zakonodavstvima i ovim Sporazumom.

2. Tajni podaci izmijenjeni među strankama koristit će se samo u svrhe određene prije prijenosa tajnih podataka.

3. Samo oni pojedinci čije službene zadaće to nužno zahtijevaju te koji su prošli sigurnosnu provjeru odgovarajućeg stupnja mogu imati pristup tajnim podacima.

4. Tajni podaci primljeni od bilo koje od stranaka neće se prenositi trećoj strani bez prethodnoga pisanog pristanka stranke stvarateljice.

5. Stranke će obvezati odabrana tijela svojih država uključena u suradnju u svezi s razmjenom tajnih podataka da u ugovorima o takvoj suradnji potanko odrede mjere uzajamne zaštite tajnosti podataka.

Članak5.

PRIJENOS TAJNIH PODATAKA

1. Prije prijenosa tajnih podataka stranka stvarateljica dobit će unaprijed od nadležnog tijela države stranke primateljice pisanu potvrdu da stranka primateljica ima odgovarajuću sigurnosnu provjeru.

2. Tajni podaci prenosit će se diplomatskim putem ili preko osobe koja prema međunarodnom pravu uživa jednake povlastice i imunitet.

3. U posebnim slučajevima i nakon uzajamnog odobrenja, nadležna tijela mogu odrediti druga sredstva prijenosa tajnih podataka.

4. Tajni podaci mogu biti izmijenjeni elektroničkim putem među strankama samo ako su kodirani.

5. Stranka primateljica obavijestit će stranku stvarateljicu o primitku proslijeđenih podataka.

Članak 6.

POSJETI

Predstavnicima jedne stranke koji dolaze u posjet na državno područje druge stranke bit će zajamčen pristup tajnim podacima, samo uz prethodno pisano odobrenje nadležnih tijela države stranke primateljice u skladu s njezinim unutarnjim zakonodavstvom.

Članak 7.

SAVJETOVANJA

1. Ako je to potrebno, nadležna tijela država stranaka mogu održavati savjetovanja o načinu zaštite tajnih podataka i provedbi ovoga Sporazuma.

2. Radi primjene istovjetnih mjera zaštite tajnosti podataka, stranke će se međusobno obavješćivati o njihovu unutarnjem zakonodavstvu u području zaštite tajnosti podataka i o bilo kojim izmjenama unutarnjeg zakonodavstva koje bi mogle utjecati na provedbu ovoga Sporazuma.

Članak 8.

POSTUPCI U SLUČAJU POVREDE PROPISA O ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA

1. U slučaju povrede unutarnjeg zakonodavstva u području zaštite tajnosti podataka, rezultat čega je neovlašteno otkrivanje, gubitak ili ugrožavanje tajnosti podataka prenijetih u skladu s ovim Sporazumom, stranka primateljica će o tome odmah obavijestiti stranku stvarateljicu.

2. Svaki slučaj povrede unutarnjeg zakonodavstva u svezi sa zaštitom tajnosti podataka kako je opisano stavkom 1. ovoga članka bit će predmet istrage te je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s unutarnjim zakonodavstvom stranke primateljice. Nadležno tijelo stranke stvarateljice mora biti obaviješteno o rezultatima takve istrage.

3. Pitanja u svezi s naknadom štete prouzročene stranki stvarateljici zbog neovlaštenog otkrivanja ili gubitka tajnih podataka, odredit će se u skladu s unutarnjim zakonodavstvima stranaka u ugovorima o suradnji u vezi s razmjenom tajnih podataka.

Članak 9.

TROŠKOVI

Stranke će, svaka zasebno, snositi troškove nastale u svezi s provedbom odredaba ovoga Sporazuma.

Članak 10.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Predstavnici stranaka rješavat će sve sporove proizašle iz tumačenja ili provedbe ovoga Sporazuma pregovorima i neće ih podnositi trećoj strani na rješavanje.

2. Za vrijeme trajanja pregovora stranke će nastaviti ispunjavati svoje obveze proizašle iz odredaba ovoga Sporazuma.

Članak 11.

IZMJENE I DOPUNE

Ovaj Sporazum može biti izmijenjen i dopunjen uzajamnim pristankom stranaka. Izmjene i dopune predlagat će se diplomatskim putem u pisanom obliku i stupit će na snagu u skladu s odredbama stavka 1. članka 12.

Članak 12.

ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu nadnevkom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni uvjeti predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje ovoga Sporazuma na snagu.

2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi neodređeno vrijeme. Svaka od stranaka može otkazati Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci. U tom slučaju, Sporazum prestaje šest mjeseci nakon primitka takve pisane obavijesti.

3. U slučaju prestanka ovoga Sporazuma, stranke će nastaviti provoditi zaštitu već proslijeđenih tajnih podataka u skladu s odredbama ovoga Sporazuma.

Sastavljeno u Kijevu 14. srpnja 2005. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

U IME VLADE U IME KABINETA

REPUBLIKE HRVATSKE MINISTARA UKRAJINE

Berislav Rončević, v. r. Anatoliy Gritsenko,

v. r.ministar obrane ministar obrane

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-04/05-01/01

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !