Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o vojnoj tehničkoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 29.3.2006 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o vojnoj tehničkoj suradnji

HRVATSKI SABOR

34

Na temelju članka 88.L296094 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O VOJNOJ TEHNIČKOJ SURADNJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o vojnoj tehničkoj suradnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. veljače 2006. godine.

Broj: 01-081-06-408/2

Zagreb, 16. veljače 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O VOJNOJ TEHNIČKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o vojnoj tehničkoj suradnji, potpisan u Zagrebu 27. svibnja 2002., u izvorniku na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O VOJNOJ TEHNIČKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Kabinet ministara Ukrajine, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke,

podržavajući zajedničku težnju za jačanjem prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i Ukrajine,

težeći obostranoj korisnoj, dugoročnoj suradnji temeljenoj na međusobnom poštivanju, povjerenju i priznavanju interesa ugovornih stranaka,

želeći uspostavu suradnje korištenjem najboljih znanstvenih i tehničkih dostignuća na području obrambene industrije u svrhu jačanja obrambenih sposobnosti obiju zemalja,

suglasile su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će pomoći hrvatskim i ukrajinskim poduzećima, organizacijama i ustanovama u provedbi vojne tehničke suradnje.

Članak 2.

Tijekom provedbe ovoga Sporazuma ugovorne će stranke poštivati pravila međunarodnog prava, važeće propise svojih zemalja i načela jednakosti i obostrane koristi.

U svrhu provedbe suradnje ustanovljene ovim Sporazumom, ovlaštene institucije ugovornih stranaka sklopit će dodane sporazume i ugovore kojima će se utvrditi obostrana prava i obveze i ostali uvjeti suradnje.

Članak 3.

Sve gospodarske aktivnosti poduzeća, ustanova i drugih organizacija u svezi s provedbom odredaba ovoga Sporazuma obavljat će se na osnovi sporazuma/ugovora, prema propisima zemalja ugovornih stranaka.

Članak 4.

Za provedbu odredaba ovoga Sporazuma ugovorne stranke određuju sljedeće institucije:

za hrvatsku stranu: Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo obrane,

za ukrajinsku stranu: Ministarstvo industrijske politike i Ministarstvo obrane

Članak 5.

U svrhu provedbe ovog Sporazuma ugovorne će stranke osnovati zajedničko Hrvatsko-ukrajinsko povjerenstvo za vojnu tehničku suradnju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo će izraditi pravila i postupke za svoje djelovanje u roku koji dogovore ugovorne stranke.

Članak 6.

Ugovorne stranke će u skladu s ovim Sporazumom i propisima svojih zemalja poduzeti sve potrebne mjere kojima se osigurava i održava tajnost informacija prenesenih tijekom suradnje i provedbe ovoga Sporazuma.

Ugovorne stranke sklopit će poseban sporazum o razmjeni tajnih informacija tijekom provedbe suradnje na vojnom tehničkom području.

Ugovorne stranke neće otkriti niti jednu tajnu informaciju razmijenjenu tijekom provedbe ovoga Sporazuma bez pisane suglasnosti druge ugovorne stranke.

Članak 7.

Ugovorne stranke uzajamno će jamčiti i osigurati zaštitu intelektualnog vlasništva.

Niti jedna od ugovornih stranaka neće prodati niti prenijeti ni pod kojim uvjetima oružje, borbenu opremu ili tehničku dokumentaciju koja se odnosi na njihovu proizvodnju, kao ni informaciju koja se odnosi na istraživačke i dizajnerske radove na vojnom tehničkom području, koje su u okviru ovoga Sporazuma primljene i/ili zajednički ostvarene, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne stranke.

Ugovorne stranke sklopit će posebne sporazume o pitanjima navedenim u stavku 1. i 2. ovoga članka.

Članak 8.

Ovaj Sporazum neće utjecati na obveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koje su ugovorne stranke sklopile.

Članak 9.

Ugovorne stranke mogu predložiti izmjene i dopune ovoga Sporazuma u pisanom obliku diplomatskim putem. U tom slučaju ugovorne stranke započet će pregovore u roku od 90 dana od dana primitka note.

Izmjena ili dopuna dogovorena između ugovornih stranaka stupit će na snagu u skladu s odredbom članka 12.#clanak12 ovoga Sporazuma i činit će njegov sastavni dio.

Članak 10.

Nesporazumi u svezi s provedbom i tumačenjem ovoga Sporazuma bit će predmet pregovora Povjerenstva.

Ukoliko Povjerenstvo ne riješi nesporazum u roku od 90 dana, rješenja će se tražiti u pregovorima između ugovornih stranaka.

Članak 11.

Ovaj Sporazum sklapa se za razdoblje od pet godina. Sporazum će automatski biti produživan za jednogodišnja razdoblja, osim ako ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže u pisanom obliku, diplomatskim putem, najkasnije 90 dana prije isteka svakog razdoblja važenja.

Prestanak Sporazuma neće utjecati na provedbu bilo kojeg nedovršenog projekta, programa ili ugovora koji proizlazi iz ovoga Sporazuma, osim ako su se ugovorne stranke drugačije dogovorile.

U slučaju prestanka ovoga Sporazuma, na snazi ostaju odredbe članka 6. i 7.

Članak 12.

Ovaj Sporazum stupit će na snagu nakon razmjene obavijesti o ratifikaciji.

Potpisano u Zagrebu 27. svibnja 2002. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju neslaganja u tumačenju ovoga Sporazuma, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA KABINET REPUBLIKE HRVATSKE MINISTARA UKRAJINE

Jozo Radoš, v. r. Volodymyr Škidčenko, v. r. ministar obrane ministar obrane

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove obrane i poslove gospodarstva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/06-01/01

Zagreb, 10. veljače 2006.

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o vojnoj tehničkoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !